Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż gospodarstwa rolnego a podatek dochodowy

Sprzedaż gospodarstwa rolnego a podatek dochodowy
Sprzedaż gospodarstwa rolnego a podatek dochodowy
Fotolia
Sprzedaż (i każda inna forma odpłatnego zbycia) gospodarstwa rolnego (całego lub jego części) może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie są warunki tego zwolnienia podatkowego?

Sprzedaż gospodarstwa rolnego – zwolnienie z podatku

Zgodni z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Jednak zgodnie z tym przepisem zwolnienie to nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny.

Czym jest gospodarstwo rolne?

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o PIT, ilekroć w tej ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
A zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

To jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego jest aktualnie określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390). Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 oraz załącznika nr 1 tego rozporządzenia:

Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:
1)  grunty rolne;
2)  grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione;
3)  grunty zabudowane i zurbanizowane;
4)  grunty pod wodami;
5)  tereny różne.

A na podstawie § 9 ust. 1 tego rozporządzenia, grunty rolne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, dzielą się na użytki rolne, do których zalicza się:
a)  grunty orne, oznaczone symbolem R,
b)  łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,
c)  pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,
d)  sady, oznaczone symbolem S,
e)  grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,
f)   grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,
g)  grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,
h)  grunty pod rowami, oznaczone symbolem W.

Kiedy można korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży gospodarstwa rolnego?

Zdaniem organów podatkowych (zob. interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2022 r. – sygn. 0115-KDIT2.4011.418.2022.2.KC) zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących warunków:

1) zbywane grunty muszą być sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,

2) zbywane grunty muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej) lub jego część składową,

3) zbywane grunty nie mogą utracić wskutek odpłatnego zbycia rolnego charakteru.

Warto np. zauważyć, że nie podlegają temu zwolnieniu grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, które dość często towarzyszą gruntom rolnym i wchodzą w skład nieruchomości będących własnością rolników.

Utrata charakteru rolnego gruntów „w związku z tym odpłatnym zbyciem”

Organy podatkowe podkreślają często, że przepisy określające zwolnienia podatkowe (podobnie jak ulgi podatkowe) trzeba interpretować ściśle i nie wychodzić poza ich literalne brzmienie. I o ile dość łatwo jest zinterpretować pojęcie gospodarstwa rolnego i określić rodzaje gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, to w przypadku tego zwolnienia wątpliwości interpretacyjne budzi trzeci warunek tego zwolnienia, jakim jest brak utraty charakteru rolnego gruntów „w związku z tym odpłatnym zbyciem”.
A trzeba wiedzieć, że obowiązek udowodnienia spełnienia tego warunku (jak też wszystkich pozostałych) spoczywa na podatniku, który korzysta z tego zwolnienia.

Zdaniem organów podatkowych (zob. ww. interpretację Dyrektora KIS z 20 września 2022 r.):
Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych związanych z transakcją okoliczności. Ich całokształt może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, czy też umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku z odpłatnym zbyciem może wystąpić bezpośrednio po zbyciu, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie dokonania zbycia strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

To, czy dana nieruchomość w wyniku odpłatnego zbycia nie utraciła charakteru rolnego może oczywiście podlegać weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem podatnik powinien potrafić udowodnić spełnienie tego warunku zwolnienia podatkowego.

Warunek ten interpretują też sądy administracyjne. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 marca 2022 r. (sygn. II FSK 866/19) wskazał bardzo szerokie kryteria oceny tego warunku:

Uznać także należy, odmiennie niż przyjął to sąd pierwszej instancji, że dla oceny spełnienia warunków z art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f., niezbędne było zbadanie i ocena wszystkich okoliczności związanych ze zbyciem nieruchomości. Z przytoczonego przepisu wynika, że dla zwolnienia przychodu od podatku niezbędne jest spełnienie przesłanki pozytywnej, jaką jest sprzedaż całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz niewystąpienie przesłanki negatywnej, przez którą należy rozumieć utratę charakteru rolnego lub leśnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą.

Dla oceny utraty charakteru rolnego bądź leśnego gruntu znaczenie mają okoliczności faktyczne (związane z faktycznym sposobem użytkowania gruntu), a nie formalnoprawne (związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków). Pojęcie utraty charakteru rolnego gruntów należy odnieść do działań faktycznych, tj. faktycznego przekształcenia sposobu użytkowania gruntów podlegających sprzedaży, łączącego się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia (zob. np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 października 2016 r., II FSK 2215/14, z 5 kwietnia 2018 r., II FSK 825/16, z 29 maja 2018 r., II FSK 1436/16 i II FSK 1625/16). W omawianym przepisie nie odwołano się do klasyfikacji gruntów. Ich formalne dalsze klasyfikowanie do gruntów rolnych, czy też opłacanie podatku rolnego (zwolnienie od tego podatku) nie ma istotnego znaczenia dla tej oceny (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 maja 2017 r., II FSK 1363/15, z 28 lutego 2017 r. sygn. akt II FSK 713/15 ).

Cel nabycia nieruchomości może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, statusu nabywcy, jak również z okoliczności związanych z daną transakcją. Art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. wymaga, aby utrata charakteru rolnego nastąpiła w związku ze sprzedażą. Przy czym, chodzi tu o każdy związek, w następstwie którego grunty tracą swój charakter rolny lub leśny, byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Może to być związek uprzedni, rozumiany jako przygotowawczy do sprzedaży, bezpośrednio związany ze sprzedażą, czy też będący skutkiem sprzedaży (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2018 r., II FSK 3714/17 i II FSK 297/18).
Przyjęcie dnia sprzedaży, jako decydującego dla oceny wystąpienia przesłanki negatywnej, wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. przesądza o tym, że badając jej wystąpienie należy uwzględnić wszystkie okoliczności dotyczące przeznaczenia gruntu, znane na dzień dokonania transakcji (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK1503/07, z 17 września 2009 r. II FSK 550/08, z 14 listopada 2012 r. II FSK 640/11, z 12 lipca 2012 r. II FSK 59/11).
W orzecznictwie akcentuje się też, że użyty w analizowanym przepisie zwrot "które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny" należy rozumieć jako utratę charakteru rolnego gruntu na skutek jego przyszłego przeznaczenia przez nabywcę (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 kwietnia 2010 r. II FSK 2097/08, z 12 lipca 2012 r. II FSK 59/11).

Gdy brak przesłanek zwolnienia dochód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego trzeba opodatkować PIT

Jeżeli dana transakcja odpłatnego zbycia gospodarstwa rolnego nie spełnia ww. przesłanek zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, to dochód z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem odpłatne zbycie (np. sprzedaż) nieruchomości (albo ich części oraz udziału w nieruchomości) jest opodatkowane podatkiem dochodowym, jeżeli to odpłatne zbycie:
- nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i jednocześnie
- zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

A w myśl art. 30e ustawy o PIT od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c trzeba zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku (czyli dochodu rozumianego jako różnica między przychodem a kosztami transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości).

Więcej na temat opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów ze sprzedaży (i innych form odpłatnego zbycia) nieruchomości poza działalnością gospodarczą: Podatek PIT od dochodu ze sprzedaży nieruchomości poza działalnością gospodarczą.

Nie wchodząc tu głębiej w zasady opodatkowania PIT i odsyłając w tym zakresie do ww. artykułu, warto zauważyć, że:

1) dochód ze sprzedaży (i każdej innej formy odpłatnego zbycia) gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT, jeżeli to zbycie nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Wynika to wprost z ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT.

2) można skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust.1 pkt 131) ustawy o PIT, jeżeli pieniądze uzyskane ze sprzedaży gospodarstwa rolnego przeznaczy się w ciągu 3 lat na własne cele mieszkaniowe (tzw. ulga mieszkaniowa w PIT).

Co to są te własne cele mieszkaniowe wyjaśnione zostało w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Zatem istnieją inne niż art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT możliwości uniknięcia zapłaty podatku dochodowego przy sprzedaży gospodarstwa rolnego.

Paweł Huczko

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  JPK_VAT po 6 latach. Czy przesyłanie ksiąg podatkowych dla potrzeb VAT ma sens?
  Wprowadzenie w naszym kraju ustawowego obowiązku przesyłania organom podatkowym pierwszej instancji standaryzowanych części ewidencji prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT) było pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju i po sześciu latach obowiązywania trudno uznać to za sukces (być może tylko lobbingowy i propagandowy) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Zmiany w ustawie o rachunkowości 2022/2023 – wdrożenie dyrektywy 2021/2101. Sprawozdanie o podatku dochodowym
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ta nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2021/2101.
  Progi podatkowe 2023 - co warto wiedzieć?
  Progi podatkowe 2023. Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 - limity, stawki
  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?
  Webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego”
  Korygowanie VAT. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 20 października 2022 roku. Polecamy!
  Dropshipping oczami księgowej. Kasa fiskalna, paragony, dokumentowanie sprzedaży
  Bardzo często trafiają do mnie osoby, najczęściej młode, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą od dropshippingu. Skuszeni zarabianiem bez wydawania własnych pieniędzy często wchodzą w prowadzenie biznesu bez zastanowienia. Nasi Klienci - Sprzedawcy często rozpoczynają od inwestycji w szkolenia. Jest ich na rynku coraz więcej. Trudno mi zweryfikować faktyczny poziom merytoryczny tych kursów więc oprę się jedynie o informacje uzyskane od Klientów naszego Biura.
  Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. znacznie skomplikuje sytuację Frankowiczów posiadających kredyty hipoteczne w tym banku. Zgodnie z nią kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, czyli przede wszystkim kursem CHF, ale także USD, EUR, JPY, nie zostały przeniesione i zostają w Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Najwięksi podatnicy CIT w Polsce
  Ministerstwo Finansów opublikowało 30 września 2022 r. listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.
  Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
  Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – wrzesień/październik 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie września i października 2022 r.? Oferta depozytowa banków we wrześniu ponownie została poprawiona. W ciągu 2022 roku doszło do bardzo poważnych zmian. Tym niemniej oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nadal nie nadąża za inflacją.
  Getin Noble Bank - przymusowa restrukturyzacja od 30 września 2022 r. Skutki dla klientów
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie 3 października 2022 r. przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w komunikacie z 30 września 2022 r. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 - co można odliczyć?
  Ulga termomodernizacyjna 2023. Komu przysługuje i w jakiej wysokości? Co będzie można odliczyć w rozliczeniu podatkowym PIT w 2023 roku?
  Inflacja we wrześniu 2022 r. Jaka podwyżka stóp procentowych NBP w październiku?
  Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rdr wobec oczekiwań rynku na poziomie 16,6 proc. rdr - wynika z flash szacunku GUS. Presja cenowa rozlewa się na inflację bazową, która mogła wzrosnąć do rekordowych 10,7 proc. rdr - szacują ekonomiści. Ich zdaniem, na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP może zdecydować się na mocniejszą niż 25 pb. podwyżkę stóp procentowych.
  Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym - zmiany 2022
  29 września 2022 r. Sejm znowelizował ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tzw. ustawę o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym). Przepisy mają uprościć obowiązki sprawozdawcze firm dotyczące regulowania płatności na rzecz kontrahentów i usprawnić postępowania przed UOKiK w sprawach o opóźnione płatności. Sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych będą musiały być przekazywane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki drogą elektroniczną w terminie do 30 kwietnia następnego roku (aktualnie sprawozdania trzeba składać do 31 stycznia).
  Zaliczka czy zadatek - co wybrać. Skutki podatkowe w PIT, CIT i VAT
  Wcześniejsza zapłata za świadczenie kontrahenta (w formie zadatku lub zaliczki) może mieć wpływ zarówno na podatki dochodowe (PIT, CIT) jak i podatek od towarów i usług (VAT). Różnice w cywilistycznym rozumieniu zaliczki i zadatku będą miały spore znaczenie dla rozliczeń podatkowych stron.
  Akademia podatków 2022/2023
  Zapraszamy do udziału w kolejnej już edycji Akademii podatków online. Jest to wyjątkowe wydarzenie w trakcie którego w przystępny sposób omówione zostaną zmiany w podatkach dochodowych oraz w VAT wprowadzone w trakcie 2022 r. i od 2023 r. czyli w ramach Polskiego Ładu 2.0, Polskiego Ładu 2.1 oraz Slim VAT 3.
  Biuro czy zdalnie? Zbiór korzyści związanych z biurem
  Ostatnie 2 lata dały pracodawcom okazję, aby sprawdzić funkcjonowanie organizacji w różnych modelach pracy – zdalnej, biurowej, ale także hybrydowej. Z kolei dla wielu pracowników były szansą, aby porównać różne tryby pracy i przekonać się jakie są ich zalety i wady, dla pracowników bardzo istotną rolę zaczęły pełnić także eventy integracyjne i wspólne posiłki jako element tworzący środowisko pracy w biurze.
  Podatek od nadmiarowych zysków
  Trwa debata o inicjatywie , by podatkiem od „nadmiarowych zysków” objąć przedsiębiorstwa w Polsce, które osiągają wyższy zysk niż ten, który określony zostanie w ustawie. Przedsiębiorstwa – zwykle duże, zobowiązane byłyby do dodatkowej, nawet 50% daniny. W opinii ekspertów jest to pomysł, który odbije się silnie na całej gospodarce.
  KPO - kiedy Polska otrzyma pieniądze z UE? Pierwszy wniosek o płatność w październiku
  Z jednej strony rząd szykuje pierwszy wniosek o płatność z KPO, a z drugiej - scenariusze na wypadek, gdyby unijne pieniądze do Polski ostatecznie miały nie trafić Z ustaleń DGP wynika, że do tej pory za zrealizowane rząd uznaje 28 z 37 mierników i wskaźników (zwanych też kamieniami milowymi), które są ujęte w pierwszym wniosku o płatność. Z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że Polska złoży pierwszy wniosek o płatność z KPO w październiku 2022 r.
  Zamrożenie cen prądu w 2023 roku, dodatek elektryczny - Sejm uchwalił ustawę
  Sejm uchwalił 29 września 2022 r. ustawę, przewidującą zamrożenie gospodarstwom domowym do pewnego pułapu (2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników) zużycia cen energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Ustawa ta przewiduje też wprowadzenie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.
  Limit płatności gotówką (przedsiębiorcy, konsumenci) – zmiany od 2024 roku
  Od 2024 roku zmniejszy się (z 15 tys. zł do 8 tys. zł) limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców i zostanie wprowadzony limit (do 20 tys. zł) płatności gotówkowych dla konsumentów (w transakcjach z przedsiębiorcami). Powyżej tych limitów trzeba będzie dokonywać płatności bezgotówkowych za pośrednictwem rachunków płatniczych. Pierwotnie zmiany te miały wejść w życie od początku 2023 roku ale przedłużono termin ich wejścia w życie o rok.
  Podatek od spadków i darowizn - wyższa kwota wolna
  Kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn już niedługo mogą znacząco wzrosnąć. Tak wynika z poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.
  Podatek od wysokich marż dużych firm - trwają prace nad projektem
  Ministerstwo aktywów pracuje nad obłożeniem specjalną daniną wyższych od średnich marż dużych firm - poinformował w czwartek 29 września 2022 r. w Sejmie Andrzej Śliwka - wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) . Zaznaczył, że projekt znajduje się na wstępnym etapie, a danina objęłaby tylko duże firmy. Chodzi o nowy podatek nazywany podatkiem od nadmiarowych, ponadnormatywnych zysków (czy zysków nadzwyczajnych) albo windfall tax.
  Budżet państwa 2023. Projekt ustawy budżetowej przyjęty przez rząd
  28 września 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Dochody budżetu państwa planowane są na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 68 mld zł. W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności, rozpoczęcie realizacji projektów z KPO oraz podwyżki dla nauczycieli.
  Miejsce wykonywania pracy zdalnej. Gdzie można wykonywać pracę zdalną?
  Praca zdalna swój renesans przeszła w dobie pandemii. To w tym czasie większość pracodawców i pracowników przekonała się, że praca zdalna jest możliwa, a co więcej efektywna. Chociaż początkowo większość ludzi, ze względu na ograniczenia pracowała w domu, to po pewnym czasie nasunęło się pytanie czy podczas pracy zdalnej można pracować z innego miejsca niż miejsce zamieszkania?