Kategorie

Planowane zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
Planowane zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku
Planowane zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową od 2018 roku
Z początkiem maja 2017 roku rozpoczęto prace nad wprowadzeniem kompleksowych zmian w zakresie tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową (dalej: ulga B+R). Do chwili obecnej, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dalej: Projekt) nie został jeszcze oficjalnie przekazany pod obrady Sejmu. Niemniej, jego ostatnia wersja pozwala na przedstawienie najważniejszych założeń planowanych zmian, które mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

Większość z propozycji zapisanych w Projekcie będzie korzystna dla podatników. W następstwie nowelizacji ustaw podatkowych zwiększeniu powinien ulec zakres przysługującego podatnikom odliczenia w ramach ulgi B+R. Ponadto, część z zaproponowanych zmian ma charakter doprecyzowujący, co eliminuje część z dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych.

Poniżej przedstawiono omówienie najistotniejszych zmian.

Zwiększenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych

Reklama

Projekt zakłada podwyższenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych. Do tej pory, limity te zależały zarówno od wielkości przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jaki i charakteru (rodzaju) wydatku stanowiącego koszt kwalifikowany.

Zgodnie z planowanymi zmianami, limit odliczenia zostanie generalnie podwyższony do poziomu 100% bez względu na wielkość podatnika w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i będzie taki sam niezależnie od charakteru kosztu kwalifikowanego. Ponadto, w przypadku przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego, wielkość odliczenia może być jeszcze większa. Dla takich podmiotów limit może zostać podniesiony nawet do 150%.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Nowe rodzaje kosztów kwalifikowanych

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu wydatków stanowiących koszty kwalifikowane.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, wydatki na wynagrodzenia oraz związane z nimi składki stanowią koszty kwalifikowane, pod warunkiem jednak, że są wypłacane na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Reklama

Zgodnie z planowanymi zmianami, kosztami kwalifikowanymi będą także należności wypłacane z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT – a więc przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Również związane z nimi składki ZUS, sfinansowane przez płatnika, będą stanowić podstawę kalkulacji ulgi B+R.

Nową kategorią kosztów kwalifikowanych będą wydatki poniesione na nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W szczególności, będzie to dotyczyć naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.

Ponadto, Projekt zakłada objęcie ulgą B+R także wydatków związanych z nabyciem usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wydatki te będą stanowić koszty kwalifikowane, o ile ich zakup nie nastąpi od podmiotu powiązanego.

Koszty uzyskania i utrzymania patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego) stanowiły koszty kwalifikowane począwszy od 2017 r. Niemniej, dotychczasowe regulacje pozwalały na odliczenie ich w ramach ulgi B+R tylko, gdy zostały poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiany przewidziane w Projekcie spowodują, że te wydatki będą mogły zostać potrącone również przez inne podmioty – tj. dużych przedsiębiorców.

Wreszcie, Projekt przewiduje, że w przypadku kosztów prac rozwojowych, zakończonych wynikiem pozytywnym, które mogą być wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, kosztem kwalifikowanym będą dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty kwalifikowane wymienione szczegółowo w ustawie.

Ustawowe określenie sposobu kalkulacji kosztów wynagrodzeń

Dotychczas obowiązujące przepisy nie wskazywały, w jaki sposób należy postąpić w sytuacji, gdy w zakres obowiązków pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej wchodzą także czynności niezwiązane bezpośrednio z taką działalnością. Możliwe było przyjęcie zarówno restrykcyjnego podejścia, iż w takim przypadku podatnik w ogóle nie jest uprawniony do traktowania wynagrodzeń i składek jako kosztów kwalifikowanych. Z drugiej strony, brak wyraźnego odniesienia się do tego problemu w ustawie pozwalał także na argumentację, że takie wydatki powinny być brane pod uwagę przy kalkulacji ulgi B+R w pełnej wysokości.

W Projekcie doprecyzowano, że kosztami kwalifikowanymi mogą być wynagrodzenia i składki pracowników, którzy jedynie część czasu pracy poświęcają na działalność badawczo-rozwojową. Niemniej, w takim przypadku kosztem kwalifikowanym będą wydatki w części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika.

Warto zauważyć, że takie podejście do kalkulacji kosztów kwalifikowanych zdążyło się już ukształtować w praktyce organów podatkowych. Zaprezentowane zostało także w oficjalnych wyjaśnieniach Ministra Finansów i Rozwoju zamieszczonych na stronie internetowej (LINK). Wyjaśnienia te nie mają jednak wiążącego charakteru (nie są interpretacją ogólną ani tzw. objaśnieniami podatkowymi), zatem wprowadzona zmiana powinna być oceniona pozytywnie, jako zwiększająca pewność rozliczeń podatników korzystających z ulgi B+R.

Projekt nie wskazuje, jak należy określić proporcję czasu przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej w ogólnym czasie pracy pracownika. Wydaje się, że w tym zakresie zasadnicze znaczenie powinna mieć szczegółowo prowadzona ewidencja czasu pracy. Oparcie się na zapisach takiej ewidencji jak dotąd było aprobowane przez organy podatkowe. 

Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych

Dotychczas, wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne oraz nabycie wyników badań naukowych stanowiły jedną z kategorii kosztów kwalifikowanych. Niemniej, z uwagi na dość karkołomną konstrukcję przepisu wątpliwości budziło, czy kosztami kwalifikowanymi mogą być wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne nabyte od jakiegokolwiek podmiotu, czy tylko gdy są świadczone lub wykonywane przez jednostkę naukową, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W tym zakresie organy wypracowały praktykę, zgodnie z którą kosztami kwalifikowanymi mogą wyłącznie ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne oraz nabycie wyników badań naukowych nabyte od jednostek naukowych (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 4 stycznia 2017 r.; sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.998.2016.1.TS). Warto jednak zauważyć, że korzystne dla podatników rozstrzygnięcie w tym zakresie zaprezentował WSA we Wrocławiu w wyroku z 26 lipca 2017 r. (sygn. I SA/Wr 364/17).

Zmiany wprowadzone przez Projekt rozstrzygną trwającą dyskusję, poprzez jednoznaczne wskazanie, że takie nabycie musi nastąpić od jednostki naukowej. Tym samym, po wejściu w życie Projektu i w odniesieniu do przyszłych okresów nie powinny toczyć się już spory w tym zakresie. Niemniej, zdaniem autora, w odniesieniu do przeszłych okresów spór będzie dotyczyć tego, czy zmiany w tym zakresie mają charakter doprecyzowujący (taki wniosek wynika z uzasadnienia Projektu), czy też stwarzają nową sytuację prawną dla podatników.


Obowiązki informacyjne

Projekt nakłada na podatników korzystających z ulgi B+R także nowe obowiązki informacyjne. Podmiot korzystający z ulgi, który otrzymuje pomoc publiczną, będzie bowiem zobowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie złożenia zeznania podatkowego informacji, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym informacji o wartości uzyskanej pomocy publicznej na podstawie ustawy, w podziale na rodzaje kosztów kwalifikowanych.

Podmioty strefowe

Podmioty strefowe, pozbawione dotychczas całkowicie prawa do korzystania z ulgi B+R, będą do tego uprawnione, jednakże tylko w ograniczonym zakresie. Projekt zakłada bowiem, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, będą mogły korzystać z ulgi B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia strefowego.

Centra badawczo-rozwojowe

Planowane zmiany wprowadzają szczególne preferencje w korzystaniu z ulgi B+R przez pomioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego. Status ten jest nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Jego posiadanie będzie przekładać się m.in. na zwiększenie limitu odliczenia kosztów kwalifikowanych (nawet do 150%) oraz dopuszczalności odliczenia niektórych wydatków (np. odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.