REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak toczy się postępowanie z wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Katarzyna Broniszewska
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej

REKLAMA

REKLAMA

Postępowanie takie ma dwie zasadnicze fazy, które omówię szczegółowo dalej. Pamiętać należy, że wyrok wydany w tym postępowaniu nie będzie skutkować zapisaniem nazwiska wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Karnym. A ponadto ponowne popełnienie wykroczenia/przestępstwa skarbowego nie będzie traktowane jako działanie w warunkach recydywy.

Faza I postępowania - wstępna, negocjacyjna

Pierwsza faza obejmuje przede wszystkim etap postępowania przygotowawczego. Takie postępowanie musi się toczyć, ponieważ tylko osoba, przeciwko której jest ono skierowane, może złożyć wniosek.

Autopromocja

Jeżeli tak nie jest, organ procesowy powinien wszcząć postępowanie wobec sprawcy, czyli wydać i przedstawić postanowienie o postawieniu zarzutów lub przesłuchać w charakterze podejrzanego.

Wniosek jako pismo może być sporządzony przez obrońcę, obrońca może też przekazać wniosek sporządzony przez samego podejrzanego. Jeżeli podejrzany jest małoletni (nie ukończył jeszcze lat 18) wniosek ten może złożyć w jego imieniu jego przedstawiciel ustawowy.

Powinien on (zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 6.06.1997r. kodeks postępowania karnego, Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r., dalej k.p.k.) zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,                            

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,                                                                                     

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,                                          

4) datę i podpis składającego pismo.

Wniosek musi być złożony do organu procesowego jeszcze przed wniesieniem wobec podejrzanego aktu oskarżenia. Należy o tym pamiętać, ponieważ jeżeli uczyni się to później, wniosek będzie bezskuteczny, nie wywrze żadnego wpływu. Nie jest także możliwe przywrócenie tego terminu.

Złożenie wniosku może nastąpić na piśmie lub ustnie - do protokołu. Do sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego - który zgłosił wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego o podejrzanym, jeżeli przepisy rozdziału 16 k.k.s. nie stanowią inaczej.
Finansowy organ dochodzenia (Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Inspektor Kontroli Skarbowej) jest zobowiązany przed pierwszym przesłuchaniem (po ogłoszeniu zarzutów) pouczyć sprawcę o prawie złożenia takiego wniosku.

Jakie grzywny za przewinienia skarbowe grożą w 2011 roku?

Czy warto dobrowolne poddać się odpowiedzialności karno-skarbowej?

Wniosek może być złożony także przed niefinansowym organem postępowania przygotowawczego (np. Prokurator, Policja), który ma obowiązek przekazać sprawę właściwemu finansowemu organowi postępowania przygotowawczego.

Wniosek jest oświadczeniem woli sprawcy, nie stanowi dowodu i nie oznacza przyznania się do winy.

Może się zdarzyć, że organ zwróci wniosek w celu uzupełnienia braków formalnych (np. brak podpisu czy podania danych osobowych sprawy). Należy je uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zwrotu. Po upływie tego okresu wniosek stanie się bezskuteczny. Mimo to można złożyć nowy wniosek lub wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Sprawca ma możliwość cofnięcia wniosku na piśmie, ustnie do protokołu lub cofnięcie może przekazać obrońca. Prawo to ograniczone jest jednak terminem- będzie to możliwe nie wcześniej niż po upływie miesiąca od złożenia wniosku, ale też stanie się prawnie niedopuszczalne po wniesieniu do sądu przez organ finansowy wniosku o zezwolenie wnioskodawcy na poddanie się odpowiedzialności.

Przeoczenie powyższych okresów nie przekreśla zupełnie możliwości rezygnacji z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie, niewykonanie warunków brzegowych może być potraktowane jako odstąpienie od wniosku. Powinno to być dokonane z rozwagą, ponieważ powtórne złożenie wniosku nie będzie dopuszczalne.

Sprawca, mimo cofnięcia wniosku, nie otrzyma zwrotu uiszczonych należności publicznoprawnych, grzywny i kosztów procesu. Stanie się tak dlatego, że stanowią one zabezpieczenie grożących kar, środków karnych aż do momentu prawomocnego zakończenia sprawy.

W tej fazie następuje etap negocjacji przeprowadzanych pomiędzy sprawcą (gdy jest on małoletni także z jego ustawowym przedstawicielem) a organem finansowym.

Mają one doprowadzić do ustalenia wspólnego stanowiska co do warunków, na jakich wystąpią do sądu o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (m.in. wysokość kary grzywny, zakres przepadku przedmiotów, gdy nie jest on obowiązkowy, czasu, rodzaju i sposobu realizacji obowiązków sprawcy, od spełnienia których organ uzależnia swoje wystąpienie do sądu) a także wskazujących na istnienie podstaw jego odpowiedzialności w stopniu pozwalającym na wniesienie oskarżenia.

Po prawomocnej odmowie wystąpienia do sądu z wnioskiem organ finansowy powinien:
- sporządzić i wnieść akt oskarżenia stosownie do wymogów art. 155 § 1 i 2 k.k.s.                    
- umorzyć proces                                                                                                                                  
- wystąpić do sądu o umorzenie procesu i zastosowanie środka zabezpieczającego, jeżeli z tych powodów nieuwzględniono wniosku.

Fazę negocjacyjną przed finansowym organem postępowania przygotowawczego kończy wniesienie przez ten organ do sądu rejonowego (właściwego miejscowo) wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności albo postanowienie organu finansowego odmawiające wniesienia takiego wniosku (na które służy zażalenie do organu nadrzędnego w zawitym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który je wydał).

Odmowa może wynikać np. z przekonania organu, że sprawca powinien ponieść surowsze konsekwencje prawne lub nie wyraził zgody na żądania organu. Gdy zażalenie nie zostanie uwzględnione (podobnie jak przy cofnięciu wniosku), kwoty wpłacone przez sprawcę tytułem grzywny i kosztów procesu zatrzymuje się.

Termin zawity to termin, w którym konieczne jest podjęcie danej czynności, dla której jest on ustanowiony; przekroczenie terminu powoduje brak możliwości dokonania tej czynności po tym terminie. W określonych sytuacjach można wnieść wniosek o przywrócenie terminu.

II Faza - postępowanie przed sądem

Wniosek organu o udzielenie sprawcy przez sąd zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności kierowany jest do sądu zamiast aktu oskarżenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy zaistnieją wszystkie przesłanki pozytywne a nie wystąpią negatywne.

Wniosek powinien zawierać dane osobowe sprawcy, opis czynu i jego kwalifikację, podanie sądu właściwego do rozpoznania wniosku, dokładne określenie wykonanych przez sprawcę czynności wskazanych w art. 143 k.k.s., stanowiących warunki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, uzasadnienie.

Poza wyżej wymienionym warunkami należy wykazać, że złożenie wniosku jest uzasadnione. Chodzi tutaj o podanie okoliczności wskazujących, że ze względu na szkodliwość społeczną czynu oraz stopień winy i cele kary-  poniesienie przez sprawcę kar, w rozmiarach ustalonych z nim w toku negocjacji, będzie wystarczającą reakcją na jego czyn.

Wraz z wnioskiem, sprawca musi przedłożyć dowód  uregulowania należności (możliwe jest, że będzie musiał dokonać dopłaty w toku negocjacji, jeżeli wpłata już dokonana w nie pokrywa w pełni uszczuplonej należności (np. niezapłaconego podatku); sam ten fakt- poza ustaleniem terminu dopłaty- nie jest omawiany w czasie negocjacji).

W przypadku grzywny organ może żądać dopłat ponad kwotę uiszczoną przy składaniu wniosku. Cała kwota może sięgać połowy sumy, która odpowiada górnej granicy grzywny za dane przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (przy wykroczeniach górna granica grzywny stanowi 20-krotność minimalnego wynagrodzenia zatem może to być łącznie kwota równa 10-krotności minimalnego wynagrodzenia; przy przestępstwach skarbowych organ powinien najpierw ustalić wysokość stawki dziennej obowiązującej przy danej karze).

Następnie organ przesyła sądowi akta sprawy wraz z załącznikami oraz powiadamia o tym sprawcę (także jego przedstawiciela ustawowego). Sąd o zezwoleniu na przyjęcie wniosku niezwłocznie orzeka na posiedzeniu. Wydaje stosowny wyrok. W posiedzeniu sądu może uczestniczyć:

- przedstawiciel organu finansowego, który złożył wniosek (jest to jego obowiązek tylko wtedy, gdy zarządzi tak prezes sądu lub sąd) ;

- sprawca i jego obrońca (gdy sprawca jest niepełnoletni - przedstawiciel ustawowy).

Posiedzenie odbywa się  także wtedy, jeżeli, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, któraś z osób nie wstawi się i nie usprawiedliwi swojej nieobecności.

Sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia:
- wyrok, w którym zezwala na uwzględnienie wniosku oraz orzeka karę grzywny (kwotę uiszczoną już przez sprawcę po uzgodnieniu z organem finansowym) oraz przepadek przedmiotów w granicach, w jakich sprawca wyraził uprzednio zgodę; wyrok może być wydany jeśli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego nie budzą wątpliwości oraz warunki  z art.143 k.k.s. zostały spełnione.
- postanowienie, na podstawie którego zwraca sprawę organowi finansowemu, gdy uzna, że brak jest podstaw do takiego rozstrzygnięcia; nie jest ono zaskarżalne.

Wyrok można zaskarżyć. Jednak sąd uchyli lub zmieni wyrok tylko wtedy, gdy zajdą wskazane warunki:
- sąd orzekł tytułem kary grzywny kwotę wyższą niż uiszczona przez sprawcę,
- sąd orzekł przepadek przedmiotów lub obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej w zakresie nieobjętym zgodą sprawcy.

Tak czy inaczej wyrok sądu wydany na skutek wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie będzie skutkować zapisaniem naszych danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym. Również ponowne popełnienie wykroczenia/przestępstwa skarbowego po takim wyroku nie będzie traktowane jako działanie w warunkach recydywy.

Podstawa prawna: art. 17-18 oraz 143-149 ustawy z 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dziennik Ustaw 1999 Nr 83 poz. 930 ze zmianami).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA