Kategorie

Termin do zwrotu VAT nie zawsze interesuje organ podatkowy

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Termin do zwrotu VAT nie zawsze interesuje organ podatkowy
Główną cechą podatku od towarów i usług (dalej podatek „VAT”) jest jego neutralność. Zakłada ona, iż, co do zasady, podatek VAT nie powinien stanowić obciążenia dla przedsiębiorcy, który nie jest ostatecznym konsumentem towaru lub usługi. Oznacza to, że ekonomiczny ciężar podatku zostaje przesunięty na podmiot, który „zużywa” dany towar lub „konsumuje” daną usługę. Wyrazem neutralności tego podatku dla przedsiębiorcy jest prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, które powstaje wraz z pojawieniem się nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

Zwrot podatku w ustawie o VAT

Zasady zwrotu podatku naliczonego zostały wyczerpująco – oraz obszernie – uregulowane w art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”). Zgodnie z jego treścią,
w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT istnieją możliwości odzyskania podatku naliczonego w trzech terminach: 60, 180 lub 25 dni. Możliwość ze skorzystania z konkretnego z podanych terminów uzależniona została od spełniania określonych przepisami ustawy warunków.

Polecamy: Biuletyn VAT

Zwrot w terminie ‘podstawowym’

Reklama

Co do zasady zwrot różnicy podatku powinien nastąpić w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy (lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) podatnika wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Ponadto ustawodawca umożliwił dokonanie zwrotu na rachunek bankowy (lub rachunek SKOK) związany z udzielonym podatnikowi przez tą instytucję kredytem.

Dokonanie zwrotu w terminie 60 dni nie stanowi jednak obowiązku organu podatkowego. Termin ten posiada charakter instrukcyjny, a więc jeśli organ podatkowy poweźmie wątpliwość co do zasadności zwrotu albo uzna, iż zwrot wymaga dodatkowego zweryfikowania transakcji, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin, aż do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w związku z czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym prowadzonymi na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Reklama

Przedsiębiorca może uzyskać zwrot podatku pomimo wydłużenia terminu przez urząd skarbowy, jednak jest to uzależnione od złożenia zabezpieczenia majątkowego. Ustawa o VAT zawiera wyliczenie form tego zabezpieczenia, jednak najbardziej dostępna i najmniej kosztowna jego forma, a więc weksel, możliwa jest do zastosowania tylko jeśli zwrot podatku dotyczy kwoty w wysokości nie wyższej niż kwota odpowiadająca równowartości 1.000 euro.

Zwrot podatku w terminie 60-dni możliwy jest również w przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonujących sprzedaży opodatkowanej, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju i jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku związanego z tymi czynnościami. Zwrotu takiego dokonuje się na umotywowany wniosek podatnika.

Skrócony termin zwrotu podatku VAT

Skorzystanie ze zwrotu podatku w skróconym terminie do 25-dni od daty złożenia deklaracji VAT uzależnione zostało od spełnienia przez podatnika licznych ustawowych wymogów. W pierwszej kolejności podatnik musi udokumentować kwotę podatku naliczonego, między innymi, poprzez przedłożenie organowi faktur, właściwych dokumentów celnych oraz wykazania kwoty podatku należnego w treści deklaracji, gdy przepisy odrębne nakładają na podatnika taki obowiązek (np. w przypadku rozliczania w deklaracji podatku od importu dokonanego w procedurze uproszczonej)

Od kwot udokumentowanych przez podatnika wyłącza się kwotę podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku należnego i naliczonego nierozliczną w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanych w deklaracji.

Na końcu tego żmudnego procesu gromadzenia właściwej dokumentacji podatnik powinien udowodnić, że w sposób sumienny wypełniał obowiązki składania deklaracji podatkowych oraz przez okres ubiegłych 12 miesięcy był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Nietrudno jest więc dostrzec, że próba uczynienia zadość wymaganiom ustawowym może stanowić niezapomnianą przygodę dla podatnika.

Ekspres o nazwie split payment z tylko jedną stacją

Nowością jest możliwość uzyskania zwrotu podatku na rachunek VAT, jest on możliwy na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową. Zwrot ten ma miejsce w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Zaletą tego rozwiązania jest brak obowiązku spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Zwrot podatku dokonywany jest przez urząd skarbowy przy użyciu komunikatu przelewu, w którego treści urząd skarbowy zamieszcza:

 • kwotę odpowiadającą zwracanej kwocie różnicy podatku;
 • okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Fiskus się nie spieszy, czasem lepiej zwrot wstrzymać, niż wypłacić

Praktyka fiskusa niestety nie sprzyja składaniu przez podatników wniosków o zwrot podatku VAT. Tendencja do przedłużania zwrotów zyskuje na sile wobec działań zmierzających
do uszczelniania systemu poboru podatku VAT. Niestety do nierównej walki fiskusa z przedsiębiorcami dołączył nie tylko rząd, ale również sądy administracyjne.

W wyroku z 25 maja 2018 roku, sygn. I FSK 579/18 Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał, że „(…) że organ ma prawo weryfikacji rozliczenia podatnika w trybie art. 87 ust. 2 ustawy VAT (przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku) i może w tym celu prowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające, jako że jest to forma przeciwdziałania oszustwom lub nadużyciom w dziedzinie VAT, który to cel jest wspierany przez dyrektywę VAT. Ponadto NSA, w ślad za sądem I instancji, podkreślił, iż „…zasada szybkości zwrotu podatku nie może w tej sytuacji być faworyzowana kosztem zasady słuszności zwrotu (…).”

Cytowane orzeczenie zapadło na kanwie stanu faktycznego, w którym spółka oczekująca na zwrot podatku VAT zaskarżyła kontrolę podatkową trwającą ponad dwa lata. Wskutek złożonego wniosku o zwrot podatku VAT za grudzień 2014 roku organ podatkowy wszczął w spółce postępowanie kontrolne, które wielokrotnie przedłużał. Uzasadniając naruszenie terminu do zwrotu powołał się na konieczność analizy całego łańcucha dostaw, podejrzewając udział spółki w karuzeli VAT. Badanie objęło nie tylko spółkę ale również wszystkich jej kontrahentów krajowych oraz zagranicznych, którzy mogli uczestniczyć w transakcjach, w ramach których skarżąca domagała się zwrotu VAT. Kontrolowany podmiot tracąc cierpliwość do przedłużającego się postępowania organu złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając organowi sztuczne komplikowanie i nieuzasadnione przedłużanie kontroli, wskazując na przewlekłość postępowania prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego.

Sąd przed którym zawisł spór nie podzielił poglądu podatnika, co skutkowało wniesieniem przez spółkę skargi kasacyjnej do NSA. Niestety ten również nie podzielił stanowiska Spółki i uznał, że organ podatkowy, chcąc ustalić czy podatnik świadomie bądź nieświadomie bierze udział w oszustwie karuzelowym, musi skontrolować cały łańcuch dostaw towarów, a bardzo długi czas prowadzonego postępowania determinowany jest przez długie terminy odpowiedzi zagranicznych i polskich władz skarbowych. Wobec czego NSA nie zauważył w działaniach naczelnika urzędu skarbowego znamion przewlekłości w prowadzeniu postępowania.


Za rygorystycznym i wieloaspektowym podejściem do analizy łańcucha dostaw przed dokonaniem zwrotu, Naczelny Sąd Administracyjny, opowiedział się także w wyroku z 7.03.2018 r., o sygn. I FSK 225/17, w którego treści podkreślił, że „(...) nie podziela zatem stanowiska Skarżącego, że przeprowadzenie pełnej weryfikacji wszystkich kontrahentów w łańcuchu dostaw, przy pominięciu możliwości dokonania samodzielnych ustaleń w zakresie zasadności zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług jest działaniem nieproporcjonalnym, którego nie uzasadnia interes fiskalny Skarbu Państwa.

Przytoczone orzeczenia nie są jedynymi przykładami aprobaty swobodnego podejścia do przedłużenia terminu do zwrotu podatku VAT. Z przerażeniem można przyglądać się również innym tezom orzeczniczym, dla przykładu w wyroku z 5 lipca 2016 r., sygn. akt I FSK 1893/15 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że „(…) dla zachowania określonego w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług terminu do przedłużenia zwrotu podatku od towarów i usług w celu zweryfikowania jego zasadności wymagane jest, aby postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w tym przedmiocie, które doręczane jest stronie za pośrednictwem operatora pocztowego, zostało wydane (sporządzone) i przekazane temu operatorowi w celu doręczenia przed upływem terminu do dokonania tego zwrotu.”, czym podważył – wydawałoby się, że powszechnie uznawaną – zasadę uzależnienia skuteczności decyzji podatkowej i postanowienia od doręczenia stronie tego postępowania.

Co z interesem podatnika?

Niestety dość łatwo jest sobie wyobrazić, że sytuacja finansowa przedsiębiorcy, który czekając przez lata na zwrot podatku VAT, może się znacząco pogorszyć. Konsekwencją takich działań może być brak zaufania do organów podatkowych, a także obawa o pewność bytu prowadzonego przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: art. 87 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Kamil Kowalski, aplikant radcowski, Konsultant Podatkowy w ECDP Sp. z o.o.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.