Kategorie

Zwrot zaliczek w transakcjach krajowych - dokumentacja i rozliczenie VAT

Zwrot zaliczek w transakcjach krajowych - dokumentacja i rozliczenie VAT
Otrzymanie zaliczki przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi w większości przypadków powoduje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej i konieczność rozliczenia VAT z tego tytułu. W praktyce zdarza się jednak tak, że na skutek różnych okoliczności sprzedawca musi zwrócić nabywcy otrzymaną zaliczkę. Skutkuje to koniecznością skorygowania rozliczeń VAT w tym zakresie. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w tej sprawie do redakcji.

1. Zmiana zamówienia przez nabywcę po wpłaceniu zaliczki

Problem
Pod koniec 2018 r. otrzymałem zaliczkę na towar. Wystawiłem fakturę zaliczkową. Klient zmienił zdanie i teraz chciałby otrzymać inny towar niż ten, który zamówił. Jak powinienem postąpić w takiej sytuacji, jeżeli klient żąda ode mnie, abym tamtą zaliczkę zaliczył na poczet dostawy nowego, zmienionego towaru?

Rada
W przedstawionej sytuacji powinien Pan skorygować do zera fakturę zaliczkową wystawioną pod koniec 2018 r. i wystawić nową fakturę zaliczkową. Szczegóły w uzasadnieniu.

Reklama

Uzasadnienie
Aby podatnik mógł uznać otrzymaną kwotę za zaliczkę, musi istnieć bezpośredni związek między tą kwotą a konkretnym towarem lub usługą. Potwierdził to m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 marca 2014 r. (sygn. akt I FSK 503/13) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 22 października 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 984/14). Z tego powodu w przypadku gdy nabywca decyduje się na zmianę zamówionego towaru, dochodzi do rozwiązania zamówienia, na poczet którego nabywca wpłacił zaliczkę. W takim przypadku sprzedawca powinien mu ją zwrócić. Zwrot zaliczki należy udokumentować fakturą korygującą, o czym wprost stanowi art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Oczywiście nabywca może zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o zaliczenie należnej mu kwoty na poczet dostawy nowego towaru, tak jak ma to miejsce w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu. Przepisy nie regulują wprost, jak trzeba postąpić w takiej sytuacji, tj. gdy nie dochodzi do fizycznego zwrotu zaliczki. Należy uznać, że przez zwrot zaliczki, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, rozumie się nie tylko fizyczne oddanie pieniędzy w formie gotówki lub przelewem, ale również przeksięgowanie ich zgodnie z wolą nabywcy na poczet innej dostawy. To oznacza, że w przedstawionej sytuacji powinien Pan skorygować do zera wystawioną pod koniec 2018 r. fakturę zaliczkową, a zaliczkę na poczet dostawy zmienionego towaru udokumentować nową fakturą zaliczkową. Musi Pan również pamiętać, że aby obniżyć VAT należny, powinien Pan posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru. W przedstawionym przypadku znajduje bowiem zastosowanie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT uzależniający obniżenie VAT należnego od posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia faktury korygującej. To oznacza, że może Pan obniżyć VAT należny w deklaracji za okres, w którym:

 1. nabywca otrzymał fakturę korygującą - jeśli otrzyma Pan potwierdzenie odbioru przez nabywcę korekty przed terminem złożenia deklaracji za ten okres, albo
 2. otrzyma Pan potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę - jeśli otrzyma Pan to potwierdzenie w terminie późniejszym niż opisany w pkt 1.

Jeżeli wpłacona pod koniec 2018 r. zaliczka została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, to ma Pan również obowiązek ująć ją w ewidencji korekt.

Nabywca, który otrzyma wystawioną przez Pana korektę faktury zaliczkowej, będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, który odliczył z faktury zaliczkowej w rozliczeniu za okres, w którym fakturę korygującą otrzyma. Jeżeli nabywca nie obniżył do tego momentu kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze zaliczkowej, a korekta obejmuje cały VAT z faktury pierwotnej, nie musi ewidencjonować faktury pierwotnej i korekty. Gdy korekta dotyczy tylko części VAT, rozlicza fakturę i fakturę korygującą za miesiąc, w którym dokonuje odliczenia VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

2. Zwrot części otrzymanej zaliczki w związku ze sprzedażą towaru po niższej cenie

Problem
Wystawiłem fakturę na 100% zaliczkę pobraną na poczet dostawy towaru. Ze względu na otrzymane od producenta tego towaru rabaty zamówiony towar mogę sprzedać po niższej cenie niż pierwotnie umówiona, a nadwyżkę w zaliczce zwrócę nabywcy. Czy muszę wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej?

Rada
Tak, w przedstawionej sytuacji musi Pan wystawić do faktury zaliczkowej fakturę korygującą.

Uzasadnienie
Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, jeżeli dokona na rzecz nabywcy zwrotu całości lub części zapłaty (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym. W momencie dostawy zaliczkowanego towaru okazało się, że może go Pan sprzedać po niższej cenie, niż Pan zakładał w momencie przyjmowania zamówienia. To skutkuje koniecznością zwrotu części wpłaconej przez nabywcę zaliczki. W związku z tym musi Pan wystawić fakturę korygująca do faktury zaliczkowej. Fakturę korygująca musi Pan oraz nabywca towaru rozliczyć na zasadach opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 1.

3. Zmiana nabywcy po wpłaceniu zaliczki

Reklama

Problem
Jestem producentem specjalistycznych dźwigów. W styczniu 2019 r. otrzymałem zaliczkę na poczet dostawy dźwigu, która będzie miała miejsce w czerwcu 2019 r. Wystawiłem fakturę zaliczkową i rozliczyłem ją w deklaracji za styczeń. W marcu zgłosił się do mnie nabywca i zaproponował zawarcie porozumienia, na mocy którego inny podmiot wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z tym nabywcą. Dostawa dźwigu zostanie zrealizowana na poczet tego nowego nabywcy. Czy zawarcie przeze mnie takiego porozumienia obliguje mnie do zwrotu zaliczki na rzecz pierwotnego nabywcy i wystawienia faktury korygującej, a następnie wystawienia faktury zaliczkowego na rzecz nowego nabywcy dźwigu?

Rada
Tak, powinien Pan wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej wystawionej na rzecz pierwotnego nabywcy (podmiotu, który wpłacił zaliczkę). Następnie należy wystawić fakturę zaliczkową na rzecz faktycznego nabywcy dźwigu. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
Celem faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Powinna ona odzwierciedlać prawdziwe zdarzenia gospodarcze, takie jak m.in. otrzymanie zaliczki. W przedstawionym stanie faktycznym nie ma żadnej wątpliwości, że w dniu otrzymania przez Pana zaliczki od pierwotnego nabywcy dźwigu istniał związek między jej otrzymaniem a czynnością opodatkowaną, która miała zostać dokonana w przyszłości (dostawą zamówionego dźwigu). Dlatego prawidłowo udokumentował Pan otrzymaną zaliczkę fakturą zaliczkową.

Zawarcie porozumienia, o którym mowa w pytaniu, spowodowało z kolei, że otrzymana przez Pana zaliczka stała się z tym dniem kwotą nienależną. Na skutek porozumienia nie dojdzie do żadnej transakcji między Panem a pierwotnym nabywcą dźwigu. To powoduje, że powinien Pan zwrócić mu zaliczkę otrzymaną w styczniu 2019 r. Z pytania wynika, że pierwotny nabywca w zawartym porozumieniu zadecydował o przeksięgowaniu wpłaconej przez niego zaliczki na poczet zobowiązań nowego nabywcy dźwigu. Miał do tego prawo.

W związku z tym powstaje pytanie, czy w przypadku gdy nie doszło do fizycznego zwrotu zaliczki ma do Pana zastosowanie art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, który nakłada na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej, jeżeli dokona on na rzecz nabywcy zwrotu całości lub części zapłaty. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Przez zwrot zaliczki, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, należy rozumieć nie tylko fizyczne oddanie pieniędzy w formie gotówki lub przelewem, ale również inną formę uzgodnioną przez strony.

To oznacza, że w przedstawionej sytuacji powinien Pan skorygować do zera wystawioną w styczniu 2019 r. fakturę zaliczkową oraz wystawić nową fakturę zaliczkową na rzecz nowego nabywcy dźwigu. Konieczność wystawienia faktury korygującej mimo fizycznego braku zwrotu zaliczki potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 21 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.195.2018.1.MW) Dyrektor KIS stwierdził, że:

MF: (…) Deweloper, mimo braku fizycznego zwrotu zaliczki ustępującemu kupującemu, ponieważ podmiot ten wycofał się z umowy, a swoje prawa i obowiązki scedował na nowy podmiot, zobowiązany był - po zawarciu umowy o przeniesienie praw i obowiązków wynikającej z umowy przedwstępnej - do wystawienia faktury korygującej do wcześniej wystawionej faktury na otrzymaną od ustępującego zaliczki oraz powinien wystawić, zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę VAT na rzecz wstępującego w jego prawa (nowego kupującego), tj. na podmiot który w rzeczywistości nabył lokal.
(…) zwrot zaliczki należy udokumentować fakturą korygującą, przy czym należy zaznaczyć, iż forma jej zwrotu nie jest uregulowana przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym ustawodawca pozostawił to w gestii zainteresowanych stron.

Fakturę korygującą musi Pan oraz nabywca dźwigu rozliczyć na zasadach opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 1.


4. Rezygnacja ze złożonego zamówienia

Problem
Od marca 2019 r. prowadzę sprzedaż różnych towarów za pośrednictwem strony internetowej. Klient, zanim otrzyma zamówiony towar, wpłaca pieniądze, które ja dokumentuję fakturą zaliczkową. Faktury dokumentujące dostawę zamówionego towaru klient otrzymuje wraz z towarem. Jak mam postąpić, gdy klient przed wysłaniem zamówionego towaru zrezygnuje z zamówienia, a ja zwrócę mu wpłaconą zaliczkę? Czy mam anulować wystawioną dla niego fakturę zaliczkową, jeżeli nie została wysłana do klienta?

Rada
W przypadku gdy klient zrezygnuje ze złożonego zamówienia, nie może Pan anulować wystawionej dla niego faktury zaliczkowej. Musi Pan wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie
Jeśli klient odstępuje od transakcji, na poczet której uiścił zaliczkę, to w ogóle nie dochodzi do czynności opodatkowanej VAT, na poczet której zaliczka została wpłacona. Przedmiot opodatkowania nie zaistnieje, a sprzedawca ma obowiązek zwrócić otrzymaną zaliczkę. To powoduje, że zastosowanie znajdzie art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, który nakłada na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej, jeżeli dokona on na rzecz nabywcy zwrotu całości lub części zapłaty. W takim przypadku nie można anulować wystawionej faktury zaliczkowej, ponieważ dokumentuje ona czynność (wpłatę zaliczki), co do której na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy o VAT powstał obowiązek podatkowy. W związku z tym, w przypadku gdy Pana klient zdecyduje się przed wysłaniem zamówionego towaru zrezygnować ze złożonego zamówienia, a Pan zwróci mu wpłaconą zaliczkę, nie może Pan anulować wystawionej dla niego faktury zaliczkowej. Musi Pan wystawić fakturę korygującą. Taki sposób postępowania potwierdzają organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 listopada 2015 r. (sygn. ILPP2/4512-1-664/15-2/SJ) czytamy, że:

MF: (…) w sytuacji, gdy nie dochodzi/nie dojdzie do realizacji zamówienia i nie dochodzi/nie dojdzie do wysłania klientowi towaru, Spółka dokonując zwrotu zaliczki klientowi winna ten zwrot udokumentować fakturą korygującą w momencie zwrotu zaliczki, zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 4 ustawy, a następnie dokonać obniżenia podatku należnego w deklaracji VAT-7, w myśl art. 29a ust. 13 ustawy.

Tym samym stanowisko Spółki, że może ona anulować fakturę zaliczkową (…) należało uznać za nieprawidłowe.

Dlatego należy klientowi wystawić fakturę i fakturę korygującą.

Fakturę korygująca musi Pan oraz nabywca towaru, z którego zrezygnował, rozliczyć na zasadach opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Podstawa prawna:

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?