Kategorie

Braki w dostawie towarów - rozliczenie VAT u sprzedawcy i kupującego

Braki w dostawie towarów - rozliczenie VAT u sprzedawcy i kupującego
Nabycie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę towaru lub usługobiorcę warunkowane jest powstaniem obowiązku podatkowego w VAT z tytułu realizowanej czynności. W przypadku towarów moment powstania obowiązku podatkowego powiązany jest zasadniczo z dokonaniem ich dostawy. Brak części towaru w dostawie będzie zatem wykluczał możliwość odliczenia VAT w pełnej wysokości, wynikającej z wystawionej faktury.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Przy czym obniżenie podatku należnego o podatek naliczony nie może być zrealizowane wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Moment rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT oraz data otrzymania faktury wyznaczają tym samym ramy czasowe, w których podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego.

Podatnik, który nie skorzysta z prawa do odliczenia we wskazanym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanej dostawy towarów, rozpoznawany na zasadach ogólnych, wskazanych w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. W konsekwencji moment dokonania dostawy towarów będzie wyznaczał zarówno termin rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT u sprzedawcy, jak i okres rozliczeniowy, w którym nabywca będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Oczywiście przy założeniu jednoczesnego otrzymania faktury oraz niewystąpienia przesłanek negatywnych wykluczających prawo dokonania odliczenia podatku naliczonego w stosunku do danej transakcji.

1. Rozliczenie VAT naliczonego, gdy dostawa zawiera braki ilościowe lub jakościowe towarów

Reklama

Rozpatrując kwestię wpływu braków w dostawie towarów na prawo do odliczenia podatku naliczonego, należałoby wyodrębnić dwa podstawowe przypadki. Pierwszy z nich obejmuje tzw. braki jakościowe w dostawie, kiedy to nabywca otrzymuje wprawdzie wskazany na fakturze towar, lecz jest on częściowo wadliwy, a w efekcie stawiany do dyspozycji dostawcy. Drugi natomiast odnosi się do braków ilościowych w dostawie. Nabywca otrzymuje wówczas mniejszą ilość towarów, niż sprzedawca zadeklarował na fakturze.

Sytuacje te należy jednoznacznie rozgraniczyć, gdyż z punktu widzenia uzyskania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony będą one traktowane odrębnie. W obu wskazanych przypadkach transakcja jest faktycznie realizowana. Przy brakach ilościowych dostawa jest jednak dokonywana w rozmiarze nieodpowiadającym danym na fakturze, a nabywca otrzymuje mniejszą niż wykazana ilość towaru. W efekcie wpływa to na rozpoznanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów u sprzedawcy, a dalej - na przysługujące nabywcy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Polecamy: Kasy fiskalne 2020

Polecamy: Biuletyn VAT

1.1. Otrzymanie wadliwego towaru

Nabywca, który otrzymuje towar w części wadliwy, pomimo jego postawienia do dyspozycji sprzedawcy, jest uprawniony do dokonania odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie wynikającej z otrzymanej faktury. Obowiązek podatkowy, rozpoznawany przez sprzedawcę, odnosi się do zrealizowanej dostawy towarów, a ta obejmuje całość towaru wykazanego na fakturze. Wady jakościowe będą miały swoje dalsze konsekwencje w postaci zwrotu towaru do dostawcy i sporządzenia odpowiedniej faktury korygującej. Dopiero ten zwrot i korekta zobowiązują nabywcę do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego.

Ważne
Kupujący, który otrzymał wadliwy towar, może odliczyć cały VAT, mimo że towar będzie podlegał zwrotowi.

Reklama

Fakturę korygującą nabywca ujmuje wtedy zgodnie z przepisami art. 86 ust. 19a ustawy o VAT - w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę otrzymał. Jeżeli podatnik nie odliczył VAT z faktury pierwotnej, której korekta dotyczy, a prawo mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym dokonuje tego odliczenia.

Przykład

Podatnik zrealizował dostawę towarów na rzecz krajowego kontrahenta 27 maja 2020 r. W tym samym dniu wystawił fakturę i wraz z towarem przekazał ją odbiorcy. Po otrzymaniu dostawy nabywca stwierdził jednak, że część towaru ma braki jakościowe, i 2 czerwca 2020 r. zwrócił wadliwy towar sprzedawcy. Ten po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji sporządził odpowiednią fakturę korygującą, którą 30 czerwca 2020 r. przekazał nabywcy. Sprzedawca i nabywca rozliczają się z tytułu podatku od towarów i usług za okresy miesięczne.

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w stosunku do całej zrealizowanej dostawy powstał 27 maja 2020 r. Na podstawie otrzymanej faktury nabywca był zatem uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za maj 2020 r. Po otrzymaniu faktury korygującej jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za czerwiec 2020 r.

Gdy dochodzi do wymiany towarów, sprzedawca nie wystawia kolejnej faktury. W tym przypadku nie dochodzi do kolejnej dostawy. Przyjmuje się, że dostawa miała miejsce, gdy dostarczono pierwotnie towary. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.743.2018.1.KB) czytamy:

Należy stwierdzić, że opisana procedura wymiany gwarancyjnej elementów urządzeń jest skutkiem dokonanej uprzednio dostawy urządzeń na rzecz klientów i ściśle związana z tymi urządzeniami. Przedmiotowa wymiana elementów urządzeń nie stanowi odrębnej transakcji dostawy towarów na rzecz klientów (Spółka nie dokonuje nowej sprzedaży towarów), ponieważ jest ona dokonywana w ramach realizacji umowy sprzedaży tych urządzeń i jest czynnością o charakterze wtórnym w stosunku do pierwotnej czynności ich sprzedaży.

1.2. Braki ilościowe w dostawie

Natomiast gdy w dostawie towarów występują braki ilościowe, nabywca nie będzie już uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury. Jak wskazano, obowiązek podatkowy powstaje bowiem zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów, a skoro dostawa obejmowała tylko część towarów wykazanych na fakturze, obowiązek podatkowy powinien być rozpoznany wyłącznie do faktycznie dostarczonych towarów. Ewentualna późniejsza dostawa brakujących towarów będzie również skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego w stosunku do tych towarów. Obowiązek podatkowy powstanie jednak dopiero z chwilą faktycznej realizacji dostawy. Pomimo wystawienia jednej faktury sprzedawca będzie zatem obowiązany do rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w datach faktycznie zrealizowanych dostaw towarów - pierwotnej i uzupełniającej.

Analogicznie nabywca uzyska prawo do odliczenia podatku naliczonego w datach powstania obowiązku podatkowego u wystawcy faktury, czyli z chwilą faktycznej realizacji dostawy towarów przez sprzedawcę. W przypadku braków ilościowych w dostawie nabywca ma tym samym prawo odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w stosunku do towarów, które faktycznie mu dostarczono.

Ważne
W przypadku braków ilościowych w dostawie kupujący odliczy VAT tylko od dostawy towarów faktycznie zrealizowanej.

Braki ilościowe w dostawie towarów nie wykluczają wszakże całkowicie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej taką transakcję. Podatnik może jednak realizować swoje uprawnienie jedynie częściowo. Odpowiednie zastosowanie znajdują wówczas przepisy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT. Według tych regulacji nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Oczywiście jeżeli brakujące towary zostałyby dosłane jeszcze w tym samym okresie rozliczeniowym, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie w stosunku do całej dostawy wykazanej na fakturze, a w efekcie nabywca będzie uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego.

Przykład

9 lipca 2020 r. podatnik zrealizował dostawę towarów na rzecz krajowego kontrahenta. W tym samym dniu wystawił fakturę i wraz z towarem przekazał ją odbiorcy. Nabywca stwierdził brak części towaru w dostawie, o czym poinformował sprzedawcę, wnosząc o dosłanie brakujących towarów. Sprzedawca uznał żądanie nabywcy i 21 lipca 2020 r. dostarczył mu pozostały towar.

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu zrealizowanych dostaw towarów, powstał odpowiednio 9 i 21 lipca 2020 r. W stosunku do całej transakcji wykazanej na fakturze obowiązek podatkowy powinien być więc rozpoznany w lipcu 2020 r. Na podstawie otrzymanej faktury nabywca będzie zatem uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za lipiec 2020 r.

W podobnych przypadkach możliwe jest też wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej, w której zostanie dokonana zmiana ilości towaru. W efekcie tak sporządzonych dokumentów łączne dane z faktury pierwotnej i faktury korygującej będą odpowiadały faktycznie zrealizowanej transakcji. Na podstawie faktury pierwotnej nabywca będzie wówczas uprawniony do odliczenia podatku naliczonego odpowiadającego dostarczonej mu ilości towaru. Po otrzymaniu korekty nie będzie już obowiązany do pomniejszania wartości podatku naliczonego, skoro wcześniej w tej części podatku nie odliczał.

Przykład

28 lipca 2020 r. podatnik zrealizował dostawę towarów na rzecz krajowego kontrahenta. W tym samym dniu wystawił fakturę i wraz z towarem przekazał ją odbiorcy. Nabywca stwierdził jednak brak części towaru w dostawie i zwrócił się do sprzedawcy o sporządzenie odpowiedniej korekty. Ten uznał żądanie nabywcy i 4 sierpnia 2020 r. wystawił i przekazał mu fakturę korygującą.

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał 28 lipca 2020 r. Obowiązek podatkowy dotyczy jednak wyłącznie faktycznie zrealizowanej dostawy towarów. Na podstawie faktury pierwotnej nabywca jest uprawniony do odliczenia, w rozliczeniu za lipiec 2020 r., kwoty podatku naliczonego w części odpowiadającej ilości otrzymanego towaru. Po otrzymaniu faktury korygującej w sierpniu 2020 r. nabywca nie będzie już obowiązany do pomniejszenia na jej podstawie wartości podatku naliczonego.

2. Konsekwencje dla sprzedawcy wystawienia faktury, gdy dostawa zawierała braki ilościowe

Sprzedawcy, rozliczając faktury zawierające braki ilościowe, powinni mieć na uwadze unormowania art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, dotyczące terminów wystawiania faktur. Według wskazanego przepisu faktury nie mogą być bowiem wystawione zasadniczo wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (wyjątkiem są dostawy ciągłe, gdy faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy). Tym samym jeżeli sprzedawca wystawi fakturę dokumentującą dostawę towarów, a w rzeczywistości dokona dostawy w ilości mniejszej niż wykazana na fakturze, rozpoznaje obowiązek podatkowy wyłącznie w odniesieniu do faktycznej dostawy. W ciągu 30 dni od tak sporządzonej faktury powinien jednak zrealizować dostawę pozostałej części towaru lub skorygować fakturę w sposób powodujący zgodność jej zapisów z dokonaną transakcją.

Ważne
Sprzedawca, aby uniknąć sankcji, powinien w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury zrealizować całą zafakturowaną dostawę lub wystawić fakturę korygującą.

W przeciwnym razie organy podatkowe mogą uznać, że faktura wystawiona z naruszeniem przepisów art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy jest fakturą częściowo „pustą”, o której mowa w art. 108 ustawy. Przepis ten nakłada na osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne obowiązek zapłaty VAT wynikającego z wystawionej faktury, w której wykazano kwotę podatku, niezależnie od tego, czy faktura ta dokumentuje czynność rzeczywiście zrealizowaną. Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego (art. 108 ust. 2 ustawy o VAT). Na tej podstawie sprzedawca będzie obowiązany do odprowadzenia podatku należnego w pełnej wysokości.

Należałoby tu jednak rozróżnić dwa przypadki.

2.1. Sprzedawca nie dokonuje dostawy brakujących towarów

W pierwszym z nich ostatecznie nie dochodzi do dostawy brakującej części towaru, a faktura w tym zakresie bezspornie nie może stanowić podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający. W stosunku do wykazanej na fakturze, lecz niedostarczonej części towaru nie powstał obowiązek podatkowy. Sprzedawca, który nie skoryguje takiej faktury, będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego w pełnej wysokości, do czego obligują go przepisy art. 108 ust. 2 ustawy. Dlatego w razie niezrealizowania całej dostawy wykazanej na fakturze sporządzenie odpowiedniej faktury korygującej jest nieodzowne. Inaczej bowiem nabywca odliczy tylko część podatku naliczonego odpowiadającego ilości faktycznie dostarczonego towaru, a sprzedawca musi rozliczyć całą kwotę podatku należnego.

2.2. Sprzedawca dostarczy brakujący towar po upływie 30 dni od wystawienia faktury

Pewne wątpliwości mogą się pojawić, gdy sprzedawca dostarczy brakujący towar, lecz już po upływie 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktury. Czy należałoby wtedy uznać, że faktura z chwilą upływu 30-dniowego terminu, w części dotyczącej brakującego towaru, stała się już fakturą pustą, niedającą prawa do odliczenia podatku naliczonego? Takie rygorystyczne stanowisko nie wydaje się uzasadnione. Oczywiście sprzedawca mógłby sporządzić odpowiednią fakturę korygującą, a po dokonaniu dostawy brakującego towaru wystawić następną fakturę. Wiązałoby się to jednak z dodatkowymi obowiązkami formalnymi, a efekt końcowy w postaci rozpoznania obowiązku podatkowego z chwilą dokonania tej kolejnej dostawy będzie przecież identyczny.

Pomimo uchybienia przepisom art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT ostatecznie do dostawy towaru dochodzi. W efekcie czego pierwotnie wystawiona faktura dokumentuje czynność podlegającą opodatkowaniu, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek podatkowy będzie rozpoznawany w dwóch terminach, wyznaczanych rzeczywistą realizacją dostawy. Tym samym, skoro dostawa zostanie zrealizowana w zakresie wykazanym na fakturze, normy art. 108 ustawy nie powinny mieć zastosowania. Faktura dokumentuje bowiem niewątpliwie rzeczywiste, podlegające opodatkowaniu zdarzenia gospodarcze.

Nie ma zatem przeszkód, aby nabywca dokonał na podstawie takiej faktury odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego. Naturalnie w rozliczeniu za okresy, w których powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Przykład

Podatnik zrealizował dostawę towarów na rzecz krajowego kontrahenta 28 czerwca 2020 r. W tym samym dniu wystawił fakturę i wraz z towarem przekazał ją odbiorcy. Nabywca stwierdził brak części towaru w dostawie, o czym poinformował sprzedawcę, wnosząc o jego dosłanie. Sprzedawca nie mógł jednak zrealizować dostawy od razu i przekazał brakujący towar nabywcy dopiero 3 sierpnia 2020 r. Sprzedawca i nabywca rozliczają się z tytułu podatku od towarów i usług za okresy miesięczne.

W takiej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu zrealizowanych dostaw towarów powstał odpowiednio 28 czerwca 2020 r. i 3 sierpnia 2020 r. Na podstawie otrzymanej faktury nabywca będzie zatem uprawniony do proporcjonalnego odliczenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za czerwiec 2020 r. oraz sierpień 2020 r.

Opóźnienie w dostawie brakującego towaru nie powinno być jednak zbyt duże. Przy większej, kilkumiesięcznej zwłoce, związanej przykładowo z niedoborem danego towaru i niemożnością zrealizowania dodatkowej dostawy, wystawienie faktury korygującej oraz późniejsze ponowne sporządzenie faktury będzie z pewnością rozwiązaniem bezpieczniejszym. W razie ewentualnej kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, przeprowadzanej już po upływie 30 dni od dnia sporządzenia faktury, a jeszcze przed dokonaniem dostawy brakującego towaru, organy podatkowe z pewnością będą kwestionowały niewykazanie podatku należnego w pełnej wysokości, wynikającej z wystawionej faktury.

Podstawa prawna:

Ewa Kowalska, ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.