REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.

Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.
Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów przygotował nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Chodzi o: tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (druk TW–1), tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (druk TW–2) i kolejny tytuł wykonawczy (druk TW–3). Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory tych formularzy ma wejść w życie 20 lutego 2021 r.

Nowe wzory formularzy TW–1(5 wersja) TW–2(4 wersja), TW–3(2 wersja) są zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, opublikowanego 22 września 2020 r. Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie tego projektu.

REKLAMA

Autopromocja

Powody i termin zmian

Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu określenie nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej jest konieczne z uwagi na wchodzące w życie 20 lutego 2021 r. zmiany wprowadzane przez ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”.

Delegację ustawową do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru tytułu wykonawczego, jak również wzoru kolejnego tytułu wykonawczego stanowi art. 26 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nowe wzory umożliwią wierzycielom i organom egzekucyjnym prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy.

REKLAMA

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia i nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej nastąpić ma 20 lutego 2021 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej. Z tym dniem nastąpi również utrata mocy obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej - Dz. U. poz. 968, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 25 maja 2020 r.".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednak stosowanie dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych, stanowiących załączniki do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r. ma być możliwe nawet po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia - do czasu wdrożenia projektowanych wzorów wykonawczych w systemach informatycznych.

Co się zmieni we wzorach tytułów wykonawczych?

Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowane w egzekucji administracyjnej zostały (co do zasady) oparte na dotychczasowych wzorach (stanowiących załączniki nr 1–3 do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r., z poniżej wskazanymi zmianami.

TW-1

1) Ustawa zmieniająca wprowadziła możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie dalszego tytułu wykonawczego w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny dotychczasowego tytułu wykonawczego (art. 26c § 1 pkt 2 ustawy). Podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy albo dalszy tytuł wykonawczy (art. 61 § 4 ustawy). W związku z powyższym w części ogólnej tytułu wykonawczego TW−1 (na potrzeby ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej) dodano kwadrat 3 w pozycji dotyczącej celu wydania dalszego tytułu wykonawczego. Kwadrat będzie zaznaczany w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego.

W powyższym zakresie nie ma potrzeby zmiany wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (TW−2), gdyż pozycja 4 w części ogólnej (cel wydania dalszego tytułu wykonawczego) podlega wypełnieniu w sposób opisowy. W tym przypadku wierzyciel w poz. 4 części ogólnej, jako cel wydania dalszego tytułu wykonawczego, wskaże ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

2) We wzorze tytułu wykonawczego TW−1 dodano oznaczoną jako H część „Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej”. W związku z powyższym zmianie uległy oznaczenia części H oraz I. Dane zawarte w dotychczasowej części H będą zawarte w części I, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części I będą zawarte w części J.

Część H będzie wypełniana w przypadku wydawania dalszego tytułu wykonawczego, w której wierzyciel będzie wpisywał w pozycji 1 nazwę i adres siedziby organu egzekucyjnego, który nadał klauzulę, a w poz. 2 − datę nadania klauzuli. Zmiana wynika ze zmiany w art. 26c § 2 ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 11 września 2019 r. Jednocześnie s
tosownie do art. 26 § 2b ustawy, jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej to nie wypełni części H, zaś organ egzekucyjny nada w części I klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.

TW-2

We wzorze tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków  o charakterze niepieniężnym TW−2 zmianie uległo oznaczenie części D i E. Dane zawarte w dotychczasowej części D będą zawarte w części E, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części E będą zawarte w części F. Część D będzie wypełniana w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. W części tej wierzyciel będzie wskazywał informację o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny nada klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej. W takim przypadku wierzyciel nie będzie wypełniał części D, natomiast część E, dotyczącą nadawania klauzuli, wypełni organ egzekucyjny.

Pouczenia

We wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 zaproponowano zmianę pouczeń w taki sposób, by projektowane wzory objęły również zmianę przepisów ustawy, która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r. na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798,  z późn. zm.). Takie rozwiązanie wyeliminuje konieczność zmiany wzorów tytułów wykonawczych po 9 dniach od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.              
W pouczeniach dodano zatem informację o nowym, dodanym w ustawie od dnia 1 marca 2021 r. środku egzekucyjnym stosowanym w egzekucji należności pieniężnych, tj. egzekucji
z praw majątkowych zapisanych w rejestrze akcjonariuszy.

Doprecyzowano pouczenia we wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 w zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 27f § 3 ustawy. Dodanie tego zapisu może wyeliminować przypadki składania sprzeciwu przez małżonka zobowiązanego przy każdej czynności egzekucyjnej kierowanej do majątku wspólnego.

We wzorze tytułu wykonawczego TW­–1 dostosowano objaśnienia do zmian wynikających z ustawy zmieniającej, uchylającej art. 27a ustawy regulującego zaokrąglanie należności pieniężnej, odsetek  z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.

Objaśnienia do TW-3

Ponadto dokonano zmian w objaśnieniach we wzorze kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3).

W objaśnieniu dotyczącym wystawiania kolejnego tytułu wykonawczego w „Części ogólnej” w  poz. 2 doprecyzowano, że data wystawienia dotyczy dotychczasowego tytułu wykonawczego. Data wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego jest wskazywana bowiem w części I w poz. 1.

W objaśnieniu dotyczącym sporządzania kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3) w „Części ogólnej” dokonano również zmian dotyczących przypadku sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Obecnie w poz. 2 wpisuje się datę sporządzenia zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Powinno się jednak wpisywać datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego. Zmiana w tym zakresie wyeliminuje przypadek wskazywania tej samej daty sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego w dwóch miejscach: w części ogólnej w poz. 2 i w bloku I w poz. 1. Zmieniony kolejny tytuł wykonawczy odnosi się bowiem do zmienionego tytułu wykonawczego.

Dokonano również zmiany w objaśnieniu dotyczącym przypadku ponownego wydania kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. W poz. 3 tego wzoru wpisywany będzie numer porządkowy utraconego kolejnego tytułu wykonawczego, a nie jak obecnie numer porządkowy ponownie wydanego kolejnego tytułu wykonawczego. Dotychczasowe rozwiązanie mogło budzić wątpliwości interpretacyjne. Ustawa nie przewiduje nadawania numeru porządkowego utraconemu tytułowi wykonawczemu/ kolejnemu tytułowi wykonawczemu. W przypadku utraty kolejnego tytułu wykonawczego wierzyciel wydaje ponowny kolejny tytuł wykonawczy z numerem porządkowym kolejnego tytułu wykonawczego, w tym przypadku utraconego.

Dodatkowo, w części ogólnej kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3), dodano objaśnienia do części H wypełnianej odpowiednio przez wierzyciela albo organ egzekucyjny. Wierzyciel będzie wypełniał cześć H w przypadku posiadania informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Z kolei organ egzekucyjny wypełni część H, w przypadku gdy wierzyciel nie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, a klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej nadał organ egzekucyjny. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku ponownego wszczęcia egzekucji na podstawie dalszego tytułu wykonawczego.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA