reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Ulga na zakup kasy fiskalnej online - zmiany od 1 maja 2019 r.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online - zmiany od 1 maja 2019 r.

Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Projekt ten przewiduje uproszczenie systemu zwrotu kosztów nabycia kas fiskalnych online (tzw. ulgi na zakup kasy). Podatnicy VAT będą mogli dokonać odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas online (nadal nie więcej niż 700 zł), co do zasady, w jednej deklaracji VAT, a nie tak jak dotąd w deklaracjach za kolejne okresy rozliczeniowe. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 maja 2019 r. razem z nowelizacją ustawy o VAT z 15 marca 2019 r., wprowadzającą kasy fiskalne online.

Kasy fiskalne online 2019-2022

Obowiązek stosowania kas rejestrujących (fiskalnych) online wprowadza ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (dalej jako: nowelizacja), która oczekuje obecnie na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw. Ustawa ta ma wejść w życie 1 maja 2019 r.

Tak, jak dotąd ewidencja sprzedaży podatników VAT na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna się odbywać z zastosowaniem kas rejestrujących. Jednak stopniowo kasy nowego typu (kasy online) mają zastępować dotychczas stosowane modele kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii).

Kasy nowego typu (kasy fiskalne online) wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, (oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy) także przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych z kas online, z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Dane te będą przekazywane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK) – czyli systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK będzie odbierało i gromadziło dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych.

Zgodnie z art. 145a ust. 7 ww. nowelizacji potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

 1. kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że po tych datach nie można będzie nabywać tych kas starego typu. W szczególności już od września 2019 r. nie można będzie nabywać kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii.

Natomiast (oprócz niżej wymienionych branż) będzie można nadal (tj. po ww. terminach) stosować wcześniej nabyte kasy starego typu aż do ich faktycznego wyeksploatowania.

Niektóre branże mają bezwzględny obowiązek rozpocząć stosowanie kas fiskalnych online wcześniej. Zgodnie z art. 145b ww. nowelizacji podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas starego typu (tj. kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) w terminie:

 1. do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
 1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 1. do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
 1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 1. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
 1. fryzjerskich,
 2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
 3. budowlanych,
 4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. prawniczych,
 6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Obowiązek ten stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy użyciu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży ww. towarów lub świadczenia ww. usług.

Podatnicy, którzy mogą stosować stare typy kas fiskalnych w ww. terminach mogą oczywiście wcześniej wymienić je na kasy nowego typu (kasy online), umożliwiające połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Jednak ci podatnicy nie mogą wcześniej niż po upływie ww. terminów skorzystać z ulgi na zakup kas online (tj. odliczyć lub uzyskać zwrot kosztów nabycia tych nowych kas).

Co więcej „w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas” ww. terminy obowiązkowego przejścia na kasy fiskalne online mogą zostać przedłużone przez Ministra Finansów.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

W art. 1 pkt 2 lit. f nowelizacji (zmiana art. 111 ust. 4 ustawy o VAT) uregulowano zasady zwrotu kwot wydanych za zakup kasy online w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł (limit odliczenia nie zmienia się w porównaniu do aktualnie obowiązujących regulacji).

Ulga ta przysługuje podatnikom, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w ww. obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy (dobrowolnie) rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, jeżeli dotychczas nie używali oni kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Ulga będzie przysługiwała tylko w odniesieniu do kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Ulga nie będzie przysługiwała w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas.

Minister Finansów podkreśla, że z uwagi na ograniczenia budżetu, omawiane odliczenie nie będzie przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Przy czym podatnicy, którzy mogą dłużej stosować stare typy kas fiskalnych - mogą skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących online - ale w ich przypadku za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień, w którym powstał dla nich obowiązek stosowania kas online, tj::

1)     1 stycznia 2020 r. – dla podatników:

 1. świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym napraw opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 2. sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych;

2)     1 lipca 2020 r. – dla podatników:

 1. świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 2. sprzedających węgiel, brykiety i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczone do celów opałowych;

3)     1 stycznia 2021 r. – dla podatników świadczących usługi:

 1. fryzjerskie,
 2. kosmetyczne i kosmetologiczne,
 3. budowlane,
 4. w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. prawnicze,
 6. związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Procedura odliczenia lub zwrotu

Przygotowany 30 stycznia 2019 r. a opublikowany 2 kwietnia 2019 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika przewiduje korzystniejsze dla podatników zasady korzystania z przedmiotowej ulgi.

W omawianym projekcie rozporządzenia (w § 2) określono warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online.

Podatnik czynny podatku od towarów i usług (VAT) może dokonać tego odliczenia w składanej deklaracji podatkowej dla podatku do towarów i usług.

Podatnik wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT lub podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, składa do urzędu skarbowego wniosek o zwrot tej kwoty na rachunek bankowy.

Podatnik VAT, jeżeli chce skorzystać z możliwości odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej online musi spełnić następujące warunki:

 • dokonać fiskalizacji kasy nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online;
 • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas online, których zakup nastąpił w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT,
 • posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Tak jak już wspomniano podatnicy dobrowolnie (czyli bez przewidzianego w ustawie obowiązku) rozpoczynający prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online mogą skorzystać z możliwości odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online, jeżeli dotąd w działalności gospodarczej nie używali żadnych kas rejestrujących.

W omawianym projekcie nowego rozporządzenia zrezygnowano z dotychczas obligatoryjnego warunku złożenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji. Zatem po 1 maja 2019 r. podatnik, który będzie ubiegał się o zwrot kwoty wydanej na zakup nie będzie musiał już składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeszcze przed terminem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, takiego oświadczenia.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama