reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od nieruchomości > Podatek od nieruchomości 2019 - stawki maksymalne i ujednolicone deklaracje

Podatek od nieruchomości 2019 - stawki maksymalne i ujednolicone deklaracje

25 lipca 2018 r. Minister Finansów obwieścił nowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. Stawki maksymalne m.in. podatku od nieruchomości będą w 2019 roku wyższe o ok. 1,6% od obowiązujących w 2018 roku. Faktyczne stawki podatku od nieruchomości na dany rok ustalają rady gmin w formie uchwały ale stawki te nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Nowością w podatku od nieruchomości w 2019 roku mają być też ujednolicone w całym kraju deklaracje (także dla podatków rolnego oraz leśnego). Taką zmianę zapowiedziała Minister Finansów Teresa Czerwińska. Obecnie każda gmina ma swoje wzory deklaracji.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2019 roku

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 13 lipca 2018 r. (Monitor Polski z 2018 r., poz. 702) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. wzrosły o 1,6% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2017. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Zatem ww. stawki maksymalne wzrosną o ok. 1,6% w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 1,6%.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Trzeba pamiętać, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w danym roku decyduje każda gmina w odpowiedniej uchwale swojej rady, podjętej w roku poprzednim. Co istotne, faktyczne stawki określone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów. Najczęściej gminy ustalają stawki faktyczne podatku od nieruchomości na poziomie stawek maksymalnych.

W wypadku, gdy gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem bieżącego roku, w roku przyszłym obowiązywać będą stawki dotychczasowe.

Według obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, opublikowanego w Monitorze Polskim z 3 sierpnia 2018 r., poz. 745 (wydanego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w roku 2019 stawki podatku od nieruchomości ustalone w uchwałach gmin nie mogą przekroczyć podanych poniżej stawek maksymalnych:

Podatek od nieruchomości w 2019 r. – stawki maksymalne

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. Od budowli jest procentowa stawka - 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Warto też pamiętać, że w uchwałach ustalających faktyczne stawki podatku od nieruchomości rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów gruntów uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

W przypadku budynków to różnicowanie stawek podatku od nieruchomości może następować w oparciu o kryteria: lokalizacji, sposobu wykorzystywania, rodzaju zabudowy, stanu technicznego oraz wieku budynków.

Natomiast określając faktyczne stawki podatku od nieruchomości dla budynków i budowli niemieszkalnych (wykorzystywanych na potrzeby różnych działalności: np. gospodarczej, leczniczej, statutowej) rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

Ujednolicenie deklaracji na podatek od nieruchomości

Obecnie nie ma jednego, obowiązującego w całym kraju wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Wzory formularzy dla podatników podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa w drodze uchwały rada każdej gminy. Tak samo jest w przypadku deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.

Ministerstwo Finansów, spełniając oczekiwania organów podatkowych, którymi również są gminy przygotowało w 2004 roku projekty wzorów formularzy podatkowych (wraz z objaśnieniami) w związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138).

W przypadku podatku od nieruchomości są to następujące projekty wzorów formularzy:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
 • Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
 • Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B)

Ministerstwo Finansów zaznacza, że ww. wzory nie są przeznaczone dla podatników, a mają być jedynie pomocą w określeniu przez rady gmin na mocy uchwał obowiązujących w danej gminie wzorów formularzy podatkowych dla podatku od nieruchomości. Również w przypadku podatku rolnego i podatku leśnego MF przygotowało takie pomocnicze wzory (wraz z objaśnieniami) dla gmin.

Jednak ww. wzory nie są obligatoryjne. Jak wskazuje MF są to tylko propozycje wzorów. Gminy nie muszą z nich korzystać. Jednak w przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu na terenie gminy zamieszczonych tych wzorów, konieczne jest ich zatwierdzenie przez radę gminy w drodze uchwały i opublikowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od lat jednak wraca koncepcja wydania wzorów deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości (także i podatku rolnego oraz leśnego). Wydaje się, że ta koncepcja doczeka się realizacji najprawdopodobniej już w 2019 roku. Bowiem Minister Finansów Teresa Czerwińska w połowie 2018 roku (w wywiadzie dla Rzeczpospolitej) zapowiedziała ujednolicenie w skali całego kraju deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Zdaniem Pani Minister obecny stan wielu różnych deklaracji jest kłopotem m.in. dla przedsiębiorców, czy innych właścicieli nieruchomości, którzy płacą podatek od nieruchomości, podatek rolny lub leśny na terenie więcej niż jednej gminy. Minister Czerwińska zapowiedziała także wprowadzenie możliwości składania elektronicznych formularzy we wszystkich gminach.

Jak poinformowało 13 sierpnia 2018 r. naszą redakcję Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów:

Propozycję wprowadzenia przepisów, których efektem będzie ujednolicenie wzorów deklaracji i informacji w zakresie podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego zawiera projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Przewiduje on również umożliwienie podatnikom powszechnego składania formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych w drodze elektronicznej.
Projekt ustawy wpisany został do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem (UD278) i prowadzony jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, a dalsze etapy procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu można obserwować na BIP Rządowego Centrum Legislacyjnego
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406.
Ostateczny termin wprowadzenia ww. zmian nie jest znany.
Natomiast obowiązujące wersje wzorów deklaracji i informacji zostaną ustalone w trakcie prac nad rozporządzeniami określającymi te wzory.

Podstawa prawna:

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. (Monitor Polski rok 2018 poz. 702),

- obwieszczenie Ministra Finansów z 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (Monitor Polski rok 2018 poz. 745),

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama