reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Egzekucja podatkowa > Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.

Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.

Minister Finansów przygotował nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Chodzi o: tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (druk TW–1), tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (druk TW–2) i kolejny tytuł wykonawczy (druk TW–3). Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory tych formularzy ma wejść w życie 20 lutego 2021 r.

Nowe wzory formularzy TW–1(5 wersja) TW–2(4 wersja), TW–3(2 wersja) są zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, opublikowanego 22 września 2020 r. Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie tego projektu.

Powody i termin zmian

Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu określenie nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej jest konieczne z uwagi na wchodzące w życie 20 lutego 2021 r. zmiany wprowadzane przez ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”.

Delegację ustawową do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru tytułu wykonawczego, jak również wzoru kolejnego tytułu wykonawczego stanowi art. 26 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nowe wzory umożliwią wierzycielom i organom egzekucyjnym prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia i nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej nastąpić ma 20 lutego 2021 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej. Z tym dniem nastąpi również utrata mocy obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej - Dz. U. poz. 968, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 25 maja 2020 r.".

Jednak stosowanie dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych, stanowiących załączniki do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r. ma być możliwe nawet po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia - do czasu wdrożenia projektowanych wzorów wykonawczych w systemach informatycznych.

Co się zmieni we wzorach tytułów wykonawczych?

Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowane w egzekucji administracyjnej zostały (co do zasady) oparte na dotychczasowych wzorach (stanowiących załączniki nr 1–3 do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r., z poniżej wskazanymi zmianami.

TW-1

1) Ustawa zmieniająca wprowadziła możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie dalszego tytułu wykonawczego w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny dotychczasowego tytułu wykonawczego (art. 26c § 1 pkt 2 ustawy). Podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy albo dalszy tytuł wykonawczy (art. 61 § 4 ustawy). W związku z powyższym w części ogólnej tytułu wykonawczego TW−1 (na potrzeby ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej) dodano kwadrat 3 w pozycji dotyczącej celu wydania dalszego tytułu wykonawczego. Kwadrat będzie zaznaczany w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego.

W powyższym zakresie nie ma potrzeby zmiany wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (TW−2), gdyż pozycja 4 w części ogólnej (cel wydania dalszego tytułu wykonawczego) podlega wypełnieniu w sposób opisowy. W tym przypadku wierzyciel w poz. 4 części ogólnej, jako cel wydania dalszego tytułu wykonawczego, wskaże ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

2) We wzorze tytułu wykonawczego TW−1 dodano oznaczoną jako H część „Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej”. W związku z powyższym zmianie uległy oznaczenia części H oraz I. Dane zawarte w dotychczasowej części H będą zawarte w części I, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części I będą zawarte w części J.

Część H będzie wypełniana w przypadku wydawania dalszego tytułu wykonawczego, w której wierzyciel będzie wpisywał w pozycji 1 nazwę i adres siedziby organu egzekucyjnego, który nadał klauzulę, a w poz. 2 − datę nadania klauzuli. Zmiana wynika ze zmiany w art. 26c § 2 ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 11 września 2019 r. Jednocześnie s
tosownie do art. 26 § 2b ustawy, jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej to nie wypełni części H, zaś organ egzekucyjny nada w części I klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.

TW-2

We wzorze tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków  o charakterze niepieniężnym TW−2 zmianie uległo oznaczenie części D i E. Dane zawarte w dotychczasowej części D będą zawarte w części E, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części E będą zawarte w części F. Część D będzie wypełniana w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. W części tej wierzyciel będzie wskazywał informację o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny nada klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej. W takim przypadku wierzyciel nie będzie wypełniał części D, natomiast część E, dotyczącą nadawania klauzuli, wypełni organ egzekucyjny.

Pouczenia

We wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 zaproponowano zmianę pouczeń w taki sposób, by projektowane wzory objęły również zmianę przepisów ustawy, która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r. na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798,  z późn. zm.). Takie rozwiązanie wyeliminuje konieczność zmiany wzorów tytułów wykonawczych po 9 dniach od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.              
W pouczeniach dodano zatem informację o nowym, dodanym w ustawie od dnia 1 marca 2021 r. środku egzekucyjnym stosowanym w egzekucji należności pieniężnych, tj. egzekucji
z praw majątkowych zapisanych w rejestrze akcjonariuszy.

Doprecyzowano pouczenia we wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 w zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 27f § 3 ustawy. Dodanie tego zapisu może wyeliminować przypadki składania sprzeciwu przez małżonka zobowiązanego przy każdej czynności egzekucyjnej kierowanej do majątku wspólnego.

We wzorze tytułu wykonawczego TW­–1 dostosowano objaśnienia do zmian wynikających z ustawy zmieniającej, uchylającej art. 27a ustawy regulującego zaokrąglanie należności pieniężnej, odsetek  z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.

Objaśnienia do TW-3

Ponadto dokonano zmian w objaśnieniach we wzorze kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3).

W objaśnieniu dotyczącym wystawiania kolejnego tytułu wykonawczego w „Części ogólnej” w  poz. 2 doprecyzowano, że data wystawienia dotyczy dotychczasowego tytułu wykonawczego. Data wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego jest wskazywana bowiem w części I w poz. 1.

W objaśnieniu dotyczącym sporządzania kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3) w „Części ogólnej” dokonano również zmian dotyczących przypadku sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Obecnie w poz. 2 wpisuje się datę sporządzenia zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Powinno się jednak wpisywać datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego. Zmiana w tym zakresie wyeliminuje przypadek wskazywania tej samej daty sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego w dwóch miejscach: w części ogólnej w poz. 2 i w bloku I w poz. 1. Zmieniony kolejny tytuł wykonawczy odnosi się bowiem do zmienionego tytułu wykonawczego.

Dokonano również zmiany w objaśnieniu dotyczącym przypadku ponownego wydania kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. W poz. 3 tego wzoru wpisywany będzie numer porządkowy utraconego kolejnego tytułu wykonawczego, a nie jak obecnie numer porządkowy ponownie wydanego kolejnego tytułu wykonawczego. Dotychczasowe rozwiązanie mogło budzić wątpliwości interpretacyjne. Ustawa nie przewiduje nadawania numeru porządkowego utraconemu tytułowi wykonawczemu/ kolejnemu tytułowi wykonawczemu. W przypadku utraty kolejnego tytułu wykonawczego wierzyciel wydaje ponowny kolejny tytuł wykonawczy z numerem porządkowym kolejnego tytułu wykonawczego, w tym przypadku utraconego.

Dodatkowo, w części ogólnej kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3), dodano objaśnienia do części H wypełnianej odpowiednio przez wierzyciela albo organ egzekucyjny. Wierzyciel będzie wypełniał cześć H w przypadku posiadania informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Z kolei organ egzekucyjny wypełni część H, w przypadku gdy wierzyciel nie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, a klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej nadał organ egzekucyjny. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku ponownego wszczęcia egzekucji na podstawie dalszego tytułu wykonawczego.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama