REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opłata za media (prąd, woda, gaz) zwracana przez najemcę wynajmującemu a przychód z najmu

Opłata za media (prąd, woda, gaz) zwracana przez najemcę wynajmującemu a przychód z najmu
Opłata za media (prąd, woda, gaz) zwracana przez najemcę wynajmującemu a przychód z najmu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ostatni rok to spore zmiany w zakresie opodatkowania najmu, a przy tym pojawiające się wątpliwości u podmiotów profesjonalnie zajmujących się taką formą działalności. Podatnicy mają m.in. wątpliwość, czy zwracane przez najemców pieniądze z tytułu opłaty za media, są przychodem podatkowym podlegającym opodatkowaniu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej jako ustawa o ryczałcie) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o ryczałcie, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 6 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a. 

Zgodnie z art. 6a ust. 1a ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tych tytułów stosuje się przepisy art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Autopromocja

Najem prywatny opodatkowany tylko ryczałtem

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT), źródłami przychodów są: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Powyższy stan prawny stanowi, że od 2023 r. przychody osiągane z tytułu najmu mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt ewidencjonowany - opodatkowany jest przychód a nie dochód

Wskazać należy, że w przypadku opodatkowania ryczałtem podatnik traci prawo do zaliczania wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów. Taka konstrukcja w przypadku najmu prowadzi jednak do pewnych wątpliwości w zakresie m.in. opłat za media. 

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W świetle art. 14 ust. 2 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. 

Za kwoty należne uznaje się wierzytelności wynikające ze stosunków prawnych, które nawiązywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnika. Do kwot należnych nie zalicza się m.in. zasądzonych na rzecz podatnika kosztów sądowych, a także kwot otrzymanych przez podmiot działający jako pośrednik, który następnie przekazuje otrzymane kwoty na rzecz innego podmiotu. Uważa się wówczas, że kwotami należnymi pozostaje jedynie wynagrodzenie wypłacane podatnikowi przez osobę, na rzecz której działa (A. Bartosiewicz, R. Kubacki (w:) A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2015, art. 10, art. 14.).

 

Kwoty zwrócone na pokrycie wydatków nie są przychodem

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższy przepis wyłącza z przychodów z działalności gospodarczej kwoty zwrócone podatnikowi na pokrycie wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tej działalności.

W świetle powyższego, jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczyć będzie kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki nie będą dla podatnika przychodem podatkowym. 

Podsumowując powyższy stan prawny wskazać należy, że nie można zatem mówić o powstaniu przychodu, jeżeli kwota należna nie ma charakteru definitywnego przysporzenia. Inaczej rzecz ujmując istotą przychodu podatkowego jest realny, trwały i definitywny charakter przysporzenia majątkowego, tj. taki, w którym ostatecznie powiększone zostają aktywa podatnika.

Czy zwracane przez najemców wynajmującym pieniądze z tytułu opłaty za media, są przychodem podatkowym podlegającym opodatkowaniu?

Mając na względzie powyższe wskazać należałoby, że zwracane przez najemców środki z tytułu opłaty za media, nie będą stanowiły przychodu podatkowego. Wynajmujący pełni w takiej sytuacji wyłącznie rolę pośrednika. Środki pozyskiwane przez niego od najemców nie stanowią dla niego realnego przysporzenia, z uwagi na fakt, że rekompensują one co najwyżej wydatki, które musi ponieść z tytułu umowy najmu. 

Niemniej, organy podatkowe uważają inaczej. 

W ostatnim roku, w wydawanych interpretacjach indywidualnych konsekwentnie wskazywano na konieczność opodatkowywania środków otrzymywanych z tytułu refaktury opłat za media. W interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2022 r., znak: 0115-KDIT1.4011.434.2022.1.MR Dyrektor  KIS jednoznacznie wskazał, że „w omawianej sprawie opodatkowaniu podlegają wszelkie wpływy majątkowe powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z tą zasadą również otrzymany przez Pana zwrot kosztów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi dla Pana przychód podlegający opodatkowaniu. Wobec tego Pan jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, otrzymująca ww. należności jest zobowiązany uznać ten wpływ za przychód podatkowy. 
Podsumowując, otrzymane przez Pana środki pieniężne z tytułu refakturowania kosztów mediów oraz innych opłat od Najemców wynajmowanych nieruchomości, przy najmie prowadzonym w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stanowią przychód z działalności gospodarczej, od którego powinien Pan odprowadzić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.” 

Podobne stanowisko zajął organ podatkowy w interpretacji z dnia 15 grudnia 2022 r., znak: 0113-KDIPT2-1.4011.744.2022.2.MGR, w której to Dyrektor  KIS wskazał, że „mając powyższe na uwadze, opłaty za media w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią dla Pani przychód z działalności gospodarczej i powinna Pani odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
Reasumując, zarówno kwota czynszu najmu, jak i należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za media (prąd, woda, ścieki, gaz), uiszczane przez Pani najemców, na podstawie refakturowanych przez Panią faktur, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.”

Autopromocja

Czy w związku z takim stanowiskiem organów, podatnicy są na przegranej pozycji? 

Można szukać sprawiedliwości w sądzie administracyjnym

W odpowiedzi na powyższe, nadmienić należy, że stanowisko sądów administracyjnych w przedmiotowej materii jest przeciwne. W wyroku z dnia 11 października 2022 r., sygn. akt I SA/Kr 875/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że „okolicznością bezsporną pozostaje, iż pobrany przez Skarżącą czynsz z tytułu umowy najmu stanowi dla niej przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że czynsz jest przysporzeniem realnym, definitywnym i ostatecznym. Natomiast za przysporzenie o charakterze realnym i ostatecznym w żadnym wypadku nie można uznać zwrotu Skarżącej przez najemców kwot z tytułu poniesionych przez nią wydatków za zużyte przez najemców media.
(…)
Skoro ustawodawca przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i formie ryczałtu przewidział zastosowanie przy obydwóch formach opodatkowania art. 14 u.p.d.o.f. (w przypadku ryczałtu poprzez odesłanie z art. 6 ust. 1 u.z.p.d.f.), do określenia co jest przychodem z działalności gospodarczej i co nie zalicza się do przychodu, to trudno przyjąć, że podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych nie jest zobowiązany zaliczyć zwróconych wydatków do przychodów, a podatnik rozliczający się w formie ryczałtu będzie zobowiązany zaliczyć zwrot wydatków do przychodu. Inaczej rzecz ujmując, przepis art. 14 u.p.d.o.f. nie może być inaczej interpretowany w stosunku do podatników którzy wybrali zryczałtowaną, a inaczej rozliczających się na zasadach ogólnych.”

Podobne stanowisko znaleźć można w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 października 2022 r., sygn. akt I SA/Kr 875/22. 

Niemniej, zaznaczyć należy, że przedmiotowe wyroki nie są jeszcze prawomocne, a co za tym idzie nie można jeszcze mówić o jednolitej linii orzeczniczej.

Ważne
Uwaga!

Jakkolwiek można pokładać nadzieję w kształtującym się korzystnym orzecznictwie sądowo – administracyjnym, to jednak nie chcąc wchodzić w spór z organem podatkowym, do czasu wyroku NSA, rozwiązaniem wydaje się być zmiana umowy najmu, która wykluczy wynajmującego z roli pośrednika przedmiotowych płatności za media.

Mateusz Chrzanowski, młodszy konsultant podatkowy, Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Wojtek
    2023-03-02 21:40:33
    W tym kraju żeby handlować energią i paliwami kopalnymi trzeba posiadać specjalną koncesję. W takim razie wynajmujący nie ma prawa sprzedawać najemcy energii elektrycznej, co za tym idzie nie może czerpać z tego korzyści. Skoro tak to nie może z tego powodu płacić podatku. Jeżeli pobiera od najemcy opłaty za zużycie według wskazań homologowanych podliczników, czyli dokładnie tyle ile zużył najemca, zgodnie z ceną dostawców mediów to na tym nie zarabia tylko reprezentuje najemcę w stosunku do dostawcy mediów. Czego nie rozumiecie?
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

REKLAMA