REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Piotr Paszek
Doradca podatkowy
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?
Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

REKLAMA

REKLAMA

Podmioty zamierzające prowadzić działalność gospodarczą polegającą na zakupie wyrobów akcyzowych z innych krajów należących do Unii Europejskiej celem ich odsprzedaży na terytorium Polski winny rozważyć uzyskanie statusu zarejestrowanego odbiorcy. Podpowiadamy jakie wymogi należy spełnić aby możliwe byłoby prowadzenie takiej działalności.

Pojęcie zarejestrowanego odbiorcy

Autopromocja

Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. z 2011 r. Nr 108, poz. 626) wskazuje, że zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie:
- na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo
- na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe
wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca”.

Zezwolenie na działalność jako zarejestrowany odbiorca umożliwia nabywanie w procedurze zawieszenia wyrobów akcyzowych z innych krajów członkowskich UE bez konieczności ponoszenia kosztów akcyzy należnej w kraju dostawcy.

Zezwolenie na działalność jako zarejestrowany odbiorca może być zezwoleniem jednorazowym bądź zezwoleniem wydanym na czas określony lub nieokreślony.

W dalszej części artykułu zajmę się jedynie zezwoleniem na działalność jako zarejestrowany odbiorca wydawanym na czas określony bądź na czas nieokreślony, ponieważ zezwolenia o charakterze jednorazowym są rzadko wykorzystywane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podmiot posiadający status zarejestrowanego odbiorcy może również nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, które będą zużyte na cele objętego zwolnieniem przez zarejestrowanego odbiorcę (zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym) bądź też dostarczone do podmiotów zużywających te wyroby na cele objęte zwolnieniem (na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym).

Aby zarejestrowany odbiorca mógł nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z przeznaczeniem ich do zużycia na potrzeby własne objęte zwolnieniem bądź z przeznaczeniem do dostarczenia ich podmiotom zużywającym na terytorium kraju nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na działalność jako podmiot pośredniczący.

Firma A uzyskała zezwolenie na działalność jako zarejestrowany odbiorca obejmujące między innymi oleje smarowe. W związku z tym podmiot ten może nabywać z innych krajów UE przykładowo olej smarowy o kodzie CN 2710 19 99, który będzie przeznaczony do zużycia na potrzeby własne objęte zezwoleniem bądź dostarczony do podmiotów zużywających go na cele objęte zezwoleniem.

Pamiętać należy, że nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych (np. olejów smarowych) z przeznaczeniem do wykorzystania na cele objęte zwolnieniem wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych wynikających z art. 32 ust. 5 – 13 ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2010 r. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.).

Jak już wyżej wspomniano działalność jako zarejestrowany odbiorca wiąże się z możliwością korzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy w zakresie ograniczonym do transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Polecamy: Czy straty olejów smarowych podlegają akcyzie?

W związku z tym zauważyć należy, iż zarejestrowany odbiorca nie jest w szczególność uprawniony do:
- magazynowania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
- wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
- nabywania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych dostarczanych ze składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju.

Obowiązek rejestracji

Wedle regulacji ustawy o podatku akcyzowym podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Na podstawie zacytowanego przepisu firma zamierzająca uzyskać status zarejestrowanego odbiorcy jest obowiązana do rejestracji jako podatnik akcyzy przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. Tak więc rejestracja jako podatnik akcyzy jest wymogiem jaki należy dopełnić w pierwszej kolejności.

Sposób rejestracji

Zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik podatku akcyzowego należy złożyć właściwemu naczelnikowi na formularzu AKC- R stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. z 2009 r. Nr 32 poz. 226).

Przedsiębiorca składający wniosek o rejestrację jako podatnik akcyzy zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty skarbowej wynoszącej 170 zł.

Polecamy: Akcyza na papierosy 2011

Po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego właściwy naczelnik urzędu celnego powinien wydać pisemne potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego (na formularzu AKC-PR) nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Właściwość naczelnika urzędu celnego

Zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik podatku akcyzowego złożyć należy do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych.

Jeżeli więc przykładowo firma z siedzibą w Warszawie zamierza prowadzić działalność opodatkowaną (np. działalność jako zarejestrowany odbiorca) w Poznaniu, to zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik akcyzy należy dokonać do naczelnika urzędu celnego w Poznaniu, pomimo że firma ta posiada siedzibę w Warszawie.
Zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik podatku akcyzowego należy złożyć właściwemu ze względu na siedzibę firmy naczelnikowi urzędu celnego, gdy firma z siedzibą w Warszawie zamierza prowadzić działalność opodatkowaną w jego właściwości, bądź też firma z siedzibą w Warszawie zamierza prowadzić działalność opodatkowaną we właściwości dwóch różnych naczelników urzędu celnego – np. w Poznaniu i Krakowie.

Wniosek o wydanie zezwolenia

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na działalność jako zarejestrowany odbiorca został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 159, poz. 1071).

Podmiot zamierzający uzyskać zezwolenie na działalność jako zarejestrowany odbiorca winien na podstawie art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym spełnić określone poniżej wymogi:
• posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, „miejsca odbioru wyrobów akcyzowych”,
• posiadać status podatnika podatku od towarów i usług;
• być podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
• nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie powinno być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;
• złożyć zabezpieczenie akcyzowe,
• nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń określonych w art.84 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622), w zakresie wyrobów akcyzowych.

Polecamy: Dlaczego samochód osobowy bywa ciężarowym i na odwrót

Warunki jakie musi spełnić miejsce odbioru wyrobów akcyzowych wynikają z rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1048).

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie:
1) depozytu w gotówce;
2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
3) czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);
4) weksla własnego;
5) innego dokumentu mającego wartość płatniczą.

Zabezpieczenie akcyzowe jest składane najczęściej w formie weksla własnego bądź w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wysokość zabezpieczenia akcyzowego winna być obliczona z uwzględnieniem rozmiarów zamierzonej działalności gospodarczej.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości zabezpieczenia akcyzowego określono w rozporządzeniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 160, poz. 1076).

Zezwolenie na działalność jako zarejestrowany odbiorca jest wydawane na czas nieoznaczony bądź na czas oznaczony, który nie może być dłuższy niż 3 lata.

Prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca

Prowadzenie działalności gospodarczej jako zarejestrowany odbiorca wymaga dostępu do systemu elektronicznej kontroli nad obrotem wyrobami akcyzowymi.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku akcyzowym System to krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24).

Stosowanie Systemu, oznacza między innymi, iż zarejestrowany odbiorca potwierdza odbiór wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poprzez przesłanie raportu odbioru w formie elektronicznej.

Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo. Elementy ewidencji, zasady jej zakładania i prowadzenia określono w rozporządzeniu z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2010, Nr 158, poz. 1062).

Ponadto pamiętać należy, iż zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do uiszczania wstępnych wpłat akcyzy względem wyrobów akcyzowych nabytych wewnątrzwspólnotowo, które nie są objęte zwolnieniem od akcyzy oraz składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego.

Pamiętaj o znakach akcyzy

Trzeba ponadto wspomnieć, że w sytuacji gdyby nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe objęte był obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy (np. wino), to wówczas zarejestrowany odbiorca obowiązany będzie do przesłania znaków akcyzy do dostawcy zagranicznego w celu ich nałożenia na nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem ich na terytorium Polski.

Konieczne jest wówczas prowadzenia ewidencji znaków akcyzy oraz spełnienie szeregu innych wymogów formalnych, które zostaną przedstawione w odrębnym artykule.

Piotr Paszek, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

REKLAMA