Kategorie

Zwrot zaliczek w transakcjach krajowych - dokumentacja i rozliczenie VAT

Zwrot zaliczek w transakcjach krajowych - dokumentacja i rozliczenie VAT
Zwrot zaliczek w transakcjach krajowych - dokumentacja i rozliczenie VAT
Otrzymanie zaliczki przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi w większości przypadków powoduje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej i konieczność rozliczenia VAT z tego tytułu. W praktyce zdarza się jednak tak, że na skutek różnych okoliczności sprzedawca musi zwrócić nabywcy otrzymaną zaliczkę. Skutkuje to koniecznością skorygowania rozliczeń VAT w tym zakresie. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w tej sprawie do redakcji.

1. Zmiana zamówienia przez nabywcę po wpłaceniu zaliczki

Problem
Pod koniec 2018 r. otrzymałem zaliczkę na towar. Wystawiłem fakturę zaliczkową. Klient zmienił zdanie i teraz chciałby otrzymać inny towar niż ten, który zamówił. Jak powinienem postąpić w takiej sytuacji, jeżeli klient żąda ode mnie, abym tamtą zaliczkę zaliczył na poczet dostawy nowego, zmienionego towaru?

Rada
W przedstawionej sytuacji powinien Pan skorygować do zera fakturę zaliczkową wystawioną pod koniec 2018 r. i wystawić nową fakturę zaliczkową. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
Aby podatnik mógł uznać otrzymaną kwotę za zaliczkę, musi istnieć bezpośredni związek między tą kwotą a konkretnym towarem lub usługą. Potwierdził to m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 marca 2014 r. (sygn. akt I FSK 503/13) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 22 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 984/14). Z tego powodu w przypadku gdy nabywca decyduje się na zmianę zamówionego towaru, dochodzi do rozwiązania zamówienia, na poczet którego nabywca wpłacił zaliczkę. W takim przypadku sprzedawca powinien mu ją zwrócić. Zwrot zaliczki należy udokumentować fakturą korygującą, o czym wprost stanowi art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Oczywiście nabywca może zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o zaliczenie należnej mu kwoty na poczet dostawy nowego towaru, tak jak ma to miejsce w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu. Przepisy nie regulują wprost, jak trzeba postąpić w takiej sytuacji, tj. gdy nie dochodzi do fizycznego zwrotu zaliczki. Należy uznać, że przez zwrot zaliczki, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, rozumie się nie tylko fizyczne oddanie pieniędzy w formie gotówki lub przelewem, ale również przeksięgowanie ich zgodnie z wolą nabywcy na poczet innej dostawy. To oznacza, że w przedstawionej sytuacji powinien Pan skorygować do zera wystawioną pod koniec 2018 r. fakturę zaliczkową, a zaliczkę na poczet dostawy zmienionego towaru udokumentować nową fakturą zaliczkową. Musi Pan również pamiętać, że aby obniżyć VAT należny, powinien Pan posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru. W przedstawionym przypadku znajduje bowiem zastosowanie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT uzależniający obniżenie VAT należnego od posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia faktury korygującej. To oznacza, że może Pan obniżyć VAT należny w deklaracji za okres, w którym:

  1. nabywca otrzymał fakturę korygującą - jeśli otrzyma Pan potwierdzenie odbioru przez nabywcę korekty przed terminem złożenia deklaracji za ten okres, albo
  2. otrzyma Pan potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę - jeśli otrzyma Pan to potwierdzenie w terminie późniejszym niż opisany w pkt 1.

Jeżeli wpłacona pod koniec 2018 r. zaliczka została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, to ma Pan również obowiązek ująć ją w ewidencji korekt.

Nabywca, który otrzyma wystawioną przez Pana korektę faktury zaliczkowej, będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, który odliczył z faktury zaliczkowej w rozliczeniu za okres, w którym fakturę korygującą otrzyma. Jeżeli nabywca nie obniżył do tego momentu kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze zaliczkowej, a korekta obejmuje cały VAT z faktury pierwotnej, nie musi ewidencjonować faktury pierwotnej i korekty. Gdy korekta dotyczy tylko części VAT, rozlicza fakturę i fakturę korygującą za miesiąc, w którym dokonuje odliczenia VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

2. Zwrot części otrzymanej zaliczki w związku ze sprzedażą towaru po niższej cenie

Problem
Wystawiłem fakturę na 100% zaliczkę pobraną na poczet dostawy towaru. Ze względu na otrzymane od producenta tego towaru rabaty zamówiony towar mogę sprzedać po niższej cenie niż pierwotnie umówiona, a nadwyżkę w zaliczce zwrócę nabywcy. Czy muszę wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej?

Rada
Tak, w przedstawionej sytuacji musi Pan wystawić do faktury zaliczkowej fakturę korygującą.

Uzasadnienie
Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, jeżeli dokona na rzecz nabywcy zwrotu całości lub części zapłaty (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym. W momencie dostawy zaliczkowanego towaru okazało się, że może go Pan sprzedać po niższej cenie, niż Pan zakładał w momencie przyjmowania zamówienia. To skutkuje koniecznością zwrotu części wpłaconej przez nabywcę zaliczki. W związku z tym musi Pan wystawić fakturę korygująca do faktury zaliczkowej. Fakturę korygująca musi Pan oraz nabywca towaru rozliczyć na zasadach opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 1.

3. Zmiana nabywcy po wpłaceniu zaliczki

Problem
Jestem producentem specjalistycznych dźwigów. W styczniu 2019 r. otrzymałem zaliczkę na poczet dostawy dźwigu, która będzie miała miejsce w czerwcu 2019 r. Wystawiłem fakturę zaliczkową i rozliczyłem ją w deklaracji za styczeń. W marcu zgłosił się do mnie nabywca i zaproponował zawarcie porozumienia, na mocy którego inny podmiot wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z tym nabywcą. Dostawa dźwigu zostanie zrealizowana na poczet tego nowego nabywcy. Czy zawarcie przeze mnie takiego porozumienia obliguje mnie do zwrotu zaliczki na rzecz pierwotnego nabywcy i wystawienia faktury korygującej, a następnie wystawienia faktury zaliczkowego na rzecz nowego nabywcy dźwigu?

Rada
Tak, powinien Pan wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej wystawionej na rzecz pierwotnego nabywcy (podmiotu, który wpłacił zaliczkę). Następnie należy wystawić fakturę zaliczkową na rzecz faktycznego nabywcy dźwigu. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
Celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Powinna ona odzwierciedlać prawdziwe zdarzenia gospodarcze, takie jak m.in. otrzymanie zaliczki. W przedstawionym stanie faktycznym nie ma żadnej wątpliwości, że w dniu otrzymania przez Pana zaliczki od pierwotnego nabywcy dźwigu istniał związek między jej otrzymaniem a czynnością opodatkowaną, która miała zostać dokonana w przyszłości (dostawą zamówionego dźwigu). Dlatego prawidłowo udokumentował Pan otrzymaną zaliczkę fakturą zaliczkową.

Zawarcie porozumienia, o którym mowa w pytaniu, spowodowało z kolei, że otrzymana przez Pana zaliczka stała się z tym dniem kwotą nienależną. Na skutek porozumienia nie dojdzie do żadnej transakcji między Panem a pierwotnym nabywcą dźwigu. To powoduje, że powinien Pan zwrócić mu zaliczkę otrzymaną w styczniu 2019 r. Z pytania wynika, że pierwotny nabywca w zawartym porozumieniu zadecydował o przeksięgowaniu wpłaconej przez niego zaliczki na poczet zobowiązań nowego nabywcy dźwigu. Miał do tego prawo.

W związku z tym powstaje pytanie, czy w przypadku gdy nie doszło do fizycznego zwrotu zaliczki ma do Pana zastosowanie art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, który nakłada na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej, jeżeli dokona on na rzecz nabywcy zwrotu całości lub części zapłaty. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Przez zwrot zaliczki, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, należy rozumieć nie tylko fizyczne oddanie pieniędzy w formie gotówki lub przelewem, ale również inną formę uzgodnioną przez strony.

To oznacza, że w przedstawionej sytuacji powinien Pan skorygować do zera wystawioną w styczniu 2019 r. fakturę zaliczkową oraz wystawić nową fakturę zaliczkową na rzecz nowego nabywcy dźwigu. Konieczność wystawienia faktury korygującej mimo fizycznego braku zwrotu zaliczki potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 21 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.195.2018.1.MW) Dyrektor KIS stwierdził, że:

MF: (…) Deweloper, mimo braku fizycznego zwrotu zaliczki ustępującemu kupującemu, ponieważ podmiot ten wycofał się z umowy, a swoje prawa i obowiązki scedował na nowy podmiot, zobowiązany był - po zawarciu umowy o przeniesienie praw i obowiązków wynikającej z umowy przedwstępnej - do wystawienia faktury korygującej do wcześniej wystawionej faktury na otrzymaną od ustępującego zaliczki oraz powinien wystawić, zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę VAT na rzecz wstępującego w jego prawa (nowego kupującego), tj. na podmiot który w rzeczywistości nabył lokal.
(…) zwrot zaliczki należy udokumentować fakturą korygującą, przy czym należy zaznaczyć, iż forma jej zwrotu nie jest uregulowana przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym ustawodawca pozostawił to w gestii zainteresowanych stron.

Fakturę korygującą musi Pan oraz nabywca dźwigu rozliczyć na zasadach opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 1.


4. Rezygnacja ze złożonego zamówienia

Problem
Od marca 2019 r. prowadzę sprzedaż różnych towarów za pośrednictwem strony internetowej. Klient, zanim otrzyma zamówiony towar, wpłaca pieniądze, które ja dokumentuję fakturą zaliczkową. Faktury dokumentujące dostawę zamówionego towaru klient otrzymuje wraz z towarem. Jak mam postąpić, gdy klient przed wysłaniem zamówionego towaru zrezygnuje z zamówienia, a ja zwrócę mu wpłaconą zaliczkę? Czy mam anulować wystawioną dla niego fakturę zaliczkową, jeżeli nie została wysłana do klienta?

Rada
W przypadku gdy klient zrezygnuje ze złożonego zamówienia, nie może Pan anulować wystawionej dla niego faktury zaliczkowej. Musi Pan wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
Jeśli klient odstępuje od transakcji, na poczet której uiścił zaliczkę, to w ogóle nie dochodzi do czynności opodatkowanej VAT, na poczet której zaliczka została wpłacona. Przedmiot opodatkowania nie zaistnieje, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić otrzymaną zaliczkę. To powoduje, że zastosowanie znajdzie art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, który nakłada na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej, jeżeli dokona on na rzecz nabywcy zwrotu całości lub części zapłaty. W takim przypadku nie można anulować wystawionej faktury zaliczkowej, ponieważ dokumentuje ona czynność (wpłatę zaliczki), co do której na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy o VAT powstał obowiązek podatkowy. W związku z tym, w przypadku gdy Pana klient zdecyduje się przed wysłaniem zamówionego towaru zrezygnować ze złożonego zamówienia, a Pan zwróci mu wpłaconą zaliczkę, nie może Pan anulować wystawionej dla niego faktury zaliczkowej. Musi Pan wystawić fakturę korygującą. Taki sposób postępowania potwierdzają organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 listopada 2015 r. (sygn. ILPP2/4512-1-664/15-2/SJ) czytamy, że:

MF: (…) w sytuacji, gdy nie dochodzi/nie dojdzie do realizacji zamówienia i nie dochodzi/nie dojdzie do wysłania klientowi towaru, Spółka dokonując zwrotu zaliczki klientowi winna ten zwrot udokumentować fakturą korygującą w momencie zwrotu zaliczki, zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy, a następnie dokonać obniżenia podatku należnego w deklaracji VAT-7, w myśl art. 29a ust. 13 ustawy.

Tym samym stanowisko Spółki, że może ona anulować fakturę zaliczkową (…) należało uznać za nieprawidłowe.

Dlatego należy klientowi wystawić fakturę i fakturę korygującą.

Fakturę korygująca musi Pan oraz nabywca towaru, z którego zrezygnował, rozliczyć na zasadach opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Podstawa prawna:

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT +  VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Tomek
    2021-08-12 17:43:10
    Na końcu piszecie "Dlatego należy klientowi wystawić fakturę i fakturę korygującą". Wystawić fakturę? Cały czas jest mowa o korekcie faktury zaliczkowej, a z powyższego wynika, że należałoby wystawić fakturę końcową i dopiero od niej wystawić korektę.
    0
QR Code
Księgowość
1 sty 2000
18 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kantor wymiany walut - wymogi formalne

Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.