Kategorie

Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego - rozliczenie VAT

Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny - rozliczenie VAT
Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny - rozliczenie VAT
Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, gdy od jego zakupu odliczyliśmy całość lub część VAT. W związku z tym na podatnika są nakładane obowiązki. Trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli aktualną cenę rynkową. Ponadto przekazanie to musi być odpowiednio udokumentowane i oznaczone w JPK_V7. Podatnik może odzyskać również część nieodliczonego VAT, gdy przekazanie odbywa się w okresie korekty.

Nieodpłatne przekazanie też jest opodatkowane VAT

Opodatkowaniu VAT podlega odpłata dostawa towarów. W niektórych przypadkach opodatkowaniu VAT podlegają również nieodpłatne czynności. Jedną z nich jest nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Nieodpłatne przekazanie towarów podlega VAT, jeżeli łącznie spełnione są trzy poniższe warunki:

 • po pierwsze, przedmiotem nieodpłatnego przekazania są towary należące do przedsiębiorstwa podatnika,
 • po drugie, towary są przekazywane na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • po trzecie, podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT przy nieodpłatnym przekazaniu samochodu firmowego

Reklama

Podstawą opodatkowania nieodpłatnej dostawy towaru podlegającej opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru określone w momencie dostawy towaru, tj. w momencie jego przekazania (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). To oznacza, że podstawą opodatkowania takiej dostawy jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru skorygowana na dzień, w którym dochodzi do jego nieodpłatnego przekazania. W związku z tym podatnik przy nieodpłatnym przekazaniu samochodu firmowego na cele osobiste swoje lub rodziny powinien za podstawę opodatkowania przyjąć cenę, za jaką nabyłby ten samochód w momencie jego przekazania, czyli jego cenę rynkową.

Przykład 1
Podatnik kupił w 2017 r. samochód osobowy za 85 000 zł netto + 19 550 zł VAT. Z tytułu zakupu samochodu podatnik odliczył cały podatek naliczony. W maju 2021 r. podatnik przekazał ten samochód nieodpłatnie żonie do jej celów osobistych. W tym przypadku podstawę opodatkowania nieodpłatnej dostawy samochodu stanowi dla podatnika wartość rynkowa netto przekazanego samochodu, która w maju 2021 r. wynosi 67 000 zł.

Jaką stawką jest opodatkowane nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego

Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego należy opodatkować podstawową stawką VAT, czyli 23%.

Przykład 2
Podatnik z poprzedniego przykładu, przekazując żonie firmowy samochód osobowy o wartości rynkowej netto w wysokości 67 000 zł, powinien od tej transakcji naliczyć VAT w wysokości 15 410 zł (67 000 zł x 23%).

Jak wykazać nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego w ewidencji JPK_VAT

Podatnik ma obowiązek ujmowania w ewidencji VAT podstaw opodatkowania i wysokości podatku należnego nieudokumentowanych fakturami oraz nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej. Dane te są wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku (§ 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - dalej: rozporządzenie). Nieodpłatne dostawy podlegające opodatkowaniu VAT nie mogą być dokumentowane zwykłymi fakturami. W związku z tym powinny zostać udokumentowane zbiorczym dokumentem wewnętrznym, który należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży VAT pliku JPK_V7M.

Oznaczanie dokumentów wewnętrznych w JPK_VAT

Dokumenty wewnętrzne należy wykazywać w ewidencji sprzedaży pliku JPK_V7 z oznaczeniem "WEW" (§ 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia).

Reklama

Oznaczenie dokumentu wewnętrznego oznaczeniem "TP". Jeżeli samochód jest przekazywany rodzinie (np. żonie, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu), podatnik musi oznaczyć wystawiony przez siebie dokument wewnętrzny oznaczeniem "TP". To oznaczenie należy stosować, jeżeli pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, a więc m.in. powiązania o charakterze rodzinnym (§ 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia). W przypadku gdyby wystawiony zbiorczy dokument wewnętrzny dokumentował nie tylko nieodpłatne przekazanie samochodu, ale również inne czynności dokonane na rzecz podmiotów, z którymi podatnik nie jest w żaden sposób powiązany, to również wtedy dokument ten musi być oznaczony oznaczeniem "TP". Oznaczenia procedur, w tym "TP", są bowiem stosowane do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim transakcji.

Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.580.2020.1.DS) możemy przeczytać, że:
(…) oznaczenie "TP" dotyczy powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług (o których mowa w ww. art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy) i należy je stosować dla transakcji ujmowanej w ewidencji sprzedaży, która zawiera co najmniej dane dotyczące podstawy opodatkowania - jeżeli takie powiązania występują. Ponadto oznaczenia te należy stosować do wszystkich dowodów, które wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli w danym dowodzie wystąpiła transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczania. Oznaczenie "TP" odnosi się bowiem wyłącznie do faktu wystąpienia powiązań między dostawcą a nabywcą. Samo wystąpienie powiązań powoduje więc obowiązek stosowania ww. oznaczenia. Tym samym, jeżeli dokument wewnętrzny dokumentuje transakcje zwolnione od podatku na rzecz podmiotów powiązanych, jak i innych podmiotów, to w ewidencji JPK_V7M należy oznaczyć cały dokument symbolem "TP". Oznaczenie "TP" stosuje się bowiem dla całego dokumentu w przypadku wystąpienia powiązań między nabywcą a dostawcą towarów i usług, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp., a w przypadku gdy procedura nie wystąpiła, nie stosuje się oznaczenia "TP".

Brak obowiązku oznaczania dokumentów wewnętrznych kodami GTU. Dostawy pojazdów samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708, a więc m.in. samochodów osobowych, podatnik powinien oznaczać w ewidencji JPK_VAT kodem GTU_07 (§ 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia). W omawianym przypadku nie trzeba stosować kodu GTU_07, gdyż kodem GTU nie oznanczamy m.in. zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami. To oznacza, że podatnik, który dokonał nieodpłatnej dostawy samochodu firmowego na rzecz np. żony, którą to dostawę udokumentował dokumentem wewnętrznym, nie ma obowiązku oznaczania go kodem GTU_07. Taki obowiązek ciążyłby na nim, gdyby dokonał zwykłej sprzedaży samochodu osobowego, którą udokumentowałby fakturą.

Jak odzyskać nieodliczony VAT od przekazywanego samochodu firmowego

Podatnik, który przekazał na cele osobiste samochód osobowy, przy którego zakupie przysługiwało mu pełne albo częściowe prawo do odliczenia VAT, musi opodatkować tę czynność na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego jest w tym przypadku zrównane przez przepisy ustawy o VAT z jego sprzedażą. Z tego powodu podatnikowi, który dokonał nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego, przy którego zakupie odliczył częściowo VAT, przysługuje prawo do dokonania korekty VAT nieodliczonego przy zakupie tego pojazdu na podstawie art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w przypadku gdy samochód osobowy był dotychczas wykorzystywany do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, a więc odliczano od niego tylko 50% VAT, a zaczyna być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, to podatnik jest uprawniony do dokonania korekty zwiększającej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu, gdy następuje to w okresie korekty. Z art. 90b ust. 2 ustawy o VAT wynika natomiast, że sprzedaż samochodu osobowego w okresie korekty powoduje, iż uznaje się, że wykorzystanie tego samochodu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej. To oznacza, że podatnik może częściowo odzyskać nieodliczony VAT.

Ważne!
Prawo do korekty VAT naliczonego na podstawie art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dotyczy przypadków, gdy podatnikowi przy zakupie przekazywanego nieodpłatnie samochodu osobowego przysługiwało odliczenie 50% VAT.

Okres, w którym możliwe jest dokonanie korekty, zależy od wartości samochodu. Przedstawiamy to w tabeli.

Tabela. Okres korekty dla pojazdów samochodowych

Lp.

Rodzaj pojazdu

Okres korekty

1.

Pojazdy samochodowe, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł

60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy

2.

Pojazdy samochodowe, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł

12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy

Jeżeli podatnik przekaże samochód do celów osobistych po upływie terminów wskazanych w tabeli, to traci prawo do skorzystania z korekty nieodliczonego VAT. Na potrzeby omawianej korekty uznaje się, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Zatem korekta jest dokonywana również za okres zmiany sposobu wykorzystywania, którym w omawianym przypadku jest okres, w którym przekazano samochód na cele osobiste. Korekty należy dokonywać jednorazowo w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (art. 90b ust. 4 ustawy o VAT).

Przykład 3
Czynny podatnik VAT rozliczający się miesięcznie kupił w maju 2020 r. samochód o wartości brutto 98 400 zł (netto 80 000 zł + 18 400 zł VAT). Samochód był wykorzystywany do celów mieszanych. Z tego powodu przy jego zakupie podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego, tj. 9200 zł. W maju 2021 r. podatnik postanowił przekazać samochód na cele osobiste żony. W związku z tym nastąpiła zmiana wykorzystania tego samochodu z mieszanego na wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności. Podatnik zyskał prawo do korekty VAT nieodliczonego przy zakupie tego samochodu. Kwotę korekty należy obliczyć w następujący sposób:

 1. Ponieważ wartość początkowa samochodu przekracza 15 000 zł, okres, w jakim przysługuje prawo do skorzystania z korekty, to 5 lat, czyli 60 miesięcy licząc od miesiąca przekazania pojazdu do użytku, czyli od maja 2020 r.

 2. Aby ustalić, jaka wartość przypada na jeden miesiąc trwania okresu korekty, należy nieodliczoną przy nabyciu samochodu kwotę VAT podzielić przez liczbę miesięcy okresu korekty. W naszym przykładzie jest to 9200 zł/60 miesięcy = 153,33 zł.

 3. Następnie należy ustalić, ile miesięcy zostało do końca okresu korekty. Samochód został przekazany na cele osobiste po roku użytkowania, więc pozostały okres korekty to 48 miesięcy (60 miesięcy - 12 miesięcy = 48 miesięcy).

 4. Aby ustalić wartość kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie należy pomnożyć wartość nieodliczonego VAT przypadającego na jeden miesiąc korekty przez liczbę miesięcy pozostających do upływu okresu korekty, czyli: 153,33 zł x 48 miesięcy = 7359,84 zł, co po zaokrągleniu daje kwotę 7360 zł.

Kwotę 7360 zł (bez znaku minus) podatnik powinien wykazać w poz. K_44 części ewidencyjnej oraz w poz. P_44 części deklaracyjnej w ramach pliku JPK_V7M za maj 2021 r.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 2, art. 29a ust. 2, art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

 • § 10 ust. 1 pkt 9, ust. 3 pkt 1 lit. g, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326

Powołana interpretacja:

 • Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.580.2020.1.DS)

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?