Kategorie

Zakup samochodu za granicą (w innym kraju UE) - rozliczenie VAT

Zakup samochodu za granicą - rozliczenie VAT
Zakup samochodu za granicą - rozliczenie VAT
Materiały prasowe Opel
Podatnik VAT, który sprowadza samochód z innego kraju UE, jest obowiązany spełnić dodatkowe warunki, inaczej niż w przypadku zakupu pozostałych towarów. Sposób rozliczenia VAT od zakupu samochodu w innym kraju UE zależy od tego, czy nabycie to można zakwalifikować jako WNT.

Zakup w innym kraju UE samochodu, który został przywieziony do Polski, należy rozliczyć jako WNT, gdy:

1) nabywcą towarów jest:

· podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

· osoba prawna niebędąca podatnikiem;

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem.

Uwaga! Niezależnie od statusu dostawcy i nabywcy rozliczamy WNT, gdy kupiony samochód możemy zaliczyć do nowych środków transportu, również gdy jedna ze stron lub obie nie są podatnikami VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Krok 1. Ustalamy, czy zakupiony samochód jest nowym środkiem transportu

Do nowych środków transportu zaliczamy m.in. pojazdy samochodowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli:

· przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub

· od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

Wystarczy, że zostanie spełniony jeden warunek.

Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu uznaje się dzień, w którym:

· został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub

· po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego,

w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on:

· wydany przez producenta pierwszemu nabywcy lub

· po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Krok 2. Ustalamy, czy należy rozliczyć WNT, gdy samochód nie jest nowym środkiem transportu

Gdy kupiony samochód nie jest nowym środkiem transportu, status stron transakcji decyduje, czy wystąpi WNT.

WNT nie wystąpi, jeśli nabywcą jest:

· rolnik ryczałtowy, który nabywa samochód do prowadzonej działalności rolniczej,

· podatnik, który wykonuje jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

· podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (ze względu na wysokość obrotów),

· osoba prawna, która nie jest podatnikiem

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego oraz w poprzednim roku kwoty 50 000 zł, chyba że wybierze on opcję opodatkowania WNT.

Polski podatnik nie rozliczy WNT także wtedy, gdy samochód został kupiony, a jego dostawa była opodatkowana według procedury VAT marża.

Zasady rozliczania zakupu samochodu w innym kraju UE*

Lp.

Status sprzedawcy

Status nabywcy

Sposób opodatkowania dostawy samochodu

Czy rozliczamy WNT

Czy składamy dodatkowe deklaracje lub wniosek do urzędu skarbowego

1

2

3

4

5

6

1.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT czynny

Zasady ogólne

Tak

Tak, VAT-23, jeżeli środek transportu ma być zarejestrowany przez nabywcę na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, ale jest użytkowany na terytorium kraju.

Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

2.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT czynny

VAT od marży

Nie

Nie

3.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT zwolniony, który wybrał opodatkowanie WNT lub jest do tego zobowiązany

Zasady ogólne

Tak

Tak, VAT-23, jeżeli środek transportu ma być zarejestrowany przez nabywcę na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, ale jest użytkowany na terytorium kraju.

Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

4.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT zwolniony, który wybrał opodatkowanie WNT lub jest do tego zobowiązany

VAT od marży

Nie

Nie

5.

Podatnik podatku od wartości dodanej niekorzystający ze zwolnienia z VAT

Podatnik VAT zwolniony, który nie wybrał opodatkowania WNT i nie jest do tego zobowiązany, albo osoba, która nie jest podatnikiem

Zasady ogólne lub VAT od marży

Nie

Nie

6.

Podatnik podatku od wartości dodanej korzystający ze zwolnienia z VAT lub osoba niebędąca podatnikiem

Podatnik VAT czynny lub zwolniony

Dostawa zwolniona z VAT lub niepodlegająca opodatkowaniu

Nie

Nie

* Tabela dotyczy rozliczenia zakupu samochodów, których nie zaliczamy do nowych środków transportu. Gdy są to nowe środki transportu, zawsze rozliczamy VAT od WNT.

Uwaga! Gdy z tytułu zakupu samochodu wystąpi WNT, podatnik przed dokonaniem tej czynności powinien zarejestrować się jako podatnik VAT UE, jeśli nie posiada jeszcze tego statusu.

Krok 3. Rozliczenie VAT od WNT, gdy jesteśmy podatnikiem VAT czynnym

Podatnik VAT czynny, gdy musi rozliczyć WNT od zakupu samochodu, ma następujące obowiązki:

1. Złożyć VAT-23 i wpłacić należny VAT

Obowiązek złożenia VAT-23 dotyczy tylko podatników, którzy w Polsce będą samochód:

· rejestrowali lub

· użytkowali, jeżeli samochód nie podlega rejestracji na terytorium kraju.

Obowiązek ten dotyczy także nowych środków transportu.

Do informacji VAT-23 należy dołączyć kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika.

Przepisy ustawy nie wskazują terminu złożenia VAT-23. Należy uznać, że powinno to nastąpić nie później niż w dniu, w którym mija termin zapłaty VAT.

W tym przypadku VAT płacimy bezpośrednio na rachunek bankowy urzędu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje z chwilą:

· otrzymania samochodu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej - w przypadku nowego środka transportu,

Reklama

· wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy samochodu będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia - w przypadku pozostałych samochodów.

Jeśli faktura została wystawiona przez zagranicznego kontrahenta w obcej walucie, to podstawę opodatkowania ustalamy przeliczając kwotę wyrażoną w walucie obcej na złote według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przykład
Spółka Alfa kupiła w Niemczech używany samochód osobowy. Transakcja stanowi WNT, a samochód będzie rejestrowany przez spółkę. Spółka odebrała samochód 15 listopada. W tym samym dniu została wystawiona faktura na kwotę 6000 euro. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstał 15 listopada 2019 r. Dlatego do 29 listopada 2019 r. spółka musi zapłacić VAT. Do obliczenia podstawy opodatkowania przyjmuje kurs euro z 14 listopada (ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego), czyli 4,1999 PLN/EUR. Podstawa opodatkowania wyniosła więc 25 199,40 zł, a VAT - 5795,86 zł.

2. Rozliczyć zakup w deklaracji VAT-7/VAT-7K i JPK_VAT

Złożenie VAT-23 i zapłata podatku to niejedyne obowiązki podatnika VAT czynnego, który jest zobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu. Zakup rozlicza w poz. 23 i 24. Wypełnia również poz. 38, gdy był zobowiązany wpłacić VAT. Kwota z tej pozycji obniża VAT należny. Powoduje to, że podatnik nie płaci dwa razy VAT. Takich samych zapisów dokonujemy w JPK_VAT.

Przykład
Wróćmy do poprzedniego przykładu. Spółka Alfa rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu. Wpłaciła VAT w wy­sokości 5796 zł. W deklaracji VAT-7 rozlicza WNT.

Jeśli podatnik podejmie decyzję, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności, to aby odliczać pełny VAT związany z tym samochodem, musi złożyć VAT-26 w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem.

VAT naliczony od zakupu samochodu, gdy podatnikowi przysługuje odliczenie, wykazuje on w poz. 43 i 44 lub 45 i 46, w zależności od tego, czy zalicza go do środków trwałych.

3. Złożyć informację podsumowującą

Gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, wykazuje ten zakup również w informacji podsumowującej VAT-UE za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Służy do tego część D tej informacji.


Krok 4. Rozliczenie VAT od WNT, gdy korzystamy ze zwolnienia

Podatnik VAT zwolniony, gdy musi rozliczyć WNT od zakupu samochodu, ma następujące obowiązki:

1. Złożyć VAT-23 i wpłacić należny VAT

Obowiązek złożenia VAT-23 i zapłaty podatku występuje w takich samych przypadkach jak u podatników VAT czynnych i dotyczy tylko podatników, którzy w Polsce będą samochód:

· rejestrowali lub

· użytkowali, jeżeli samochód nie podlega rejestracji na terytorium kraju.

Obowiązek ten dotyczy również wszystkich osób, które zakupiły samochód zaliczany do nowych środków transportu, gdy składają VAT-10.

2. Rozliczyć zakup w deklaracji VAT-8/VAT-10

Reklama

Złożenie VAT-23 i zapłata podatku to niejedyne obowiązki podatnika VAT zwolnionego, który jest zobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu. Gdy jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE (ma taki obowiązek), składa deklarację VAT-8. Zakup rozlicza w poz. 10 i 11. Wypełnia również poz. 20, gdy był zobowiązany wpłacić wcześniej VAT. Kwota z tej pozycji obniża VAT należny. Powoduje to, że podatnik nie płaci dwa razy VAT.

Gdy nabywca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a ma obowiązek rozliczenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu, składa VAT-10 w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Nabywca samochodu nie odliczy VAT należnego, gdy korzysta ze zwolnienia, gdyż samochód nie będzie wykorzystany do czynności opodatkowanych.

Przykład
Jan Kowalski, który nie jest podatnikiem VAT, kupił nowy samochód w salonie samochodowym na Słowacji. Odebrał samochód 14 listopada 2019 r. W tym samym dniu została wystawiona faktura na kwotę 12 000 euro. Oznacza to, że obowiązek podatkowy powstał 14 listopada 2019 r. Dlatego do 28 listopada 2019 r. pan Kowalski musi zapłacić VAT i złożyć VAT-10, gdyż nie jest podatnikiem VAT UE. Do obliczenia podstawy opodatkowania przyjmuje kurs euro z 13 listopada (ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego), czyli 4,1999 PLN/EUR. Dlatego podstawa opodatkowania wyniosła 50 398,80 zł, a VAT - 11 591,72 zł. Pan Kowalski musi również złożyć VAT-23.

3. Złożyć informację podsumowującą

Gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, wykazuje ten zakup również w informacji podsumowującej VAT-UE, składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Nabycie wpisuje w części D informacji podsumowującej.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w Anglii, oddział w Polsce - co warto wiedzieć?

  Firma w Anglii. Ze względu na atrakcyjne dla biznesu rozwiązania prawne oraz przyjazne nastawienie urzędów względem przedsiębiorców, Wielka Brytania przyciąga pod swoje skrzydła wielu przedsiębiorców, chcących pracować w tak odpowiednich dla nich warunkach. Są wśród nich także nasi rodacy. Jednak decydując się na przeniesienie bądź zarejestrowanie firmy w UK, powinni oni pamiętać, że będąc właścicielami spółki typu Limited (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), mają oni możliwość otworzenia oddziału tejże spółki na terytorium Polski. Kiedy taki oddział powinno się otworzyć? Jak to zrobić i jakie płyną z tego korzyści?

  Zmiana urzędu skarbowego neutralna dla dużych podatników

  Zmiana urzędu skarbowego dla dużych podatników. Ponad połowa dużych podatników nie dostrzegła zmiany jakości obsługi w pierwszym kwartale po przeniesieniu obsługi największych podatników do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W pierwszym okresie po wdrożeniu reformy 45,2% respondentów dostrzegło przejściowe pogorszenie się jakości obsługi – wynika z ankiety przeprowadzonej przez EY.

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

  Rygor natychmiastowej wykonalności w celu zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Wydane przeciw spółce postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności upadło, bo wydał je niewłaściwy organ.

  Dlaczego francuskie firmy (prawie) nie płacą w Polsce CIT?

  Szereg francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Jednocześnie wiele francuskich korporacji otrzymało pomoc państwową większą niż zapłacony przez nie podatek – wynika z opublikowanego 5 sierpnia 2021 r. raportu ZPP.

  Ceny transferowe - obowiązek sporządzania dokumentacji „master file”

  Dokumentacja „master file” (ceny transferowe). Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedź na interpelację poselską w sprawie grupowej dokumentacji cen transferowych „master file”.

  Polski Ład. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.