Kategorie

Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.

Opracował Paweł Huczko
Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.
Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.
Minister Finansów przygotował nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Chodzi o: tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (druk TW–1), tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (druk TW–2) i kolejny tytuł wykonawczy (druk TW–3). Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory tych formularzy ma wejść w życie 20 lutego 2021 r.

Nowe wzory formularzy TW–1(5 wersja) TW–2(4 wersja), TW–3(2 wersja) są zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, opublikowanego 22 września 2020 r. Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie tego projektu.

Powody i termin zmian

Reklama

Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu określenie nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej jest konieczne z uwagi na wchodzące w życie 20 lutego 2021 r. zmiany wprowadzane przez ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”.

Delegację ustawową do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru tytułu wykonawczego, jak również wzoru kolejnego tytułu wykonawczego stanowi art. 26 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nowe wzory umożliwią wierzycielom i organom egzekucyjnym prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia i nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej nastąpić ma 20 lutego 2021 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej. Z tym dniem nastąpi również utrata mocy obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej - Dz. U. poz. 968, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 25 maja 2020 r.".

Jednak stosowanie dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych, stanowiących załączniki do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r. ma być możliwe nawet po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia - do czasu wdrożenia projektowanych wzorów wykonawczych w systemach informatycznych.

Co się zmieni we wzorach tytułów wykonawczych?

Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowane w egzekucji administracyjnej zostały (co do zasady) oparte na dotychczasowych wzorach (stanowiących załączniki nr 1–3 do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r., z poniżej wskazanymi zmianami.

TW-1

Reklama

1) Ustawa zmieniająca wprowadziła możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie dalszego tytułu wykonawczego w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny dotychczasowego tytułu wykonawczego (art. 26c § 1 pkt 2 ustawy). Podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy albo dalszy tytuł wykonawczy (art. 61 § 4 ustawy). W związku z powyższym w części ogólnej tytułu wykonawczego TW−1 (na potrzeby ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej) dodano kwadrat 3 w pozycji dotyczącej celu wydania dalszego tytułu wykonawczego. Kwadrat będzie zaznaczany w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego.

W powyższym zakresie nie ma potrzeby zmiany wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (TW−2), gdyż pozycja 4 w części ogólnej (cel wydania dalszego tytułu wykonawczego) podlega wypełnieniu w sposób opisowy. W tym przypadku wierzyciel w poz. 4 części ogólnej, jako cel wydania dalszego tytułu wykonawczego, wskaże ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

2) We wzorze tytułu wykonawczego TW−1 dodano oznaczoną jako H część „Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej”. W związku z powyższym zmianie uległy oznaczenia części H oraz I. Dane zawarte w dotychczasowej części H będą zawarte w części I, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części I będą zawarte w części J.

Część H będzie wypełniana w przypadku wydawania dalszego tytułu wykonawczego, w której wierzyciel będzie wpisywał w pozycji 1 nazwę i adres siedziby organu egzekucyjnego, który nadał klauzulę, a w poz. 2 − datę nadania klauzuli. Zmiana wynika ze zmiany w art. 26c § 2 ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 11 września 2019 r. Jednocześnie s
tosownie do art. 26 § 2b ustawy, jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej to nie wypełni części H, zaś organ egzekucyjny nada w części I klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.

TW-2

We wzorze tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków  o charakterze niepieniężnym TW−2 zmianie uległo oznaczenie części D i E. Dane zawarte w dotychczasowej części D będą zawarte w części E, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części E będą zawarte w części F. Część D będzie wypełniana w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. W części tej wierzyciel będzie wskazywał informację o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny nada klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej. W takim przypadku wierzyciel nie będzie wypełniał części D, natomiast część E, dotyczącą nadawania klauzuli, wypełni organ egzekucyjny.

Pouczenia

We wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 zaproponowano zmianę pouczeń w taki sposób, by projektowane wzory objęły również zmianę przepisów ustawy, która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r. na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798,  z późn. zm.). Takie rozwiązanie wyeliminuje konieczność zmiany wzorów tytułów wykonawczych po 9 dniach od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.              
W pouczeniach dodano zatem informację o nowym, dodanym w ustawie od dnia 1 marca 2021 r. środku egzekucyjnym stosowanym w egzekucji należności pieniężnych, tj. egzekucji
z praw majątkowych zapisanych w rejestrze akcjonariuszy.

Doprecyzowano pouczenia we wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 w zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 27f § 3 ustawy. Dodanie tego zapisu może wyeliminować przypadki składania sprzeciwu przez małżonka zobowiązanego przy każdej czynności egzekucyjnej kierowanej do majątku wspólnego.

We wzorze tytułu wykonawczego TW­–1 dostosowano objaśnienia do zmian wynikających z ustawy zmieniającej, uchylającej art. 27a ustawy regulującego zaokrąglanie należności pieniężnej, odsetek  z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.

Objaśnienia do TW-3

Ponadto dokonano zmian w objaśnieniach we wzorze kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3).

W objaśnieniu dotyczącym wystawiania kolejnego tytułu wykonawczego w „Części ogólnej” w  poz. 2 doprecyzowano, że data wystawienia dotyczy dotychczasowego tytułu wykonawczego. Data wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego jest wskazywana bowiem w części I w poz. 1.

W objaśnieniu dotyczącym sporządzania kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3) w „Części ogólnej” dokonano również zmian dotyczących przypadku sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Obecnie w poz. 2 wpisuje się datę sporządzenia zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Powinno się jednak wpisywać datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego. Zmiana w tym zakresie wyeliminuje przypadek wskazywania tej samej daty sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego w dwóch miejscach: w części ogólnej w poz. 2 i w bloku I w poz. 1. Zmieniony kolejny tytuł wykonawczy odnosi się bowiem do zmienionego tytułu wykonawczego.

Dokonano również zmiany w objaśnieniu dotyczącym przypadku ponownego wydania kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. W poz. 3 tego wzoru wpisywany będzie numer porządkowy utraconego kolejnego tytułu wykonawczego, a nie jak obecnie numer porządkowy ponownie wydanego kolejnego tytułu wykonawczego. Dotychczasowe rozwiązanie mogło budzić wątpliwości interpretacyjne. Ustawa nie przewiduje nadawania numeru porządkowego utraconemu tytułowi wykonawczemu/ kolejnemu tytułowi wykonawczemu. W przypadku utraty kolejnego tytułu wykonawczego wierzyciel wydaje ponowny kolejny tytuł wykonawczy z numerem porządkowym kolejnego tytułu wykonawczego, w tym przypadku utraconego.

Dodatkowo, w części ogólnej kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3), dodano objaśnienia do części H wypełnianej odpowiednio przez wierzyciela albo organ egzekucyjny. Wierzyciel będzie wypełniał cześć H w przypadku posiadania informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Z kolei organ egzekucyjny wypełni część H, w przypadku gdy wierzyciel nie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, a klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej nadał organ egzekucyjny. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku ponownego wszczęcia egzekucji na podstawie dalszego tytułu wykonawczego.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.