Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce

Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce
Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce
shutterstock
Wynajem nieruchomości w Wielkiej Brytanii a ryczałt w Polsce. Polski rezydent podatkowy, który uzyskuje w 2021 przychody z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii ma możliwość ich rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w Polsce. Podatek od najmu zapłacony w Wielkiej Brytanii podlega uwzględnieniu (odliczeniu od ryczałtu) przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące oraz wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-28. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 października 2021 r.

Wynajem prywatny nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła pewna Pani mająca polskie obywatelstwo, która mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii od 2003 roku oraz posiadała wtedy status rezydenta podatkowego tego kraju. Pani ta wraz z mężem (obywatelem Wielkiej Brytanii) zamieszkali na stałe w Polsce od roku 2019 i od tego czasu małżonkowie mają w Polsce rezydencję podatkową, tj. posiadają w Polsce stałe miejsce zamieszkania i podlegają tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W Wielkiej Brytanii owa Pani nabyła mieszkanie, które obecnie odpłatnie wynajmuje na cele wyłącznie mieszkalne. Nieruchomość ta należy do jej majątku prywatnego.  Aktualnie mieszkanie to jest wynajmowane na podstawie umowy najmu do końca maja 2022 roku.

Pani ta nie prowadzi w Wielkiej Brytanii działalności gospodarczej, w Polsce ma aktualnie status rolnika, opłaca ubezpieczenie w KRUS i nie osiąga żadnych innych dochodów w Polsce. Oprócz tej nieruchomości w Wielkiej Brytanii Pani nie wynajmuje i nie planuje wynajmować innych nieruchomości w Polsce ani za granicą.

Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, rozliczenie podatkowe dotyczące uzyskanych przychodów z tytułu wynajmu mieszkań jest dokonywane po roku podatkowym obowiązującym w Wielkiej Brytanii (rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Podatek od przychodów z najmu płacony jest w Wielkiej Brytanii w dwóch ratach po terminie rozliczenia rocznego. W czerwcu 2021 została wpłacona zaliczka na podatek zryczałtowany do urzędu skarbowego w Polsce, obliczony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów z najmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Kolejne zaliczki będą wpłacane co miesiąc do końca roku 2021.

Wnioskodawczyni zadała Dyrektorowi KIS następujące pytania:

 1. Czy na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przychód z tytułu wynajmu nieruchomości mieszkalnej w Wielkiej Brytanii może być rozliczony w Polsce na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego?
 2. Czy prawidłowe będzie zastosowanie rozliczenia na podstawie PIT-28 dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii za rok 2021 do końca lutego 2022 oraz wpłaconych zaliczek na poczet podatku zryczałtowanego od ww. przychodów, a także na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w zw. z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od ryczałtu obliczonego od tych przychodów będzie można odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Wielkiej Brytanii w roku 2021 (okres rozliczeniowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i podatkowym w Polsce)?
 3. Czy data wpływu środków pieniężnych na konto bankowe w Wielkiej Brytanii (za najem nieruchomości w Wielkiej Brytanii) decyduje o możliwości wyboru opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym dochodów z najmu prywatnego osiąganych w Wielkiej Brytanii (dotyczących nieruchomości w Wielkiej Brytanii)?
 4. Czy za rok 2022 oraz kolejne lata można rozliczać ww. przychody na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego?

Rozliczenie podatkowe wynajmu mieszkania w Wielkiej Brytanii - ryczałt ewidencjonowany

Dyrektor KIS uznał następujące stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe:

Ad 1. Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskane po 1 stycznia 2021 r. przychody z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz można zastosować opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Wnioskodawczyni dokonała wyboru opodatkowania przychodów z najmu prywatnego – art. 6 ust. 1a i 1b – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, poprzez wpłatę zaliczki na podatek zryczałtowany od przychodów z najmu na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ad 2. Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowe będzie rozliczenie przychodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii za najem nieruchomości na podstawie PIT-28 za 2021 rok poprzez złożenie rozliczenia do końca lutego 2022 roku. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w zw. z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od ryczałtu ewidencjonowanego obliczonego od tych przychodów w zeznaniu rocznym PIT-28 za rok 2021 Wnioskodawczyni może odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Wielkiej Brytanii w roku 2021.

Ad 3. Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskane przychody z najmu prywatnego nieruchomości mieszkalnych położonych w Wielkiej Brytanii nie są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej. Według art. 6 ust. 1a oraz 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w przypadku osiągania przychodów o których mowa w art. 6 ust. 1a, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu.
W związku z tym – według Wnioskodawczyni – o możliwości wyboru opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym na dany rok podatkowy decyduje pierwsza wpłata na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego.

Ad 4. Wnioskodawczyni może zastosować zasady rozliczania w formie ryczałtu również w roku 2022 oraz w kolejnych latach na zasadzie kontynuacji.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Polski z Wielką Brytanią a ryczałt od wynajmu nieruchomości

W uzasadnieniu omawianej interpretacji organ podatkowy przypomniał, że zastosowanie w tym stanie faktycznym znajduje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250 poz. 1840). Zgodnie z postanowieniami tej Konwencji:

dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Wielkiej Brytanii, może być opodatkowany w Wielkiej Brytanii (art. 6 ust. 1 Konwencji);

postanowienia art. 6 ust. 1 stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego (art. 6 ust. 3 Konwencji).

Zatem dochody uzyskiwane przez polskiego rezydenta podatkowego z wynajmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii mogą być opodatkowane w Wielkiej Brytanii. Konwencja przewiduje przy tym metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów.

Modyfikacje wynikające z Konwencji MLI

Postanowienia Konwencji polsko-brytyjskiej zostały zmodyfikowane przez Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, podpisaną przez Polskę oraz przez Zjednoczone Królestwo dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1369; dalej: „Konwencja MLI”).

Konwencja MLI w stosunkach polsko-brytyjskich weszła w życie od 1 października 2018 r. Konwencja ta zmieniła metodę unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do sytuacji polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody w Wielkiej Brytanii: z metody zwolnienia (wyłączenia z progresją) na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 Konwencji MLI, który zastąpił art. 22 ust. 2 lit. a Konwencji polsko-brytyjskiej:

W przypadku, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami Konwencji polsko-brytyjskiej mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie (z wyłączeniem sytuacji, gdy te postanowienia zezwalają na opodatkowanie przez Zjednoczone Królestwo wyłącznie z powodu, że dany dochód lub zyski majątkowe są także dochodem lub zyskami majątkowymi uzyskiwanym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa), Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, kwoty równej podatkowi od dochodu lub zysków majątkowych zapłaconemu w Zjednoczonym Królestwie.
Jednakże odliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu lub od zysków majątkowych, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód lub zyski majątkowe, które mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie.
Jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniem Konwencji polsko-brytyjskiej dochód lub zyski majątkowe uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce są zwolnione z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód lub zyski majątkowe.

Dlatego też zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przedmiotowej sprawie odpowiednie zastosowanie znajdzie przepis art. 27 ust. 9 w zw. z ust. 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).

Odliczenie zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8 (zwolnienia dochodów od podatku w Polsce), dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. A w myśl art. 27 ust. 9a ustawy o PIT, w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

Dochód z wynajmu mieszkania w Wielkiej Brytanii - opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

W świetle powyższych przepisów Dyrektor KIS uznał, że uzyskany od 1 stycznia 2021 r. przychód Wnioskodawczyni z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawczyni – poprzez wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, która nastąpiła w czerwcu bieżącego roku – dokonała wyboru opodatkowania przychodów z najmu w tej formie. Stosownie bowiem do treści art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (a więc m.in. przychodów z najmu), za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

Dlatego też:

Wnioskodawczyni ma obowiązek obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego (art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym);

Wnioskodawczyni ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-28 (art. 21 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, tak więc w rozliczeniu przychodów z najmu za rok 2021 – do końca lutego 2022 roku;

data wpływu środków pieniężnych na konto bankowe w Wielkiej Brytanii „nie decyduje” o możliwości wyboru opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym – o dokonanym przez Wnioskodawczynię wyborze ww. formy opodatkowania takich przychodów „zadecydowała” pierwsza w roku podatkowym wpłata na ryczałt.

W celu obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni powinna uwzględniać otrzymane lub postawione do jej dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii (art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Przeliczenie przychodów uzyskanych w walucie obcej

Przychody uzyskane w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stawka ryczałtu od przychodów z najmu

Stawka ryczałtu dla przychodów z najmu wynosi:

8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz

12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł

(art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.).

Odliczenie podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w zw. z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od ryczałtu ewidencjonowanego obliczonego od tych przychodów Wnioskodawczyni może odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Wielkiej Brytanii.

Dyrektor KIS podkreślił, że podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii to taki, który już został faktycznie uregulowany, uiszczony. Sam fakt, że kwota podatku do zapłaty za granicą jest już znana podatnikowi bądź fakt, że podatek zagraniczny jest już należny do zapłaty w określonym terminie, nie są wystarczające dla odliczenia kwoty równej temu podatkowi na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii podlega uwzględnieniu przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące oraz wykazaniu w zeznaniu rocznym o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Warto też pamiętać, że na podstawie  art. 21 ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego w kolejnych latach

Dyrektor KIS uznał więc, że Wnioskodawczyni uzyskująca w 2021 przychody z najmu nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii ma możliwość ich rozliczenia – na wyżej opisanych zasadach – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Taką możliwość Wnioskodawczyni będzie miała również w latach następnych, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w każdym z tych lat dokona wyboru opodatkowania ww. przychodów w tej formie.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 października 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.515.2021.2.MST).

oprac. Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
59,85 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  6 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Korekta "in minus" wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) - termin
  Korekta "in minus" WNT - termin. W lipcu 2021 r. podatnik rozliczający VAT miesięcznie nabył towary od niemieckiego kontrahenta. W związku z tym rozpoznał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Pod koniec października 2021 r. podatnik zwrócił część tych towarów. 5 listopada 2021 r. otrzymał od niemieckiego kontrahenta fakturę korygującą. Kiedy podatnik powinien dokonać korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku ze zwrotem części towarów?
  Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU
  Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU. Podatnik sprzedaje monitory komputerowe. Czy wykazując faktury dokumentujące ich dostawy w pliku JPK_VAT, powinien stosować kod GTU_06?
  Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych
  Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych. 7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki niemu – w ramach wytyczonej przez rząd strategii rozwoju elektromobilności – w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.
  VAT przy likwidacji spółki cywilnej - rozliczenia
  VAT przy likwidacji spółki cywilnej. Ze statystyk wynika, że nawet 1/3 firm nie przetrwa swojego pierwszego roku na rynku. Świadomy przedsiębiorca powinien wiedzieć jakie czynności na gruncie podatku VAT powinien dokonać w ramach likwidacji działalności gospodarczej.
  „Nowy start” - wparcie finansowe na ponowne otwarcie firmy
  „Nowy start” - wparcie finansowe na ponowne otwarcie firmy. Strach przed porażką jest jednym z głównych hamulcowych rozwoju przedsiębiorczości. Jak wynika z badania PARP, 41 proc. osób, które widzą szanse biznesowe w swoim otoczeniu, nie decyduje się na otworzenie własnej firmy z powodu tej obawy. Porażka jest jednak ryzykiem wpisanym w każdy biznes i może stanowić ważną lekcję na przyszłość. Tym, którzy mimo niepowodzenia zdecydowali się wrócić na rynek i ponownie rozpocząć działalność gospodarczą, PARP pomaga w ramach projektu „Nowy start”. O wsparcie, dzięki któremu łatwiejszy będzie powrót na rynek, mogą aplikować mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.
  Kasy fiskalne w 2022 roku – limit, zwolnienia, nowe rozporządzenie
  Kasy fiskalne w 2022 roku - limit, zwolnienia. Kto w 2022 roku będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych)? Kiedy nastąpi utrata zwolnienia? Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
  Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
  Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
  Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
  TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
  Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
  Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
  Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?