| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Korekta faktury przy następstwie podatkowym

Korekta faktury przy następstwie podatkowym

Przepisy prawa handlowego przewidują możliwość połączenia dwóch osób prawnych (np. spółek z o.o.) przez przejęcie jednej z nich. Do dnia połączenia spółka przejęta prowadzi działalność i otrzymuje od swoich kontrahentów faktury, a przestaje istnieć dopiero z dniem przejęcia. Powstaje pytanie w jaki sposób po dniu przejęcia należy wystawić korektę dla podmiotu, który został przejęty?

Obowiązek wystawienia faktury korygującej wynika z art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwana dalej ustawą o VAT). Stosownie do jego treści podatnik koryguje uprzednio sporządzony dokument w sytuacji, w której:

  1. skorzystano ze skonta;
  2. udzielono opustów i obniżek cen;
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;
  4. dokonano zwrotu zaliczki lub całości zapłaty;
  5. podwyższono cenę, stwierdzono pomyłkę w cenie lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zgodnie z ustawą o VAT faktura korygująca zawiera dane faktury pierwotnej. W tym, co niezwykle istotne, nazwę podatnika, a także jego NIP. W związku z powyższym pojawia się wątpliwość czy korekta odnosząca się do pierwotnego dokumentu wystawionego na przedsiębiorstwo, które zostało przejęte powinna wskazywać nazwę i NIP podmiotu przejętego, czy też spółki, która dokonała przejęcia.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

Przykład
Firma „A” sp. z o.o. dostarcza towary podmiotowi „B” Sp. z o.o. Towary dostarczane były do końca sierpnia 2018 r. 3 września 2018 r. podmiot „C” sp. z o.o. dokonała przejęcia „B”. Niestety część zamówienia zrealizowanego na rzecz „B” została  zwrócona i konieczne stało się wystawienie faktury korygującej. Dane jakiej spółki powinna zawierać korekta? Spółki przejmującej, czy też przejętej?

W tym przypadku zastosowanie znajduje zasada sukcesji podatkowej, która wyrażona została w art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem osoba prawna powstała w wyniku łączenia się podmiotów wstępuje we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego uprawnienia i obowiązki łączących się spółek. Z kolei stosownie do art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, reguła ta dotyczy również przedsiębiorstw powstałych przez przejęcie jednego z nich przez drugie. Reguły te obowiązują również na gruncie podatku od towarów i usług. Oznacza to, że następca prawny musi odpowiednio rozliczyć się z tytułu podatku VAT również w odniesieniu do faktur wystawionych przed przejęciem.

Istotne jest poprawne wskazanie nabywcy towaru – jego nazwy oraz NIP. W myśl treści 493 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przejmowany podmiot jest wykreślany z rejestrów w dniu przejęcia w związku z czym istnieje ryzyko, że wprowadzenie danych nieistniejącego już przedsiębiorstwa mogłoby być potraktowane jako wadliwie wystawiona faktura. Co za tym idzie na dokumencie należy wskazać spółkę przejmującą – jej nazwę oraz NIP. Za tym poglądem przemawia stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z 22.10.2014 r., (sygn. akt II FSK 2516/12) stwierdził: „Artykuł 93 § 2 pkt 1 w związku z art. 93 § 1 o.p., należy tak rozumieć, że wstąpienie "we wszelkie" przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się (przez przejęcie) osób lub spółek - nie powinno być ograniczane tylko do "takich praw lub obowiązków publicznoprawnych, które istniały w momencie połączenia obu podmiotów". Ustawodawca bowiem nie wprowadził żadnych ograniczeń w tym zakresie. Nadto, wykładnia gospodarcza omawianego przepisu wzmacnia pogląd, iż podmiot będący sukcesorem wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których stroną był podmiot przejmowany, ze skutkiem tak, jakby to sukcesor od początku był stroną tych stosunków prawnych.”  

W związku z tym wpisanie na fakturze korygującej, wśród informacji odnoszących się do faktury pierwotnej, danych podmiotu, który przejął pierwotnego nabywcę będzie jak najbardziej dopuszczalne prawnie. Stanowisko takie zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9.01.2018 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.612.2017.1.EM. W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przejął inne podmioty i w związku z tym wystąpił z zapytaniem, między innymi, o sposób postępowania z fakturami korygującymi. W odpowiedzi organ stwierdza: „Zatem w przypadku gdy Wnioskodawca otrzyma faktury korygujące (in plus oraz in minus) wystawione przez kontrahentów przed dniem połączenia, w dniu połączenia lub później, dotyczące nabycia usług lub towarów przez Spółki Przejmowane przed dniem połączenia, to podmiotem uprawnionym/zobowiązanym do skorygowania podatku naliczonego wynikającego z ww. faktur będzie Wnioskodawca.”

Reasumując w podanym przykładzie jak najbardziej zasadne jest wystawienie faktury korygującej na  przedsiębiorstwo „C”. W przypadku udzielenia rabatu, obniżki ceny czy zwrotu towaru stosownemu obniżeniu ulega ostateczna kwota podatku do zapłaty. Uprawnienie do obniżenia podstawy opodatkowania zasadniczo będzie zależne od uzyskania od nabywcy potwierdzenia otrzymania skorygowanego dokumentu (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). W omawianym przypadku to właśnie podmiot „C” powinien potwierdzić otrzymanie faktury korygującej.

Tobiasz Olczak, młodszy konsultant podatkowy w ECDP Sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Burchard

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »