| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Akcyza > Zezwolenie wyprowadzenia – czyli jak wyprowadzać swoje wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego

Zezwolenie wyprowadzenia – czyli jak wyprowadzać swoje wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego

W obecnych realiach gospodarczych, coraz częściej możemy spotkać się z usługą magazynowania wyrobów akcyzowych w składach podatkowych wykonywaną na rzecz podmiotów, które nie mogą lub z przyczyn ekonomicznych nie chcą prowadzić składu podatkowego. W przypadku, gdy podmiot zdecyduje się na przechowywanie swoich wyrobów akcyzowych w cudzym składzie podatkowym, musi być świadomy warunków, jakie wiążą się z wyprowadzaniem wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Wśród czynności będących przedmiotem opodatkowania akcyzą znajduje się wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z  cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach zezwolenia wyprowadzenia.

W takiej sytuacji, podatnikiem akcyzy jest podmiot dokonujący owego wyprowadzenia, który jest właścicielem wyprowadzanych wyrobów. Uzyskanie przez właściciela wyrobów akcyzowych magazynowanych w cudzym składzie podatkowym zezwolenia wyprowadzenia powoduje, że obowiązek zapłaty akcyzy od tych wyrobów zawsze będzie ciążył na ich właścicielu (a nie podmiocie prowadzącym skład podatkowy z którego te wyroby są wyprowadzane).

Inaczej mówiąc, dzięki temu, że właściciel wyrobów uzyskał zezwolenie wyprowadzenia, to podmiot prowadzący skład podatkowy nie będzie obowiązany do uiszczenia akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach zezwolenia wyprowadzenia.

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Uzyskanie zezwolenia wyprowadzenia jest korzystne również dla właściciela wyrobów, bo uzyskuje on kontrolę nad zapłatą akcyzy od należących do niego wyrobów.

Firma A uzyskała zezwolenie wyprowadzenia dotyczące składu podatkowego prowadzonego przez firmę X, w którym są magazynowane wyroby będące własnością firmy A. Jeżeli ze składu podatkowego prowadzonego przez firmę X zostaną wyprowadzone poza procedurą zawieszenia wyroby będące własnością firmy A w ramach zezwolenia wyprowadzenia to podatnikiem akcyzy od tej czynności będzie wyłącznie firma A.

Warunki uzyskania zezwolenia wyprowadzenia

Wymogi, jakie należy spełniać, aby można było uzyskać przedmiotowe zezwolenie zostały uregulowane w art. 54 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zezwolenie może być wydane na wyprowadzanie wyrobów z określonego składu podatkowego na czas oznaczony (nie dłuższy niż 3 lata) lub na czas nieoznaczony, na wniosek uprawnionego podmiotu.

Podmiot, który pragnie uzyskać zezwolenie wyprowadzenia musi spełniać następujące warunki:

- winien być podatnikiem podatku od towarów i usług;

- działalność podmiotu starającego się o zezwolenie na wyprowadzenie nie może być prowadzona przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

- nie może posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być względem niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

- musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe, chyba że uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zwolnienie z obowiązku złożenia przedmiotowego zabezpieczenia;

- nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy (chodzi o zezwolenia na: prowadzenie składu podatkowego, nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zezwolenie wyprowadzenia), jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Akcyza powiększa podstawę VAT od usługi składowania w składzie podatkowym

Podmiot, który pragnie uzyskać zezwolenie na wyprowadzenie winien złożyć wniosek do właściwego dla siebie naczelnika urzędu celnego. We wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie oraz prowadzonej przez niego działalności.

Każdy wniosek musi zawierać następujące elementy:

- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;

- adres siedziby lub zamieszkania;

- numer identyfikacji REGON oraz NIP;

- adres poczty elektronicznej;

- rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą wyprowadzane ze składu podatkowego;

- adres składu podatkowego z którego będzie następować wyprowadzenie;

- numer akcyzowy składu podatkowego.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprowadzenie został określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zezwoleń”).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż spełnia się cechy podmiotu, który jest uprawniony do ubiegania się o zezwolenie wyprowadzenia. Do wymaganych dokumentów należy dołączyć również zgodę (w formie pisemnej) podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z którego ma być dokonywane wyprowadzenie, na przechowywanie w jego składzie podatkowym wyrobów, należących do podmiotu mającego zamiar dokonać wyprowadzenia.

Co zmieniło się w akcyzie od 1 września 2010 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa – prezydent podpisał ustawy

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marta Bławicka

Konsultant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »