REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Katarzyna Broniszewska
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej

REKLAMA

Postępowanie takie ma dwie zasadnicze fazy, które omówię szczegółowo dalej. Pamiętać należy, że wyrok wydany w tym postępowaniu nie będzie skutkować zapisaniem nazwiska wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Karnym. A ponadto ponowne popełnienie wykroczenia/przestępstwa skarbowego nie będzie traktowane jako działanie w warunkach recydywy.

Faza I postępowania - wstępna, negocjacyjna

Pierwsza faza obejmuje przede wszystkim etap postępowania przygotowawczego. Takie postępowanie musi się toczyć, ponieważ tylko osoba, przeciwko której jest ono skierowane, może złożyć wniosek.

Jeżeli tak nie jest, organ procesowy powinien wszcząć postępowanie wobec sprawcy, czyli wydać i przedstawić postanowienie o postawieniu zarzutów lub przesłuchać w charakterze podejrzanego.

Wniosek jako pismo może być sporządzony przez obrońcę, obrońca może też przekazać wniosek sporządzony przez samego podejrzanego. Jeżeli podejrzany jest małoletni (nie ukończył jeszcze lat 18) wniosek ten może złożyć w jego imieniu jego przedstawiciel ustawowy.

Powinien on (zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 6.06.1997r. kodeks postępowania karnego, Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r., dalej k.p.k.) zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,                            

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,                                                                                     

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,                                          

4) datę i podpis składającego pismo.

Wniosek musi być złożony do organu procesowego jeszcze przed wniesieniem wobec podejrzanego aktu oskarżenia. Należy o tym pamiętać, ponieważ jeżeli uczyni się to później, wniosek będzie bezskuteczny, nie wywrze żadnego wpływu. Nie jest także możliwe przywrócenie tego terminu.

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

Złożenie wniosku może nastąpić na piśmie lub ustnie - do protokołu. Do sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego - który zgłosił wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego o podejrzanym, jeżeli przepisy rozdziału 16 k.k.s. nie stanowią inaczej.
Finansowy organ dochodzenia (Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Inspektor Kontroli Skarbowej) jest zobowiązany przed pierwszym przesłuchaniem (po ogłoszeniu zarzutów) pouczyć sprawcę o prawie złożenia takiego wniosku.

Jakie grzywny za przewinienia skarbowe grożą w 2011 roku?

Czy warto dobrowolne poddać się odpowiedzialności karno-skarbowej?

Wniosek może być złożony także przed niefinansowym organem postępowania przygotowawczego (np. Prokurator, Policja), który ma obowiązek przekazać sprawę właściwemu finansowemu organowi postępowania przygotowawczego.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF ...

Wniosek jest oświadczeniem woli sprawcy, nie stanowi dowodu i nie oznacza przyznania się do winy.

Może się zdarzyć, że organ zwróci wniosek w celu uzupełnienia braków formalnych (np. brak podpisu czy podania danych osobowych sprawy). Należy je uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zwrotu. Po upływie tego okresu wniosek stanie się bezskuteczny. Mimo to można złożyć nowy wniosek lub wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Sprawca ma możliwość cofnięcia wniosku na piśmie, ustnie do protokołu lub cofnięcie może przekazać obrońca. Prawo to ograniczone jest jednak terminem- będzie to możliwe nie wcześniej niż po upływie miesiąca od złożenia wniosku, ale też stanie się prawnie niedopuszczalne po wniesieniu do sądu przez organ finansowy wniosku o zezwolenie wnioskodawcy na poddanie się odpowiedzialności.

Przeoczenie powyższych okresów nie przekreśla zupełnie możliwości rezygnacji z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie, niewykonanie warunków brzegowych może być potraktowane jako odstąpienie od wniosku. Powinno to być dokonane z rozwagą, ponieważ powtórne złożenie wniosku nie będzie dopuszczalne.

Sprawca, mimo cofnięcia wniosku, nie otrzyma zwrotu uiszczonych należności publicznoprawnych, grzywny i kosztów procesu. Stanie się tak dlatego, że stanowią one zabezpieczenie grożących kar, środków karnych aż do momentu prawomocnego zakończenia sprawy.

Autopromocja

Zarządzanie biurem rachunkowym.

Kup książkę:

Zarządzanie biurem rachunkowym

W tej fazie następuje etap negocjacji przeprowadzanych pomiędzy sprawcą (gdy jest on małoletni także z jego ustawowym przedstawicielem) a organem finansowym.

Mają one doprowadzić do ustalenia wspólnego stanowiska co do warunków, na jakich wystąpią do sądu o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (m.in. wysokość kary grzywny, zakres przepadku przedmiotów, gdy nie jest on obowiązkowy, czasu, rodzaju i sposobu realizacji obowiązków sprawcy, od spełnienia których organ uzależnia swoje wystąpienie do sądu) a także wskazujących na istnienie podstaw jego odpowiedzialności w stopniu pozwalającym na wniesienie oskarżenia.

Po prawomocnej odmowie wystąpienia do sądu z wnioskiem organ finansowy powinien:
- sporządzić i wnieść akt oskarżenia stosownie do wymogów art. 155 § 1 i 2 k.k.s.                    
- umorzyć proces                                                                                                                                  
- wystąpić do sądu o umorzenie procesu i zastosowanie środka zabezpieczającego, jeżeli z tych powodów nieuwzględniono wniosku.

Fazę negocjacyjną przed finansowym organem postępowania przygotowawczego kończy wniesienie przez ten organ do sądu rejonowego (właściwego miejscowo) wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności albo postanowienie organu finansowego odmawiające wniesienia takiego wniosku (na które służy zażalenie do organu nadrzędnego w zawitym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który je wydał).

Odmowa może wynikać np. z przekonania organu, że sprawca powinien ponieść surowsze konsekwencje prawne lub nie wyraził zgody na żądania organu. Gdy zażalenie nie zostanie uwzględnione (podobnie jak przy cofnięciu wniosku), kwoty wpłacone przez sprawcę tytułem grzywny i kosztów procesu zatrzymuje się.

Termin zawity to termin, w którym konieczne jest podjęcie danej czynności, dla której jest on ustanowiony; przekroczenie terminu powoduje brak możliwości dokonania tej czynności po tym terminie. W określonych sytuacjach można wnieść wniosek o przywrócenie terminu.

II Faza - postępowanie przed sądem

Wniosek organu o udzielenie sprawcy przez sąd zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności kierowany jest do sądu zamiast aktu oskarżenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy zaistnieją wszystkie przesłanki pozytywne a nie wystąpią negatywne.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe sprawcy, opis czynu i jego kwalifikację, podanie sądu właściwego do rozpoznania wniosku, dokładne określenie wykonanych przez sprawcę czynności wskazanych w art. 143 k.k.s., stanowiących warunki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, uzasadnienie.

Poza wyżej wymienionym warunkami należy wykazać, że złożenie wniosku jest uzasadnione. Chodzi tutaj o podanie okoliczności wskazujących, że ze względu na szkodliwość społeczną czynu oraz stopień winy i cele kary-  poniesienie przez sprawcę kar, w rozmiarach ustalonych z nim w toku negocjacji, będzie wystarczającą reakcją na jego czyn.

Wraz z wnioskiem, sprawca musi przedłożyć dowód  uregulowania należności (możliwe jest, że będzie musiał dokonać dopłaty w toku negocjacji, jeżeli wpłata już dokonana w nie pokrywa w pełni uszczuplonej należności (np. niezapłaconego podatku); sam ten fakt- poza ustaleniem terminu dopłaty- nie jest omawiany w czasie negocjacji).

W przypadku grzywny organ może żądać dopłat ponad kwotę uiszczoną przy składaniu wniosku. Cała kwota może sięgać połowy sumy, która odpowiada górnej granicy grzywny za dane przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (przy wykroczeniach górna granica grzywny stanowi 20-krotność minimalnego wynagrodzenia zatem może to być łącznie kwota równa 10-krotności minimalnego wynagrodzenia; przy przestępstwach skarbowych organ powinien najpierw ustalić wysokość stawki dziennej obowiązującej przy danej karze).

Następnie organ przesyła sądowi akta sprawy wraz z załącznikami oraz powiadamia o tym sprawcę (także jego przedstawiciela ustawowego). Sąd o zezwoleniu na przyjęcie wniosku niezwłocznie orzeka na posiedzeniu. Wydaje stosowny wyrok. W posiedzeniu sądu może uczestniczyć:

- przedstawiciel organu finansowego, który złożył wniosek (jest to jego obowiązek tylko wtedy, gdy zarządzi tak prezes sądu lub sąd) ;

- sprawca i jego obrońca (gdy sprawca jest niepełnoletni - przedstawiciel ustawowy).

Posiedzenie odbywa się  także wtedy, jeżeli, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, któraś z osób nie wstawi się i nie usprawiedliwi swojej nieobecności.

Sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia:
- wyrok, w którym zezwala na uwzględnienie wniosku oraz orzeka karę grzywny (kwotę uiszczoną już przez sprawcę po uzgodnieniu z organem finansowym) oraz przepadek przedmiotów w granicach, w jakich sprawca wyraził uprzednio zgodę; wyrok może być wydany jeśli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego nie budzą wątpliwości oraz warunki  z art.143 k.k.s. zostały spełnione.
- postanowienie, na podstawie którego zwraca sprawę organowi finansowemu, gdy uzna, że brak jest podstaw do takiego rozstrzygnięcia; nie jest ono zaskarżalne.

Wyrok można zaskarżyć. Jednak sąd uchyli lub zmieni wyrok tylko wtedy, gdy zajdą wskazane warunki:
- sąd orzekł tytułem kary grzywny kwotę wyższą niż uiszczona przez sprawcę,
- sąd orzekł przepadek przedmiotów lub obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej w zakresie nieobjętym zgodą sprawcy.

Tak czy inaczej wyrok sądu wydany na skutek wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie będzie skutkować zapisaniem naszych danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym. Również ponowne popełnienie wykroczenia/przestępstwa skarbowego po takim wyroku nie będzie traktowane jako działanie w warunkach recydywy.

Podstawa prawna: art. 17-18 oraz 143-149 ustawy z 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dziennik Ustaw 1999 Nr 83 poz. 930 ze zmianami).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Odsetki ustawowe w 2023 roku - aktualne stawki, kalkulatory (zmiana oprocentowania od 5 października)

  Jakie odsetki ustawowe obowiązują w 2023 roku? Jaka jest aktualna stawka odsetek ustawowych kapitałowych i odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w kodeksie cywilnym? Ile wynosi obecnie stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych? Uwaga! Od 5 października nastąpiła zmiana oprocentowania.

  Stopy procentowe NBP 2022 - obniżka o 0,25 pkt proc. od 5 października

  Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 4 października 2023 r. (ze skutkiem od 5 października br.) wszystkie stopy procentowe o 0,25 pkt proc (25 punktów bazowych). Stopa referencyjna, główna stopa NBP, spadła z 6% do 5,75%.

  Międzynarodowe standardy rachunkowości - nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej od 16 października 2023 r.

  Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Rozporządzenie wejdzie w życie 16 października 2023 r.

  Tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2023 - z 4 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 4 października 2023 roku. NBP nr 192/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6303 zł.

  Sprzedaż e-commerce i import towarów - limity 2024

  W roku 2024 nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów dla sprzedaży e-commerce oraz importu towarów. W porównaniu z rokiem 2023, nowe limity będą niższe, co może wpłynąć na działalność wielu przedsiębiorców działających w branży e-commerce.

  EBC: kurs EUR/PLN z 2 października 2023 r.

  Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 2 października 2023 roku. Kurs EUR/PLN to 4,6123 zł.

  Mały podatnik 2024. Limit do VAT, PIT, CIT

  Rok 2024 przynosi zmiany dotyczące małych podatników w zakresie VAT, PIT oraz CIT, które dotyczą limitów wartości sprzedaży oraz przychodu, które decydują o tym, czy podatnik może korzystać ze statusu "małego podatnika". W poniższym tekście przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat, oparte o kurs euro z 2 października 2023 roku, ogłoszony przez NBP.

  Zatrudniasz młodocianych pracowników? Sprawdź, co zmienia najnowsze rozporządzenie!

  30 września weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące wykazu prac wzbronionych młodocianym pracownikom oraz warunków ich zatrudniania. Kiedy i na jakich warunkach może być zatrudniona osoba niepełnoletnia? Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? 

  Zrozumieć startupy: 3 błędy, które trzeba naprawić, by odblokować innowacyjność

  To nie granty pozwalają przyciągać najlepsze startupy do Polski – przyciągają „grant turystów”. Wokół startupów wciąż jest wiele niezrozumienia. Traktujemy je jako projekty technologiczne, albo oczekujemy, że będą zatrudniać jak korporacje. Zdaniem założyciela Maverick Nation, dopóki nie nauczymy się, na czym polega ich wartość, nie zbudujemy prawdziwej innowacyjności.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  REKLAMA