Kategorie

Egzekucja urzędu skarbowego wobec małżonków

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Egzekucja urzędu skarbowego wobec małżonków
Egzekucja urzędu skarbowego wobec małżonków
Wstępując w związek małżeński w Polsce, kobieta i mężczyzna mogą podjąć decyzję odnośnie odrębności swoich dotychczasowych majątków. Jeżeli nie zdecydują inaczej (tj. jeżeli nie podpiszą umowy majątkowej małżeńskiej - intercyzy), to zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana wspólność majątkowa. Jaki jest zakres majątku wspólnego małżonków? Czym jest tak zwany majątek osobisty? Jak majątek wspólny i osobisty mają się do egzekucji podatkowej przez organy skarbowe?

Majątek wspólny czy majątek osobisty małżonków

Pierwszym kryterium odróżniającym majątek wspólny od osobistego, jest czas jego uzyskania / powstania. To znaczy, że wspólność ustawowa majątkowa tworzy się po zawarciu związku małżeńskiego i w trakcie jego trwania. Wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, będą więc zaliczane do majątku osobistego.

Rekomendacja praktyczna: pierwszym sposobem ochrony przed egzekucją podatkową prowadzoną wobec małżonka jest wiec wskazanie, że dany majątek (np. nieruchomość) należy do majątku sprzed wspólności małżeńskiej, toteż należy zaliczać go wiec do majątku osobistego.

Majątek wspólny

Majątkiem wspólnym będą natomiast dochody z majątku całego, czyli zarówno tego wspólnego jak i osobistego. Na przykład czynsz z wynajętego mieszkania (pomimo tego, że mieszkanie należy do jednego z małżonków), należy do wspólności majątkowej małżeńskiej. Do majątku wspólnego zalicza się również wynagrodzenie za pracę i dochody z innych działalności zarobkowych. Na przykład, jeżeli małżonek prowadzi przedsiębiorstwo / firmę, to dochody z niej wchodzą do wspólności majątkowej małżeńskiej. Do majątku wspólnego zaliczone są również środki na rachunkach otwartych i funduszach emerytalnych oraz subkoncie ubezpieczeniowym.

Majątek osobisty

Do majątku osobistego, zgodnie z art. 33 KRiO, zaliczyć należy natomiast wcześniej wspominane przedmioty majątkowe, nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej. Następnie, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (chyba, że inaczej zdecydował spadkodawca lub darczyńca).

Rekomendacja praktyczna: Nieruchomość uzyskana w spadku, nawet w trakcie trwania małżeństwa, może być zaliczana do majątku osobistego małżonka.

Do majątku osobistego zalicza się również przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (na przykład ubrania, obuwie), prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej regulowane odrębnymi przepisami, prawa niezbywalne (na przykład prawa do alimentów), uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia, prawa autorskie i pokrewne, prawa do odszkodowania za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub zadośćuczynienia za doznaną szkodę, a także wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności.

Komentarz praktyczny: Do majątku osobistego zalicza się wierzytelności z tytułu umowy o pracę, a do majątku wspólnego pobrane już wynagrodzenie. Zgodnie z art. 84 KP pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Specyfika egzekucji administracyjnej

Głównym aktem prawnym, który reguluje postępowanie egzekucyjne w zakresie administracji, jest Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Takiej (administracyjnej) egzekucji, zgodnie z art. 2, podlegają między innymi podatki, opłaty i inne należności z zakresu Ordynacji podatkowej, należności budżetowe, przychody z prywatyzacji, grzywny i kary administracyjne oraz wiele innych.

Specyfika tego postępowania polega na tym, że ten sam podmiot może być wierzycielem i jednocześnie organem egzekucyjnym. Dlatego właśnie w sytuacji na przykład - postępowań podatkowych i egzekucji w tym zakresie, niepotrzebna jest interwencja komorników, ponieważ organy skarbowe "radzą sobie" samodzielnie. W tym zakresie jednak nie mają one dowolności - ze względu na przykład na konieczność dbania o dobro Skarbu Państwa, ustawodawca zdecydował, że w przypadku, jeżeli zobowiązany uchyla się od wykonywania swoich obowiązków, wierzyciel powinien podejmować kroki zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych (art. 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Egzekucja administracyjna ma jednak swoje ograniczenia i nie podlegają jej między innymi:

 • przedmioty urządzenia domowego;
 • pościel, bielizna i niezbędne ubranie oraz ubranie służbowe;
 • zapasy żywności i opału na 30 dni;
 • jedna krowa lub dwie kozy lub trzy owce potrzebne do wyżywienia wraz z paszą;
 • narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej (bez środków transportu);
 • przedmioty niezbędne do pracy lub służby;
 • pieniądze do kwoty 760 zł;
 • oszczędności do kwoty określonej w prawo bankowe / kasy spółdzielczo oszczędnościowo - kredytowe;
 • dokumenty osobiste;
 • po jednej obrączce, ordery;
 • przedmioty praktyk religijnych;
 • kwoty na wydatki służbowe;
 • 50% diet służbowych;
 • stypendia;
 • inne.

Rekomendacja praktyczna: W przypadku zagrożenia egzekucją administracyjną, podatnik powinien zapoznać się z pełnym zakresem wytycznych, zawartych w art. 8 ustawy o postępowaniu w administracji, weryfikując jakie ma prawa.

Egzekucja wobec małżonków w postępowaniu podatkowym

Jednym z najważniejszych dla podatników, jest odpowiedź na pytanie – czy odpowiadają oni za długi małżonka, jeżeli dotyczą one zobowiązań podatkowych. W tym zakresie odpowiedzi udzieli Ustawa Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z nią, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki, zaś zgodnie z art. 29 Ustawy Ordynacja podatkowa - osoby pozostające w zawiązku małżeńskim odpowiadają w ten sposób, że odpowiedzialność obejmie cały majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Ograniczenie, zniesienie, wyłączenie czy ustanie wspólności majątkowej może ograniczyć tę odpowiedzialność, ale nie odniesie skutku do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, zniesieniu współwłasności orzeczeniem sądu, ustaniu wspólności w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka, czy uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Praktyka i dokumenty podstępowania egzekucyjnego

Jednym z istotnych elementów egzekucji jest dokument, zwany tytułem wykonawczym. Stanowi on formalną podstawę prowadzenia postępowania - jedna kartkę, która może zdecydować o możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków.

Na tym tle, prowadzone było postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, zakończone wyrokiem z dnia z dnia 22 kwietnia 2020 r. Strony prowadziły przed Sądem spór - czy organ egzekucyjny prowadząc egzekucję z majątku wspólnego, musi wystawić tytuł egzekucyjny przeciwko jednemu, czy przeciwko obojgu małżonków. Sąd zdecydował, że tytuł powinien obejmować oboje małżonków. W innym przypadku nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego.

Zasady egzekucji administracyjnej zostały określone w akcie prawnym o randze Ustawy, który w art. 26 stwierdza wprost, że organ egzekucyjny może wszcząć egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, który musi spełniać wymagania wzoru, określanego w rozporządzeniu. Brak tytułu wykonawczego uniemożliwia natomiast prowadzenie egzekucji.

Sąd w Łódzkiej sprawie prowadził swoje rozważania i powołał się w tym zakresie na dość szeroką, wcześniejszą linię orzeczniczą:

W opinii Sądu, gdy prowadzona egzekucja dotyczy majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka […] należy wystawić tytuł wykonawczy przeciwko obojgu małżonkom, bowiem tylko wówczas zobowiązany i jego małżonek uprawnieni będą do wnoszenia przewidzianych w ustawie środków zaskarżenia. Wystawienie tytułów wykonawczych na obojga małżonków nie spowoduje natomiast, że małżonek podatnika uzyska status zobowiązanego stając się w pełni zobowiązanym tak jak sam podatnik. [..] Dodatkowo w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. akt II FSK 146/05 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że nieskierowanie tytułu wykonawczego do współmałżonka podatnika w sposób rażący narusza art. 27 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rekomendacja praktyczna: Ostatnią rekomendacją w praktyce, kiedy podatnika małżonka spotka egzekucja z majątku wspólnego z małżonkiem, jest rada by zawsze sprawdzać, czy egzekucja jest prowadzona prawidłowo w zakresie formalnym, a organy posiadają wszelkie niezbędne dokumenty, w tym odpowiedni tytuł wykonawczy.

Podstawy prawne opracowania:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1994 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Dz.U.2019.2086 tj. z dnia 2019.10.30 (zwany w artykule "KRiO");
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy Dz.U.2019.1040 tj. z dnia 2019.06.05 (zwana w artykule "KP");
 • Ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U.2019.1438 tj. z dnia 2019.08.01 (zwana w artykule postępowanie egzekucyjne w administracji);
 • Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz.U.2019.900 tj. z dnia 2019.05.14 (zwana w artykule „Ordynacja podatkowa”);
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie sygnatura akt III SA/Łd 174/20.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.