Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak stosować podatkowe ułatwienia czasu epidemii? Przygotuj firmę na kontrolę rozliczeń fiskalnych i prawa do finansowego wsparcia

EMPIRIUM Jaroń Klęczar spółka cywilna
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Adam Klęczar, radca prawny
Jak stosować podatkowe ułatwienia czasu epidemii? Przygotuj firmę na kontrolę rozliczeń fiskalnych i prawa do finansowego wsparcia /fot. Shutterstock
Jak stosować podatkowe ułatwienia czasu epidemii? Przygotuj firmę na kontrolę rozliczeń fiskalnych i prawa do finansowego wsparcia /fot. Shutterstock
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące praktycznego stosowania przepisów umożliwiających korzystne rozliczenie należności fiskalnych w związku z korona wirusowym kryzysem gospodarczym. Podatnicy, którzy zastosowali się do objaśnień w stanach faktycznych zbieżnych z opisanymi w dokumencie uzyskają urzędową ochronę na wypadek kontroli fiskusa. Weryfikacji należy spodziewać się nie tylko w zakresie należności podatkowych, ale również prawa do otrzymania i prawidłowości rozliczenia finansowego wsparcia otrzymanego w związku z ekonomicznym spowolnieniem.

Co wynika z opublikowanych objaśnień?

Objaśnienia podatkowe z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 obszernie omawiają zasady zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z epidemiologicznym zagrożeniem (w tym dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych), jak również prawa do zastosowania obniżonych stawek VAT w związku z przekazaniem artykułów służących walce z koronawirusem oraz zasady zwolnienia importu towarów przeznaczonych na ten cel. Dużą część publikacji stanowią informacje na temat warunków, jakie muszą spełnić darowizny środków przeznaczonych do zwalczania wirusa, tak aby możliwe było stosowanie zwiększonych kosztów uzyskania przychodu oraz jak podatkowo rozliczyć przekazanie środków ochrony pracownikom i zleceniobiorcom. Dokument wyjaśnia także zasady wstecznego rozliczenia strat podatkowych oraz rezygnacji z wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorców działających w branży nieruchomości z pewnością zainteresują wyjaśnienia zasad odroczenia płatności podatków związanych z wynajmem budynków.

Objaśnienia resortu odnoszą się także do nowych rozwiązań, których wejście w życie wprowadzano stopniowo przed wybuchem pandemii lub które wkrótce miały wejść w życie. Warto odnotować, że obowiązek raportowania danych dla celów VAT w nowej strukturze jednolitego pliku kontrolnego (JPK_V7M / JPK_V7K, potocznie: VDEK), pierwotnie planowany od 1 lipca, wejdzie w życie dopiero z dniem 1 października. W kontekście VDEK istotną kwestią wynikającą z objaśnień jest wymierzanie kary w wysokości 500 zł za każde wykryte uchybienie w przekazanym pliku, które dokonywane będzie na zasadzie uznania administracyjnego i uwarunkowane okolicznościami, nie zaś automatycznie. Daje to podatnikom szansę na korektę rozliczenia i wyjaśnienie z organem podatkowym ewentualnych nieprawidłowości. Znacząco wydłużono również termin na zgłoszenie do urzędu skarbowego w przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy kontrahenta niezgłoszony do wykazu podatników VAT („Biała” lista podatników).

Nie wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione

Wiceminister finansów ogłaszając na konferencji prasowej publikację objaśnień podkreślił, że zawierają one około 70 praktycznych przykładów przygotowanych na bazie pytań kierowanych przez podatników. Trudno jednak uniknąć wrażenia, że zamieszczone w objaśnieniach case’y są dość proste, a wręcz sztampowe i z pewnością nie wyczerpują tematu jeśli chodzi o możliwe problemy związane z rozliczeniami podatkowymi w kontekście COVID-19. Podatnicy nie doczekali się w szczególności jasnej odpowiedzi, czy otrzymane dofinansowanie stanowi subwencję, a konsekwencji przychód dla celów podatkowych. Dużą część publikacji wypełniają „suche” wyciągi z przepisów, zatem praktyczna użyteczność zaprezentowanych objaśnień pozostawia wiele do życzenia. Ministerstwo Finansów warunkując prawo do zastosowania podatkowych ułatwień w dalszym ciągu posługuje się również niedookreślonym kryterium „poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Jakkolwiek w opublikowanych objaśnieniach wskazano, iż taki zabieg jest działaniem celowym, niewątpliwie może on wywoływać kontrowersje i prowadzić do sporów z fiskusem.

Z powyższych względów opublikowane wyjaśnienia trzeba uznać jedynie za pewną symboliczną wskazówkę, jeśli chodzi o prawidłowość rozliczeń związanych z ułatwieniami podatkowymi przewidzianymi przez przepisy antykryzysowe. Nie należy ich traktować jako wyczerpujące kompendium wiedzy i odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania, ale raczej jako punkt wyjścia do dyskusji na temat dokonanej kalkulacji zobowiązań podatkowych i ewentualnej ich korekty. Opisane w dokumencie, problematyczne kwestie sygnalizują również, które tematy będą przedmiotem zainteresowania fiskusa w ramach kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz jakie podejście przyjmą w odniesieniu do nich organy fiskalne. Z tego względu niewątpliwie warto zapoznać się z treścią objaśnień i przeanalizować dokonane rozliczenia, gdyż zastosowanie się do nich przyznaje podatnikom ochronę i nie może im szkodzić – w myśl wiążącej organy podatkowe zasady zaufania.

Prawo do rządowego wsparcia pod lupą kontrolujących

Otrzymanie państwowej pomocy, w szczególności subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), rodzi nie tylko trudności podatkowe. Samo uprawnienie do uzyskania wsparcia oraz prawidłowa jego dokumentacja z pewnością będą również przedmiotem weryfikacji. Potencjalnych problemów, które mogą zainteresować kontrolujących urzędników zdecydowanie nie brakuje.

Spadek obrotów i jego przyczyny

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że jedną z przesłanek uzyskania pomocy, jaką musi spełnić firma, jest spadek obrotu gospodarczego w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca 2020 r. lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Przedsiębiorcy mają obowiązek prawidłowego wyliczenia spadku obrotów, a ewentualna kontrola w tym zakresie będzie prowadzona w oparciu o dane gromadzone dla celów rozliczenia VAT (w tym plików JPK). Przedmiotem sporu z kontrolującymi może być rozumienie obrotu gospodarczego, gdyż przepisy regulujące zasady przyznawania subwencji nie zawierają definicji tego pojęcia. Z kolei definicja obrotu gospodarczego jest odmienna w zależności od tego, czy podatnik posiłkuje się przepisami podatkowymi (dodatkowo różne definicje dla celów podatków dochodowych i VAT) czy zapisami ustawy o rachunkowości.

Analiza kontrolujących obejmie z pewnością również przyczyny powstania spadku obrotu gospodarczego, który, by wnioskodawca uprawniony był do uzyskania wsparcia, musi być następstwem COVID-19. Przedsiębiorca składający oświadczenie w tym przedmiocie, powinien zatem zastanowić się, czy trudna sytuacja firmy wywołana została przez pandemię koronawirusa, czy może znaczenie miały także inne okoliczności, takie jak spadek koniunktury czy błędne decyzje gospodarcze. Biorąc pod uwagę sankcje karne grożące wnioskodawcy za złożenie nieprawdziwego oświadczenia, wskazane będzie przemyślenie tej kwestii i należyte udokumentowanie okoliczności, które wpłynęły na pogorszenie kondycji przedsiębiorstwa.

Pomoc państwa ma swoje granice

Należy mieć na uwadze, że rządowe wsparcie przedsiębiorców w związku ze spowolnieniem gospodarczym jest limitowane, a skorzystanie z jednej z form pomocy może ograniczać prawo do otrzymania innej. Przykładowo przewidziane przepisami antykryzysowymi dofinansowanie części kosztów działalności na podstawie art. 15zzc ustawy „koronawirusowej” nie przysługuje w części, w której wydatki te zostały lub będą dofinansowane z innych publicznych środków i form wsparcia (np. mikropożyczki). Z kolei zawierając umowę o subwencję z PFR przedsiębiorca składa oświadczenie, że nie jest m.in. beneficjentem programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Trzeba zatem uważnie kalkulować poziom udzielonej pomocy, jak również rozsądnie zaplanować proces składania wniosków o jej przyznanie, tak aby w razie kontroli nie spotkać się z zarzutem otrzymania wsparcia w wyżej, niż należna, wysokości.

Ubiegając się o rządowe dofinansowanie trzeba również mieć na względzie unijne zasady przyznawania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, której całkowita kwota przyznana jednemu przedsiębiorstwu przez państwo członkowskie UE nie może w okresie trzech lat kalendarzowych przekroczyć 200 tys. euro. Jeśli chodzi o wsparcie związane z zaburzeniami gospodarczymi wywołanymi epidemią COVID-19, to w świetle sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej limit wynosi 800 tys. euro na jedno przedsiębiorstwo. Zgodnie z zasadami kalkulacji dopuszczalnej pomocy firma może otrzymać 800 tys. euro wsparcia na podstawie sekcji 3.1 oraz 200 tys. euro pomocy de minimis, czyli łącznie 1 mln euro. Biorąc pod uwagę liczne formy wsparcia, o które występują i otrzymują firmy w związku z koronawirusowym kryzysem gospodarczym (m.in. ulgi, odroczenia płatności, pożyczki, dofinansowania) zmieszczenie się w limicie dopuszczalnej pomocy przewidzianej regulacjami unijnymi jest niezmiernie istotne, a jego przekroczenie może skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków.

Czy rządowe wsparcie w ogóle mi przysługiwało?

Duża część rządowego wsparcia przewidzianego antykryzysowymi regulacjami przysługuje firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kwestia ustalenia, czy dany przedsiębiorca spełnia to kryterium pozornie nie powinna rodzić trudności. Niemniej jednak analiza unijnych przepisów, zwłaszcza wytycznych z załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, może wywołać spore wątpliwości, jeśli chodzi o ustalenie statusu firmy.

Wnikliwej analizy wymaga bowiem cała struktura korporacyjna przedsiębiorstwa, w tym relacje biznesowe i powiązania z podmiotami pozostającymi z nim nie tylko w relacjach kapitałowych, ale np. rodzinnych, gdyż fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka przedsiębiorcy na porównywalnym rynku może mieć wpływ na status firmy jako podmiot z sektora MŚP. W przypadku ustalenia, że przedsiębiorca nie spełnia kryteriów uznania go za małego lub średniego lub przekroczył limit przysługującej mu pomocy, może być zobowiązany do zwrotu nienależnie uzyskanego dofinansowania. Z tego względu dobrym rozwiązaniem będzie prześledzenie struktury firmy pod kątem posiadania lub utraty statusu małego lub średniego przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców dopiero ubiegających się o państwową pomoc, częstą koniecznością będzie reorganizacja modelu prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS zapowiada wzmożone kontrole

Dzięki przepisom „koronawirusowym” duża część przedsiębiorców uzyskała prawo do zwolnienia z obowiązku wpłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 3 miesięcy, jak również świadczeń postojowych dla pracowników i zleceniobiorców. Przedstawiciele ZUS wskazują, iż z uwagi na fakt, że pomoc w tym zakresie przyznawana była przedsiębiorcom szybko i w oparciu o składane przez nich oświadczenia, konieczne będzie przeprowadzenie weryfikacji prawa do uzyskania wsparcia. Z perspektywy ZUS kontrola w omawianym zakresie może być jednak skomplikowanym procesem z uwagi na wprowadzane kolejnymi Tarczami Antykryzysowymi, zawiłe przepisy określające zasady przyznawania pomocy w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z tego tytułu. Należy spodziewać się zatem, że pozostawiające pole do interpretacji regulacje będą przedmiotem dyskusji i sporów między przedsiębiorcami a organami przeprowadzającymi weryfikację. Mając jednak na uwadze oficjalnie deklarowane przez rząd wsparcie dla firm oraz niejasne przepisy ustawowe jest duża szansa, że firmy, dysponując solidnymi argumentami na poparcie swojego stanowiska, wyjdą ze starcia z urzędnikami obronną ręką.

Radca prawny Adam Klęczar
Kancelaria Empirium

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KSeF obligatoryjny od 2024. Lepiej wdrożyć jak najszybciej
  KSeF ma być obowiązkowy w Polsce od 1 stycznia 2024 r. Karanie za brak wdrożenia zacznie prawdopodobnie obowiązywać dopiero od drugiego półrocza. Od 2025 roku, zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  Indeksy WIRON mogą być stosowane jako wskaźniki referencyjne od 2 grudnia 2022 r.
  W związku z wejściem w życie regulaminów indeksu WIRON i rodziny indeksów składanych WIRON oraz kodeksu postępowania ww. indeksów od 2 grudnia zostaną spełnione warunki do stosowania ich jako wskaźnik referencyjny w umowach, czy instrumentach finansowych - podała GPW Benchmark w komunikacie.
  Dodatek elektryczny (energetyczny) do prądu. Ile mogą otrzymać użytkownicy pomp ciepła? Jak złożyć wniosek?
  Wielofunkcyjność, wygoda, ekologia, a także efektywne i ekonomiczne ogrzewanie mieszkania oraz wody – to tylko niektóre walory cieszących się coraz większym zainteresowaniem pomp ciepła. Rozwiązanie właśnie zyskuje kolejny atut – dodatek elektryczny (zwany też dodatkiem energetycznym) do prądu. Ile użytkownik pompy ciepła może poprzez tę dopłatę zyskać oraz jak wnioskować o pieniądze? Wyjaśniamy.
  Pozew o WIBOR. Przełom? Czy jest szansa na "odwiborowanie" kredytów?
  Według części prawników, niedawne postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach może być przełomowe w kwestii kredytów złotowych. Wprawdzie jeszcze nie przesądza o ostatecznym wyroku, ale kredytobiorca ma płacić raty wyliczone bez WIBOR-u. I tak będzie przynajmniej przez okres trwania procesu. Mówi się również, że ten przypadek będzie wzbudzał spore zainteresowanie stron i może mieć podobny przebieg do typowej sprawy frankowowej. Pojawiają się także opinie, że wiele tego typu umów kredytowych może mieć wady. Jednak zdaniem ekspertów, na lawinę pozwów złotówkowiczów trzeba będzie długo poczekać. Do tego znawcy tematu dodają, że banki mogą zacząć chętniej zawierać ugody, żeby nie powtórzył się taki scenariusz jak z frankowiczami. Oczywiście czas pokaże, jak będzie to wyglądało w praktyce. Jedno jest jednak pewne, że instytucje bankowe muszą przygotować się na podejście do tego tematu, żeby nie powtórzyć błędów z kredytami walutowymi.
  MF: obowiązkowe e-faktury. Wkrótce konsultacje
  W grudniu 2022 r. ruszają konsultacje społeczne, dotyczące wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur jako rozwiązania obowiązkowego od 2024 r. – poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas czwartkowej konferencji prasowej.
  Czy warto brać kredyt hipoteczny na zakup mieszkania pod koniec 2022 roku?
  W dobie galopującej inflacji, wysokich kosztów kredytów oraz niestabilnej sytuacji geopolitycznej wstrzymujemy się z wieloma decyzjami, w tym o zakupie mieszkania. I nie chodzi o to, że nasze potrzeby się zmieniły. Stąd często pojawia się pytanie czy teraz jest dobry czas na zakup nieruchomości i zaciągnięcie kredytu hipotecznego, czy lepiej poczekać? Sprawdzamy!
  MSWiA: stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP przedłużone do końca lutego 2023 r.
  Premier Mateusz Morawiecki przedłużył do końca lutego obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE–CRP - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stopień BRAVO dotyczy zagrożenia terroryzmem, a CHARLIE-CRP - cyberterroryzmem.
  Rodzaje faktur VAT
  Faktura jest jednym z najbardziej związanych ze sprzedażą pojęć. Niejednokrotnie spotykamy się z nazwami faktura, faktura sprzedaży, faktura, VAT, faktura korygująca i wiele innych. Czym się charakteryzują? Kto je wystawia? Jakie elementy powinny zawierać różne rodzaje faktur?
  Podatek od nieruchomości w 2023 roku - stawki wzrosną prawie o 12%
  We wszystkich miastach wojewódzkich podjęto już decyzje o podniesieniu podatków od nieruchomości. Stawki poszły w górę przeciętnie o blisko 12%.
  Karta podatkowa 2023 - stawki [Tabele]
  Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2023 rok. Stawki wzrosną o ok. 13,3% w porównaniu do obowiązujących w 2022 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. Trzeba pamiętać, że od 2022 roku można wybrać karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. W 2023 roku (tak jak w 2022 roku) będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku i po 31 grudnia 2021 r. nie zrezygnowali z tej formy opodatkowania ani nie utracili prawa do jej stosowania.
  Dodatek elektryczny - termin złożenia wniosku i wypłaty. Jak wypełnić wniosek?
  Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny - przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania, będzie on wypłacany do 31 marca 2023 r.
  Projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym ponownie do komisji sejmowej
  Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw po drugim czytaniu w Sejmie trafić ma ponownie do sejmowej Komisji Finansów Publicznych w związku ze zgłoszeniem poprawki.
  Luki w ekosystemie startupowym
  Polskie startupy są niedofinansowane. Na rozwój brakuje im nawet kilkuset miliardów złotych – wynika z raportu „Luki w ekosystemie startupowym”, opracowanym przez Fundację Startup Poland we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  Stawka VAT na żywność 0% utrzymana do 30 czerwca 2023 r.
  Utrzymanie obecnej, obniżonej do 0 proc. stawki VAT na żywność zakłada projekt rozporządzenia MF, który został opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
  Sankcje VAT muszą być proporcjonalne do wagi naruszeń
  Sankcje VAT. Nakładane na przedsiębiorców sankcje podatkowe VAT muszą być proporcjonalne do wagi naruszeń.
  Błędy poczty w doręczaniu pism obciążają skarbówkę!
  Błędy doręczeń poczty obciążają skarbówkę. Wygrana byłego członka zarządu spółki z fiskusem w sprawie o 1,5 mln zł
  Odpowiedź na sprostowanie do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”
  Odpowiedź na sprostowanie do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”
  Tajemnica obrończa a raportowanie do GIF – konflikt interesów
  Raportowanie do GIF. Tajemnica obrończa a raportowanie o transakcjach podejrzanych – konflikt interesów wymagający ustawowej zmiany.
  Zmiany podatkowe 2022/2023 [szkolenie]
  Zmiany podatkowe 2022/2023. INFOR weźmie udział w szkoleniu “Zmiany podatkowe 2022/2023”. Szkolenie poprowadzi ceniony eksperta Samir Kayyali.
  UE chce prześwietlać korporacje międzynarodowe – zmiany w przepisach
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany dotyczyć będą największych firm ponadnarodowych, na które zostanie nałożony obowiązek publikacji sprawozdania finansowego.
  VAT 2023 [webinarium]
  VAT 2023. Zapraszamy na praktyczne webinarium „VAT 2023” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 9 grudnia 2022 roku. Polecamy!
  PIT i CIT 2023. Jak przygotować się do zmian? [webinarium]
  PIT i CIT 2023. Jak przygotować się do zmian? Zapraszamy na praktyczne webinarium „PIT i CIT 2023. Jak przygotować się do zmian + Q&A” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 6 grudnia 2022 roku. Webinarium potrwa wyjątkowo 1,5 h! Polecamy!
  Błędy w sprawozdaniu finansowym – rodzaje i korekta
  Jakie błędy można popełnić sporządzając sprawozdanie finansowe? Jak poprawić te błędy? Jak korygować błędy w sprawozdaniu finansowym przed jego zatwierdzeniem a jak po zatwierdzeniu?
  Praca z domu a rachunki za prąd (energię elektryczną)
  Od momentu odwołania stanu epidemii w naszym kraju, wiele firm zdecydowało się na powrót pracowników do biur. Zgodnie z danymi GUS[1] pozyskanymi podczas badania „Popyt na pracę”, w czerwcu 2022 r. odsetek osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących wyniósł jedynie 3,8%. Zbliżająca się zima, która często niesie za sobą utrudnienia komunikacyjne, może być jednak dla wielu firm dobrym pretekstem do zwiększenia ilości dni pracy zdalnej. Jeśli tak będzie, jak rozsądnie ją zaplanować, by używanie urządzeń elektronicznych nie odbiło się negatywnie na wysokości rachunków za prąd?
  E-bilet autostradowy - gdzie można kupić
  Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała 28 listopada 2022 r., że do sieci dystrybucji e-biletu autostradowego dołączyli nowi partnerzy: firma Neptis S.A. z aplikacją Yanosik oraz Autokonto Sp. z o.o. z aplikacją Autokonto. Ponadto Autopay Mobility Sp. z o.o. rozpoczął wydawanie e-biletów autostradowych poprzez aplikację Banku Millennium.