Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy fiskalne - zmiany od 1 maja 2019 r.

Kasy fiskalne - zmiany od 1 maja 2019 r.
Kasy fiskalne - zmiany od 1 maja 2019 r.
Uchwalona 15 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach wprowadza kasy online. Wymiana dotychczas stosowanych kas na kasy online rozpocznie się od 2020 r. Jednak nowe przepisy dotyczące zasad ewidencjonowania będą obowiązywać od 1 maja 2019 r.

Kasy online będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia. Nowe kasy będą wyposażone w funkcjonalność połączenia z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), do którego będą przesyłane dane z tych kas.

Polecamy: Biuletyn VAT
Polecamy: VAT 2019. Komentarz

1. Na jakich zasadach będą mogły być stosowane dotychczasowe kasy

Dopuszczalne będzie stosowanie dotychczasowych kas (art. 145a ustawy o VAT). Podatnicy będą mogli nabywać i wykorzystywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju. Zostanie to jednak ograniczone czasowo (art. 145b ustawy o VAT). Założeniem jest, że dotychczasowe kasy będą funkcjonowały obok kas online aż do momentu ich wyeksploatowania. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat. Docelowy będzie jednak system kas online, a kasy dotychczasowe zostaną stopniowo wycofane z rynku jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas.

Warunkiem stosowania dotychczasowych kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii jest, aby kasy te:

 • zapewniały prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz
 • przechowywały te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii - dodatkowo zapewniały bezpieczne ich przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych.

Zasady korzystania z dotychczasowych kas

Rodzaj kasy

Termin, do kiedy będą wydawane potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla producentów, importerów oraz podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć kas

Do kiedy można stosować dotychczas używane kasy

Czy przysługuje ulga na nabycie kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Kara za niepoddanie kasy przeglądowi technicznemu w terminie

Kasy z elektronicznym zapisem kopii

31 grudnia 2022 r.

Do momentu ich wyeksploatowania, chyba że podatnik wykonuje czynności, dla których wymiana jest obowiązkowa

Tylko gdy kasa zostanie nabyta przed 1 maja 2019 r.

300 zł nałożone w drodze decyzji; wykonanie obowiązku będzie stwierdzane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy; karę pieniężną trzeba będzie uiścić, bez wezwania, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.

Kasy z papierowym zapisem kopii

31 sierpnia 2019 r.

Do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej, która nie podlega wymianie, chyba że wcześniej podatnik zostanie zobowiązany do wymiany kasy ze względu na rodzaj wykonywanych czynności

Tylko gdy kasa zostanie nabyta przed 1 maja 2019 r.

Dla niektórych branż wymiana dotychczas używanych kas na kasy online będzie obowiązkowa. Dotyczy to:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, a także świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych oraz motorowerów - kasy online od 2020 r.;
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - kasy online od 2020 r.;
 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wykonywanych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania - kasy online od 1 lipca 2020 r.;
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytworzonych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - kasy online od 1 lipca 2020 r. 
 • świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu - kasy online od 2021 r.

Podatnicy, którzy zakupią kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nadal będą obowiązani dokonać zgłoszenia takiej kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Zdalna fiskalizacja dotyczy tylko kas online.

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii:

 • nadal będą obowiązani dokonywać wydruku kopii dokumentów wystawianych przy zastosowaniu tych kas;
 • nie będą mogli wymienić pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu.

Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą obowiązani składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten będzie zawierał:

 • imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis,
 • imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podatnika,
 • numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz
 • datę dokonania przeglądu.

2. Na jakich zasadach będzie przysługiwała ulga na zakup kasy

Jeżeli podatnik zakupi kasę od 1 maja 2019 r., to będzie mógł uzyskać ulgę na jej zakup, pod warunkiem że będzie to kasa online. Ulga na zakup kas starego typu nie będzie przysługiwała. W przypadku kas nabytych do 30 kwietnia 2019 r. zwrot przysługuje na dotychczasowych zasadach (art. 5 ustawy zmieniającej z 15 marca 2019 r.).

UWAGA!
Ulga na zakup kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nabytej przed 1 maja 2019 r., przysługuje na dotychczasowych zasadach.

O ulgę na zakup kas online będą mogli wystąpić podatnicy, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas online (art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT);

Jest to zmiana w porównaniu z obecnym stanem prawnym, gdyż o ulgę będzie mógł wystąpić również podatnik, który ewidencjonuje część obrotu na kasie rejestrującej, a w wyniku np. zmiany przepisów obowiązkiem tym zostaje objęty kolejny zakres jego działalności.

 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas online oraz dotychczas nie używali kas online ani kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do prowadzenia ewidencji sprzedaży (art. 111 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT);
 • powstał obowiązek wymiany kas na kasy online, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień (art. 145b ust. 3 ustawy o VAT):

- 1 stycznia 2020 r. - dla podatników, którzy są zobowiązani wymienić kasy od 2020 r.;

- 1 lipca 2020 r. - dla podatników, którzy są zobowiązani wymienić kasy od 1 lipca 2020 r.;

- 1 stycznia 2021 r. - dla podatników, którzy są zobowiązani wymienić kasy od 1 stycznia 2021 r.

Ponadto przyjęto założenie, że uznaje się, iż kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Podatnicy, aby skorzystać z ulgi na zakup kas, będą zatem mieć pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji, i na te kasy będzie przysługiwała „ulga”.

Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do podatników, u których nie powstał obowiązek, a którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących (również kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji.

Nadal kwota ulgi będzie wynosić 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Rozliczenie będzie wyglądać w następujący sposób:

 • gdy kwota ulgi w okresie rozliczeniowym będzie niższa od kwoty podatku należnego, zostanie odliczona od tego podatku (pomniejszy kwotę VAT należnego), lub
 • gdy kwota ulgi będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik będzie mógł wystąpić o zwrot ich różnicy na swój rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub o odliczenie tej różnicy od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Podatnicy zwolnieni z VAT otrzymają zwrot ulgi tak jak dotychczas - na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

UWAGA!
Podatnik będzie miał obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

 • zakończy działalność gospodarczą lub

 • nie podda kasy w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis.

Dodatkowe przypadki, kiedy należy zwrócić ulgę, tak jak obecnie określi rozporządzenie.

Podatnicy, którzy zaprzestaną używania kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w związku z zakupem kas online, do czego będą zobowiązani na podstawie w art. 145b ust. 1 tej ustawy, nie będą musieli zwracać ulgi na zakup kas starego typu (art. 6 ustawy zmieniającej z 15 marca 2019 r.). Tak będzie również wtedy, gdy kasy będą użytkowane krócej niż 3 lata. Dotyczy to jednak tylko podatników, którzy zostali wymienieni jako zobowiązani do wymiany kas ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Gdyby podatnik bez obowiązku ustawowego chciał wymienić kasę przed upływem 3 lat, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi na jej zakup i nie będzie mu przysługiwała ulga na zakup nowej kasy online.

Jednocześnie Minister Finansów został upoważniony do wydania rozporządzenia, w którym:

 • określi warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot ulgi, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z odliczeniem albo zwrotem tych kwot;
 • określi warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot ulgi oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem albo zwrotem,
 • może podwyższyć wysokość odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, uwzględniając wydatki związane z ich zakupem.

Dopiero po wydaniu tego rozporządzenia poznamy szczegółowe zasady rozliczania ulgi na zakup kasy. Z przedstawionego projektu wynika, że ustawodawca nie wprowadzi limitu zwrotu na rachunek bankowy kwoty ulgi, tak jak ma to miejsce w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Gdy nie zostanie opublikowane nowe rozporządzenie, będzie obowiązywało dotychczasowe rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Jak wynika z art. 10 ustawy zmieniającej z 15 marca 2019 r., do dnia wejścia w życie nowych regulacji, jednak nie dłużej niż do 1 maja 2021 r. może obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.


3. Jak będzie działała kasa online

Zasady działania kas online, a tym samym obowiązki sprzedawców, określa zmieniony art. 111 ust. 3a ustawy o VAT.

3.1. Zapewnienie dostępu do Internetu

Użytkownik kasy online będzie miał obowiązek zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a CRK (Centralne Repozytorium Kas).

CRK będzie systemem teleinformatycznym służącym do:

1) odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:

a) dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji,

b) dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;

2) analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;

3) przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.

Na podatnika został nałożony obowiązek zapewnienia połączenia w sposób, który został określony w art. 111a ust. 3 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że przesył danych ma mieć charakter ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni. Oznacza to, że kasa online ma mieć możliwość przesyłu informacji w czasie rzeczywistym, a proces ten będzie:

 • automatyczny i zgodny z otrzymanym przez kasę harmonogramem przesyłu danych oraz
 • bezpośredni, czyli informacje z kas online trafiają bezpośrednio do CRK, bez udziału podmiotów pośredniczących.

Obowiązek przesyłu danych będzie zatem w praktyce realizowany bez udziału człowieka (poza etapem podłączenia kasy do Internetu).

Jednak gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie będzie możliwe zapewnienie połączenia z Internetem (art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT):

1) czasowo - podatnik będzie obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn,

2) trwale - podatnik będzie obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

Jak z tego wynika, kasy online będą działać mimo przerwy w dostępie do Internetu. Podatnik nie będzie musiał przerywać sprzedaży, tak jak w przypadku braku prądu.

CRK będzie prowadził Szef Krajowej Administracji Skarbowej (art. 111a ustawy o VAT). To on będzie formułował polecenia do kas rejestrujących oraz udostępniał dane zgromadzone w CRK:

 • Ministrowi Finansów,
 • dyrektorom izb administracji skarbowej,
 • naczelnikom urzędów skarbowych,
 • naczelnikom urzędów celno-skarbowych,

w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Między kasami online a CRK komunikacja będzie się odbywała w obie strony. Kasy online będą przesyłały do CRK dane dotyczące pracy kas i ewidencjonowanych danych. Natomiast CRK będzie przesyłał do kas polecenia:

 • związane z fiskalizacją kasy rejestrującej;
 • obejmujące określenie:

        - sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

        - sposobu pracy kasy;

 • zapewnienia prawidłowości pracy kasy rejestrującej.

3.2. Wydawanie paragonów i przechowywanie dokumentów

Nadal sprzedawca będzie miał obowiązek:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz
 • wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Obowiązek ten pozostał bez zmian. Ustawodawca nie wprowadził, mimo wcześniejszych zapowiedzi, możliwości przesyłania paragonów e-mailem, co na pewno uprościłoby sprzedaż internetową.

Podatnicy będą mieli obowiązek:

 • przechowywania kopii dokumentów kasowych do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości;
 • dokonywania wydruku dokumentów wystawianych z zastosowaniem kasy rejestrującej; w przypadku kas online nie trzeba drukować kopii tych dokumentów, gdyż są przechowywane w formie elektronicznej;
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie rozporządzenia wykonawczego.

3.3. Przeglądy techniczne

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas online będą również obowiązani:

 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
 • poddawać kasy rejestrujące w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących; wykonanie tego obowiązku będzie stwierdzane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy rejestrującej i zapisu daty dokonania tego przeglądu w CRK;
 • poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji;
 • zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.

Zasady dokonywania zgłoszeń do przeglądu i terminy tych przeglądów określi nowe rozporządzenie w sprawie kas. Zasadniczo obowiązki te nie różnią się od dotychczasowych. Wskazano tylko wprost, że przeglądy muszą odbywać się w wymienionych w rozporządzeniu terminach. Nowością jest kara za brak terminowych przeglądów.

W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w rozporządzeniu obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 300 zł (art. 111 ust. 6ka ustawy o VAT). Wpływy z kar pieniężnych będą stanowić dochód budżetu państwa. Karę pieniężną trzeba będzie uiścić bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji określającej karę

Z projektu nowego rozporządzenia w sprawie kas wynika, że przeglądy będą się odbywać tak jak dotychczas, nie rzadziej niż co 2 lata, z wyjątkiem kas o zastosowaniu specjalnym.

3.4. Zgłoszenia kas online

Użytkownicy kas online nie będą dokonywać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

Kasy online, co do zasady, będą się łączyły z CRK w sposób zautomatyzowany. Dlatego nie będzie już obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (obecny art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy VAT). Zgłoszenie to w przypadku kas online zostanie dokonane w trakcie zgłoszenia faktu fiskalizacji.

Obowiązek zgłoszenia kasy nadal będzie ciążył na podatniku, który będzie stosował kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

3.5. Zasady korzystania z kas online

Utrzymano zasadę, że można stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży. Wyjątek dotyczy podatników prowadzących ewidencję sprzedaży, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze albo marża. W takim przypadku ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganej przez nich wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Nowością dla podatników ewidencjonujących obrót na kasie rejestrującej jest odejście od zasady, że kasa musi stanowić własność podatnika. Podatnicy będą mogli używać kas rejestrujących online do prowadzenia ewidencji sprzedaży również na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Warunkiem będzie, aby te kasy zostały nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze w okresie obowiązywania potwierdzenia wymaganego dla tych kas.

Ewidencja sprzedaży w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności będzie mogła być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania wskazane w rozporządzeniu (art. 111b ust. 1 ustawy o VAT). Kasa rejestrująca w postaci oprogramowania ma być aplikacją możliwą do zainstalowania na dowolnym urządzeniu łączącym się z Internetem. Sprzedawca będący użytkownikiem takiej kasy nie będzie musiał używać „typowej” kasy rejestrującej - wystarczający byłby tablet lub komputer i drukarka. Na komputerze będzie instalowane oprogramowanie, dzięki któremu paragon byłby przesyłany online do Szefa KAS.

Do określenia w drodze rozporządzenia, jaki to będzie rodzaj czynności lub jaka grupa podatników, został uprawniony Minister Finansów. Jest to jednak delegacja fakultatywna, co oznacza, że Minister może, ale nie musi wydać takiego rozporządzenia. Do czasu, gdy MF nie skorzysta z tego uprawnienia, przepis ten pozostanie martwy.

4. Jakie obowiązki mają producenci kas online

Kasa rejestrująca online musi:

 • zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy na zewnętrzne nośniki danych oraz
 • umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą a CRK.

Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez MF (art. 111 ust. 6a ustawy o VAT).

Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących online w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jest to potwierdzenie, że dana kasa spełnia obowiązkowe funkcje i wymagania techniczne dla kas online.

Potwierdzenia będą wydawane na czas określony i mogą być cofnięte w przypadku wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących:

1) niespełniających wymienionych funkcji lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących online albo

2) niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy rejestrującej lub dokumentami dołączanymi do wniosku o wydanie tego potwierdzenia.

Spełnienie funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących online będzie stwierdzane na podstawie wyników badań wykonywanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, potwierdzonych sprawozdaniem. W przypadku stwierdzenia na podstawie badań, że dany typ kas rejestrujących nie spełnia określonych funkcji lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących, Prezes Głównego Urzędu Miar odmówi wydania potwierdzenia.

Za wprowadzenie do obrotu kasy:

 • która wbrew deklaracji nie spełnia funkcji lub wymagań technicznych dla kas rejestrujących przewidzianych dla kas online lub
 • do której nie dołączono takiej deklaracji,

naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć, w drodze decyzji, na producenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kasy rejestrującej albo inny podmiot wprowadzający do obrotu tę kasę karę pieniężną w wysokości 5000 zł (art. 111 ust. 6j ustawy o VAT). Podstawą do wydania tej decyzji w zakresie funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących online będzie opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wydana opinia będzie zawierała opis braków w zakresie spełnienia tych funkcji lub wymagań technicznych (art. 111 ust. 6k ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

 • art. 111, art. 111a, art. 145a, art. 145b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2433

 • art. 3-11 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - Dz. U. z 2019 r., poz. 675

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  9 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zgłaszanie naruszeń a ochrona sygnalistów – procedura. Zostało już mało czasu na wdrożenie!
  Zgłaszanie naruszeń a ochrona sygnalistów – procedura. Problematyka sygnalizacji nieprawidłowości i ochrony sygnalistów to wyzwania, przed którymi niebawem staną podmioty z sektora prywatnego i publicznego w całej Europie. Pojawiają się w związku z tym liczne pytania, np.: czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmie? Co mi grozi jeżeli tego nie zrobię? To już ostatni moment, aby zgłębić temat – wskazuje mec. Dagmara Pajączkowska z kancelarii Chmura i Partnerzy.
  Wykup samochodu z leasingu - zmiany od 2022 roku
  Wykup samochodu z leasingu - zmiany od 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez Polski Ład pozbawią sporą część przedsiębiorców możliwości zawarcia umowy leasingu z korzystnym, 1-proc. wykupem auta – wynika z analiz Santander Consumer Multirent. Od czasu ogłoszenia zmian dla branży leasingowej przyjętych w ramach Polskiego Ładu nie milknie dyskusja o tym, jak wpłyną one na prawa leasingobiorców. Z przedstawionych informacji wynika, że nowe przepisy skupią się na ograniczeniu możliwości wykupienia pojazdu do majątku prywatnego. Jak teraz będzie wyglądał ten proces?
  Odpowiedzialność nabywcy na tle ustawy o VAT
  Solidarna odpowiedzialność VAT. Nabywanie towarów od kontrahentów ma swoje konsekwencje podatkowe. W większości przypadków przedsiębiorcy dokonują w takiej sytuacji odliczenia podatku VAT na podstawie otrzymanych faktur. Ustawa o VAT przewiduje jednak tzw. solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe kontrahenta w określonych przypadkach. Dodatkowo coraz bardziej popularny staje się nurt należytej staranności, który – co warto zaznaczyć na wstępie – nie doczekał się jeszcze ustawowej definicji. Te dwie instytucje są kluczowe, jeżeli chodzi o odpowiedzialność podatkową nabywcy towarów na tle ustawy o VAT.
  Sprzedaż wysyłkowa towarów konsumentom w Polsce przez podatnika VAT zgłoszonego do procedury OSS a JPK_VAT
  W ramach procedury OSS nie należy rozliczać dostaw towarów na rzecz konsumentów, podlegających opodatkowaniu w Polsce i nie spełniających definicji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) z art. 2 pkt 22a ustawy o VAT. Takie dostawy powinny być rozliczane w krajowej deklaracji VAT, a właściwym organem podatkowym pozostaje dla tych transakcji krajowy organ podatkowy. Złożenie deklaracji elektronicznej JPK_VAT w Polsce jest konieczne w takich przypadkach. Rejestracja do procedury unijnej na potrzeby rozliczenia WSTO nie wyłącza obowiązku składania krajowych deklaracji VAT. Złożenie deklaracji krajowej nie stanowi naruszenia procedury OSS. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2021 r.
  Stawka 0% VAT na żywność
  Stawka 0% VAT na żywność. 7 grudnia 2021 r. na spotkaniu ECOFIN ministrowie finansów państw członkowskich UE osiągnęli porozumienie co do tekstu nowelizacji dyrektywy VAT w zakresie objęcia stawką 0% produktów żywnościowych. Do zmiany dyrektywy potrzebna jest decyzja Rady Unii Europejskiej i może to nastąpić nie wcześniej niż w 2022 roku. Polska nie chce czekać z wprowadzeniem stawki 0% VAT na żywność do 2022 roku (przede wszystkim z uwagi na wysoką inflację) i cały czas apeluje do Komisji Europejskiej o zgodę na tymczasowe (na 6 miesięcy) zastosowanie tej stawki.
  Składka zdrowotna 2022 a stawka godzinowa w umowach zlecenia
  Jak nowe zasady ustalania składki zdrowotnej wpłyną w 2022 roku na obliczanie stawki godzinowej zleceniobiorców? Jak obliczyć składkę zdrowotną i wynagrodzenie zleceniobiorcy, który oprócz zlecenia pracuje też na umowę o pracę.
  Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, tzw. CIT estoński w 2022 roku - ile faktycznie wyniesie opodatkowanie
  CIT estoński w 2022 roku. Nowelizacja wielu przepisów podatkowych (tzw. Nowy Ład), wprowadzi od 2022 roku znaczne zmiany w zakresie opodatkowania spółek ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT-em estońskim). Zmiana dotychczasowych zasad wydaje się niezbędna, gdyż jak wskazuje praktyka, CIT estoński w obecnym kształcie nie spotkał się uznaniem w oczach podatników. W 2021 roku tą formę opodatkowania wybrało jedynie około 300 podmiotów z ponad 460 tysięcy aktywnych spółek zarejestrowanych w Polsce.
  Korekta "in minus" wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) - termin
  Korekta "in minus" WNT - termin. W lipcu 2021 r. podatnik rozliczający VAT miesięcznie nabył towary od niemieckiego kontrahenta. W związku z tym rozpoznał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Pod koniec października 2021 r. podatnik zwrócił część tych towarów. 5 listopada 2021 r. otrzymał od niemieckiego kontrahenta fakturę korygującą. Kiedy podatnik powinien dokonać korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku ze zwrotem części towarów?
  Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU
  Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU. Podatnik sprzedaje monitory komputerowe. Czy wykazując faktury dokumentujące ich dostawy w pliku JPK_VAT, powinien stosować kod GTU_06?
  Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych
  Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych. 7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki niemu – w ramach wytyczonej przez rząd strategii rozwoju elektromobilności – w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.
  VAT przy likwidacji spółki cywilnej - rozliczenia
  VAT przy likwidacji spółki cywilnej. Ze statystyk wynika, że nawet 1/3 firm nie przetrwa swojego pierwszego roku na rynku. Świadomy przedsiębiorca powinien wiedzieć jakie czynności na gruncie podatku VAT powinien dokonać w ramach likwidacji działalności gospodarczej.
  „Nowy start” - wparcie finansowe na ponowne otwarcie firmy
  „Nowy start” - wparcie finansowe na ponowne otwarcie firmy. Strach przed porażką jest jednym z głównych hamulcowych rozwoju przedsiębiorczości. Jak wynika z badania PARP, 41 proc. osób, które widzą szanse biznesowe w swoim otoczeniu, nie decyduje się na otworzenie własnej firmy z powodu tej obawy. Porażka jest jednak ryzykiem wpisanym w każdy biznes i może stanowić ważną lekcję na przyszłość. Tym, którzy mimo niepowodzenia zdecydowali się wrócić na rynek i ponownie rozpocząć działalność gospodarczą, PARP pomaga w ramach projektu „Nowy start”. O wsparcie, dzięki któremu łatwiejszy będzie powrót na rynek, mogą aplikować mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.
  Kasy fiskalne w 2022 roku – limit, zwolnienia, nowe rozporządzenie
  Kasy fiskalne w 2022 roku - limit, zwolnienia. Kto w 2022 roku będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych)? Kiedy nastąpi utrata zwolnienia? Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
  Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
  Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
  Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
  TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.