Kategorie

Jak stosować podatkowe ułatwienia czasu epidemii? Przygotuj firmę na kontrolę rozliczeń fiskalnych i prawa do finansowego wsparcia

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Adam Klęczar, radca prawny
Jak stosować podatkowe ułatwienia czasu epidemii? Przygotuj firmę na kontrolę rozliczeń fiskalnych i prawa do finansowego wsparcia /fot. Shutterstock
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące praktycznego stosowania przepisów umożliwiających korzystne rozliczenie należności fiskalnych w związku z korona wirusowym kryzysem gospodarczym. Podatnicy, którzy zastosowali się do objaśnień w stanach faktycznych zbieżnych z opisanymi w dokumencie uzyskają urzędową ochronę na wypadek kontroli fiskusa. Weryfikacji należy spodziewać się nie tylko w zakresie należności podatkowych, ale również prawa do otrzymania i prawidłowości rozliczenia finansowego wsparcia otrzymanego w związku z ekonomicznym spowolnieniem.

Co wynika z opublikowanych objaśnień?

Reklama

Objaśnienia podatkowe z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 obszernie omawiają zasady zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z epidemiologicznym zagrożeniem (w tym dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych), jak również prawa do zastosowania obniżonych stawek VAT w związku z przekazaniem artykułów służących walce z koronawirusem oraz zasady zwolnienia importu towarów przeznaczonych na ten cel. Dużą część publikacji stanowią informacje na temat warunków, jakie muszą spełnić darowizny środków przeznaczonych do zwalczania wirusa, tak aby możliwe było stosowanie zwiększonych kosztów uzyskania przychodu oraz jak podatkowo rozliczyć przekazanie środków ochrony pracownikom i zleceniobiorcom. Dokument wyjaśnia także zasady wstecznego rozliczenia strat podatkowych oraz rezygnacji z wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorców działających w branży nieruchomości z pewnością zainteresują wyjaśnienia zasad odroczenia płatności podatków związanych z wynajmem budynków.

Objaśnienia resortu odnoszą się także do nowych rozwiązań, których wejście w życie wprowadzano stopniowo przed wybuchem pandemii lub które wkrótce miały wejść w życie. Warto odnotować, że obowiązek raportowania danych dla celów VAT w nowej strukturze jednolitego pliku kontrolnego (JPK_V7M / JPK_V7K, potocznie: VDEK), pierwotnie planowany od 1 lipca, wejdzie w życie dopiero z dniem 1 października. W kontekście VDEK istotną kwestią wynikającą z objaśnień jest wymierzanie kary w wysokości 500 zł za każde wykryte uchybienie w przekazanym pliku, które dokonywane będzie na zasadzie uznania administracyjnego i uwarunkowane okolicznościami, nie zaś automatycznie. Daje to podatnikom szansę na korektę rozliczenia i wyjaśnienie z organem podatkowym ewentualnych nieprawidłowości. Znacząco wydłużono również termin na zgłoszenie do urzędu skarbowego w przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy kontrahenta niezgłoszony do wykazu podatników VAT („Biała” lista podatników).

Nie wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione

Reklama

Wiceminister finansów ogłaszając na konferencji prasowej publikację objaśnień podkreślił, że zawierają one około 70 praktycznych przykładów przygotowanych na bazie pytań kierowanych przez podatników. Trudno jednak uniknąć wrażenia, że zamieszczone w objaśnieniach case’y są dość proste, a wręcz sztampowe i z pewnością nie wyczerpują tematu jeśli chodzi o możliwe problemy związane z rozliczeniami podatkowymi w kontekście COVID-19. Podatnicy nie doczekali się w szczególności jasnej odpowiedzi, czy otrzymane dofinansowanie stanowi subwencję, a konsekwencji przychód dla celów podatkowych. Dużą część publikacji wypełniają „suche” wyciągi z przepisów, zatem praktyczna użyteczność zaprezentowanych objaśnień pozostawia wiele do życzenia. Ministerstwo Finansów warunkując prawo do zastosowania podatkowych ułatwień w dalszym ciągu posługuje się również niedookreślonym kryterium „poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Jakkolwiek w opublikowanych objaśnieniach wskazano, iż taki zabieg jest działaniem celowym, niewątpliwie może on wywoływać kontrowersje i prowadzić do sporów z fiskusem.

Z powyższych względów opublikowane wyjaśnienia trzeba uznać jedynie za pewną symboliczną wskazówkę, jeśli chodzi o prawidłowość rozliczeń związanych z ułatwieniami podatkowymi przewidzianymi przez przepisy antykryzysowe. Nie należy ich traktować jako wyczerpujące kompendium wiedzy i odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania, ale raczej jako punkt wyjścia do dyskusji na temat dokonanej kalkulacji zobowiązań podatkowych i ewentualnej ich korekty. Opisane w dokumencie, problematyczne kwestie sygnalizują również, które tematy będą przedmiotem zainteresowania fiskusa w ramach kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz jakie podejście przyjmą w odniesieniu do nich organy fiskalne. Z tego względu niewątpliwie warto zapoznać się z treścią objaśnień i przeanalizować dokonane rozliczenia, gdyż zastosowanie się do nich przyznaje podatnikom ochronę i nie może im szkodzić – w myśl wiążącej organy podatkowe zasady zaufania.

Prawo do rządowego wsparcia pod lupą kontrolujących

Otrzymanie państwowej pomocy, w szczególności subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), rodzi nie tylko trudności podatkowe. Samo uprawnienie do uzyskania wsparcia oraz prawidłowa jego dokumentacja z pewnością będą również przedmiotem weryfikacji. Potencjalnych problemów, które mogą zainteresować kontrolujących urzędników zdecydowanie nie brakuje.

Spadek obrotów i jego przyczyny

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że jedną z przesłanek uzyskania pomocy, jaką musi spełnić firma, jest spadek obrotu gospodarczego w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca 2020 r. lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Przedsiębiorcy mają obowiązek prawidłowego wyliczenia spadku obrotów, a ewentualna kontrola w tym zakresie będzie prowadzona w oparciu o dane gromadzone dla celów rozliczenia VAT (w tym plików JPK). Przedmiotem sporu z kontrolującymi może być rozumienie obrotu gospodarczego, gdyż przepisy regulujące zasady przyznawania subwencji nie zawierają definicji tego pojęcia. Z kolei definicja obrotu gospodarczego jest odmienna w zależności od tego, czy podatnik posiłkuje się przepisami podatkowymi (dodatkowo różne definicje dla celów podatków dochodowych i VAT) czy zapisami ustawy o rachunkowości.

Analiza kontrolujących obejmie z pewnością również przyczyny powstania spadku obrotu gospodarczego, który, by wnioskodawca uprawniony był do uzyskania wsparcia, musi być następstwem COVID-19. Przedsiębiorca składający oświadczenie w tym przedmiocie, powinien zatem zastanowić się, czy trudna sytuacja firmy wywołana została przez pandemię koronawirusa, czy może znaczenie miały także inne okoliczności, takie jak spadek koniunktury czy błędne decyzje gospodarcze. Biorąc pod uwagę sankcje karne grożące wnioskodawcy za złożenie nieprawdziwego oświadczenia, wskazane będzie przemyślenie tej kwestii i należyte udokumentowanie okoliczności, które wpłynęły na pogorszenie kondycji przedsiębiorstwa.

Pomoc państwa ma swoje granice

Należy mieć na uwadze, że rządowe wsparcie przedsiębiorców w związku ze spowolnieniem gospodarczym jest limitowane, a skorzystanie z jednej z form pomocy może ograniczać prawo do otrzymania innej. Przykładowo przewidziane przepisami antykryzysowymi dofinansowanie części kosztów działalności na podstawie art. 15zzc ustawy „koronawirusowej” nie przysługuje w części, w której wydatki te zostały lub będą dofinansowane z innych publicznych środków i form wsparcia (np. mikropożyczki). Z kolei zawierając umowę o subwencję z PFR przedsiębiorca składa oświadczenie, że nie jest m.in. beneficjentem programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Trzeba zatem uważnie kalkulować poziom udzielonej pomocy, jak również rozsądnie zaplanować proces składania wniosków o jej przyznanie, tak aby w razie kontroli nie spotkać się z zarzutem otrzymania wsparcia w wyżej, niż należna, wysokości.

Ubiegając się o rządowe dofinansowanie trzeba również mieć na względzie unijne zasady przyznawania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, której całkowita kwota przyznana jednemu przedsiębiorstwu przez państwo członkowskie UE nie może w okresie trzech lat kalendarzowych przekroczyć 200 tys. euro. Jeśli chodzi o wsparcie związane z zaburzeniami gospodarczymi wywołanymi epidemią COVID-19, to w świetle sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej limit wynosi 800 tys. euro na jedno przedsiębiorstwo. Zgodnie z zasadami kalkulacji dopuszczalnej pomocy firma może otrzymać 800 tys. euro wsparcia na podstawie sekcji 3.1 oraz 200 tys. euro pomocy de minimis, czyli łącznie 1 mln euro. Biorąc pod uwagę liczne formy wsparcia, o które występują i otrzymują firmy w związku z koronawirusowym kryzysem gospodarczym (m.in. ulgi, odroczenia płatności, pożyczki, dofinansowania) zmieszczenie się w limicie dopuszczalnej pomocy przewidzianej regulacjami unijnymi jest niezmiernie istotne, a jego przekroczenie może skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków.

Czy rządowe wsparcie w ogóle mi przysługiwało?

Duża część rządowego wsparcia przewidzianego antykryzysowymi regulacjami przysługuje firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kwestia ustalenia, czy dany przedsiębiorca spełnia to kryterium pozornie nie powinna rodzić trudności. Niemniej jednak analiza unijnych przepisów, zwłaszcza wytycznych z załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, może wywołać spore wątpliwości, jeśli chodzi o ustalenie statusu firmy.

Wnikliwej analizy wymaga bowiem cała struktura korporacyjna przedsiębiorstwa, w tym relacje biznesowe i powiązania z podmiotami pozostającymi z nim nie tylko w relacjach kapitałowych, ale np. rodzinnych, gdyż fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka przedsiębiorcy na porównywalnym rynku może mieć wpływ na status firmy jako podmiot z sektora MŚP. W przypadku ustalenia, że przedsiębiorca nie spełnia kryteriów uznania go za małego lub średniego lub przekroczył limit przysługującej mu pomocy, może być zobowiązany do zwrotu nienależnie uzyskanego dofinansowania. Z tego względu dobrym rozwiązaniem będzie prześledzenie struktury firmy pod kątem posiadania lub utraty statusu małego lub średniego przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców dopiero ubiegających się o państwową pomoc, częstą koniecznością będzie reorganizacja modelu prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS zapowiada wzmożone kontrole

Dzięki przepisom „koronawirusowym” duża część przedsiębiorców uzyskała prawo do zwolnienia z obowiązku wpłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 3 miesięcy, jak również świadczeń postojowych dla pracowników i zleceniobiorców. Przedstawiciele ZUS wskazują, iż z uwagi na fakt, że pomoc w tym zakresie przyznawana była przedsiębiorcom szybko i w oparciu o składane przez nich oświadczenia, konieczne będzie przeprowadzenie weryfikacji prawa do uzyskania wsparcia. Z perspektywy ZUS kontrola w omawianym zakresie może być jednak skomplikowanym procesem z uwagi na wprowadzane kolejnymi Tarczami Antykryzysowymi, zawiłe przepisy określające zasady przyznawania pomocy w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z tego tytułu. Należy spodziewać się zatem, że pozostawiające pole do interpretacji regulacje będą przedmiotem dyskusji i sporów między przedsiębiorcami a organami przeprowadzającymi weryfikację. Mając jednak na uwadze oficjalnie deklarowane przez rząd wsparcie dla firm oraz niejasne przepisy ustawowe jest duża szansa, że firmy, dysponując solidnymi argumentami na poparcie swojego stanowiska, wyjdą ze starcia z urzędnikami obronną ręką.

Radca prawny Adam Klęczar
Kancelaria Empirium

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lokaty bankowe – czerwiec 2021

  Lokaty bankowe. Przez ostatnie 10 lat średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło z ok. 4% prawie do zera. Z wielu lokat z oprocentowaniem na poziomie promili wyróżniają się te dające wciąż procenty.

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kpa. 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął zmianę przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego nakazującego uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Według uchwalonej przez Sejm nowelizacji, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości postępowania ws. nieważności decyzji.

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego - rozliczenie VAT

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, gdy od jego zakupu odliczyliśmy całość lub część VAT. W związku z tym na podatnika są nakładane obowiązki. Trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli aktualną cenę rynkową. Ponadto przekazanie to musi być odpowiednio udokumentowane i oznaczone w JPK_V7. Podatnik może odzyskać również część nieodliczonego VAT, gdy przekazanie odbywa się w okresie korekty.

  SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.

  SLIM VAT 2. W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, wprowadzającą tzw. pakiet SLIM VAT 2, którego celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Tego samego dnia Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT, zawierającej tzw. pakiet e-commerce. W najważniejszej Senat chciał opóźnienia wejścia w życie ustawy - z 1 lipca na 1 września.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych - zapłata podatku od 1 lipca 2022 r.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych. Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?