REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga prorodzinna a zarobki dziecka za granicą

Ulga prorodzinna a zarobki dziecka za granicą
Ulga prorodzinna a zarobki dziecka za granicą

REKLAMA

REKLAMA

Ulga prorodzinna przysługuje także na każde pełnoletnie dziecko uczące się w szkołach do ukończenia przez nie 25. roku życia. W przypadku podjęcia pracy w kraju lub za granicą przez pełnoletnie dziecko, rodzice mają nadal prawo do tej ulgi ale jest ono uzależnione od wysokości uzyskanego przez to dziecko dochodu. Limit dochodów dziecka, powyżej którego rodzice nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej wynosi 3089 zł w roku podatkowym. Przy czym zdaniem organów podatkowych należy brać pod uwagę każde zagraniczne zarobki pełnoletniego dziecka (bez względu na rodzaj metody unikania podwójnego opodatkowania) nawet jeżeli nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu podatkowym w Polsce.

Taka wykładnia została przedstawiona np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB2/4511-397/16/MU).

Autopromocja

 

Niespełna osiemnastoletnia (osiemnaście lat skończyła w tym samym roku ale dopiero po powrocie do Polski) córka wnioskodawcy zarobiła pracując w Wielkiej Brytanii w wakacje 2015 roku kwotę 1749,01 funtów z czego pobrano podatek w wysokości 340 funtów. Zapłacony podatek na terenie Wielkiej Brytanii został córce zwrócony. Córka wnioskodawcy uczy się w Polsce i nie osiągnęła w 2015 roku żadnych innych dochodów. Nie zawarła także związku małżeńskiego.

 

W związku z powyższym stanem faktycznym wnioskodawca zapytał Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy we wniosku o indywidualną interpretację podatkową, czy ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na tą córkę w rozliczeniu rocznym za 2015 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdaniem wnioskodawcy ma on prawo odliczyć ulgę z tytułu wychowywania tej córki, bo praca przez córkę była wykonywana na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, a innych dochodów córka nie osiągała ani w Polsce ani za granicą. Dlatego też córka (ani jej rodzice) nie mają w Polsce żadnego obowiązku podatkowego związanego z dochodami uzyskanym przez córkę w Wielkiej Brytanii.

 

Metody unikania podwójnego opodatkowania

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 21 lipca 2017 roku uznał, że wnioskodawca ma prawo do ulgi prorodzinnej ale nie dlatego, że córka osiągnęła dochody w Wielkiej Brytanii, a dlatego, że w momencie uzyskania zarobków była jeszcze niepełnoletnia.

 

Organ podatkowy przypomniał, że na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską;

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 

1) jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

 

2) dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;

3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

166,67 zł na trzecie dziecko,

225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

 

Przepis art. 27f ust. 6 ustawy o PIT w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o PIT wskazuje, że odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej przysługuje również podatnikowi, który utrzymywał dzieci pełnoletnie:

 

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

 

- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej,

 

- w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

 

Zatem prawo do ulgi prorodzinnej uzależnione jest m.in. od wysokości rocznego dochodu, uzyskanego przez pełnoletnie dziecko, z wyjątkiem renty rodzinnej. W 2015 r. wysokość ww. dochodu wynosiła 3.089 zł, co wynika z wyliczenia ilorazu kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556 zł 02 gr oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 18%.

 

Ta sama kwota stanowi limit zarobków dziecka w kontekście ulgi prorodzinnej także w 2017 roku mimo, iż ww. przepisy uległy nieznacznej modyfikacji z uwagi na wprowadzenie zróżnicowanych kwot zmniejszających podatek obliczany wg skali podatkowej PIT.

 

Kwota wolna od podatku 2017

 

Zgodnie z treścią art. 27f ust. 7 w związku z art. 6 ust. 8 i 9 ustawy o PIT warunkiem do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka jest również brak zastosowania w stosunku do dziecka przepisów:

 

- art. 30c ustawy o PIT (tzw. podatek liniowy),

- ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

W świetle zaprezentowanego stanu faktycznego i stanu prawnego, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że wnioskodawca miał prawo skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dziecka mimo, iż córka uzyskała dochody wyższe niż ww. limit 3089 zł.

 

Ale prawo do ulgi przysługiwało wnioskodawcy nie dlatego, że praca przez córkę była wykonywana na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, ale dlatego że w chwili uzyskania dochodu przez córkę wnioskodawcy była ona nieletnia.

 

Widać więc wyraźnie, że wg tej interpretacji nie ma znaczenia metoda unikania podwójnego opodatkowania. Wszystkie zatem dochody uzyskane przez dziecko za granicą są brane pod uwagę, przy obliczaniu tego niewysokiego limitu 3089 zł rocznych dochodów, przekroczenie którego skutkuje utratą prawa rodziców (lub opiekunów prawnych) do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

 

Taka restrykcyjna interpretacja jest już utrwalona wśród organów podatkowych.

 

Najnowsze przykłady, to:

- interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2017 r. (0115-KDIT2-2.4011.122.2017.1.IL):

(…) w prawie podatkowym wyróżnia się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metodę wyłączenia z progresją i metodę proporcjonalnego odliczenia. Zostały one uregulowane w art. 27 ww. ustawy, a zatem dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27. Podkreślenia wymaga fakt, że gdyby nie postanowienia wymienionych przepisów to dochody uzyskane za granicą mogłyby podlegać podwójnemu opodatkowaniu.

Ponadto, jeżeli nawet dochody uzyskane za granicą są zwolnione z opodatkowania, to jednakże stosownie do normy zawartej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają bądź mogą mieć wpływ na opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce.

Z tego też powodu należy uznać, że art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i za granicą (i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie). Odmienne rozumienie omawianego przepisu pozostawałoby w rażącej sprzeczności z zasadą racjonalności ustawodawcy, która jest podstawowym założeniem w procesie wykładni prawa. Potrzeba respektowania przesłanki o racjonalności ustawodawcy wyklucza możliwość przyjęcia, że jego wolą było doprowadzenie do naruszenia zasad równości i sprawiedliwości społecznej w systemie prawa normującego określoną dziedzinę życia społecznego, w tym zobowiązań podatkowych. Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka.

Odnosząc się do powyższych uregulowań prawnych i przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż w przypadku gdy syn Wnioskodawczyni w 2016 r. uzyskał dochody z pracy wykonywanej na terytorium Niemiec przekraczające ustawowy limit w wysokości 3089 zł, do których nawet w sytuacji zwolnienia ich z podatku zgodnie z umową międzynarodową przewidującą metodę wyłączenia z progresją, zastosowanie mają zasady określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia od podatku w ramach ulgi prorodzinnej na syna.

 

 

 

- interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2017 r. (0111-KDIB2-2.4011.15.2017.2.BF):

(…) Zatem nawet jeżeli dochody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania, to jednak stosownie do regulacji zawartej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają lub mogą wpływać na opodatkowanie dochodów uzyskanych w Polsce.

(…) Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy jego dziecko uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do dochodów dziecka.

Reasumując, skoro córka Wnioskodawczyni uzyskała dochód z tytułu pracy na terenie Norwegii przekraczający kwotę 3 091,00 zł, to mimo iż dochód ten – jak twierdzi Wnioskodawczyni – zwolniony jest z opodatkowania w Polsce to jednak stosuje się do niego zasady określone w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe skutkuje zatem brakiem uprawnienia do skorzystania przez Wnioskodawczynię z ulgi prorodzinnej, ponieważ dochód uzyskany przez córkę w 2016 r. przekroczył kwotę, o której mowa w art. 27f w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. kwotę 3 089 zł.

 

 

 

oprac. Joanna Mazurkiewicz, Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kontrole kadr i ewidencji kierowców w firmie transportowej. Na co zwracają uwagę ITD, PIP, ZUS i inni kontolerzy?

  Prawidłowe rozliczenie kierowców z dobrze prowadzonymi kadrami zapewniają nie tylko optymalizację kosztów, ale przede wszystkim bezpieczeństwo firmy transportowej. Tutaj nie ma równania z jedną niewiadomą. A kontrole ITD i PIP potwierdzają, że pomiędzy kadrami i rozliczeniami kierowców musi istnieć sprzężenie zwrotne.

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu.

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku. "Pracujemy nad projektem Rady Fiskalnej. Premier Donald Tusk mówił o tym w expose" - poinformował minister finansów Andrzej Domański

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku, a projekt jej funkcjonowania zostanie przedstawiony w bieżącym roku - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Nowa instytucja rządowa ma składać się z neutralnych członków, którzy będą opiniowali wydatki budżetu państwa.

  Na czym polega prowadzenie dokumentacji pracowniczej? Jak przechowywać akta osobowe pracowników?

  Na czym polega prowadzenie dokumentacji pracowniczej? Jak przechowywać akta osobowe pracowników? Co obejmuje dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?

  Największy jednorazowy przelew z UE. Wpłynęło 27 mld zł płatności z KPO

  Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że płatność z pierwszego wniosku, złożonego w grudniu ub.r., dotyczącego środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w wysokości 27 mld zł trafiła dziś do Polski.

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców Polskich odniósł się do kwestii "tantiem od internetu"

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców Polskich odniósł się do artykułu "Tantiemy od internetu - nadchodzi nowy parapodatek! Przedsiębiorcy są zaniepokojeni", wskazując m.in., że "nazywanie tantiem z internetu dla twórców filmowych nowym parapodatkiem jest zabiegiem absolutnie nieuprawnionym".

  Podatek od nieruchomości od mieszkania na wynajem. Jaka stawka? 33,10 zł czy 1,15 zł za 1 m2?

  Właściciele mieszkań przeznaczonych na wynajem nie mają pewności, ile powinien wynosić podatek od nieruchomości od takiego mieszkania. To bardzo ważna kwestia, bo mówimy o dwóch stawkach, które mogą mieć zastosowanie. W większości gmin, pierwsza taka stawka wynosi obecnie 33,10 zł za 1 metr kwadratowy, a druga - 1,15 zł za 1 metr kwadratowy. Różnica jest zatem ogromna. Dlaczego podatek od nieruchomości w kontekście wynajmu mieszkań jest problematyczny?

  KSeF od 2025 roku? Będzie można wystawić normalną fakturę i dopiero potem wysłać do KSeF. prof. Modzelewski: podstawowy błąd naprawiony, reszta absurdów pozostała

  Autorzy projektu nowelizacji przepisów, które miały z dniem 1 lipca br. narzucić podatnikom VAT obowiązek wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych w KSeF, nieco przejrzeli na oczy i dostrzegli podstawowy błąd swojej koncepcji – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. 

  "DGP": Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową

  Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową - poinformował "DGP" resort finansów, pisze w poniedziałkowym wydaniu gazeta, która pyta, czy wszyscy tak dobrze wypełniają ten obowiązek, czy nikt tego nie sprawdza.

  ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe na kwotę ponad 29 mln złotych. Polacy wciąż oszukują

  Polacy wciąż oszukują. W ubiegłym roku ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe na kwotę ponad 29 mln złotych. ZUS coraz częściej kontroluje zwolnienia lekarskie.

  REKLAMA