Kategorie

Dzierżawa gruntów rolnych pod elektrownie wiatrowe – opodatkowanie

Dzierżawa gruntów rolnych pod elektrownie wiatrowe – opodatkowanie
Dzierżawa gruntów rolnych pod elektrownie wiatrowe – opodatkowanie
Wydzierżawiający część swojego gospodarstwa rolnego pod elektrownię (farmę) wiatrową rolnik nie musi rejestrować firmy. Od dochodów z takiej dzierżawy rolnik musi płacić jednak PIT wg skali podatkowej albo ryczałt ewidencjonowany wg stawki 8,5% od przychodów. Dzierżawa nieruchomości na cele inne niż rolnicze podlega też opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej 23% - można jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Od wydzierżawionych firmie gruntów trzeba też płacić podatek od nieruchomości wg stawek właściwych dla nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Farmy wiatrowe coraz popularniejsze

Wydzierżawienie gruntów pod budowę farm (elektrowni) wiatrowych jest praktyką coraz powszechniejszą. Inwestorzy chętniej, głównie dzięki dużemu wsparciu finansowemu oferowanemu przez Unię Europejską, podpisują takowe umowy z właścicielami lokalnych gruntów. Z chwilą podpisania umowy zmienia się jednak prawna perspektywa postrzegania tych gruntów, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się zwłaszcza podatkowym konsekwencjom takiej dzierżawy.  

Dzierżawa gruntów jako działalność gospodarcza

Reklama

Pojęcie działalności gospodarczej definiuje m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (usdg), w art. 2 głosząc, iż jest to: „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Działalność wytwórcza w rolnictwie jest wyłączona spod działania usdg, a skutkiem jest zwolnienie rolników wykonujących tę działalność z obowiązku dokonywania wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jeżeli rolnik podejmuje działalność gospodarczą, wówczas podlega obligatoryjnemu wpisowi do CEIDG i traktowany jest jako przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Natomiast definicja działalności gospodarczej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) posługuje się podobnymi kryteriami, jak usdg, wskazując na takie cechy, jak: wykonywanie działalności w sposób zorganizowany, ciągły i we własnym imieniu. Definicja ta równocześnie odsyła do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, wskazując źródło przychodu – najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą – jako odrębne źródło, niezależne od źródła w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Stąd dochodów z dzierżawy nie należy traktować na gruncie PIT na równi z dochodami z działalności gospodarczej.

Reklama

Zatem osiąganie przez rolnika przychodów z dzierżawy gruntu należącego do własnego gospodarstwa rolnego (a więc składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą), nie powinno być równoznaczne z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dlatego też należy uznać, że rolnik, wydzierżawiając działkę, nie ma obowiązku założenia działalności gospodarczej. Natomiast rolnik może założyć działalność gospodarczą, wpisując się do CEIDG, i w ramach wykonywania tej działalności wydzierżawiać działki.

Ubezpieczenie społeczne rolników

Gdyby dzierżawa była realizowana w ramach działalności gospodarczej podlegającej przepisom usdg, rolnik nadal podlegałby ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Kwestię tę reguluje ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 5a). Konieczne jest jednoczesne spełnienie następujących warunków:

- prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpraca przy jej prowadzeniu

- objęcie ubezpieczeniem w pełnym zakresie przez minimum 3 lata.

Spełnienie tych kryteriów pozwala na dalsze podleganie ubezpieczeniu rolników przez okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpraca przy jej prowadzeniu.

Podatek rolny i podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 1 ustawy o podatku rolnym część gruntów rolnych zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej (nawet jeżeli działalność gospodarczą prowadzi dzierżawca a nie wydzierżawiający) będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem rolnym.

Grunty takie podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ze stawką, jak dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pozostała część gruntów będzie opodatkowana podatkiem rolnym.

Podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele gruntów, czyli np. rolnicy, a nie przedsiębiorcy, którzy wydzierżawiają od rolników grunty na farmy wiatrowe. Obowiązek podatkowy ciąży tu na właścicielach nieruchomości, bez względu na ewentualne zapisy umowne w tym zakresie.

Podatkiem od nieruchomości wg najwyższych stawek tego podatku przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  podlegają także drogi wewnętrzne dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców (czyli drogi dojazdowe do budowli farmy wiatrowej) – chyba, że zostaną uznane za drogi do pól uprawnych (wtedy płacić trzeba za nie podatek rolny).

Podatek od nieruchomości 2014 - stawki maksymalne

Co więcej podatek od nieruchomości (2% rocznie) płacić też trzeba od wartości budowli wchodzących w skład farmy wiatrowej.

Jednak za budowlę nie można uznać całej elektrowni wiatrowej, a jedynie jej części budowlane, takie jak fundamenty i maszty. Podlegają one w konsekwencji opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Natomiast nie są opodatkowane tym podatkiem urządzenia techniczne służące bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej, takie jak: generator (turbina), wirnik ze skrzydłami, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania, gdyż nie stanowią przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Powyższe stanowisko znajduje oparcie w bogatym orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w tym w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 5 stycznia 2010 r. sygn. akt II FSK 1101/08, 2 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1658/10, 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1397/10, 15 maja 2012 r. sygn. akt 2320/10.

W przypadku zmiany sposobu przeznaczenia gruntów na podatnikach podatków rolnego i od nieruchomości ciążą obowiązki informacyjne określone w: art. 6a ustawy o podatku rolnym i art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Z przepisów tych wynika obowiązek złożenia przez osoby fizyczne korekty odpowiednio: informacji o gruntach (art. 6a ust. 5, w związku z art. 6a ust. 4 ustawy o podatku rolnym) i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (art. 6 ust. 6, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku od nieruchomości) – w razie zmiany sposobu wykorzystywania gruntów, mającej wpływ na wysokość opodatkowania. Na dopełnienie tych obowiązków ustawodawca przewidział termin 14 dni od daty zaistnienia zmiany sposobu.

PIT-11 w 2015 r. w formie papierowej - składany do 31 stycznia

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dzierżawy – PIT albo ryczałt

Przychodem wydzierżawiającego jest otrzymany od dzierżawcy lub postawiony do dyspozycji w roku podatkowym czynsz.

Przychody z dzierżawy stanowiące odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychodów mogą być opodatkowane PIT na ogólnych zasadach według progresywnej skali podatkowej  albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W pierwszym przypadku (PIT) podstawą obliczenia podatku jest uzyskany dochód – różnica między przychodem faktycznie uzyskanym z dzierżawy a kosztami jego uzyskania. W drugim: ryczałt obliczany jest od realnie uzyskanego przychodu.

Tu warto podkreślić, że jeżeli oprócz czynszu wydzierżawiający ponosić będzie też koszt podatku od nieruchomości, to również kwoty wpłacone przez wydzierżawiającego z tego tytułu będą przychodem dzierżawcy (bo to na dzierżawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości).

PIT - rozliczanie

Rozliczając się na ogólnych zasadach PIT, podatnik samodzielnie oblicza miesięczną zaliczkę na podatek i wpłaca ją do urzędu skarbowego. Zaliczki miesięczne, za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i w tym terminie dokona zapłaty podatku.

Ponadto po zakończeniu roku podatkowego podatnik PIT zobligowany jest złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36). Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego.

Ryczałt ewidencjonowany

Decydując się na opodatkowanie dochodów ryczałtem w danym roku podatkowym należy pamiętać o konieczności złożenia stosownego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia tego roku podatkowego. Jeśli podatnik rozpoczyna dzierżawę w trakcie roku podatkowego winien dopełnić formalności nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odnotował pierwszy dochód, lub do końca roku podatkowego, pod warunkiem, że pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Przy opodatkowaniu przychodów z dzierżawy obowiązuje jedna stawka ryczałtu, tj. 8,5%. Ryczałt podatnik oblicza samodzielnie i wpłaca co miesiąc (lub co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik zobowiązany jest złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28).

Podatek VAT

Zgodnie z ustawą o VAT są podmioty, które  wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w

rozumieniu ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem co do zasady zarówno dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, świadczenie usług rolniczych, jak i wydzierżawianie gruntów (np. pod wiatraki) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podatnicy dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczący usługi rolnicze mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT lub zrezygnować z tego zwolnienia (art. 43 ust. 3 tej ustawy). Podatnicy korzystający z ww. zwolnienia są określani jako rolnicy ryczałtowi i podlegają szczególnym procedurom wynikającym z art. 115–118 ustawy o VAT. Natomiast  podatnicy, którzy zrezygnują z tego zwolnienia, rozliczają podatek od towarów i usług według zasad ogólnych.

W rozumieniu przepisów ustawy o VAT, wydzierżawienie gruntów nie jest produktem rolnym, ani usługą rolniczą, dlatego rolnicy (także rolnicy ryczałtowi) prowadzący tę działalność, mają obowiązek rozliczać podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Jednak trzeba pamiętać, że art. 113 ust.1 ustawy o VAT  przewiduje dla wszystkich podatników VAT możliwość stosowania zwolnień podmiotowych – ze względu na wysokość osiąganego obrotu. Zgodnie z jego brzmieniem zwalnia się od podatku tych podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł. Przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, ani wartości odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.


Ze zwolnienia z uwagi na wysokość obrotu mogą zatem skorzystać również podatnicy wydzierżawiając swoje grunty pod wiatraki, jeżeli ich obroty nie przekraczają 150 tys. zł rocznie.

Podatnicy VAT, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, nie mają obowiązku dokonywać zgłoszenia rejestrującego (mogą jednak złożyć takie zgłoszenie rejestracyjne i wówczas są rejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni). Należy jednak wskazać, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym (por. art. 109 ust.1 ustawy o VAT).

Podatnicy, którzy nie mogą skorzystać ze wspomnianych zwolnień, bądź ci, którzy zrezygnowali z tej możliwości, są zobligowani do zarejestrowania się zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT (jako podatnicy VAT czynni), wystawiania faktur VAT (dzierżawa gruntu na cele nierolnicze jest opodatkowana stawką podstawową VAT 23%), prowadzenia stosownej ewidencji, a także składania deklaracji podatkowej VAT-7.

Akcyza – zwolnienie

Przepis art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, iż zwalnia się od akcyzy energię elektryczną  wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii. Podstawą zwolnienia jest dokument potwierdzający umorzenie świadectwa pochodzenia energii w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.

Źródło: odpowiedź z 14 marca 2014 r. Doroty Podedwornej-Tarnowskiej - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 24615.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?