REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy fiskalne - zmiany od 1 maja 2019 r.

Kasy fiskalne - zmiany od 1 maja 2019 r.
Kasy fiskalne - zmiany od 1 maja 2019 r.

REKLAMA

REKLAMA

Uchwalona 15 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach wprowadza kasy online. Wymiana dotychczas stosowanych kas na kasy online rozpocznie się od 2020 r. Jednak nowe przepisy dotyczące zasad ewidencjonowania będą obowiązywać od 1 maja 2019 r.

Kasy online będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia. Nowe kasy będą wyposażone w funkcjonalność połączenia z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), do którego będą przesyłane dane z tych kas.

Autopromocja

Polecamy: Biuletyn VAT
Polecamy: VAT 2019. Komentarz

1. Na jakich zasadach będą mogły być stosowane dotychczasowe kasy

Dopuszczalne będzie stosowanie dotychczasowych kas (art. 145a ustawy o VAT). Podatnicy będą mogli nabywać i wykorzystywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju. Zostanie to jednak ograniczone czasowo (art. 145b ustawy o VAT). Założeniem jest, że dotychczasowe kasy będą funkcjonowały obok kas online aż do momentu ich wyeksploatowania. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat. Docelowy będzie jednak system kas online, a kasy dotychczasowe zostaną stopniowo wycofane z rynku jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas.

Warunkiem stosowania dotychczasowych kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii jest, aby kasy te:

 • zapewniały prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz
 • przechowywały te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii - dodatkowo zapewniały bezpieczne ich przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych.

Zasady korzystania z dotychczasowych kas

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzaj kasy

Termin, do kiedy będą wydawane potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla producentów, importerów oraz podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć kas

Do kiedy można stosować dotychczas używane kasy

Czy przysługuje ulga na nabycie kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Kara za niepoddanie kasy przeglądowi technicznemu w terminie

Kasy z elektronicznym zapisem kopii

31 grudnia 2022 r.

Do momentu ich wyeksploatowania, chyba że podatnik wykonuje czynności, dla których wymiana jest obowiązkowa

Tylko gdy kasa zostanie nabyta przed 1 maja 2019 r.

300 zł nałożone w drodze decyzji; wykonanie obowiązku będzie stwierdzane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy; karę pieniężną trzeba będzie uiścić, bez wezwania, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.

Autopromocja

Kasy z papierowym zapisem kopii

Autopromocja

31 sierpnia 2019 r.

Do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej, która nie podlega wymianie, chyba że wcześniej podatnik zostanie zobowiązany do wymiany kasy ze względu na rodzaj wykonywanych czynności

Tylko gdy kasa zostanie nabyta przed 1 maja 2019 r.

Dla niektórych branż wymiana dotychczas używanych kas na kasy online będzie obowiązkowa. Dotyczy to:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, a także świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych oraz motorowerów - kasy online od 2020 r.;
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - kasy online od 2020 r.;
 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wykonywanych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania - kasy online od 1 lipca 2020 r.;
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytworzonych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - kasy online od 1 lipca 2020 r. 
 • świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu - kasy online od 2021 r.

Podatnicy, którzy zakupią kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nadal będą obowiązani dokonać zgłoszenia takiej kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Zdalna fiskalizacja dotyczy tylko kas online.

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii:

 • nadal będą obowiązani dokonywać wydruku kopii dokumentów wystawianych przy zastosowaniu tych kas;
 • nie będą mogli wymienić pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu.

Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą obowiązani składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten będzie zawierał:

 • imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis,
 • imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podatnika,
 • numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz
 • datę dokonania przeglądu.

2. Na jakich zasadach będzie przysługiwała ulga na zakup kasy

Jeżeli podatnik zakupi kasę od 1 maja 2019 r., to będzie mógł uzyskać ulgę na jej zakup, pod warunkiem że będzie to kasa online. Ulga na zakup kas starego typu nie będzie przysługiwała. W przypadku kas nabytych do 30 kwietnia 2019 r. zwrot przysługuje na dotychczasowych zasadach (art. 5 ustawy zmieniającej z 15 marca 2019 r.).

UWAGA!
Ulga na zakup kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nabytej przed 1 maja 2019 r., przysługuje na dotychczasowych zasadach.

O ulgę na zakup kas online będą mogli wystąpić podatnicy, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas online (art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT);

Jest to zmiana w porównaniu z obecnym stanem prawnym, gdyż o ulgę będzie mógł wystąpić również podatnik, który ewidencjonuje część obrotu na kasie rejestrującej, a w wyniku np. zmiany przepisów obowiązkiem tym zostaje objęty kolejny zakres jego działalności.

 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas online oraz dotychczas nie używali kas online ani kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do prowadzenia ewidencji sprzedaży (art. 111 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT);
 • powstał obowiązek wymiany kas na kasy online, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień (art. 145b ust. 3 ustawy o VAT):

- 1 stycznia 2020 r. - dla podatników, którzy są zobowiązani wymienić kasy od 2020 r.;

- 1 lipca 2020 r. - dla podatników, którzy są zobowiązani wymienić kasy od 1 lipca 2020 r.;

- 1 stycznia 2021 r. - dla podatników, którzy są zobowiązani wymienić kasy od 1 stycznia 2021 r.

Ponadto przyjęto założenie, że uznaje się, iż kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Podatnicy, aby skorzystać z ulgi na zakup kas, będą zatem mieć pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji, i na te kasy będzie przysługiwała „ulga”.

Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do podatników, u których nie powstał obowiązek, a którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących (również kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji.

Nadal kwota ulgi będzie wynosić 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Rozliczenie będzie wyglądać w następujący sposób:

 • gdy kwota ulgi w okresie rozliczeniowym będzie niższa od kwoty podatku należnego, zostanie odliczona od tego podatku (pomniejszy kwotę VAT należnego), lub
 • gdy kwota ulgi będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik będzie mógł wystąpić o zwrot ich różnicy na swój rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub o odliczenie tej różnicy od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Podatnicy zwolnieni z VAT otrzymają zwrot ulgi tak jak dotychczas - na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

UWAGA!
Podatnik będzie miał obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

 • zakończy działalność gospodarczą lub

 • nie podda kasy w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis.

Dodatkowe przypadki, kiedy należy zwrócić ulgę, tak jak obecnie określi rozporządzenie.

Podatnicy, którzy zaprzestaną używania kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w związku z zakupem kas online, do czego będą zobowiązani na podstawie w art. 145b ust. 1 tej ustawy, nie będą musieli zwracać ulgi na zakup kas starego typu (art. 6 ustawy zmieniającej z 15 marca 2019 r.). Tak będzie również wtedy, gdy kasy będą użytkowane krócej niż 3 lata. Dotyczy to jednak tylko podatników, którzy zostali wymienieni jako zobowiązani do wymiany kas ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Gdyby podatnik bez obowiązku ustawowego chciał wymienić kasę przed upływem 3 lat, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi na jej zakup i nie będzie mu przysługiwała ulga na zakup nowej kasy online.

Jednocześnie Minister Finansów został upoważniony do wydania rozporządzenia, w którym:

 • określi warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot ulgi, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z odliczeniem albo zwrotem tych kwot;
 • określi warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot ulgi oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem albo zwrotem,
 • może podwyższyć wysokość odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, uwzględniając wydatki związane z ich zakupem.

Dopiero po wydaniu tego rozporządzenia poznamy szczegółowe zasady rozliczania ulgi na zakup kasy. Z przedstawionego projektu wynika, że ustawodawca nie wprowadzi limitu zwrotu na rachunek bankowy kwoty ulgi, tak jak ma to miejsce w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Gdy nie zostanie opublikowane nowe rozporządzenie, będzie obowiązywało dotychczasowe rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Jak wynika z art. 10 ustawy zmieniającej z 15 marca 2019 r., do dnia wejścia w życie nowych regulacji, jednak nie dłużej niż do 1 maja 2021 r. może obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.


3. Jak będzie działała kasa online

Zasady działania kas online, a tym samym obowiązki sprzedawców, określa zmieniony art. 111 ust. 3a ustawy o VAT.

3.1. Zapewnienie dostępu do Internetu

Użytkownik kasy online będzie miał obowiązek zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a CRK (Centralne Repozytorium Kas).

CRK będzie systemem teleinformatycznym służącym do:

1) odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:

a) dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji,

b) dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;

2) analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;

3) przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.

Na podatnika został nałożony obowiązek zapewnienia połączenia w sposób, który został określony w art. 111a ust. 3 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że przesył danych ma mieć charakter ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni. Oznacza to, że kasa online ma mieć możliwość przesyłu informacji w czasie rzeczywistym, a proces ten będzie:

 • automatyczny i zgodny z otrzymanym przez kasę harmonogramem przesyłu danych oraz
 • bezpośredni, czyli informacje z kas online trafiają bezpośrednio do CRK, bez udziału podmiotów pośredniczących.

Obowiązek przesyłu danych będzie zatem w praktyce realizowany bez udziału człowieka (poza etapem podłączenia kasy do Internetu).

Jednak gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie będzie możliwe zapewnienie połączenia z Internetem (art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT):

1) czasowo - podatnik będzie obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn,

2) trwale - podatnik będzie obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

Jak z tego wynika, kasy online będą działać mimo przerwy w dostępie do Internetu. Podatnik nie będzie musiał przerywać sprzedaży, tak jak w przypadku braku prądu.

CRK będzie prowadził Szef Krajowej Administracji Skarbowej (art. 111a ustawy o VAT). To on będzie formułował polecenia do kas rejestrujących oraz udostępniał dane zgromadzone w CRK:

 • Ministrowi Finansów,
 • dyrektorom izb administracji skarbowej,
 • naczelnikom urzędów skarbowych,
 • naczelnikom urzędów celno-skarbowych,

w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Między kasami online a CRK komunikacja będzie się odbywała w obie strony. Kasy online będą przesyłały do CRK dane dotyczące pracy kas i ewidencjonowanych danych. Natomiast CRK będzie przesyłał do kas polecenia:

 • związane z fiskalizacją kasy rejestrującej;
 • obejmujące określenie:

        - sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

        - sposobu pracy kasy;

 • zapewnienia prawidłowości pracy kasy rejestrującej.

3.2. Wydawanie paragonów i przechowywanie dokumentów

Nadal sprzedawca będzie miał obowiązek:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz
 • wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Obowiązek ten pozostał bez zmian. Ustawodawca nie wprowadził, mimo wcześniejszych zapowiedzi, możliwości przesyłania paragonów e-mailem, co na pewno uprościłoby sprzedaż internetową.

Podatnicy będą mieli obowiązek:

 • przechowywania kopii dokumentów kasowych do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości;
 • dokonywania wydruku dokumentów wystawianych z zastosowaniem kasy rejestrującej; w przypadku kas online nie trzeba drukować kopii tych dokumentów, gdyż są przechowywane w formie elektronicznej;
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie rozporządzenia wykonawczego.

3.3. Przeglądy techniczne

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas online będą również obowiązani:

 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
 • poddawać kasy rejestrujące w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących; wykonanie tego obowiązku będzie stwierdzane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy rejestrującej i zapisu daty dokonania tego przeglądu w CRK;
 • poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji;
 • zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.

Zasady dokonywania zgłoszeń do przeglądu i terminy tych przeglądów określi nowe rozporządzenie w sprawie kas. Zasadniczo obowiązki te nie różnią się od dotychczasowych. Wskazano tylko wprost, że przeglądy muszą odbywać się w wymienionych w rozporządzeniu terminach. Nowością jest kara za brak terminowych przeglądów.

W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w rozporządzeniu obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł (art. 111 ust. 6ka ustawy o VAT). Wpływy z kar pieniężnych będą stanowić dochód budżetu państwa. Karę pieniężną trzeba będzie uiścić bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji określającej karę

Z projektu nowego rozporządzenia w sprawie kas wynika, że przeglądy będą się odbywać tak jak dotychczas, nie rzadziej niż co 2 lata, z wyjątkiem kas o zastosowaniu specjalnym.

3.4. Zgłoszenia kas online

Użytkownicy kas online nie będą dokonywać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

Kasy online, co do zasady, będą się łączyły z CRK w sposób zautomatyzowany. Dlatego nie będzie już obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (obecny art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy VAT). Zgłoszenie to w przypadku kas online zostanie dokonane w trakcie zgłoszenia faktu fiskalizacji.

Obowiązek zgłoszenia kasy nadal będzie ciążył na podatniku, który będzie stosował kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

3.5. Zasady korzystania z kas online

Utrzymano zasadę, że można stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży. Wyjątek dotyczy podatników prowadzących ewidencję sprzedaży, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze albo marża. W takim przypadku ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganej przez nich wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Nowością dla podatników ewidencjonujących obrót na kasie rejestrującej jest odejście od zasady, że kasa musi stanowić własność podatnika. Podatnicy będą mogli używać kas rejestrujących online do prowadzenia ewidencji sprzedaży również na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Warunkiem będzie, aby te kasy zostały nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze w okresie obowiązywania potwierdzenia wymaganego dla tych kas.

Ewidencja sprzedaży w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności będzie mogła być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania wskazane w rozporządzeniu (art. 111b ust. 1 ustawy o VAT). Kasa rejestrująca w postaci oprogramowania ma być aplikacją możliwą do zainstalowania na dowolnym urządzeniu łączącym się z Internetem. Sprzedawca będący użytkownikiem takiej kasy nie będzie musiał używać „typowej” kasy rejestrującej - wystarczający byłby tablet lub komputer i drukarka. Na komputerze będzie instalowane oprogramowanie, dzięki któremu paragon byłby przesyłany online do Szefa KAS.

Do określenia w drodze rozporządzenia, jaki to będzie rodzaj czynności lub jaka grupa podatników, został uprawniony Minister Finansów. Jest to jednak delegacja fakultatywna, co oznacza, że Minister może, ale nie musi wydać takiego rozporządzenia. Do czasu, gdy MF nie skorzysta z tego uprawnienia, przepis ten pozostanie martwy.

4. Jakie obowiązki mają producenci kas online

Kasa rejestrująca online musi:

 • zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy na zewnętrzne nośniki danych oraz
 • umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą a CRK.

Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez MF (art. 111 ust. 6a ustawy o VAT).

Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących online w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jest to potwierdzenie, że dana kasa spełnia obowiązkowe funkcje i wymagania techniczne dla kas online.

Potwierdzenia będą wydawane na czas określony i mogą być cofnięte w przypadku wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących:

1) niespełniających wymienionych funkcji lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących online albo

2) niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy rejestrującej lub dokumentami dołączanymi do wniosku o wydanie tego potwierdzenia.

Spełnienie funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących online będzie stwierdzane na podstawie wyników badań wykonywanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, potwierdzonych sprawozdaniem. W przypadku stwierdzenia na podstawie badań, że dany typ kas rejestrujących nie spełnia określonych funkcji lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących, Prezes Głównego Urzędu Miar odmówi wydania potwierdzenia.

Za wprowadzenie do obrotu kasy:

 • która wbrew deklaracji nie spełnia funkcji lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących przewidzianych dla kas online lub
 • do której nie dołączono takiej deklaracji,

naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć, w drodze decyzji, na producenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kasy rejestrującej albo inny podmiot wprowadzający do obrotu tę kasę karę pieniężną w wysokości 5000 zł (art. 111 ust. 6j ustawy o VAT). Podstawą do wydania tej decyzji w zakresie funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących online będzie opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wydana opinia będzie zawierała opis braków w zakresie spełnienia tych funkcji lub wymagań technicznych (art. 111 ust. 6k ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

 • art. 111, art. 111a, art. 145a, art. 145b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2433

 • art. 3-11 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - Dz. U. z 2019 r., poz. 675

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Progi statystyczne w systemie INTRASTAT na 2024 rok

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT. Progi te (zarówno podstawowe i szczegółowe) wzrosły w porównaniu do obowiązujących w 2023 roku.

  Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany od 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Jak wskazuje MF, głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

  Tabela kursów średnich NBP z 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3382 zł.

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku. "Wszystko wskazuje na to, iż mamy obecnie do czynienia ze stabilizacją stóp procentowych na bieżącym poziomie przez najbliższe kilka miesięcy, najprawdopodobniej do następnej projekcji inflacyjnej, która zostanie opublikowana przez Narodowy Bank Polski w marcu 2024 r."

  Stopy procentowe NBP bez zmian od 6 grudnia 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 grudnia 2023 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

  Co dostaniemy zamiast podwyżki w 2024 roku? Firmy szukają oszczędności. Ale pracownicy mogą na tym zyskać!

  Widmo wysokich kosztów firmowych skłania pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydatki. Jednym z nich jest wdrożenie strategii pozapłacowej bazującej na benefitach żywieniowych, która zapewnia oszczędności zarówno firmie, jak i zatrudnionym. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy coraz częściej już na etapie rekrutacji informują o wartości finansowej benefitów, ponieważ kandydaci nie mają świadomości, z czego składa się całkowity pakiet wynagrodzeń. 

  Pracownik wystawił pustą fakturę. Kto za to odpowiada? Pracodawca (podatnik VAT)?

  W codziennej praktyce biznesowej wielokrotnie powstaje pytanie, czy za pustą fakturę zawsze odpowiada podatnik (firma), gdy to pracownik, bez wiedzy i zgody pracodawcy, wystawiał fikcyjne faktury, umożliwiając innym podmiotom odliczenie VAT. Jedna z takich spraw trafiła do sądu, a w wyniku zadanego pytania prejudycjalnego – do TSUE. Poznaliśmy właśnie opinię Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że co do zasady administracja skarbowa nie powinna egzekwować VAT od przedsiębiorcy. Zobaczymy, czy Trybunał weźmie pod uwagę tę opinię (bo z reguły tak robi), wydając wyrok, na który trzeba jeszcze trochę poczekać.

  Jaki dochód do ulgi rehabilitacyjnej?

  Kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, która uprawnia jej opiekuna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów, wynosi obecnie 19 061,28 zł. Kwota ta będzie miała zastosowanie w rozliczeniu rocznym PIT w 2024 roku (dokonywanym za rok 2023).

  Czy faktury dla konsumentów będą wystawiane w KSeF?

  Faktury w systemie KSeF. Czy faktury dla osób fizycznych (konsumentów) będą mogły być dobrowolnie wystawiane w KSeF?

  Zerowy VAT na żywność 2024. "Większość sejmowa nie chce tego rozwiązania"

  Projekt ustawy o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowy, ale nowa większość sejmowa ma problem z jego przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu; za ich podejście, niestety, zapłacą Polacy - powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

  REKLAMA