REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.

Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.
Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów przygotował nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Chodzi o: tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (druk TW–1), tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (druk TW–2) i kolejny tytuł wykonawczy (druk TW–3). Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory tych formularzy ma wejść w życie 20 lutego 2021 r.

Nowe wzory formularzy TW–1(5 wersja) TW–2(4 wersja), TW–3(2 wersja) są zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, opublikowanego 22 września 2020 r. Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie tego projektu.

Autopromocja

Powody i termin zmian

Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu określenie nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej jest konieczne z uwagi na wchodzące w życie 20 lutego 2021 r. zmiany wprowadzane przez ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”.

Delegację ustawową do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru tytułu wykonawczego, jak również wzoru kolejnego tytułu wykonawczego stanowi art. 26 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nowe wzory umożliwią wierzycielom i organom egzekucyjnym prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia i nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej nastąpić ma 20 lutego 2021 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej. Z tym dniem nastąpi również utrata mocy obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej - Dz. U. poz. 968, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 25 maja 2020 r.".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednak stosowanie dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych, stanowiących załączniki do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r. ma być możliwe nawet po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia - do czasu wdrożenia projektowanych wzorów wykonawczych w systemach informatycznych.

Co się zmieni we wzorach tytułów wykonawczych?

Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowane w egzekucji administracyjnej zostały (co do zasady) oparte na dotychczasowych wzorach (stanowiących załączniki nr 1–3 do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r., z poniżej wskazanymi zmianami.

TW-1

1) Ustawa zmieniająca wprowadziła możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie dalszego tytułu wykonawczego w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny dotychczasowego tytułu wykonawczego (art. 26c § 1 pkt 2 ustawy). Podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy albo dalszy tytuł wykonawczy (art. 61 § 4 ustawy). W związku z powyższym w części ogólnej tytułu wykonawczego TW−1 (na potrzeby ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej) dodano kwadrat 3 w pozycji dotyczącej celu wydania dalszego tytułu wykonawczego. Kwadrat będzie zaznaczany w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego.

W powyższym zakresie nie ma potrzeby zmiany wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (TW−2), gdyż pozycja 4 w części ogólnej (cel wydania dalszego tytułu wykonawczego) podlega wypełnieniu w sposób opisowy. W tym przypadku wierzyciel w poz. 4 części ogólnej, jako cel wydania dalszego tytułu wykonawczego, wskaże ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

2) We wzorze tytułu wykonawczego TW−1 dodano oznaczoną jako H część „Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej”. W związku z powyższym zmianie uległy oznaczenia części H oraz I. Dane zawarte w dotychczasowej części H będą zawarte w części I, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części I będą zawarte w części J.

Część H będzie wypełniana w przypadku wydawania dalszego tytułu wykonawczego, w której wierzyciel będzie wpisywał w pozycji 1 nazwę i adres siedziby organu egzekucyjnego, który nadał klauzulę, a w poz. 2 − datę nadania klauzuli. Zmiana wynika ze zmiany w art. 26c § 2 ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 11 września 2019 r. Jednocześnie s
tosownie do art. 26 § 2b ustawy, jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej to nie wypełni części H, zaś organ egzekucyjny nada w części I klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.

TW-2

We wzorze tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków  o charakterze niepieniężnym TW−2 zmianie uległo oznaczenie części D i E. Dane zawarte w dotychczasowej części D będą zawarte w części E, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części E będą zawarte w części F. Część D będzie wypełniana w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. W części tej wierzyciel będzie wskazywał informację o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny nada klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej. W takim przypadku wierzyciel nie będzie wypełniał części D, natomiast część E, dotyczącą nadawania klauzuli, wypełni organ egzekucyjny.

Pouczenia

We wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 zaproponowano zmianę pouczeń w taki sposób, by projektowane wzory objęły również zmianę przepisów ustawy, która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r. na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798,  z późn. zm.). Takie rozwiązanie wyeliminuje konieczność zmiany wzorów tytułów wykonawczych po 9 dniach od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.              
W pouczeniach dodano zatem informację o nowym, dodanym w ustawie od dnia 1 marca 2021 r. środku egzekucyjnym stosowanym w egzekucji należności pieniężnych, tj. egzekucji
z praw majątkowych zapisanych w rejestrze akcjonariuszy.

Doprecyzowano pouczenia we wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 w zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 27f § 3 ustawy. Dodanie tego zapisu może wyeliminować przypadki składania sprzeciwu przez małżonka zobowiązanego przy każdej czynności egzekucyjnej kierowanej do majątku wspólnego.

Autopromocja

We wzorze tytułu wykonawczego TW­–1 dostosowano objaśnienia do zmian wynikających z ustawy zmieniającej, uchylającej art. 27a ustawy regulującego zaokrąglanie należności pieniężnej, odsetek  z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.

Objaśnienia do TW-3

Ponadto dokonano zmian w objaśnieniach we wzorze kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3).

W objaśnieniu dotyczącym wystawiania kolejnego tytułu wykonawczego w „Części ogólnej” w  poz. 2 doprecyzowano, że data wystawienia dotyczy dotychczasowego tytułu wykonawczego. Data wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego jest wskazywana bowiem w części I w poz. 1.

W objaśnieniu dotyczącym sporządzania kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3) w „Części ogólnej” dokonano również zmian dotyczących przypadku sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Obecnie w poz. 2 wpisuje się datę sporządzenia zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Powinno się jednak wpisywać datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego. Zmiana w tym zakresie wyeliminuje przypadek wskazywania tej samej daty sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego w dwóch miejscach: w części ogólnej w poz. 2 i w bloku I w poz. 1. Zmieniony kolejny tytuł wykonawczy odnosi się bowiem do zmienionego tytułu wykonawczego.

Dokonano również zmiany w objaśnieniu dotyczącym przypadku ponownego wydania kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. W poz. 3 tego wzoru wpisywany będzie numer porządkowy utraconego kolejnego tytułu wykonawczego, a nie jak obecnie numer porządkowy ponownie wydanego kolejnego tytułu wykonawczego. Dotychczasowe rozwiązanie mogło budzić wątpliwości interpretacyjne. Ustawa nie przewiduje nadawania numeru porządkowego utraconemu tytułowi wykonawczemu/ kolejnemu tytułowi wykonawczemu. W przypadku utraty kolejnego tytułu wykonawczego wierzyciel wydaje ponowny kolejny tytuł wykonawczy z numerem porządkowym kolejnego tytułu wykonawczego, w tym przypadku utraconego.

Dodatkowo, w części ogólnej kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3), dodano objaśnienia do części H wypełnianej odpowiednio przez wierzyciela albo organ egzekucyjny. Wierzyciel będzie wypełniał cześć H w przypadku posiadania informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Z kolei organ egzekucyjny wypełni część H, w przypadku gdy wierzyciel nie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, a klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej nadał organ egzekucyjny. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku ponownego wszczęcia egzekucji na podstawie dalszego tytułu wykonawczego.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  REKLAMA