Kategorie

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów
Przedstawiamy kilka ciekawych pytań z zakresu rozliczania ulgi na dziecko w rocznym zeznaniu podatkowym. Odpowiedzi na pytania podatników udzielili eksperci resortu finansów.

Inne odliczenia wyczerpują kwotę podatku – co z ulgą na dziecko

Mam do wykorzystania jeszcze tzw. starą ulgę mieszkaniową, która mi zeruje podatek wynoszący ok. 3000 zł. Czy w związku z tym otrzymam również całe wyrównanie z ulgi na 3 dzieci do pełnej kwoty tj. 4224,12 zł, co wyniosłoby razem 3000 + 4224,12 = 7224,12 zł? Suma składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wyniosła ponad 10000 zł.

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Reklama

Jeżeli w zeznaniu rocznym podatnik skorzystał z odliczenia innych ulg niż ulga prorodzinna i został wykorzystany cały podatek, wówczas, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 2014 roku, w przypadku, gdy kwota przysługującej ulgi przekracza kwotę podatku po odliczeniu składek zdrowotnych, podatnik ma prawo do otrzymania różnicy między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Przy czym zgodnie z ust. 9 art. 27 ustawy o PIT zwrot ten nie może przekroczyć sumy kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tj. składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A).

Reasumując, jeżeli przysługuje Panu prawo do ulgi prorodzinnej na troje dzieci w wysokości 4224,12 zł i kwota równa lub większa została potrącona/zapłacona tytułem składek na ubezpieczania społeczne i/lub zdrowotne, wówczas nawet przy braku podatku do odliczenia, może Pan skorzystać z ulgi prorodzinnej i otrzymać zwrot w pełnej wysokości.

Ulga na jedno dziecko

Witam maż pracuje na terenie Polski od października 2014 roku, wcześniej pracował na terenie Republiki Czeskiej. Ja nie pracuję, wychowuje 2 letniego syna. Czy przysługuje nam ulga na dziecko?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

W odpowiedzi na Pani pytanie informujemy, iż warunki korzystania z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko uwarunkowana jest limitem dochodów rodziców. Jeżeli roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

- 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),

- 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

- 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Reklama

Określone powyżej kwoty obejmują wszystkie dochody opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na jego ubezpieczenia społeczne, tj. dochody: opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 w/w ustawy (przykładowo dochody z pracy, z praw majątkowych, emerytur i rent), z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku - art. 30b w/w ustawy (przykładowo z odpłatnego zbycia akcji), z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku - art. 30c w/w ustawy.

Przy założeniu, że Pani mąż ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (jego miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest Polska) w limicie dochodów małżonków należy uwzględnić również dochód męża uzyskany na terenie Republiki Czeskiej. Jeżeli spełnione są powyższe warunki można odliczyć ulgę z tytułu wychowywania dziecka.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Jak liczyć dochody pełnoletnich dzieci

Chciałabym odliczyć ulgę na dwoje dzieci, ale... córka była studentką od października 2014 r. i w tymże roku osiągnęła dochód 3210 zł. Czy mogę rozliczyć ulgę?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom utrzymującym m.in pełnoletnie dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe za granicą, jeśli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) lub 30b (np. sprzedaż udziałów/akcji) ustawy o PIT - w łącznej wysokości przekraczającej w 2014 r. kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jeżeli dochód dziecka pełnoletniego (przychód - koszty, bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenie społeczne i inne odliczenia od dochodu) ze źródeł omówionych powyżej przekroczy kwotę 3 089 zł to nie będzie można skorzystać z ulgi na to dziecko.

Określając liczbę dzieci oraz wysokość kwoty przysługującego odliczenia, bierzemy pod uwagę tylko te dzieci, które spełniają kryteria dla zastosowania ulgi.

Jeżeli ulga prorodzinna przysługuje w stosunku do jednego dziecka, ulga może być odliczona pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł. W przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, dochód takiej osoby nie może przekroczyć kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu 112.000 zł.

Zatem, jeżeli kryterium dochodowe w stosunku do rodzica/rodziców jest przekroczone, to ulga prorodzinna nie będzie przysługiwać.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2014 / 2015

Korekta proporcji odliczenia byłych małżonków

Czy można złożyć korektę zeznania w związku ze zmianą pomiędzy byłymi małżonkami proporcji ulgi prorodzinnej i w jakim terminie należy złożyć korektę ? Ojciec dziecka zaproponował, aby matka skorzystała z ulgi za cały rok (matka dziecka złożyła zeznanie zgodnie z powyższym ustaleniem podziału ulgi) a następnie stwierdził, że będzie korzystał z ulgi za okres 6 miesięcy (styczeń-czerwiec). Czy w tej sytuacji matka dziecka powinna złożyć korektę zeznania i odliczyć ulgę za 6 miesięcy (lipiec-grudzień) i w jaki sposób powinna uzasadnić złożenie korekty zeznania ?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Przy założeniu, że warunki pozwalające na skorzystanie z ulgi prorodzinnej wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są spełnione - każdy z obojga rodziców pełniący władzę rodzicielską może odliczyć od podatku ulgę na dziecko w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez siebie ustalonej. Istotne jest, aby odliczana kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ww. ustawą.

Wobec powyższego, w sytuacji zmiany proporcji rozliczenia ulgi prorodzinnej przez rodziców (w ramach przysługującego limitu) należy złożyć korektę wcześniej złożonego zeznania wraz z pismem uzasadniającym jej złożenie (zmianą kwoty odliczenia „ulgi prorodzinnej”). W przypadku gdy zdecyduje się Pani na złożenie korekty zeznania drogą elektroniczną po zaznaczeniu w jego części A  w poz. 10 jako cel złożenia formularza pola zatytułowanego "korekta zeznania" pod ww. zeznaniem (po przewinięciu w dół całego zeznania) otworzy się druk ORD-ZU umożliwiający opisanie uzasadnienia przyczyn korekty.

Ponadto informujemy, że w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez cały rok podatkowy w części E załącznika PIT/O należy zaznaczyć w pozycji 5 – „cały rok”, natomiast w poz. 7 ustaloną kwotę odliczenia przypadającą na poszczególnych rodziców.

Ograniczone prawa rodzicielskie

Jestem po rozwodzie, mam troje dzieci i niestety ograniczone prawa rodzicielskie do decydowania o istotnych sprawach życiowych dzieci. Rozliczyłem ulgę na dzieci w całości gdyż matka ich nie pracowała, miała jedynie działalność gospodarczą założoną pod koniec listopada 2014 r. Urząd skarbowy zakwestionował moje rozliczenie tłumacząc że nie mam prawa odliczyć nic poza sposobem 1/30 z każdego miesiąca, a dodatkowo pewnie jakaś kwota odliczenia należy się byłej żonie. Nie mam dobrego kontaktu z byłą żoną więc ustalenie proporcji będzie niemożliwe. Będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające moje prawa do ulgi. Chciałbym zapytać jak US traktuje przypadek gdy jedna z osób może odliczyć tylko część z przysługującej jej ulgi. Co się dzieje z resztą kwoty?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

W przypadku spełnienia warunków do korzystania z ulgi na dzieci za 2014 rok (art. 27f ustawy o PIT), w pierwszej kolejności każdy z rodziców ustala na jaką liczbę dzieci przysługuje temu rodzicowi ulga i za jaki okres.

Zasadą jest, że jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, to zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy o PIT ulga przysługuje w częściach równych tj. po 50% lub w dowolnie ustalonej proporcji. W celu ustalenia proporcji odliczenia przysługującego każdemu z rodziców lub tego, który z nich odliczy ulgę, niezbędne jest w tym zakresie porozumienie pomiędzy rodzicami, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. A zatem istnieje także możliwość odliczenia ulgi w całości. Jeżeli brak jest porozumienia między rodzicami dzieci, to każdemu z nich przysługuje połowa ulgi. Ponadto ustalona wartość odliczanej kwoty ulgi przez każdego z rodziców, nie może przewyższać limitu ulgi przysługującej na dziecko.

Dodać należy, że fakt ograniczenia praw rodzicielskich nie ma znaczenia dla odliczenia ulgi prorodzinnej.


Niepełnosprawne pełnoletnie dziecko

Samotna matka mieszka z niepełnosprawną 37-letnią córką. Pomaga jej w życiu codziennym, opiekuj się nią, wychowuje ją. Jednak ze względu na nieduże dochody z renty chorobowej nie utrzymuje jej. Niepełnosprawna córka otrzymuje rentę socjalną i rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Dochody z obydwu rent starczają córce na utrzymanie. Czy w związku z tym matka w rozliczeniu za 2014 rok może skorzystać z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawną córkę?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Na podstawie art. 27f ust. 6 z ulgi na dzieci mogą korzystać również podatnicy, którzy w roku podatkowym utrzymują pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego.

W związku z tym ulga na pełnoletnie dziecko przysługuje o ile dziecko jest utrzymywane przez rodzica. Jeżeli dziecko nie potrzebuje wsparcia rodziców, bowiem uzyskuje dochody w wysokości pozwalającej na samodzielne utrzymanie ulga na dzieci nie przysługuje.

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.