reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Kasy fiskalne - zmiany od 1 maja 2019 r.

Kasy fiskalne - zmiany od 1 maja 2019 r.

Uchwalona 15 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach wprowadza kasy online. Wymiana dotychczas stosowanych kas na kasy online rozpocznie się od 2020 r. Jednak nowe przepisy dotyczące zasad ewidencjonowania będą obowiązywać od 1 maja 2019 r.

Kasy online będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia. Nowe kasy będą wyposażone w funkcjonalność połączenia z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), do którego będą przesyłane dane z tych kas.

Polecamy: Biuletyn VAT
Polecamy: VAT 2019. Komentarz

1. Na jakich zasadach będą mogły być stosowane dotychczasowe kasy

Dopuszczalne będzie stosowanie dotychczasowych kas (art. 145a ustawy o VAT). Podatnicy będą mogli nabywać i wykorzystywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju. Zostanie to jednak ograniczone czasowo (art. 145b ustawy o VAT). Założeniem jest, że dotychczasowe kasy będą funkcjonowały obok kas online aż do momentu ich wyeksploatowania. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat. Docelowy będzie jednak system kas online, a kasy dotychczasowe zostaną stopniowo wycofane z rynku jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas.

Warunkiem stosowania dotychczasowych kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii jest, aby kasy te:

 • zapewniały prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz
 • przechowywały te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii - dodatkowo zapewniały bezpieczne ich przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych.

Zasady korzystania z dotychczasowych kas

Rodzaj kasy

Termin, do kiedy będą wydawane potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla producentów, importerów oraz podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć kas

Do kiedy można stosować dotychczas używane kasy

Czy przysługuje ulga na nabycie kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Kara za niepoddanie kasy przeglądowi technicznemu w terminie

Kasy z elektronicznym zapisem kopii

31 grudnia 2022 r.

Do momentu ich wyeksploatowania, chyba że podatnik wykonuje czynności, dla których wymiana jest obowiązkowa

Tylko gdy kasa zostanie nabyta przed 1 maja 2019 r.

300 zł nałożone w drodze decyzji; wykonanie obowiązku będzie stwierdzane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy; karę pieniężną trzeba będzie uiścić, bez wezwania, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej wymierzeniu.

Kasy z papierowym zapisem kopii

31 sierpnia 2019 r.

Do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej, która nie podlega wymianie, chyba że wcześniej podatnik zostanie zobowiązany do wymiany kasy ze względu na rodzaj wykonywanych czynności

Tylko gdy kasa zostanie nabyta przed 1 maja 2019 r.

Dla niektórych branż wymiana dotychczas używanych kas na kasy online będzie obowiązkowa. Dotyczy to:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, a także świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych oraz motorowerów - kasy online od 2020 r.;
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - kasy online od 2020 r.;
 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wykonywanych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania - kasy online od 1 lipca 2020 r.;
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytworzonych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - kasy online od 1 lipca 2020 r. 
 • świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu - kasy online od 2021 r.

Podatnicy, którzy zakupią kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nadal będą obowiązani dokonać zgłoszenia takiej kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Zdalna fiskalizacja dotyczy tylko kas online.

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii:

 • nadal będą obowiązani dokonywać wydruku kopii dokumentów wystawianych przy zastosowaniu tych kas;
 • nie będą mogli wymienić pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu.

Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą obowiązani składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten będzie zawierał:

 • imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis,
 • imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podatnika,
 • numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz
 • datę dokonania przeglądu.

2. Na jakich zasadach będzie przysługiwała ulga na zakup kasy

Jeżeli podatnik zakupi kasę od 1 maja 2019 r., to będzie mógł uzyskać ulgę na jej zakup, pod warunkiem że będzie to kasa online. Ulga na zakup kas starego typu nie będzie przysługiwała. W przypadku kas nabytych do 30 kwietnia 2019 r. zwrot przysługuje na dotychczasowych zasadach (art. 5 ustawy zmieniającej z 15 marca 2019 r.).

UWAGA!
Ulga na zakup kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nabytej przed 1 maja 2019 r., przysługuje na dotychczasowych zasadach.

O ulgę na zakup kas online będą mogli wystąpić podatnicy, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas online (art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT);

Jest to zmiana w porównaniu z obecnym stanem prawnym, gdyż o ulgę będzie mógł wystąpić również podatnik, który ewidencjonuje część obrotu na kasie rejestrującej, a w wyniku np. zmiany przepisów obowiązkiem tym zostaje objęty kolejny zakres jego działalności.

 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas online oraz dotychczas nie używali kas online ani kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do prowadzenia ewidencji sprzedaży (art. 111 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT);
 • powstał obowiązek wymiany kas na kasy online, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień (art. 145b ust. 3 ustawy o VAT):

- 1 stycznia 2020 r. - dla podatników, którzy są zobowiązani wymienić kasy od 2020 r.;

- 1 lipca 2020 r. - dla podatników, którzy są zobowiązani wymienić kasy od 1 lipca 2020 r.;

- 1 stycznia 2021 r. - dla podatników, którzy są zobowiązani wymienić kasy od 1 stycznia 2021 r.

Ponadto przyjęto założenie, że uznaje się, iż kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Podatnicy, aby skorzystać z ulgi na zakup kas, będą zatem mieć pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji, i na te kasy będzie przysługiwała „ulga”.

Regulacja ta będzie miała zastosowanie również do podatników, u których nie powstał obowiązek, a którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących (również kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji.

Nadal kwota ulgi będzie wynosić 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Rozliczenie będzie wyglądać w następujący sposób:

 • gdy kwota ulgi w okresie rozliczeniowym będzie niższa od kwoty podatku należnego, zostanie odliczona od tego podatku (pomniejszy kwotę VAT należnego), lub
 • gdy kwota ulgi będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik będzie mógł wystąpić o zwrot ich różnicy na swój rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub o odliczenie tej różnicy od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Podatnicy zwolnieni z VAT otrzymają zwrot ulgi tak jak dotychczas - na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

UWAGA!
Podatnik będzie miał obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

 • zakończy działalność gospodarczą lub

 • nie podda kasy w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis.

Dodatkowe przypadki, kiedy należy zwrócić ulgę, tak jak obecnie określi rozporządzenie.

Podatnicy, którzy zaprzestaną używania kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w związku z zakupem kas online, do czego będą zobowiązani na podstawie w art. 145b ust. 1 tej ustawy, nie będą musieli zwracać ulgi na zakup kas starego typu (art. 6 ustawy zmieniającej z 15 marca 2019 r.). Tak będzie również wtedy, gdy kasy będą użytkowane krócej niż 3 lata. Dotyczy to jednak tylko podatników, którzy zostali wymienieni jako zobowiązani do wymiany kas ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Gdyby podatnik bez obowiązku ustawowego chciał wymienić kasę przed upływem 3 lat, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi na jej zakup i nie będzie mu przysługiwała ulga na zakup nowej kasy online.

Jednocześnie Minister Finansów został upoważniony do wydania rozporządzenia, w którym:

 • określi warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot ulgi, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z odliczeniem albo zwrotem tych kwot;
 • określi warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot ulgi oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem albo zwrotem,
 • może podwyższyć wysokość odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, uwzględniając wydatki związane z ich zakupem.

Dopiero po wydaniu tego rozporządzenia poznamy szczegółowe zasady rozliczania ulgi na zakup kasy. Z przedstawionego projektu wynika, że ustawodawca nie wprowadzi limitu zwrotu na rachunek bankowy kwoty ulgi, tak jak ma to miejsce w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Gdy nie zostanie opublikowane nowe rozporządzenie, będzie obowiązywało dotychczasowe rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Jak wynika z art. 10 ustawy zmieniającej z 15 marca 2019 r., do dnia wejścia w życie nowych regulacji, jednak nie dłużej niż do 1 maja 2021 r. może obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama