Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.

Opracował Paweł Huczko
Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.
Nowe wzory tytułów wykonawczych w egzekucji administracyjnej od 20 lutego 2021 r.
Minister Finansów przygotował nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Chodzi o: tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych (druk TW–1), tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (druk TW–2) i kolejny tytuł wykonawczy (druk TW–3). Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory tych formularzy ma wejść w życie 20 lutego 2021 r.

Nowe wzory formularzy TW–1(5 wersja) TW–2(4 wersja), TW–3(2 wersja) są zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, opublikowanego 22 września 2020 r. Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie tego projektu.

Powody i termin zmian

Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu określenie nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej jest konieczne z uwagi na wchodzące w życie 20 lutego 2021 r. zmiany wprowadzane przez ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”.

Delegację ustawową do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru tytułu wykonawczego, jak również wzoru kolejnego tytułu wykonawczego stanowi art. 26 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nowe wzory umożliwią wierzycielom i organom egzekucyjnym prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia i nowych wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej nastąpić ma 20 lutego 2021 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej. Z tym dniem nastąpi również utrata mocy obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej - Dz. U. poz. 968, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 25 maja 2020 r.".

Jednak stosowanie dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych, stanowiących załączniki do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r. ma być możliwe nawet po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia - do czasu wdrożenia projektowanych wzorów wykonawczych w systemach informatycznych.

Co się zmieni we wzorach tytułów wykonawczych?

Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowane w egzekucji administracyjnej zostały (co do zasady) oparte na dotychczasowych wzorach (stanowiących załączniki nr 1–3 do rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r., z poniżej wskazanymi zmianami.

TW-1

1) Ustawa zmieniająca wprowadziła możliwość ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie dalszego tytułu wykonawczego w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny dotychczasowego tytułu wykonawczego (art. 26c § 1 pkt 2 ustawy). Podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy albo dalszy tytuł wykonawczy (art. 61 § 4 ustawy). W związku z powyższym w części ogólnej tytułu wykonawczego TW−1 (na potrzeby ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej) dodano kwadrat 3 w pozycji dotyczącej celu wydania dalszego tytułu wykonawczego. Kwadrat będzie zaznaczany w przypadku nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego.

W powyższym zakresie nie ma potrzeby zmiany wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (TW−2), gdyż pozycja 4 w części ogólnej (cel wydania dalszego tytułu wykonawczego) podlega wypełnieniu w sposób opisowy. W tym przypadku wierzyciel w poz. 4 części ogólnej, jako cel wydania dalszego tytułu wykonawczego, wskaże ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

2) We wzorze tytułu wykonawczego TW−1 dodano oznaczoną jako H część „Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej”. W związku z powyższym zmianie uległy oznaczenia części H oraz I. Dane zawarte w dotychczasowej części H będą zawarte w części I, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części I będą zawarte w części J.

Część H będzie wypełniana w przypadku wydawania dalszego tytułu wykonawczego, w której wierzyciel będzie wpisywał w pozycji 1 nazwę i adres siedziby organu egzekucyjnego, który nadał klauzulę, a w poz. 2 − datę nadania klauzuli. Zmiana wynika ze zmiany w art. 26c § 2 ustawy wprowadzonej ustawą z dnia 11 września 2019 r. Jednocześnie s
tosownie do art. 26 § 2b ustawy, jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej to nie wypełni części H, zaś organ egzekucyjny nada w części I klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.

TW-2

We wzorze tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków  o charakterze niepieniężnym TW−2 zmianie uległo oznaczenie części D i E. Dane zawarte w dotychczasowej części D będą zawarte w części E, natomiast dane zawarte w dotychczasowej części E będą zawarte w części F. Część D będzie wypełniana w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. W części tej wierzyciel będzie wskazywał informację o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Jeżeli wierzyciel nie będzie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, organ egzekucyjny nada klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej. W takim przypadku wierzyciel nie będzie wypełniał części D, natomiast część E, dotyczącą nadawania klauzuli, wypełni organ egzekucyjny.

Pouczenia

We wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 zaproponowano zmianę pouczeń w taki sposób, by projektowane wzory objęły również zmianę przepisów ustawy, która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r. na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798,  z późn. zm.). Takie rozwiązanie wyeliminuje konieczność zmiany wzorów tytułów wykonawczych po 9 dniach od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.              
W pouczeniach dodano zatem informację o nowym, dodanym w ustawie od dnia 1 marca 2021 r. środku egzekucyjnym stosowanym w egzekucji należności pieniężnych, tj. egzekucji
z praw majątkowych zapisanych w rejestrze akcjonariuszy.

Doprecyzowano pouczenia we wzorach tytułów wykonawczych TW–1 i TW–3 w zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 27f § 3 ustawy. Dodanie tego zapisu może wyeliminować przypadki składania sprzeciwu przez małżonka zobowiązanego przy każdej czynności egzekucyjnej kierowanej do majątku wspólnego.

We wzorze tytułu wykonawczego TW­–1 dostosowano objaśnienia do zmian wynikających z ustawy zmieniającej, uchylającej art. 27a ustawy regulującego zaokrąglanie należności pieniężnej, odsetek  z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.

Objaśnienia do TW-3

Ponadto dokonano zmian w objaśnieniach we wzorze kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3).

W objaśnieniu dotyczącym wystawiania kolejnego tytułu wykonawczego w „Części ogólnej” w  poz. 2 doprecyzowano, że data wystawienia dotyczy dotychczasowego tytułu wykonawczego. Data wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego jest wskazywana bowiem w części I w poz. 1.

W objaśnieniu dotyczącym sporządzania kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3) w „Części ogólnej” dokonano również zmian dotyczących przypadku sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Obecnie w poz. 2 wpisuje się datę sporządzenia zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. Powinno się jednak wpisywać datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego. Zmiana w tym zakresie wyeliminuje przypadek wskazywania tej samej daty sporządzania zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego w dwóch miejscach: w części ogólnej w poz. 2 i w bloku I w poz. 1. Zmieniony kolejny tytuł wykonawczy odnosi się bowiem do zmienionego tytułu wykonawczego.

Dokonano również zmiany w objaśnieniu dotyczącym przypadku ponownego wydania kolejnego tytułu wykonawczego/ zmienionego kolejnego tytułu wykonawczego. W poz. 3 tego wzoru wpisywany będzie numer porządkowy utraconego kolejnego tytułu wykonawczego, a nie jak obecnie numer porządkowy ponownie wydanego kolejnego tytułu wykonawczego. Dotychczasowe rozwiązanie mogło budzić wątpliwości interpretacyjne. Ustawa nie przewiduje nadawania numeru porządkowego utraconemu tytułowi wykonawczemu/ kolejnemu tytułowi wykonawczemu. W przypadku utraty kolejnego tytułu wykonawczego wierzyciel wydaje ponowny kolejny tytuł wykonawczy z numerem porządkowym kolejnego tytułu wykonawczego, w tym przypadku utraconego.

Dodatkowo, w części ogólnej kolejnego tytułu wykonawczego (TW-3), dodano objaśnienia do części H wypełnianej odpowiednio przez wierzyciela albo organ egzekucyjny. Wierzyciel będzie wypełniał cześć H w przypadku posiadania informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. Z kolei organ egzekucyjny wypełni część H, w przypadku gdy wierzyciel nie mógł ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, a klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej nadał organ egzekucyjny. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku ponownego wszczęcia egzekucji na podstawie dalszego tytułu wykonawczego.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie SLIM VAT 3, czyli pakiet zmian w ustawie o VAT. Gotowy jest już projekt noweli ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.