reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Kary porządkowe

Ustawodawca wyposażył organy podatkowe w środki dyscyplinujące uczestników postępowania podatkowego. Środkami tymi są kary porządkowe. Ustawodawca dość szczegółowo określił możliwość oraz zasady ich stosowania.

Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:
1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
2) bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem, mogą zostać ukarani karą porządkową do 2 600 złotych (od 2012 roku do 2.700 zł).


Karą porządkową mogą również zostać ukarane:
1) osoby trzecie, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin;
2) uczestnicy rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają jej przeprowadzenie;
3) osoba, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego.


Kary porządkowe nie mają zastosowania w wypadku strony, która jest przesłuchiwana w ramach postępowania dowodowego. 


Organ podatkowy określa wysokość kary wedle własnego uznania z zastrzeżeniem jej maksymalnej wysokości. W praktyce najwyższy wymiar kary jest dopuszczalny jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdyż organ musi podać przesłanki za tym przemawiające. 


O nałożeniu kary porządkowej oraz o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie.


Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, a termin płatności wynosi 7 dni od dnia jego doręczenia. Na postanowienie nakładające karę służy zażalenie. Zakwestionować można przy tym nie tylko sam fakt nałożenia kary, ale również jej wysokość.


Osoba, która otrzymała postanowienie o nałożeniu na nią kary porządkowej, może starać się usprawiedliwić swoje zaniedbania i tym samym uniknąć kary. Wniosek w tej sprawie należy wnieść w ciągu 7 dni od chwili otrzymania postanowienia do organu podatkowego, który je wydał.


Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może wówczas uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić postanowienie nakładające karę.


W orzecznictwie zwykło się podkreślać, iż o braku winy w niedopełnieniu obowiązku można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że jego dopełnienie stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Tym samym trzeba się liczyć z tym, że organ podatkowy nie będzie skłonny do pochopnego uchylenia kary.


Na postanowienie o odmowie uchylenia kary przysługuje zażalenie.


Ukaranie karą porządkową nie wyklucza możliwości zastosowania wobec opornego świadka lub biegłego środków przymusu przewidzianych w przepisach szczególnych.


Trzeba pamiętać, iż maksymalna wysokość kary porządkowej podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie.


Kwotę tą ogłasza minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", do dnia 15 sierpnia danego roku, zaokrąglając ją do pełnych setek złotych (z pominięciem dziesiątek złotych).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama