Kategorie

Zezwolenie wyprowadzenia – czyli jak wyprowadzać swoje wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego

Piotr Paszek
Doradca podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Zezwolenie wyprowadzenia;akcyza; wyroby akcyzowe; podatek
inforCMS
W obecnych realiach gospodarczych, coraz częściej możemy spotkać się z usługą magazynowania wyrobów akcyzowych w składach podatkowych wykonywaną na rzecz podmiotów, które nie mogą lub z przyczyn ekonomicznych nie chcą prowadzić składu podatkowego. W przypadku, gdy podmiot zdecyduje się na przechowywanie swoich wyrobów akcyzowych w cudzym składzie podatkowym, musi być świadomy warunków, jakie wiążą się z wyprowadzaniem wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Wśród czynności będących przedmiotem opodatkowania akcyzą znajduje się wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z  cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach zezwolenia wyprowadzenia.

W takiej sytuacji, podatnikiem akcyzy jest podmiot dokonujący owego wyprowadzenia, który jest właścicielem wyprowadzanych wyrobów. Uzyskanie przez właściciela wyrobów akcyzowych magazynowanych w cudzym składzie podatkowym zezwolenia wyprowadzenia powoduje, że obowiązek zapłaty akcyzy od tych wyrobów zawsze będzie ciążył na ich właścicielu (a nie podmiocie prowadzącym skład podatkowy z którego te wyroby są wyprowadzane).

Inaczej mówiąc, dzięki temu, że właściciel wyrobów uzyskał zezwolenie wyprowadzenia, to podmiot prowadzący skład podatkowy nie będzie obowiązany do uiszczenia akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach zezwolenia wyprowadzenia.

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Uzyskanie zezwolenia wyprowadzenia jest korzystne również dla właściciela wyrobów, bo uzyskuje on kontrolę nad zapłatą akcyzy od należących do niego wyrobów.

Firma A uzyskała zezwolenie wyprowadzenia dotyczące składu podatkowego prowadzonego przez firmę X, w którym są magazynowane wyroby będące własnością firmy A. Jeżeli ze składu podatkowego prowadzonego przez firmę X zostaną wyprowadzone poza procedurą zawieszenia wyroby będące własnością firmy A w ramach zezwolenia wyprowadzenia to podatnikiem akcyzy od tej czynności będzie wyłącznie firma A.

Warunki uzyskania zezwolenia wyprowadzenia

Wymogi, jakie należy spełniać, aby można było uzyskać przedmiotowe zezwolenie zostały uregulowane w art. 54 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zezwolenie może być wydane na wyprowadzanie wyrobów z określonego składu podatkowego na czas oznaczony (nie dłuższy niż 3 lata) lub na czas nieoznaczony, na wniosek uprawnionego podmiotu.

Podmiot, który pragnie uzyskać zezwolenie wyprowadzenia musi spełniać następujące warunki:

- winien być podatnikiem podatku od towarów i usług;

Reklama

- działalność podmiotu starającego się o zezwolenie na wyprowadzenie nie może być prowadzona przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

- nie może posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być względem niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

- musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe, chyba że uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zwolnienie z obowiązku złożenia przedmiotowego zabezpieczenia;

- nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy (chodzi o zezwolenia na: prowadzenie składu podatkowego, nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zezwolenie wyprowadzenia), jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Akcyza powiększa podstawę VAT od usługi składowania w składzie podatkowym

Podmiot, który pragnie uzyskać zezwolenie na wyprowadzenie winien złożyć wniosek do właściwego dla siebie naczelnika urzędu celnego. We wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie oraz prowadzonej przez niego działalności.

Każdy wniosek musi zawierać następujące elementy:

- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;

- adres siedziby lub zamieszkania;

- numer identyfikacji REGON oraz NIP;

- adres poczty elektronicznej;

- rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą wyprowadzane ze składu podatkowego;

- adres składu podatkowego z którego będzie następować wyprowadzenie;

- numer akcyzowy składu podatkowego.

Reklama

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprowadzenie został określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zezwoleń”).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż spełnia się cechy podmiotu, który jest uprawniony do ubiegania się o zezwolenie wyprowadzenia. Do wymaganych dokumentów należy dołączyć również zgodę (w formie pisemnej) podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z którego ma być dokonywane wyprowadzenie, na przechowywanie w jego składzie podatkowym wyrobów, należących do podmiotu mającego zamiar dokonać wyprowadzenia.

Co zmieniło się w akcyzie od 1 września 2010 r.


Dokładne sprecyzowanie, jakie dokumenty potwierdzające dane podmiotu starającego się o zezwolenie winny być dołączone do wniosku, znajduje się w przywołanym już rozporządzeniu w sprawie zezwoleń. Jak wynika z § 14 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13 rozporządzenia w sprawie zezwoleń, oprócz zgody podmiotu prowadzącego skład podatkowy, podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia wyprowadzenia załącza do wniosku następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

2. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

3. zaświadczenie wydane przez:

a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

4. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

6. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Oprócz przedstawionych już wymogów, kolejnym z warunków uzyskania zezwolenia wyprowadzenia wspomnianym już uprzednio, jest złożenie odpowiedniego zabezpieczenia akcyzowego, zgodnego z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy jednakże podmiotów, które zostały zwolnione przez właściwego naczelnika urzędu celnego z obowiązku składania przedmiotowego zabezpieczenia.

Uzyskanie zezwolenia to jeszcze nie koniec formalności. Podmiot, który uzyskał zezwolenie musi przed dokonaniem pierwszego wyprowadzenia przekazać kopię zezwolenia podmiotowi, który prowadzi skład podatkowy (art. 54 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym).

Dopiero po dopełnieniu wszystkich z wyżej wymienionych warunków, podmiot który magazynuje swoje wyroby w składzie podatkowym osoby trzeciej, może dokonać wyprowadzenia tych wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Kto i jak składa deklaracje podatkowe?

Podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia jest podatnikiem akcyzy od wyrobów wyprowadzanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z cudzego składu podatkowego w ramach tego zezwolenia.

W związku z tym, podmiot ten obowiązany będzie do składania deklaracji podatkowych do właściwego dla siebie naczelnika urzędu celnego (w których rozliczy podatek akcyzowy od wyrobów wyprowadzonych z cudzego składu podatkowego w ramach zezwolenia wyprowadzenia).

Podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia składa deklaracje podatkowe w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pamiętać przy tym należy, że istnieje obowiązek uiszczania wstępnych wpłat dziennych.

Wstępne wpłaty dzienne uiszcza się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy (na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy). Z zasady więc składając deklarację podatkową podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia nie uiszcza akcyzy, ponieważ cały należny podatek akcyzowy winien być zapłacony już wcześniej w drodze wstępny wpłat dziennych.

Dodatkowo podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia winien pamiętać o obowiązku wynikającym z art. 21 ust. 4 ustawy, na podstawie którego jest obowiązany przesłać do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, kopię złożonej deklaracji podatkowej w zakresie dotyczącym tych wyrobów akcyzowych, w terminie trzech dni od dnia jej złożenia.

Zatem podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia przesyła deklarację podatkową nie tylko do właściwego dla siebie naczelnika urzędu celnego, ale także przesyła kopię złożonej deklaracji podatkowej do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy z którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone w terminie trzech dni od dnia jej złożenia.

Piotr Paszek, doradca podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Tomasz Kolarczyk, młodszy konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.