REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zezwolenie wyprowadzenia – czyli jak wyprowadzać swoje wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego

Piotr Paszek
Doradca podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Zezwolenie wyprowadzenia;akcyza; wyroby akcyzowe; podatek
Zezwolenie wyprowadzenia;akcyza; wyroby akcyzowe; podatek
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W obecnych realiach gospodarczych, coraz częściej możemy spotkać się z usługą magazynowania wyrobów akcyzowych w składach podatkowych wykonywaną na rzecz podmiotów, które nie mogą lub z przyczyn ekonomicznych nie chcą prowadzić składu podatkowego. W przypadku, gdy podmiot zdecyduje się na przechowywanie swoich wyrobów akcyzowych w cudzym składzie podatkowym, musi być świadomy warunków, jakie wiążą się z wyprowadzaniem wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Wśród czynności będących przedmiotem opodatkowania akcyzą znajduje się wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z  cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach zezwolenia wyprowadzenia.

Autopromocja

W takiej sytuacji, podatnikiem akcyzy jest podmiot dokonujący owego wyprowadzenia, który jest właścicielem wyprowadzanych wyrobów. Uzyskanie przez właściciela wyrobów akcyzowych magazynowanych w cudzym składzie podatkowym zezwolenia wyprowadzenia powoduje, że obowiązek zapłaty akcyzy od tych wyrobów zawsze będzie ciążył na ich właścicielu (a nie podmiocie prowadzącym skład podatkowy z którego te wyroby są wyprowadzane).

Inaczej mówiąc, dzięki temu, że właściciel wyrobów uzyskał zezwolenie wyprowadzenia, to podmiot prowadzący skład podatkowy nie będzie obowiązany do uiszczenia akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach zezwolenia wyprowadzenia.

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Uzyskanie zezwolenia wyprowadzenia jest korzystne również dla właściciela wyrobów, bo uzyskuje on kontrolę nad zapłatą akcyzy od należących do niego wyrobów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Firma A uzyskała zezwolenie wyprowadzenia dotyczące składu podatkowego prowadzonego przez firmę X, w którym są magazynowane wyroby będące własnością firmy A. Jeżeli ze składu podatkowego prowadzonego przez firmę X zostaną wyprowadzone poza procedurą zawieszenia wyroby będące własnością firmy A w ramach zezwolenia wyprowadzenia to podatnikiem akcyzy od tej czynności będzie wyłącznie firma A.

Warunki uzyskania zezwolenia wyprowadzenia

Wymogi, jakie należy spełniać, aby można było uzyskać przedmiotowe zezwolenie zostały uregulowane w art. 54 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zezwolenie może być wydane na wyprowadzanie wyrobów z określonego składu podatkowego na czas oznaczony (nie dłuższy niż 3 lata) lub na czas nieoznaczony, na wniosek uprawnionego podmiotu.

Podmiot, który pragnie uzyskać zezwolenie wyprowadzenia musi spełniać następujące warunki:

- winien być podatnikiem podatku od towarów i usług;

- działalność podmiotu starającego się o zezwolenie na wyprowadzenie nie może być prowadzona przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

- nie może posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być względem niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

- musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe, chyba że uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zwolnienie z obowiązku złożenia przedmiotowego zabezpieczenia;

- nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy (chodzi o zezwolenia na: prowadzenie składu podatkowego, nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, zezwolenie wyprowadzenia), jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Akcyza powiększa podstawę VAT od usługi składowania w składzie podatkowym

Podmiot, który pragnie uzyskać zezwolenie na wyprowadzenie winien złożyć wniosek do właściwego dla siebie naczelnika urzędu celnego. We wniosku powinny znaleźć się informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie oraz prowadzonej przez niego działalności.

Autopromocja

Każdy wniosek musi zawierać następujące elementy:

- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;

- adres siedziby lub zamieszkania;

Autopromocja

- numer identyfikacji REGON oraz NIP;

- adres poczty elektronicznej;

- rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą wyprowadzane ze składu podatkowego;

- adres składu podatkowego z którego będzie następować wyprowadzenie;

- numer akcyzowy składu podatkowego.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprowadzenie został określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zezwoleń”).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż spełnia się cechy podmiotu, który jest uprawniony do ubiegania się o zezwolenie wyprowadzenia. Do wymaganych dokumentów należy dołączyć również zgodę (w formie pisemnej) podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z którego ma być dokonywane wyprowadzenie, na przechowywanie w jego składzie podatkowym wyrobów, należących do podmiotu mającego zamiar dokonać wyprowadzenia.

Co zmieniło się w akcyzie od 1 września 2010 r.


Dokładne sprecyzowanie, jakie dokumenty potwierdzające dane podmiotu starającego się o zezwolenie winny być dołączone do wniosku, znajduje się w przywołanym już rozporządzeniu w sprawie zezwoleń. Jak wynika z § 14 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 13 rozporządzenia w sprawie zezwoleń, oprócz zgody podmiotu prowadzącego skład podatkowy, podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia wyprowadzenia załącza do wniosku następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

2. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

3. zaświadczenie wydane przez:

a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

4. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

6. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Oprócz przedstawionych już wymogów, kolejnym z warunków uzyskania zezwolenia wyprowadzenia wspomnianym już uprzednio, jest złożenie odpowiedniego zabezpieczenia akcyzowego, zgodnego z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy jednakże podmiotów, które zostały zwolnione przez właściwego naczelnika urzędu celnego z obowiązku składania przedmiotowego zabezpieczenia.

Uzyskanie zezwolenia to jeszcze nie koniec formalności. Podmiot, który uzyskał zezwolenie musi przed dokonaniem pierwszego wyprowadzenia przekazać kopię zezwolenia podmiotowi, który prowadzi skład podatkowy (art. 54 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym).

Dopiero po dopełnieniu wszystkich z wyżej wymienionych warunków, podmiot który magazynuje swoje wyroby w składzie podatkowym osoby trzeciej, może dokonać wyprowadzenia tych wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Kto i jak składa deklaracje podatkowe?

Podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia jest podatnikiem akcyzy od wyrobów wyprowadzanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z cudzego składu podatkowego w ramach tego zezwolenia.

W związku z tym, podmiot ten obowiązany będzie do składania deklaracji podatkowych do właściwego dla siebie naczelnika urzędu celnego (w których rozliczy podatek akcyzowy od wyrobów wyprowadzonych z cudzego składu podatkowego w ramach zezwolenia wyprowadzenia).

Podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia składa deklaracje podatkowe w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pamiętać przy tym należy, że istnieje obowiązek uiszczania wstępnych wpłat dziennych.

Wstępne wpłaty dzienne uiszcza się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy (na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy). Z zasady więc składając deklarację podatkową podmiot posiadający zezwolenie wyprowadzenia nie uiszcza akcyzy, ponieważ cały należny podatek akcyzowy winien być zapłacony już wcześniej w drodze wstępny wpłat dziennych.

Dodatkowo podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia winien pamiętać o obowiązku wynikającym z art. 21 ust. 4 ustawy, na podstawie którego jest obowiązany przesłać do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, kopię złożonej deklaracji podatkowej w zakresie dotyczącym tych wyrobów akcyzowych, w terminie trzech dni od dnia jej złożenia.

Zatem podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia przesyła deklarację podatkową nie tylko do właściwego dla siebie naczelnika urzędu celnego, ale także przesyła kopię złożonej deklaracji podatkowej do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy z którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone w terminie trzech dni od dnia jej złożenia.

Piotr Paszek, doradca podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Tomasz Kolarczyk, młodszy konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany: zwolnienie z PIT zapomóg do 10 000 zł tylko do końca 2023 r. W 2024 r. będzie gorzej

  Tylko do końca 2023 r. wysokie limity zwolnień w PIT dla niektórych zapomóg. Już od 1 stycznia 2024 r. gorsze warunki podatkowe dla tych świadczeń.

  Ile lat trzeba pracować by dostać emeryturę. Jak zagwarantować sobie minimalną emeryturę - 1 588,44 zł do corocznej waloryzacji

  Po to każdy pracujący na etacie jest zobowiązany do płacenia obowiązkowo składek na ubezpieczenie społeczne – podobnie jak jego pracodawca – by w przyszłości gdy już osiągnie ustawowy wiek emerytalny mógł złożyć wniosek o emeryturę i już do końca życia otrzymywać z ZUS takie świadczenie, które zapewni mu utrzymanie, podobnie jak wcześniej zapewniało wynagrodzenie za pracę. Mało kto jest zadowolony ze swojej emerytury, a ściślej – jej wysokości.

  MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

  Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

  Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

  Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

  Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

  Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

  Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

  Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

  Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

  Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

  Jednorazowe odszkodowania ZUS w 2024 roku

  Jednorazowe odszkodowania od ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku są już znane. Określa je obwieszczenie MRiPS. Jakie dokładnie wypłaty z ZUS należą się w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

  „Biały wywiad” – nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania informacji

  Metody stosowane przez wywiad gospodarczy należy zaliczyć do tzw. wywiadu białego lub z ang. OSINT (ang. open-source Intelligence) czyli do kategorii wywiadu, polegającego na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, jakim jest między innymi Internet. Jednak nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania niezbędnych informacji. Od dawna metodę tę stosują wywiady państwowe, a wraz z rozwojem Internetu i mediów społecznościowych, OSINT w Internecie zyskiwał na znaczeniu. Obecnie, ocenia się, że informacje zdobywane w ten sposób stanowią od 70 do 90% wszystkich informacji pozyskiwanych przez państwowe służby wywiadowcze.

  REKLAMA