| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT

Kiedy nie można odliczyć VAT - zakazy odliczania z ustawy o VAT

Ustawa o VAT zabrania odliczania podatku naliczonego przy nabyciu m.in. bonów towarowych, usług noclegowych i gastronomicznych, usług finansowych, czy usług, które nie zostały wykonane. Ponadto odpowiadamy na pytania czy można odliczyć VAT: z faktury za odszkodowanie, od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę, z faktur z okresu przed rejestracją do VAT, a także czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT.

Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej wypłatę tzw. wynagrodzenia na zachętę

Deweloper wynajmuje lokale biurowe. Dla stałych klientów, którzy przedłużają z nim umowę, wypłaca tzw. wynagrodzenie na zachętę do dalszej współpracy. Wystawia na to fakturę. Taką fakturę właśnie otrzymaliśmy, przy okazji przedłużenia najmu na kolejny rok. Czy możemy odliczyć VAT na takich sa­mych zasadach, jak odliczamy z faktur za najem?

Wypłata takiej kwoty pieniężnej nie stanowi czynności opodatkowanej VAT. Nie jest dostawą ani usługą. W związku z tym, nie powinna być dokumentowana fakturą, a tym bardziej nie możecie Państwo odliczyć z tego tytułu VAT. Stanowisko to zostało potwierdzone przez NSA w wyroku z 2 lipca 2013 r., sygn. akt I FSK 1218/12.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez podatnika, który się zlikwidował

W maju 2014 r. otrzymaliśmy fakturę na zakup sprzętu rolniczego. Zarówno dostawa, jak i wystawie­nie faktury miały miejsce w tym samym czasie. Na fakturze widnieje nazwa dostawcy, który zlikwido­wał działalność gospodarczą już ponad pół roku temu. W jego miejsce otworzyła się inna firma, ale na fakturze widnieją dane tego podatnika zlikwidowanego, a nie tej nowej firmy. Nie wiem, czy ma to związek z wykupieniem tamtej firmy czy z jakiegoś innego względu. Czy w takim przypadku przysłu­guje nam prawo do odliczenia VAT?

Najbezpieczniej byłoby nie odliczać VAT z takiej faktury. Mogłoby się bowiem okazać, że odliczy­liście Państwo VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący, a tego ustawa o VAT zakazuje w art. 88 ust. 3a pkt 1a.

Proszę niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, a jednocześnie wystawcą faktury i wyjaśnić te nieprawidłowości. Być może sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Czy organizacja pożytku publicznego może odliczyć VAT

Towarzystwo (podmiot mający status organizacji pożytku publicznego, niebędący czynnym podat­nikiem VAT) wystąpiło o pomoc finansową na realizację operacji „Odnowa i rozwój wsi", w ramach której dokonało remontu budynku będącego obiektem towarzystwa. W budynku tym organizowane są pokazy ginących zawodów i rzemiosł oraz odbywają się lekcje historii dla dzieci i młodzieży z miej­scowych i okolicznych szkół. Towary i usługi nabyte w ramach wspomnianego projektu są udokumen­towane fakturami VAT wystawionymi na rzecz towarzystwa. Pomoc, którą otrzymało towarzystwo, wyniosła 15 proc. kosztów kwalifikowalnych tej operacji. Czy towarzystwo może odliczyć VAT?

Niestety, nie mają Państwo do tego prawa. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje tylko zareje­strowanym podatnikom VAT, którzy nabywają towary i usługi w ramach opodatkowanej VAT działalności gospodarczej. Podmioty, które nie są podatnikami VAT nie mają takiej możliwości.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktur z okresu przed rejestracją do VAT

Otwieramy agencję reklamową. Mamy kilka faktur, które mają datę sprzed rejestracji do VAT, której dokonaliśmy w urzędzie skarbowym. Czy w pierwszej deklaracji, którą będziemy składać w celu roz­liczenia podatku VAT, możemy rozliczyć te faktury?

Podatnikom, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zasadniczo nie przysługuje pra­wo do odliczenia VAT (art. 88 ust. 4 ustawy). Organy skarbowe reprezentują obecnie pogląd, że do naby­cia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest konieczne posiadanie statusu czynnego podatnika VAT (tj. zarejestrowanego) już w momencie otrzymania faktur zakupu.

Jest ono natomiast konieczne w momencie realizacji tego odliczenia. Przywołana regulacja nie pozbawia zatem Państwa prawa do do­konania odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją, jeśli kupione towary bądź usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Warunkiem odlicze­nia jest jednak dokonanie rejestracji najpóźniej w momencie skorzystania z tego prawa.

Taki sposób rozliczenia potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidu­alnej z 29 lipca 2011 r. (sygn. IPPP2/443-679/11-2/JO), aktualnej również w obecnym stanie prawnym, w której czytamy:

Należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wspomniano, jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatko­wej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfiko­wanie go jako podatnika. (...) W celu zrealizowania nabytego prawa do odliczenia podatku z tytułu zakupów związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną koniecznym jest złożenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe, w których podatnik otrzymywał faktury VAT dokumentujące przedmiotowe zakupy, lub odpowiednio za dwa kolejne okresy rozlicze­niowe - zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy - po uprzednim złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawca wskaże okres rozliczeniowy, od którego jako podatnik podatku VAT czynny chce korzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z poniesiony­mi wydatkami [obecnie w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres otrzymania faktur lub dwa następne - przyp. autora]

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4, art. 96 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT od zaliczki zapłaconej za niezabudowaną działkę

Nasza spółka kupuje niezabudowaną działkę. Dla tej nieruchomości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Zawarliśmy już umowę przedwstępną na kupno tej nieruchomości i zapłaciliśmy zaliczkę wraz z podatkiem od towarów i usług. Czy będzie­my mogli odliczyć VAT od tej transakcji?

Nie. Uznać należy, że dostawa niezabudowanej działki gruntu położonej na terenie, dla którego brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz dla której nie wydano decyzji o warunkach zabudowy będzie zwolniona od podatku VAT jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany. A to oznacza, że nie przysługuje Państwu w tym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego ani z faktury potwierdzającej sprzedaż działki, ani tym bardziej z faktury dokumentującej wpłaconą zaliczkę.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury, w której sprzedawca uwzględnił usługi, których nie wykonał

Zamówiliśmy towary u przedsiębiorcy, który miał je nam dostarczyć własnym transportem. Spóźniał się z dostawą, więc wysłaliśmy własny transport. Następnie wystawił nam fakturę, z której wynika, że uwzględnił w niej także transport. Czy możemy odliczyć VAT od całości, chociaż zamierzmy i tak wnioskować o korektę, bo nie chcemy płacić za usługę, której nie wykonano?

Najrozsądniej będzie nie odliczać VAT, ponieważ faktura ta dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały na Państwa rzecz dokonane. Owszem, doszło do sprzedaży towaru, ale już bez usługi trans­portu. Transport bowiem załatwiliście Państwo we własnym zakresie.

Jeśli zwrócicie Państwo fakturę i nie dojdzie do jej zaksięgowania, a tym samym do wprowadzenia do obrotu, można będzie ją anulować i wystawić prawidłową. Jeśli natomiast sprzedawca nie będzie się zgadzał na takie rozwiązanie, podatek możecie odliczyć tylko w części związanej z dostawą towaru, bez usługi transportowej. Kolejnym krokiem będzie ubieganie się o wystawienie faktury korygującej.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a pkt 4a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Czy można odliczyć VAT z faktury za odszkodowanie

Rozwiązałem umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości. Zgodnie z kontraktem powinie­nem z tego tytułu zapłacić odszkodowanie i tak też uczyniłem. Otrzymałem na kwotę odszkodowa­nia fakturę VAT. Ponieważ jestem podatnikiem VAT, chcę odliczyć podatek z tej faktury. Mam jednak wątpliwości, czy ta faktura stanowi podstawę do odliczenia. Czy takie odszkodowanie w ogóle pod­lega VAT?

Niestety, nie ma Pan prawa do odliczenia VAT z tej faktury. Wszystko zależy od statusu wypłacanej rekompensaty. To, czy podlega ona opodatkowaniu VAT, zależy od tego, jakiego świadczenia dotyczy. Jeżeli mamy do czynienia z płatnością o charakterze odszkodowawczym, która nie ma bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony kontrahenta, to możemy przyjąć założenie, że kwota otrzymanych odszkodowań nie będzie podlegała VAT. Tak będzie np. z odszkodo­waniem wynikającym z ugody zawartej między stronami umowy. Zakładamy, że w Pana przypadku tak właśnie było.

Zatem otrzymujący odszkodowanie nie powinien był dokumentować go fakturą, a notą. Tym samym, nie ma Pan prawa do odliczenia VAT z tej faktury.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Miłkowski

Specjalista w zakresie public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK