reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Obowiązek podatkowy > Zmiany w VAT w 2020 roku - jak się przygotować

Zmiany w VAT w 2020 roku - jak się przygotować

W 2020 r. podatników VAT czekają kolejne zmiany, do których muszą się przygotować. Na szczęscie większość z nich jest już uchwalona i możemy być pewni jak będą wyglądały nowe regulacje. Pierwszy etap zmian nastąpi 1 stycznia 2020 r., a kolejne - 1 kwietnia i 1 lipca 2020 r. Dla podatników VAT to poważna rewolucja w dokumentowaniu: kasy online, deklaracje w formacie JPK, nowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania faktur oraz w ustalaniu stawek VAT. Warto poznać te zmiany już dziś.

1. Wymiana kas na kasy online

1.1. Na czym polegają zmiany

Obowiązkowa wymiana kas starego typu (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy online będzie odbywała się w trzech etapach. W 2020 r. mijają dwa terminy, od których podatnicy dokonujący czynności wymienionych w art. 145b ustawy o VAT muszą rozpocząć ewidencjonowanie przy użyciu kas online.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek ten dotyczy podatników świadczących usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów

oraz sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Natomiast od 1 lipca 2020 r. obrót przy użyciu kas online muszą ewidencjonować podatnicy:

 • świadczący usługi związane z wyżywieniem - realizowane przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • dokonujący dostawy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas online dotyczy tylko wymienionej sprzedaży. Pozostała sprzedaż może być nadal ewidencjonowana na kasie starego typu.

1.2. Przygotowanie do zmian

Krok 1. Dokonaj zakupu kasy online

Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie dostępnych na rynku ofert kas online i jej zakup. Każdy podatnik powinien dopasować typ kasy online do rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, co zapewne podpowiedzą firmy oferujące kasy. Kasa musi posiadać ważne potwierdzenie wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, że spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT i wymagania techniczne przewidziane dla kas.

Aby podatnikowi przysługiwała ulga na zakup wszystkich planowanych kas, musi je nabyć w okresie sześciu miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Krok 2. Wybierz serwis kasy online

Następnym krokiem jest wybór serwisanta kasy. Wykaz uprawnionych osób zajmujących serwisem kas fiskalnych prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Na stronie BIP: https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarka-uprawnien-serwisantow znajdziemy konkretnego serwisanta, numer jego identyfikatora oraz listę typów kas, do których posiada uprawnienia wraz z datą (przy każdym typie) ważności tego uprawnienia.

MF ostrzega, że w związku z nowymi obowiązkami nałożonymi zarówno na podatników, jak i na serwisy wybór serwisu powinien być dokonany przez podatnika z dużą starannością. Rekomenduje podpisywanie umów z serwisantami. Pisemna umowa pomiędzy podatnikiem a serwisem na obsługę urządzeń powinna zabezpieczać interesy podatnika, a w szczególności zapewnić:

 • prawidłowy nadzór nad pracą kasy,
 • terminowe wykonywanie przeglądów przez upoważnionych serwisantów widniejących w wykazie udostępnionym na stronie BIP,
 • sprawne realizowanie powierzonych czynności serwisowych,
 • pomoc z weryfikacją połączenia kasy online z Centralnym Repozytorium Kas (dalej CRK).

Krok 3. Zapewnij dostęp do internetu

Podatnik jest obowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą a CRK. Połączenie z CRK odbywa się przez sieć telekomunikacyjną (internet) za pomocą dowolnie wybranego przez podatnika połączenia (GSM, LAN, wi-fi). Do podatnika należy zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza, za pomocą którego odbywać się będzie transmisja danych.

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie trwałego połączenia pomiędzy kasą a CRK, musi on złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do CRK w ustalonych odstępach czasowych. Wzór wniosku został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Krok 4. Rozpocznij ewidencjonowanie

Kolejny krok to instalacja i fiskalizacja kasy. Podczas tego procesu jest wymagana obecność serwisanta, który skonfiguruje i prawidłowo nawiąże połączenie z CRK.

Podczas automatycznej fiskalizacji kasa otrzyma numer ewidencyjny, który będzie zapisany w pamięci chronionej kasy. Zakończenie fiskalizacji zostanie potwierdzone wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji oraz pobraniem przez kasę i zapisem w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.

Po dokonaniu fiskalizacji możemy już ewidencjonować obrót na nowej kasie.

Krok 5. Rozlicz zakup kasy w deklaracji VAT

Jeśli kasa online będzie służyć do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej, od jej zakupu odliczymy VAT. Ponadto przysługuje ulga na zakup kasy online w związku z wprowadzonym obowiązkiem wymiany kasy starego typu na kasę online, i to niezależnie od tego, czy skorzystaliśmy z ulgi na zakup kas starego typu. Ulga przysługuje w wysokości 90% jej wartości netto, nie wiecej niż 700 zł.

Warunki korzystania z ulgi na zakup kas online określają przepisy § 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas. Aby otrzymać ulgę na zakup kasy, należy:

 • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Jest to potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasa online spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT i wymagania techniczne przewidziane dla kas;
 • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód uregulowania całej należności za jej zakup (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).

Jeśli prowadzimy ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy, musimy rozpocząć prowadzenie ewidencji przy użyciu wszystkich kas, w każdym punkcie sprzedaży, nie później niż w okresie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji (§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).

Ulgę możemy rozliczyć w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczniemy prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Podstawa prawna:

 • art. 111 ust. 6a i ust. 6b, art. 145b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

 • § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika - Dz.U. z 2019 r. poz. 820

 • § 13, § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. z 2019 r. poz. 816

2. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

2.1. Na czym polegają zmiany

Obecnie nie ma przepisów zakazujących wystawiania faktur w przypadku, gdy w momencie dokonywania sprzedaży nabywca nie ujawni się jako podatnik lub osoba działająca w imieniu podatnika i sprzedaż zostanie zaewidencjonowana na kasie. W konsekwencji powszechne jest wystawianie faktur z NIP kupującego jako podatnika VAT na podstawie przedstawionego paragonu, nawet gdy w momencie zakupu nie ujawnił, w jakim charakterze dokonuje tego zakupu.

W celu ograniczenia tej praktyki 1 stycznia 2020 r. zostanie dodany art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten, w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem, pozwoli wystawić fakturę na rzecz podatnika, tylko w sytuacji, gdy na paragonie został wskazany jego numer NIP. Po tej zmianie, jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:

1) z numerem VAT nabywcy - na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer NIP został wskazany na paragonie,

2) bez numeru VAT nabywcy - na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na takiej fakturze nie będzie mógł zostać wskazany numer NIP nabywcy; taka faktura nie będzie uprawniała do odliczenia z niej VAT.

Nowe przepisy, ograniczające możliwość wystawiania podatnikom faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonami, nie będą dotyczyć podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) (art. 106b ust. 7 ustawy o VAT). Będą oni mogli wystawiać faktury na życzenie klienta z jego numerem NIP, nawet gdy paragon zostanie wystawiony bez tego numeru.

Ustawodawca wprowadza także surowe sankcje dla podatników wystawiających faktury z NIP nabywcy do sprzedaży udokumentowanej paragonami bez numeru NIP. Sankcje przewidziano również dla nabywców, którzy będą ujmowali w ewidencji VAT takie faktury. Podatnikom takim - z wyjątkiem osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe - organy podatkowe ustalą dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Będzie ono wynosić 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez numeru NIP nabywcy (art. 106b ust. 6 i art. 109a ustawy o VAT).

2.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., ale nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31 grudnia 2019 r. (art. 15 ustawy zmieniającej z 4 lipca 2019 r.). Zastosujemy je do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od 1 stycznia 2020 r.

2.3. Przygotowanie do zmian

Podatnicy powinni poinformować pracowników, którzy ewidencjonują obrót na kasie i wystawiają faktury, o zmianie zasad dokumentowania sprzedaży. Pracownicy mają obowiązek odmawiać wystawiania faktur z NIP nabywcy, gdy nie będzie go na paragonie. Można rozważyć zadanie pytania każdemu klientowi, czy dokonuje zakupu jako podatnik (czy będzie potrzebował faktury). Nie jest to jednak obowiązek sprzedawcy.

O tej zmianie należy poinformować również pracowników dokonujących zakupów w firmie, gdyż to przede wszystkim w interesie kupującego jest dopilnowanie i poinformowanie sprzedawcy przed rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie, że będzie potrzebował faktury.

Nie ma natomiast obowiązku wymiany kas tylko z powodu braku możliwości technicznych do wpisywania NIP nabywcy na paragonie. W takiej sytuacji, gdy nabywca zgłosi przed rozpoczęciem ewidencjonowania, że dokonuje zakupu jako podatnik, należy wystawić jedynie fakturę.

Podstawa prawna:

 • art. 106b ust. 5-7, art. 109a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

 • art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1520

Polecamy: INFORLEX Biznes

Polecamy: Biuletyn VAT

3. Utrata prawa do składania deklaracji za okresy kwartalne

3.1. Na czym polegają zmiany

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (objętych obowiązkowym split paymentem) mogą stać się obowiązani do składania miesięcznych deklaracji VAT-7. To oznacza, że lista podatników, którzy mogą stracić prawo do kwartalnych rozliczeń mimo posiadania statusu małego podatnika, wydłużyła się.

Jest tak w przypadku podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Podatnik nie utraci prawa do rozliczeń kwartalnych, gdy łączna wartość czynności z załącznika nr 15 do ustawy o VAT bez kwoty podatku nie przekroczy, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł (art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT).

Mimo że zmiana ta obowiązuje od 1 listopada 2019 r., to podatnicy, którzy na ten dzień nie spełniali warunków, aby rozliczać się kwartalnie, muszą rozpocząć składanie miesięcznych deklaracji od rozliczenia za styczeń 2020 r. (art. 11 ustawy zmieniającej z 9 sierpnia 2019 r.).

3.2. Przygotowanie do zmian

Krok 1. Ustal, czy wykonywałeś czynności powodujące utratę prawa do rozliczeń kwartalnych

Podatnik musi przede wszystkim ustalić, czy w IV kwartale 2019 r. oraz poprzedzających go czterech kwartałach (III kwartał 2019 r. - IV kwartał 2018 r.) dokonał dostaw towarów lub świadczył usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Nie mają znaczenia zakupy tych towarów. Jeśli tak, to trzeba ustalić, jaka była wartość tych transakcji w poszczególnych miesiącach. Jeżeli w żadnym miesiącu wymienionych kwartałów nie przekroczyła 50 000 zł, możemy nadal się rozliczać kwartalnie. Gdy w którymś miesiącu kwartału limit został przekroczony, należy od rozliczenia za styczeń 2020 r. składać miesięczne deklaracje.

Podatnik nie straci prawa do rozliczeń kwartalnych, gdy dokonuje dostaw towarów wymienionych w poz. 92 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (paliwa), bez względu na ich wartość, jeżeli:

 • dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów,
 • dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

Krok 2. Złóż aktualizację VAT-R

Podatnik, który utracił prawo do składania deklaracji kwartalnych, od stycznia 2020 r. musi złożyć aktualizację VAT-R, w której zaznaczy kwadrat w poz. 50, w poz. 56 wpisze styczeń, natomiast w poz. 57 - rok 2020. Podatnik ma na to czas do 8 stycznia 2020 r., gdyż w tym przypadku przepisy nie wskazują specjalnego terminu na złożenie aktualizacji.

Podstawa prawna:

 • art. 99 ust. 3a, 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

 • art. 11 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1751

4. Zakup towarów w procedurze call-off stock

4.1. Na czym polegają zmiany

Do końca 2019 r. procedura dotycząca magazynu typu call-off stock nie jest bezpośrednio uregulowana w przepisach dyrektywy VAT. Dlatego występują znaczące różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi. Polska posiada regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock. Rozwiązanie takie funkcjonuje od 1 grudnia 2008 r. pod nazwą magazynów konsygnacyjnych. Są kraje, w których takich rozwiązań nie ma w ogóle.

Aby ujednolicić zasady funkcjonowania tych magazynów w całej UE, regulacje w tym zakresie zostały określone w dyrektywie Rady UE 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi. Na podstawie przepisów tej dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia nowych regulacji od 1 stycznia 2020 r. Dlatego polskie przepisy dotyczące magazynów konsygnacyjnych przestaną z tym dniem obowiązywać. Natomiast zostaną uregulowane nowe zasady funkcjonowania magazynów typu call-off stock, które będą jednolite w całej UE. Przepisy dyrektywy nie obowiązują jednak wprost. Dlatego polski ustawodawca przygotował projekt ustawy zmieniającej, która ma obowiązywać od 2020 r.

Podatnik UE, który przetransportuje własne towary do Polski w procedurze call-off stock, nie będzie musiał rozliczać WNT, gdy:

1) towary będą wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego na terytorium Polski w celu ich dostawy na późniejszym etapie, po ich przetransportowaniu innemu podatnikowi, uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zwanemu dalej "nabywcą", zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;

2) podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary nie będzie miał siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski;

3) nabywca będzie zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a zarówno jego nazwa lub imię i nazwisko, jak i NIP poprzedzony kodem PL będą znane podatnikowi podatku od wartości dodanej wysyłającemu lub transportującemu towary, w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;

4) podatnik podatku od wartości dodanej będzie rejestrował przemieszczenie towarów w specjalnie do tego celu prowadzonej ewidencji oraz poda w informacji podsumowującej VAT UE polskiego podatnika.

VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia będzie rozliczał polski podatnik. WNT będzie miało miejsce w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę, o ile nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock.

Gdy polski podatnik przemieści towary do innego kraju UE w procedurze call-off stock, także nie będzie w Polsce rozliczał WDT, gdy zostaną spełnione ustawowe warunki. Przede wszystkim musi nastąpić przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz unijnego nabywcy w terminie 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu w innym kraju UE.

4.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Nowe regulacje będą miały zastosowanie do towarów wprowadzonych do Polski lub wyprowadzonych z Polski w procedurze call-off stock od 1 stycznia 2020 r.

4.3. Przygotowanie do zmian

Krok 1. Ustal, w jakiej procedurze kontrahent unijny będzie przemieszczał towary do polskiego magazynu

Jeśli zagraniczny kontrahent przemieszcza towary do swojego magazynu w Polsce, z którego pobieramy towary, należy ustalić, w jakiej procedurze będzie to robił od 2020 r. oraz czy są spełnione warunki, aby tę procedurę rozliczać. Gdy będzie miała zastosowanie procedura call-off stock, trzeba będzie rozliczać WNT od tego zakupu.

Krok 2. Zarejestruj się jako podatnik VAT UE, gdy nie posiadasz tego statusu

Polski podatnik, który zamierza kupować towary uprzednio przemieszczone (wysłane lub przetransportowane) do magazynu typu call-off stock, powinien zarejestrować się do celów VAT UE już z chwilą rozpoczęcia wysyłki lub transportu tych towarów do Polski. Obowiązek ten dotyczy podatników, którzy nie posiadają jeszcze statusu podatnika VAT UE. W tym celu należy złożyć aktualizację VAT-R.

Krok 3. Rozpocznij prowadzenie specjalnej ewidencji przemieszczonych towarów

Podatnicy, na rzecz których są przemieszczane towary z terytorium innego kraju UE na terytorium Polski w procedurze magazynu typu call-off stock, będą obowiązani prowadzić specjalną ewidencję tych towarów, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 54a ust. 2 rozporządzenia 282/2011. Podatnik pobierający towar z magazynu będzie musiał w tej ewidencji wpisywać:

 • numer identyfikacyjny VAT podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock,
 • opis i ilość towarów dla niego przeznaczonych,
 • datę przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych,
 • podstawę opodatkowania, opis i ilość dostarczonych mu towarów oraz datę dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • opis i ilość towarów oraz datę ich usunięcia z magazynu na zlecenie podatnika przemieszczającego towary,
 • opis i ilość towarów zniszczonych lub brakujących oraz datę zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów, które uprzednio przybyły do magazynu, lub datę stwierdzenia ich zniszczenia lub braku.

Podstawa prawna:

 • art. 1-3 projektu z 7 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy - opubl. na www.rcl.gov.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama