Kategorie

Krajowa Administracja Skarbowa - kierunki działania i rozwoju

Krajowa Administracja Skarbowa - kierunki działania i rozwoju
Krajowa Administracja Skarbowa - kierunki działania i rozwoju
Fotolia
Nowy szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak podsumowuje dotychczasową działalność KAS i zapowiada nowe działania, m.in. umowy o współpracy z największymi podatnikami; budowę „e-Urzędu Skarbowego”, by online załatwić sprawy podatkowe; rozwój Systemu Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych do monitorowania ruchu wszystkich pojazdów przekraczających granice.

Wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, nadinspektor Piotr Walczak w rozmowie z PAP.

Jak podsumowałby Pan dotychczasowe działanie KAS, jej efekty? Potwierdzają one słuszność utworzenia KAS?

Piotr Walczak, szef KAS: Analiza blisko dwóch i pół roku funkcjonowania KAS wskazuje, że reforma administracji skarbowej była potrzebna i przynosi zakładane efekty. Nowoczesna administracja skarbowa miała zapewnić skuteczniejszy pobór należności podatkowych i celnych, ale też lepszą ochronę uczciwego biznesu. Wyniki osiągnięte przez KAS dowodzą, że udaje nam się te cele realizować.

Coraz efektywniejszy pobór podatków przekłada się na większe wpływy do budżetu. Uszczelniliśmy system podatkowy i robimy to nadal, dzięki czemu do kasy państwa płyną dodatkowe miliardy złotych. To w głównej mierze efekt działania skonsolidowanych służb skarbowych. Pomogły nam wprowadzone równolegle z reformą KAS zmiany legislacyjne, dzięki którym możemy korzystać ze skutecznych narzędzi. Przykładem jest system SENT, który zapełnił istniejącą od wejścia Polski do UE lukę w nadzorze nad przemieszczeniem się „wrażliwych podatkowo” towarów przez terytorium naszego kraju. W połączeniu z pakietem paliwowym doprowadził do znaczącej redukcji szarej strefy w paliwach, w tym przede wszystkim w oleju napędowym.

Udało nam się też zmniejszyć szarą strefę w wielu innych obszarach. Spektakularne wyniki są widoczne m.in. w zakresie wyrobów tytoniowych, gdzie osiągnęliśmy najniższy w historii badań poziom szarej strefy. Na koniec 2018 r., według zewnętrznych źródeł, szara strefa wynosiła 11,3 proc. całkowitej konsumpcji, przy czym jeszcze w 2015 r. kształtowała się na poziomie 19 proc.

Możemy się również pochwalić osiągnięciami w zakresie redukcji luki podatkowej – przede wszystkim w podatku VAT i zwalczaniu tzw. karuzel podatkowych. Dzięki konsekwentnym działaniom zmniejszyliśmy lukę VAT. Jeszcze w 2015 r. wynosiła ona ok. 24 proc. potencjalnych wpływów. Natomiast w 2018 r. - według naszych szacunków – 12,5 proc.

Postawiliśmy na analitykę i wykorzystanie big data. Osiągamy dobre wyniki dzięki zaawansowanym technologicznie narzędziom takim jak JPK_VAT i STIR.

Czy zmiany w administracji odczuli też podatnicy?

P.W.: Administracja skarbowa stała się administracją skuteczną, ale również przyjazną uczciwym podatnikom. Dążymy do ciągłej poprawy jakości obsługi naszych klientów i stworzenia partnerskich relacji z podatnikami. Robimy wszystko, aby wspierać uczciwe firmy, chronić zasady konkurencji i wolności gospodarczej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów: znacznie zmniejszyliśmy liczbę kontroli, zastępując je innymi formami weryfikacji rozliczeń np. czynnościami sprawdzającymi. Zwiększyliśmy też rolę działań prewencyjnych. Stale analizujemy obowiązujące przepisy, poprawiamy otoczenie prawne, stopniowo likwidujemy bariery i problemy, z jakimi spotykają się podatnicy. Dziś administracja skarbowa jest otwarta i stawia na dialog. Dlatego m.in. powołaliśmy w Ministerstwie Finansów Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców jako forum współpracy.

KAS ułatwia też swoim klientom wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, stawiając na nowoczesne rozwiązania informatyczne. Najlepszym przykładem jest tu usługa Twój e-PIT. To prawdziwa rewolucja w rocznym rozliczeniu podatku PIT. Spośród 16 mln zeznań PIT złożonych elektronicznie, blisko 7 mln złożono przez usługę Twój e-PIT. Wliczając w to wspólne deklaracje małżonków z usługi skorzystało aż 8,8 mln osób.

Jakie wyzwania stoją przed KAS i Panem, jej nowym szefem?

P.W.: Będę starał się kontynuować bardzo dobrą pracę, którą wykonał dla KAS jej pierwszy szef, a obecnie minister finansów Marian Banaś. To on stworzył KAS, ja chcę ją rozwijać - to olbrzymie wyzwanie, bo wkład ministra Banasia w budowę nowoczesnej administracji skarbowej jest nieoceniony. Pełnienie funkcji szefa KAS wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansowe państwa, ale również za ponad 60 tys. pracowników i funkcjonariuszy, bo to oni są dla mnie kluczową częścią KAS. Bycie szefem takiej organizacji wymaga umiejętności kompromisu i uwzględniania interesów wielu stron.

Jedną z najważniejszych dla mnie spraw jest utrwalenie w społeczeństwie wizerunku skarbowości profesjonalnej, apolitycznej i przyjaznej, gdzie przedsiębiorca i podatnik będzie czuł zrozumienie i wsparcie, a potencjalny przestępca ekonomiczny będzie się bał jej skuteczności.

W których obszarach związanych z działalnością KAS potrzebne są zmiany?

P.W.: Dla rozwoju KAS konieczna jest dalsza integracja środowisk skarbowców i celników oraz inwestycje w dwóch obszarach: zasobów ludzkich i infrastruktury. Pomoże nam w tym przyjęta przez Radę Ministrów uchwała w sprawie ustanowienia programu „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Liczę, że realizacja uchwały pozwoli nam zachować w administracji najlepszych specjalistów i pozyskać nowych, dla których KAS będzie atrakcyjnym miejscem pracy czy służby. Pozwoli nam też wyposażyć KAS w nowoczesny sprzęt do kontroli, dzięki czemu zapewnimy większe bezpieczeństwo naszym ludziom, a jednocześnie zwiększymy skuteczność działań.

Jakie działania Pan planuje, w którym kierunku będą zmierzać?

P.W.: Powinniśmy rozwijać kompetentną i przyjazną administrację skarbową. Dążyć do ciągłej poprawy jakości obsługi podatników uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. W tym celu prowadzimy szereg działań. Realizujemy m.in. projekte-Urząd Skarbowy”, dzięki któremu stworzymy serwis informacyjno-transakcyjny MF, w którym podatnik, będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych i będzie mógł skorzystać z usług online, by szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe. W ubiegłym tygodniu w MF odbyła się publiczna prezentacja tego projektu i spotkał się on z dużym zainteresowaniem.

Zmiany w administracji skarbowej będą również szły w kierunku pogłębienia współpracy z przedsiębiorcami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tzw. dużych podatników uruchomiliśmy Program Współdziałania (Horyzontalny monitoring). To nowa forma współpracy KAS z kluczowymi podatnikami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Udział w programie będzie oparty o zasadę dobrowolności, która oznacza podpisanie między szefem KAS a podatnikiem umowy o współdziałaniu.

Czy planowane jest wyposażenie KAS w nowe narzędzia, które jeszcze zwiększą jej skuteczność?

P.W.: 1 września 2019 r. udostępnimy pełen wykaz podatników VAT zawierający informacje o statusie podatnika VAT i numerze jego rachunku rozliczeniowego, otwartego w zawiązku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dzięki temu podatnicy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, w ostatnich 5 latach.

Równolegle KAS musi sukcesywnie zwiększać skuteczność walki z przestępczością gospodarczą. Będziemy dążyć do rozwoju systemu monitorowania przewozów SENT. Chcemy objąć systemem SENT paliwa opałowe, oraz zelektronizować dokumentację niezbędną dla zastosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego. Zmiany w obszarze kontroli będą także szły w kierunku zwiększenia efektywności typowania podmiotów do kontroli. Wprowadzimy również zmiany w organizacji monitorowania i eliminacji karuzel VAT.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Skoncentrujemy się na obszarach, w których występują największe nieprawidłowości w zakresie podatków dochodowych, w tym w zakresie nieujawnionych źródeł pochodzenia majątku.

W obszarze ceł planujemy zmianę ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Chcemy ujednolicić proces wydawania decyzji dotyczących wymiaru należności celnych i podatkowych z tytułu importu towarów (tzw. „jedno postępowanie”). Planujemy też automatyzację obsługi zgłoszeń i deklaracji celnych, a także rozwój Systemu Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPRS). W ramach tego systemu KAS będzie monitorowała ruch wszystkich pojazdów przekraczających granice państwowe.

Czy widzi Pan możliwość zwiększenia skuteczności poboru podatków?

P.W.: Tak, nigdy sytuacja nie jest tak dobra, żeby nie można było jej poprawić. Oczywiście są luki podatkowe, które można jeszcze zmniejszać. Proszę spojrzeć na podatek CIT. Wprowadzając nowe rozwiązania legislacyjne eliminujemy agresywne techniki optymalizacji podatkowej. Takie działania przyczyniły się do wzrostu wpływów z CIT – w 2018 r. dochody budżetowe z tego podatku wyniosły 34,6 mld zł, podczas gdy w 2015 r. było to nieco ponad 25 mld zł. To pokazuje, że uszczelnienie systemu podatkowego nie ogranicza się do działań w obszarze VAT. W innych podatkach też możemy jeszcze sporo zdziałać.

Jakie instrumenty są do tego potrzebne, czy ich wdrożenie jest planowane?

P.W.: Chciałbym tu wskazać na niektóre nowe rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych zawarte w rządowym projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa. Jednym z celów projektu jest zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Będzie temu służyć w szczególności gruntowna przebudowa instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych, polegająca na wprowadzeniu odrębnych okresów dla przedawnienia wymiaru i poboru podatku. Przyjęte w projekcie rozwiązanie będzie pełniło nie tylko funkcję gwarancyjną, ale także będzie stymulować organy do szybszego podejmowania czynności egzekucyjnych.

Istotne znaczenie ma również rozszerzenie na postępowanie zabezpieczające uprawnienia komorników sądowych i administracyjnych organów egzekucyjnych do otrzymywania informacji o numerach rachunków bankowych. Wejście w życie projektowanej ustawy jest planowane na 1 stycznia 2021 r.

Ponadto procedowany jest projekt zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projektowane przepisy mają uprościć i usprawnić administracyjne postępowanie egzekucyjne, a jednocześnie zapewnić wzrost efektywności egzekucji administracyjnej.

Regulacje dotyczące egzekucji z pieniędzy, ruchomości oraz rachunków bankowych, elektronizacja środków egzekucyjnych, automatyzacja obsługi zbiegów egzekucji, częściowa elektronizacja egzekucji wykonywanej przez naczelników urzędów skarbowych pozwolą na skuteczniejsze stosowanie środków egzekucyjnych. Proponowane przepisy podniosą efektywność egzekucji administracyjnej, a tym samym przyczynią się do zmniejszenia zaległości budżetowych.

Planujemy również wdrożenie indywidualnych rachunków bankowych dla kluczowych zobowiązań podatkowych: PIT, CIT i VAT. Spowoduje to obniżenie kosztów i poprawę efektywności działania urzędów skarbowych oraz automatyzację czasochłonnych czynności księgowych wykonywanych teraz w urzędach.

To korzyści dla administracji i budżetu. Czy podatnicy też mogą liczyć na ułatwienia ze strony fiskusa?

P.W.: Ta zmiana będzie również korzystna dla podatników, ponieważ będzie oznaczać posługiwanie się jednym rachunkiem do realizacji zobowiązań podatkowych, brak potrzeby wyszukiwania obowiązujących numerów rachunków urzędów oraz stałość numeru indywidualnego rachunku bankowego.

Do wzrostu skuteczności poboru należności przyczynić się powinno także zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwe zwiększenie efektywności wykorzystania informacji przekazywanych w formie plików JPK, w tym do celów analityki powiązanej z wykrywaniem nieprawidłowości. Podatnicy VAT będą składać do urzędu skarbowego elektroniczną deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT, który zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Dla podatników będzie to prostsze narzędzie do rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.