REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów
Ulga na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT - wyjaśnienia ekspertów resortu finansów

REKLAMA

REKLAMA

Przedstawiamy kilka ciekawych pytań z zakresu rozliczania ulgi na dziecko w rocznym zeznaniu podatkowym. Odpowiedzi na pytania podatników udzielili eksperci resortu finansów.

Inne odliczenia wyczerpują kwotę podatku – co z ulgą na dziecko

Mam do wykorzystania jeszcze tzw. starą ulgę mieszkaniową, która mi zeruje podatek wynoszący ok. 3000 zł. Czy w związku z tym otrzymam również całe wyrównanie z ulgi na 3 dzieci do pełnej kwoty tj. 4224,12 zł, co wyniosłoby razem 3000 + 4224,12 = 7224,12 zł? Suma składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wyniosła ponad 10000 zł.

Autopromocja

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Jeżeli w zeznaniu rocznym podatnik skorzystał z odliczenia innych ulg niż ulga prorodzinna i został wykorzystany cały podatek, wówczas, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 2014 roku, w przypadku, gdy kwota przysługującej ulgi przekracza kwotę podatku po odliczeniu składek zdrowotnych, podatnik ma prawo do otrzymania różnicy między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Przy czym zgodnie z ust. 9 art. 27 ustawy o PIT zwrot ten nie może przekroczyć sumy kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tj. składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A).

Reasumując, jeżeli przysługuje Panu prawo do ulgi prorodzinnej na troje dzieci w wysokości 4224,12 zł i kwota równa lub większa została potrącona/zapłacona tytułem składek na ubezpieczania społeczne i/lub zdrowotne, wówczas nawet przy braku podatku do odliczenia, może Pan skorzystać z ulgi prorodzinnej i otrzymać zwrot w pełnej wysokości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga na jedno dziecko

Witam maż pracuje na terenie Polski od października 2014 roku, wcześniej pracował na terenie Republiki Czeskiej. Ja nie pracuję, wychowuje 2 letniego syna. Czy przysługuje nam ulga na dziecko?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

W odpowiedzi na Pani pytanie informujemy, iż warunki korzystania z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko uwarunkowana jest limitem dochodów rodziców. Jeżeli roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

- 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),

- 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

- 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Określone powyżej kwoty obejmują wszystkie dochody opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na jego ubezpieczenia społeczne, tj. dochody: opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 w/w ustawy (przykładowo dochody z pracy, z praw majątkowych, emerytur i rent), z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku - art. 30b w/w ustawy (przykładowo z odpłatnego zbycia akcji), z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku - art. 30c w/w ustawy.

Przy założeniu, że Pani mąż ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (jego miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest Polska) w limicie dochodów małżonków należy uwzględnić również dochód męża uzyskany na terenie Republiki Czeskiej. Jeżeli spełnione są powyższe warunki można odliczyć ulgę z tytułu wychowywania dziecka.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Jak liczyć dochody pełnoletnich dzieci

Chciałabym odliczyć ulgę na dwoje dzieci, ale... córka była studentką od października 2014 r. i w tymże roku osiągnęła dochód 3210 zł. Czy mogę rozliczyć ulgę?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom utrzymującym m.in pełnoletnie dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe za granicą, jeśli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) lub 30b (np. sprzedaż udziałów/akcji) ustawy o PIT - w łącznej wysokości przekraczającej w 2014 r. kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jeżeli dochód dziecka pełnoletniego (przychód - koszty, bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenie społeczne i inne odliczenia od dochodu) ze źródeł omówionych powyżej przekroczy kwotę 3 089 zł to nie będzie można skorzystać z ulgi na to dziecko.

Określając liczbę dzieci oraz wysokość kwoty przysługującego odliczenia, bierzemy pod uwagę tylko te dzieci, które spełniają kryteria dla zastosowania ulgi.

Jeżeli ulga prorodzinna przysługuje w stosunku do jednego dziecka, ulga może być odliczona pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł. W przypadku rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, dochód takiej osoby nie może przekroczyć kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu 112.000 zł.

Zatem, jeżeli kryterium dochodowe w stosunku do rodzica/rodziców jest przekroczone, to ulga prorodzinna nie będzie przysługiwać.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2014 / 2015

Korekta proporcji odliczenia byłych małżonków

Czy można złożyć korektę zeznania w związku ze zmianą pomiędzy byłymi małżonkami proporcji ulgi prorodzinnej i w jakim terminie należy złożyć korektę ? Ojciec dziecka zaproponował, aby matka skorzystała z ulgi za cały rok (matka dziecka złożyła zeznanie zgodnie z powyższym ustaleniem podziału ulgi) a następnie stwierdził, że będzie korzystał z ulgi za okres 6 miesięcy (styczeń-czerwiec). Czy w tej sytuacji matka dziecka powinna złożyć korektę zeznania i odliczyć ulgę za 6 miesięcy (lipiec-grudzień) i w jaki sposób powinna uzasadnić złożenie korekty zeznania ?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Przy założeniu, że warunki pozwalające na skorzystanie z ulgi prorodzinnej wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są spełnione - każdy z obojga rodziców pełniący władzę rodzicielską może odliczyć od podatku ulgę na dziecko w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez siebie ustalonej. Istotne jest, aby odliczana kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ww. ustawą.

Wobec powyższego, w sytuacji zmiany proporcji rozliczenia ulgi prorodzinnej przez rodziców (w ramach przysługującego limitu) należy złożyć korektę wcześniej złożonego zeznania wraz z pismem uzasadniającym jej złożenie (zmianą kwoty odliczenia „ulgi prorodzinnej”). W przypadku gdy zdecyduje się Pani na złożenie korekty zeznania drogą elektroniczną po zaznaczeniu w jego części A  w poz. 10 jako cel złożenia formularza pola zatytułowanego "korekta zeznania" pod ww. zeznaniem (po przewinięciu w dół całego zeznania) otworzy się druk ORD-ZU umożliwiający opisanie uzasadnienia przyczyn korekty.

Ponadto informujemy, że w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez cały rok podatkowy w części E załącznika PIT/O należy zaznaczyć w pozycji 5 – „cały rok”, natomiast w poz. 7 ustaloną kwotę odliczenia przypadającą na poszczególnych rodziców.

Ograniczone prawa rodzicielskie

Jestem po rozwodzie, mam troje dzieci i niestety ograniczone prawa rodzicielskie do decydowania o istotnych sprawach życiowych dzieci. Rozliczyłem ulgę na dzieci w całości gdyż matka ich nie pracowała, miała jedynie działalność gospodarczą założoną pod koniec listopada 2014 r. Urząd skarbowy zakwestionował moje rozliczenie tłumacząc że nie mam prawa odliczyć nic poza sposobem 1/30 z każdego miesiąca, a dodatkowo pewnie jakaś kwota odliczenia należy się byłej żonie. Nie mam dobrego kontaktu z byłą żoną więc ustalenie proporcji będzie niemożliwe. Będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające moje prawa do ulgi. Chciałbym zapytać jak US traktuje przypadek gdy jedna z osób może odliczyć tylko część z przysługującej jej ulgi. Co się dzieje z resztą kwoty?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

W przypadku spełnienia warunków do korzystania z ulgi na dzieci za 2014 rok (art. 27f ustawy o PIT), w pierwszej kolejności każdy z rodziców ustala na jaką liczbę dzieci przysługuje temu rodzicowi ulga i za jaki okres.

Zasadą jest, że jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, to zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy o PIT ulga przysługuje w częściach równych tj. po 50% lub w dowolnie ustalonej proporcji. W celu ustalenia proporcji odliczenia przysługującego każdemu z rodziców lub tego, który z nich odliczy ulgę, niezbędne jest w tym zakresie porozumienie pomiędzy rodzicami, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. A zatem istnieje także możliwość odliczenia ulgi w całości. Jeżeli brak jest porozumienia między rodzicami dzieci, to każdemu z nich przysługuje połowa ulgi. Ponadto ustalona wartość odliczanej kwoty ulgi przez każdego z rodziców, nie może przewyższać limitu ulgi przysługującej na dziecko.

Dodać należy, że fakt ograniczenia praw rodzicielskich nie ma znaczenia dla odliczenia ulgi prorodzinnej.


Niepełnosprawne pełnoletnie dziecko

Samotna matka mieszka z niepełnosprawną 37-letnią córką. Pomaga jej w życiu codziennym, opiekuj się nią, wychowuje ją. Jednak ze względu na nieduże dochody z renty chorobowej nie utrzymuje jej. Niepełnosprawna córka otrzymuje rentę socjalną i rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Dochody z obydwu rent starczają córce na utrzymanie. Czy w związku z tym matka w rozliczeniu za 2014 rok może skorzystać z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawną córkę?

Odpowiedź ekspertów resortu finansów:

Na podstawie art. 27f ust. 6 z ulgi na dzieci mogą korzystać również podatnicy, którzy w roku podatkowym utrzymują pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego.

W związku z tym ulga na pełnoletnie dziecko przysługuje o ile dziecko jest utrzymywane przez rodzica. Jeżeli dziecko nie potrzebuje wsparcia rodziców, bowiem uzyskuje dochody w wysokości pozwalającej na samodzielne utrzymanie ulga na dzieci nie przysługuje.

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA