Kategorie

Sprzedaż wysyłkowa – dokumentacja dla potrzeb VAT

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
Sprzedaż wysyłkowa – dokumentacja dla potrzeb VAT
Poczta Polska
Obowiązki dokumentacyjne w VAT przy „sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju” i „sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju” wyjaśnia Piotr Wyrwa, doradca podatkowy z RSM Poland.

Sprzedaż wysyłkowa w VAT - definicje

Dla obydwu tych transakcji, ustawa o VAT wprowadziła definicje legalne, odpowiednio w art. 2 pkt 23 oraz pkt 24 ustawy o VAT.

Z ich istoty wynika, że pod pojęciem „sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju” rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, które jest państwem przeznaczenia dla towaru, pod warunkiem, że dostawa dokonywana jest na rzecz podmiotu, który nie rozlicza tej transakcji, jako WNT.

Reklama

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju” oznacza z kolei dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska na terytorium Polski, które jest państwem przeznaczenia towaru, pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz podmiotu, który nie rozlicza tej transakcji, jako WNT.

Zatem sprzedaż wysyłkowa z / na terytorium kraju jest transakcją realizowaną drogą wysyłkową pomiędzy dwoma różnymi krajami UE, pomiędzy podatnikiem a podmiotem, który nie ma takiego statusu w odniesieniu do tej transakcji i nie rozlicza jej jako WNT. Specyfika omawianych transakcji sprowadza się do możliwości zastosowania szczególnych reguł w przedmiocie ustalania miejsca dostawy towarów. Dzięki tym zasadom w niektórych sytuacjach i w ograniczonym zakresie podatnik ma prawo do wyboru kraju, w którym czynność (dostawa) będzie podlegała opodatkowaniu VAT (w ramach limitów kwotowych ustalanych przez właściwe Państwa Członkowskie).

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Specyfika sprzedaży wysyłkowej z / na terytorium kraju nie ogranicza się jedynie do wyboru miejsca opodatkowania. Regulacje ustawy o VAT przewidują w odniesieniu do niej także szczególne zasady w zakresie jej dokumentowania.

Należy przy tym pamiętać, że zasady dokumentowania przewidziane w polskiej ustawie o VAT znajdą zastosowanie tylko wtedy, gdy sprzedaż wysyłkowa z / na terytorium kraju będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. Zagadnienie to przedstawiono w poniższej tabeli.

Rodzaj transakcji

Przepisy w zakresie fakturowanie

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

nie przekroczono limitu ustalonego przez Państwo Członkowskie do którego realizowana jest sprzedaż wysyłkowa

polskie przepisy

przekroczono limitu ustalony przez Państwo Członkowskie do którego realizowana jest sprzedaż wysyłkowa / złożono wniosek o opodatkowanie w Państwie Członkowskim do którego realizowana jest sprzedaż wysyłkowa

przepisy innego Państwa Członkowskiego

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

nie przekroczono limitu ustalonego przez Polskę (160.000 zł)

przepisy innego Państwa Członkowskiego

przekroczono limit ustalony przez Polskę dla sprzedaży wysyłkowej / złożono wniosek o opodatkowaniu sprzedaży wysyłkowej w Polsce

polskie przepisy

Fakturowanie

W art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT określono, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Powyższe oznacza, że sprzedaż wysyłkowa, która podlega opodatkowaniu w Polsce, każdorazowo musi zostać udokumentowana fakturą. Przepis wskazuje dodatkowo, poprzez odwołanie się do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, że dotyczy każdej sprzedaży wysyłkowej, o ile jest ona realizowana na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT, podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoba prawna niebędąca podatnikiem. Stanowi to po części powtórzenie, gdyż aby transakcja stanowiła sprzedaż wysyłkową wymagane jest, aby została zrealizowana na rzecz podmiotu nierozliczającego WNT z jej tytułu (a więc najczęściej podmiot ten nie może być podatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej też lub osobą prawną niebędącą podatnikiem).

Ustawa o VAT nie wprowadza szczególnych wymogów, co do informacji, jakie powinny zostać podane na fakturze dokumentującej sprzedaż wysyłkową. W szczególności, w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT nie wskazano, aby tego rodzaju faktura miała zawierać sformułowania wskazujące na dokonaną sprzedaż wysyłkową z lub na terytorium kraju (tak jak np. w niektórych sytuacjach wymagane jest sformułowanie "samofakturowanie" lub „odwrotne obciążenie”).

Niemniej, art. 106e ust. 6 ustawy o VAT wprowadza zastrzeżenie, że faktura dokumentująca sprzedaż wysyłkową z lub na terytorium kraju nie może zostać wystawiona, jako tzw. „faktura uproszczona” (czyli faktura niezawierająca niektórych danych, która może być stosowana w przypadku, gdy kwota należności nie przekracza 450 zł albo 100 euro).

Polecamy: Biuletyn VAT

Kasa fiskalna

W przypadku dokonywania sprzedaży wysyłkowej z / na terytorium kraju, istotne wątpliwości może budzić to, czy taka sprzedaż podlega ewidencji na kasie fiskalnej.

Stosownie bowiem do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że każda sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – a więc tych podmiotów na rzecz których z zasady najczęściej realizowana jest sprzedaż wysyłkowa z / na terytorium kraju – powinna podlegać zewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. Takie podejście jest o tyle trudne do akceptacji, że art. 106b ust. 1 pkt 2) ustawy o VAT nakazuje taką sprzedaż każdorazowo udokumentować fakturą. Wątpliwość tę, zdaniem autora, należy rozstrzygnąć poprzez przyjęcie, że sprzedaż wysyłkowa z / na terytorium kraju musi być dokumentowana fakturą, lecz nie paragonem.

Za przyjęciem, iż sprzedaż wysyłkowa nie musi zostać udokumentowana za pomocą paragonu przemawia przede wszystkim to, że obowiązek stosowania kasy fiskalnej jest nakładany przez ustawodawcę wtedy, gdy sprzedaż nie jest dokumentowana fakturą ani innym dokumentem. Tym samym, dokumentowanie sprzedaży paragonem ma służyć przede wszystkim zabezpieczeniu interesu budżetu państwa, przed ryzykiem nieopodatkowania dokonanej sprzedaży. W konsekwencji, skoro sprzedaż wysyłkowa obligatoryjnie dokumentowana jest fakturą, to nie ma też potrzeby wystawiania do niej paragonu.

Taka argumentacja przekonuje jednak tylko część organów podatkowych. Stanowisko takie wyraził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 12 września 2013 r. (sygn. IBPP4/443-290/13/BP), który wskazał, że: „w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju sprzedaż ta w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą. Natomiast przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z założenia dotyczą sprzedaży, która nie jest objęta żadną ewidencją. Tym samym w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, jeśli ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawienia faktur do każdej sprzedaży bez względu na to, kto jest nabywcą (tj. podatnik podatku od wartości dodanej nie mający obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy też inny podmiot niebędący tym podatnikiem) ewidencja sprzedaży jest prowadzona. Zatem sprzedaż wysyłkowa np. drzwi, okien, schodów drewnianych z terytorium kraju na rzecz osoby fizycznej zamieszkałej w Niemczech nie będzie objęta obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej”.

Nawet przyjmując, iż powyższe podejście nie jest prawidłowe w stosunku do większości, choć nie wszystkich, przypadków realizowania sprzedaży wysyłkowej z / na terytorium kraju może znaleźć zastosowanie zwolnienie przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177; dalej: Rozporządzenie).

Stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia, z zastrzeżeniem jednak odnoszącym się m.in. do specyficznych rodzajów towarów.

W pozycji 38 tego załącznika określono, że zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej ma zastosowanie do „dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)”.


Powyższy przepis nie dotyczy co prawda wprost sprzedaży wysyłkowej z / na terytorium kraju (tj. transakcji, o których mowa w art. 23 i 24 ustawy o VAT ), lecz czynności, które fizycznie są realizowane za pomocą przesyłek (pocztą lub kurierem). Niemniej, powinien on znaleźć zastosowanie w prawie wszystkich sytuacjach realizacji sprzedaży wysyłkowej z / na terytorium kraju – co potwierdzają też organy podatkowe (możliwość zastosowania wyłączenia określonego w pozycji 38 załącznika do Rozporządzenia będzie wyłączona w przypadku, gdy np. sprzedaż wysyłkowa z / na terytorium kraju nie będzie realizowana pocztą lub kurierem).

Taki pogląd wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 31 grudnia 2015 r. (sygn. IBPP3/4512-722/15/BJ), który wskazał: „Spółka otwarła sklep internetowy umożliwiając konsumentom zakup towarów z mniejszych miejscowości i wsi zakup towarów oraz z innych krajów Unii Europejskiej. Sprzedaż przez Internet jest realizowana w systemie wysyłkowym wyłącznie przez kuriera lub Pocztę Polską. […] w zakresie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym, za które Wnioskodawca otrzyma zapłatę w całości za pośrednictwem banku bezpośrednio lub przy udziale podmiotów pośredniczących – kuriera lub operatorów kart płatniczych, na firmowy rachunek bankowy, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy – korzystać będzie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. […] W konsekwencji Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania sprzedaży wysyłkowej paragonem fiskalnym. Odnosząc się natomiast do kwestii obowiązku dokumentowania sprzedaży wysyłkowej fakturą, należy odnieść się do przepisu art. 106b ustawy o VAT. […] Przepis ten wskazuje że w przypadku sprzedaży wysyłkowej w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy podmiot dokonujący dostawy będzie zawsze zobowiązany do wystawienia faktury”.

Podsumowując, zdaniem autora, każda sprzedaż wysyłkowa z / na terytorium kraju musi zostać udokumentowana fakturą i nie w każdym przypadku musi zostać zewidencjowana za pomocą kasy fiskalnej. Niemniej, mając na uwadze, że takie stanowisko nie wynika z bezpośredniego brzmienia przepisów ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży w sposób zdefiniowany w art. 2 pkt 23 oraz pkt 24 ustawy o VAT powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdzającej, że tego rodzaju transakcje nie muszą być dokumentowane paragonem.

Piotr Wyrwa, Doradca podatkowy 12653, Tax Consultant, RSM Poland

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.