Kategorie

Kontrola skarbowa na tropie podejrzanych deklaracji

deklaracja podatkowa, kontrola skarbowa, fikcyjne faktury, zaniżony obrót, 2011, 2012, 2013
deklaracja podatkowa, kontrola skarbowa, fikcyjne faktury, zaniżony obrót, 2011, 2012, 2013
Przestępstwa wykryte w roku 2011 podczas kontroli skarbowej w kwestii zaniżania należności podatkowych, wadliwości ksiąg podatkowych, mechanizmu fakturowania fikcyjnego pośrednictwa leasingowego itp.

Nierzetelny filmowiec i fotograf ślubny

Działania operacyjne wywiadu skarbowego pozwoliły na wykrycie podmiotu znacznie zaniżającego deklarowane należności podatkowe. Podmiot ten prowadził usługi wideofilmowania i fotografowania, obsługując m.in. uroczystości weselne, bale studniówkowe oraz inne imprezy masowe.

Reklama

Porównując pozyskane informacje o obsługiwanych imprezach z danymi ze składanych zeznań podatkowych stwierdzono, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo ukrywania faktycznych przychodów i w konsekwencji zaniżania należnego podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT. Uzyskane materiały wskazywały również na to, że podatnik może dysponować nieujawnioną dokumentacją pozwalającą na ustalenie rzeczywistych rozmiarów działalności.

W wyniku współpracy z Policją i Prokuraturą dokonano przeszukania lokali wykorzystywanych przez podatnika do celów działalności gospodarczej oraz jego mieszkania. W jego wyniku zabezpieczono m.in. umowy na wykonanie usług, zestawienia przychodów sporządzane na własny użytek oraz wykazy nabywców usług. Tak szczegółowe informacje pozwoliły na wszczęcie postępowania kontrolnego. Porównanie zabezpieczonej dokumentacji z ewidencją księgową podatnika i ze składanymi przez niego deklaracjami podatkowymi pozwoliło na ustalenie rzeczywistych rozmiarów działalności.

Okazało się, że faktyczny dochód za kontrolowane 2 lata wyniósł blisko 820 tys. zł, zamiast deklarowanych 210 tys. zł. Zaniżenie podstaw opodatkowania o ok. 75% pozwoliło podatnikowi „zaoszczędzić” blisko 340 tys. zł na należnych podatkach. Końcowy efekt tego działania nie był jednak dla niego tak optymistyczny – po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podatnik złożył korekty deklaracji w podatku PIT na kwotę ponad 185 tys. zł i w podatku VAT na kwotę blisko 155 tys. zł. Kontrola odniosła również skutek prewencyjny, gdyż od momentu kontroli podatnik - za następne okresy rozliczeniowe - zaczął deklarować większe obroty w zakresie prowadzonej działalności.

Skuteczność kontroli skarbowej rośnie

Składki na fundusz restrukturyzacyjny zapisane jako koszty uzyskania przychodów

Reklama

Spółka działająca w branży spożywczej odprowadziła składki na fundusz restrukturyzacyjny w łącznej wysokości blisko 1 mld zł, kwalifikując ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie otrzymała pomoc restrukturyzacyjną w kwocie ponad 557 mln zł.

Poprzez zaksięgowanie otrzymanych środków na rachunek bieżący, firma uniemożliwiła identyfikację wydatków i kosztów sfinansowanych ze środków pomocowych. W ten sposób doprowadziła do wadliwości ksiąg podatkowych, gdyż nie rejestrowały i nie odzwierciedlały prawidłowo i  kompletnie tych wydatków i kosztów, które zostały faktycznie sfinansowane z otrzymanych środków unijnych. W efekcie księgi nie dały możliwości ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania a następnie wysokości należnego podatku.

W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kontrola skarbowa ustaliła poziom kosztów sfinansowanych przez tę spółkę ze środków pomocowych na blisko 215 mln zł, a następnie należną budżetowi państwa zaległość podatkową w kwocie ponad 39 mln zł. Spółka dokonała wpłaty zaległego podatku. Wartym uwagi jest fakt, że w toku powyższej kontroli zastosowano narzędzia i techniki tzw. e-kontroli, bez których ustalenie niezbędnych danych byłoby praktycznie niemożliwe. Konieczne było bowiem zbadanie kilkudziesięciu tysięcy operacji księgowych.

Skarbówka ściga fikcyjne faktury


Faktury za fikcyjne pośrednictwo

Kontrola skarbowa wykryła w dużej spółce leasingowej przestępczy mechanizm polegający na obciążaniu spółki fakturami za fikcyjne pośrednictwo w pozyskiwaniu leasingobiorców.

Okazało się, że pomysłodawcą i głównym organizatorem procederu był dyrektor jednego z oddziałów kontrolowanej firmy. Przedsiębiorczy dyrektor zbudował siatkę fikcyjnych pośredników, wyprowadzając ze spółki na przestrzeni kilku lat kwoty w łącznej wysokości co najmniej 10 mln. zł. Umieścił kolegów i powinowatych w sieci pośredników spółki. Za podstawę do fakturowania rzekomych usług uznał samo zawarcie przez oddział spółki umów leasingu. „Najwydajniejszy” z pośredników, fakturował miesięcznie kwoty rzędu 50 tys. złotych netto.

W toku postępowania kontrola stwierdziła u „pośredników” zupełny brak wiedzy o firmach, które miałyby zawrzeć umowy ze spółką wskutek ich działań. W toku kontroli korzystano z pomocy organów ścigania, dzięki czemu zbadano zawartość służbowego laptopa i ujawniono m.in. przygotowane faktury, wystawiane później przez podstawione osoby, jak również zapiski jasno świadczące o podziale wyłudzonych kwot pomiędzy zaangażowanych w nielegalny interes uczestników.

Mechanizm fikcyjnych świadczeń potwierdzony został dodatkowo przez samych leasingobiorców, którzy, jak się oczywiście okazało, nie mieli żadnej styczności z „pośrednikami”. Wskazywali natomiast na bezpośredni kontakt z pracownikami leasingodawcy, w tym z dyrektorem oddziału. Fikcyjne pośrednictwo leasingowe zakończyło działalność wskutek zwolnienia dyrektora i w konsekwencji całkowitego wygaszenia „aktywności” pośredników, co nastąpiło w konsekwencji działań kontroli skarbowej i organów ścigania.

Faktury na fikcyjne pośrednictwo nie mogły zatem stanowić podstawy do odliczenia zawartego w nich podatku VAT. Trzeba zauważyć, iż dopiero kontrole i śledztwo „obudziły” zarząd firmy leasingowej, który do tej pory nie zainteresował się przyczynami gwałtownego przyrostu wypłacanych prowizji dla pośredników w jednym z oddziałów. Kontrola zakończyła się wydaniem decyzji w zakresie podatku VAT na kwotę 392,5 tys zł.

Ustalenia kontroli zostały utrzymane w procesie odwoławczym, a następnie w wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czynności powyższej kontroli były żmudne i pracochłonne. Należało m.in. przeanalizować ok. 200 umów pośrednictwa zawartych z osobami fizycznymi, a następnie przeprowadzić weryfikację. Zakwestionowano 100 spośród nich. Korzystano też z programów analitycznych, co w znacznym stopniu umożliwiło organom podatkowym właściwe ustalenie dat powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

Przedsiębiorca sprzedający auta zaniżał ceny

Przedsiębiorca prowadzący w latach 2004–2006 działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych samochodów, sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej, zaniżył należne podatki o kwotę prawie 200 tysięcy złotych, poprzez zaniżanie ceny sprzedawanych pojazdów.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, tj. 2004 - 2006 kontrolowany dokonywał sprzedaży samochodów osobowych wg szczególnych procedur opodatkowania podatkiem VAT, tj. w systemie marży, co oznaczało że podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o podatek VAT. Uwagę kontrolerów jednego z urzędów kontroli skarbowej zwróciły zadziwiająco niskie ceny sprzedawanych przez kontrolowanego samochodów.

W związku z podejrzeniami sztucznego zaniżania cen, kontrolujący przesłuchali w toku postępowania kontrolnego 271 świadków – nabywców samochodów. Trud kontrolerów okazał się owocny, bo ustalono, że podatnik w kontrolowanym okresie sprzedał 292 samochody wykazując przychód zaniżony o kwotę 220,7 tys. zł. Kontrola ujawniła, iż kontrolowany w przypadku 91 samochodów, zaniżał na wystawianych fakturach

sprzedaży cenę (wartość) sprzedawanych samochodów, a tym samym podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ceny samochodów wykazywane na fakturach sprzedaży odbiegały od faktycznie zapłaconych. Np. SEAT TOLEDO z 1994 r. zafakturowany był na kwotę 636,00 zł, a faktycznie zapłacona przez kupującego to kwota 6.500,00 zł, czy VW GOLF z 1995 r. został zafakturowany na kwotę 1.400,00zł, podczas gdy podatnik otrzymał zapłatę w kwocie 11.000,00 zł. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę zakończenia postępowania decyzjami określającymi zaległości podatkowe w podatku VAT i w podatku dochodowym od osób fizycznych w łącznej kwocie około 200 tys. zł wraz z odsetkami. Izba skarbowa, po wniesieniu przez podatnika odwołania, utrzymała w mocy powyższe decyzje.


Odzież z podrobioną metką

Dzięki współpracy grupy realizacyjnej jednego z urzędów kontroli skarbowej z komendą wojewódzką Policji udaremniono próbę wprowadzenia do obrotu 5,5 tony odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek o wartości ponad 17 mln zł. na trasie prowadzącej do wschodniej granicy kraju zatrzymany został 4-tonowy samochód ciężarowy, a przewożony w nim towar okazał się podróbkami światowych marek odzieży, obuwia, torebek , zegarków, galanterii torebek itp. (łącznie 10 tys. sztuk). Cały towar został zatrzymany, a sprawę przekazano Policji.

Spółka oszukuje fiskus przy skupie i sprzedaży udziałów

Urząd kontroli skarbowej zakwestionował w pewnej nieuczciwej spółce ceny nabywania i zbywania udziałów pomiędzy podmiotami, które wykorzystywały powiązania kapitałowe w celu oszukania fiskusa. Kontrolowana spółka wykazała w deklaracji podatkowej wysoką stratę na powyższych transakcjach. Po kontroli, zgodziła się ustaleniami kontrolujących, dokonała korekty uprzednio złożonej deklaracji i wpłaciła kwotę zaległego podatku wraz z odsetkami w wysokości ponad 40 mln zł.

Nikt nie spodziewa się kontroli skarbowej

Kontrola ośrodka ruchu drogowego

Na podstawie dokonanej analizy informacji gromadzonych w bazach danych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jeden z urzędów kontroli skarbowej wytypował do kontroli osobę fizyczną prowadzącą szkołę nauki jazdy, która deklarowała stosunkowo niskie przychody w zestawieniu z liczbą zarejestrowanych kursantów. Kontrolą objęto 3 kolejne lata podatkowe. W wyniku współpracy z ww. ośrodkiem uzyskano dane osób, które ukończyły prowadzone przez kontrolowaną osobę kursy nauki jazdy.

Nawiązano również współpracę z urzędami pracy, od których uzyskano informacje o osobach kierowanych na kursy oraz o środkach przekazanych podatnikowi (firmie prowadzącej szkołę nauki jazdy) za zrealizowane szkolenia. Na podstawie analizy zgromadzonych dokumentów oraz danych ustalono, że kontrolowany podatnik nie ujawnił całości swoich dochodów uzyskiwanych z prowadzonej szkoły nauki jazdy. Kontrolowany właściciel zgodził się z ustaleniami kontroli, skorzystał z prawa złożenia korekty deklaracji podatkowej i jednocześnie wpłacił zaległość podatkową w łącznej wysokości ponad 445 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.