Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego - rozliczenie VAT

Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny - rozliczenie VAT
Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny - rozliczenie VAT
Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, gdy od jego zakupu odliczyliśmy całość lub część VAT. W związku z tym na podatnika są nakładane obowiązki. Trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli aktualną cenę rynkową. Ponadto przekazanie to musi być odpowiednio udokumentowane i oznaczone w JPK_V7. Podatnik może odzyskać również część nieodliczonego VAT, gdy przekazanie odbywa się w okresie korekty.

Nieodpłatne przekazanie też jest opodatkowane VAT

Opodatkowaniu VAT podlega odpłata dostawa towarów. W niektórych przypadkach opodatkowaniu VAT podlegają również nieodpłatne czynności. Jedną z nich jest nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Nieodpłatne przekazanie towarów podlega VAT, jeżeli łącznie spełnione są trzy poniższe warunki:

 • po pierwsze, przedmiotem nieodpłatnego przekazania są towary należące do przedsiębiorstwa podatnika,
 • po drugie, towary są przekazywane na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • po trzecie, podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT przy nieodpłatnym przekazaniu samochodu firmowego

Podstawą opodatkowania nieodpłatnej dostawy towaru podlegającej opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru określone w momencie dostawy towaru, tj. w momencie jego przekazania (art. 29a ust. 2 ustawy o VAT). To oznacza, że podstawą opodatkowania takiej dostawy jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru skorygowana na dzień, w którym dochodzi do jego nieodpłatnego przekazania. W związku z tym podatnik przy nieodpłatnym przekazaniu samochodu firmowego na cele osobiste swoje lub rodziny powinien za podstawę opodatkowania przyjąć cenę, za jaką nabyłby ten samochód w momencie jego przekazania, czyli jego cenę rynkową.

Przykład 1
Podatnik kupił w 2017 r. samochód osobowy za 85 000 zł netto + 19 550 zł VAT. Z tytułu zakupu samochodu podatnik odliczył cały podatek naliczony. W maju 2021 r. podatnik przekazał ten samochód nieodpłatnie żonie do jej celów osobistych. W tym przypadku podstawę opodatkowania nieodpłatnej dostawy samochodu stanowi dla podatnika wartość rynkowa netto przekazanego samochodu, która w maju 2021 r. wynosi 67 000 zł.

Jaką stawką jest opodatkowane nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego

Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego należy opodatkować podstawową stawką VAT, czyli 23%.

Przykład 2
Podatnik z poprzedniego przykładu, przekazując żonie firmowy samochód osobowy o wartości rynkowej netto w wysokości 67 000 zł, powinien od tej transakcji naliczyć VAT w wysokości 15 410 zł (67 000 zł x 23%).

Jak wykazać nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego w ewidencji JPK_VAT

Podatnik ma obowiązek ujmowania w ewidencji VAT podstaw opodatkowania i wysokości podatku należnego nieudokumentowanych fakturami oraz nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej. Dane te są wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku (§ 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - dalej: rozporządzenie). Nieodpłatne dostawy podlegające opodatkowaniu VAT nie mogą być dokumentowane zwykłymi fakturami. W związku z tym powinny zostać udokumentowane zbiorczym dokumentem wewnętrznym, który należy wprowadzić do ewidencji sprzedaży VAT pliku JPK_V7M.

Oznaczanie dokumentów wewnętrznych w JPK_VAT

Dokumenty wewnętrzne należy wykazywać w ewidencji sprzedaży pliku JPK_V7 z oznaczeniem "WEW" (§ 10 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia).

Oznaczenie dokumentu wewnętrznego oznaczeniem "TP". Jeżeli samochód jest przekazywany rodzinie (np. żonie, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu), podatnik musi oznaczyć wystawiony przez siebie dokument wewnętrzny oznaczeniem "TP". To oznaczenie należy stosować, jeżeli pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, a więc m.in. powiązania o charakterze rodzinnym (§ 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia). W przypadku gdyby wystawiony zbiorczy dokument wewnętrzny dokumentował nie tylko nieodpłatne przekazanie samochodu, ale również inne czynności dokonane na rzecz podmiotów, z którymi podatnik nie jest w żaden sposób powiązany, to również wtedy dokument ten musi być oznaczony oznaczeniem "TP". Oznaczenia procedur, w tym "TP", są bowiem stosowane do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim transakcji.

Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.580.2020.1.DS) możemy przeczytać, że:
(…) oznaczenie "TP" dotyczy powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług (o których mowa w ww. art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy) i należy je stosować dla transakcji ujmowanej w ewidencji sprzedaży, która zawiera co najmniej dane dotyczące podstawy opodatkowania - jeżeli takie powiązania występują. Ponadto oznaczenia te należy stosować do wszystkich dowodów, które wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli w danym dowodzie wystąpiła transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczania. Oznaczenie "TP" odnosi się bowiem wyłącznie do faktu wystąpienia powiązań między dostawcą a nabywcą. Samo wystąpienie powiązań powoduje więc obowiązek stosowania ww. oznaczenia. Tym samym, jeżeli dokument wewnętrzny dokumentuje transakcje zwolnione od podatku na rzecz podmiotów powiązanych, jak i innych podmiotów, to w ewidencji JPK_V7M należy oznaczyć cały dokument symbolem "TP". Oznaczenie "TP" stosuje się bowiem dla całego dokumentu w przypadku wystąpienia powiązań między nabywcą a dostawcą towarów i usług, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp., a w przypadku gdy procedura nie wystąpiła, nie stosuje się oznaczenia "TP".

Brak obowiązku oznaczania dokumentów wewnętrznych kodami GTU. Dostawy pojazdów samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708, a więc m.in. samochodów osobowych, podatnik powinien oznaczać w ewidencji JPK_VAT kodem GTU_07 (§ 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia). W omawianym przypadku nie trzeba stosować kodu GTU_07, gdyż kodem GTU nie oznanczamy m.in. zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami. To oznacza, że podatnik, który dokonał nieodpłatnej dostawy samochodu firmowego na rzecz np. żony, którą to dostawę udokumentował dokumentem wewnętrznym, nie ma obowiązku oznaczania go kodem GTU_07. Taki obowiązek ciążyłby na nim, gdyby dokonał zwykłej sprzedaży samochodu osobowego, którą udokumentowałby fakturą.

Jak odzyskać nieodliczony VAT od przekazywanego samochodu firmowego

Podatnik, który przekazał na cele osobiste samochód osobowy, przy którego zakupie przysługiwało mu pełne albo częściowe prawo do odliczenia VAT, musi opodatkować tę czynność na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego jest w tym przypadku zrównane przez przepisy ustawy o VAT z jego sprzedażą. Z tego powodu podatnikowi, który dokonał nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego, przy którego zakupie odliczył częściowo VAT, przysługuje prawo do dokonania korekty VAT nieodliczonego przy zakupie tego pojazdu na podstawie art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w przypadku gdy samochód osobowy był dotychczas wykorzystywany do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, a więc odliczano od niego tylko 50% VAT, a zaczyna być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, to podatnik jest uprawniony do dokonania korekty zwiększającej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu, gdy następuje to w okresie korekty. Z art. 90b ust. 2 ustawy o VAT wynika natomiast, że sprzedaż samochodu osobowego w okresie korekty powoduje, iż uznaje się, że wykorzystanie tego samochodu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej. To oznacza, że podatnik może częściowo odzyskać nieodliczony VAT.

Ważne!
Prawo do korekty VAT naliczonego na podstawie art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dotyczy przypadków, gdy podatnikowi przy zakupie przekazywanego nieodpłatnie samochodu osobowego przysługiwało odliczenie 50% VAT.

Okres, w którym możliwe jest dokonanie korekty, zależy od wartości samochodu. Przedstawiamy to w tabeli.

Tabela. Okres korekty dla pojazdów samochodowych

Lp.

Rodzaj pojazdu

Okres korekty

1.

Pojazdy samochodowe, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł

60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy

2.

Pojazdy samochodowe, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł

12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy

Jeżeli podatnik przekaże samochód do celów osobistych po upływie terminów wskazanych w tabeli, to traci prawo do skorzystania z korekty nieodliczonego VAT. Na potrzeby omawianej korekty uznaje się, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Zatem korekta jest dokonywana również za okres zmiany sposobu wykorzystywania, którym w omawianym przypadku jest okres, w którym przekazano samochód na cele osobiste. Korekty należy dokonywać jednorazowo w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (art. 90b ust. 4 ustawy o VAT).

Przykład 3
Czynny podatnik VAT rozliczający się miesięcznie kupił w maju 2020 r. samochód o wartości brutto 98 400 zł (netto 80 000 zł + 18 400 zł VAT). Samochód był wykorzystywany do celów mieszanych. Z tego powodu przy jego zakupie podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego, tj. 9200 zł. W maju 2021 r. podatnik postanowił przekazać samochód na cele osobiste żony. W związku z tym nastąpiła zmiana wykorzystania tego samochodu z mieszanego na wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności. Podatnik zyskał prawo do korekty VAT nieodliczonego przy zakupie tego samochodu. Kwotę korekty należy obliczyć w następujący sposób:

 1. Ponieważ wartość początkowa samochodu przekracza 15 000 zł, okres, w jakim przysługuje prawo do skorzystania z korekty, to 5 lat, czyli 60 miesięcy licząc od miesiąca przekazania pojazdu do użytku, czyli od maja 2020 r.

 2. Aby ustalić, jaka wartość przypada na jeden miesiąc trwania okresu korekty, należy nieodliczoną przy nabyciu samochodu kwotę VAT podzielić przez liczbę miesięcy okresu korekty. W naszym przykładzie jest to 9200 zł/60 miesięcy = 153,33 zł.

 3. Następnie należy ustalić, ile miesięcy zostało do końca okresu korekty. Samochód został przekazany na cele osobiste po roku użytkowania, więc pozostały okres korekty to 48 miesięcy (60 miesięcy - 12 miesięcy = 48 miesięcy).

 4. Aby ustalić wartość kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie należy pomnożyć wartość nieodliczonego VAT przypadającego na jeden miesiąc korekty przez liczbę miesięcy pozostających do upływu okresu korekty, czyli: 153,33 zł x 48 miesięcy = 7359,84 zł, co po zaokrągleniu daje kwotę 7360 zł.

Kwotę 7360 zł (bez znaku minus) podatnik powinien wykazać w poz. K_44 części ewidencyjnej oraz w poz. P_44 części deklaracyjnej w ramach pliku JPK_V7M za maj 2021 r.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 2, art. 29a ust. 2, art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802

 • § 10 ust. 1 pkt 9, ust. 3 pkt 1 lit. g, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326

Powołana interpretacja:

 • Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.580.2020.1.DS)

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  7 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stawka 0% VAT na żywność
  Stawka 0% VAT na żywność. 7 grudnia 2021 r. na spotkaniu ECOFIN ministrowie finansów państw członkowskich UE osiągnęli porozumienie co do tekstu nowelizacji dyrektywy VAT w zakresie objęcia stawką 0% produktów żywnościowych. Do zmiany dyrektywy potrzebna jest decyzja Rady Unii Europejskiej i może to nastąpić nie wcześniej niż w 2022 roku. Polska nie chce czekać z wprowadzeniem stawki 0% VAT na żywność do 2022 roku (przede wszystkim z uwagi na wysoką inflację) i cały czas apeluje do Komisji Europejskiej o zgodę na tymczasowe (na 6 miesięcy) zastosowanie tej stawki.
  Składka zdrowotna 2022 a stawka godzinowa w umowach zlecenia
  Jak nowe zasady ustalania składki zdrowotnej wpłyną w 2022 roku na obliczanie stawki godzinowej zleceniobiorców? Jak obliczyć składkę zdrowotną i wynagrodzenie zleceniobiorcy, który oprócz zlecenia pracuje też na umowę o pracę.
  Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, tzw. CIT estoński w 2022 roku - ile faktycznie wyniesie opodatkowanie
  CIT estoński w 2022 roku. Nowelizacja wielu przepisów podatkowych (tzw. Nowy Ład), wprowadzi od 2022 roku znaczne zmiany w zakresie opodatkowania spółek ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT-em estońskim). Zmiana dotychczasowych zasad wydaje się niezbędna, gdyż jak wskazuje praktyka, CIT estoński w obecnym kształcie nie spotkał się uznaniem w oczach podatników. W 2021 roku tą formę opodatkowania wybrało jedynie około 300 podmiotów z ponad 460 tysięcy aktywnych spółek zarejestrowanych w Polsce.
  Korekta "in minus" wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) - termin
  Korekta "in minus" WNT - termin. W lipcu 2021 r. podatnik rozliczający VAT miesięcznie nabył towary od niemieckiego kontrahenta. W związku z tym rozpoznał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Pod koniec października 2021 r. podatnik zwrócił część tych towarów. 5 listopada 2021 r. otrzymał od niemieckiego kontrahenta fakturę korygującą. Kiedy podatnik powinien dokonać korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku ze zwrotem części towarów?
  Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU
  Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU. Podatnik sprzedaje monitory komputerowe. Czy wykazując faktury dokumentujące ich dostawy w pliku JPK_VAT, powinien stosować kod GTU_06?
  Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych
  Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych. 7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki niemu – w ramach wytyczonej przez rząd strategii rozwoju elektromobilności – w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.
  VAT przy likwidacji spółki cywilnej - rozliczenia
  VAT przy likwidacji spółki cywilnej. Ze statystyk wynika, że nawet 1/3 firm nie przetrwa swojego pierwszego roku na rynku. Świadomy przedsiębiorca powinien wiedzieć jakie czynności na gruncie podatku VAT powinien dokonać w ramach likwidacji działalności gospodarczej.
  „Nowy start” - wparcie finansowe na ponowne otwarcie firmy
  „Nowy start” - wparcie finansowe na ponowne otwarcie firmy. Strach przed porażką jest jednym z głównych hamulcowych rozwoju przedsiębiorczości. Jak wynika z badania PARP, 41 proc. osób, które widzą szanse biznesowe w swoim otoczeniu, nie decyduje się na otworzenie własnej firmy z powodu tej obawy. Porażka jest jednak ryzykiem wpisanym w każdy biznes i może stanowić ważną lekcję na przyszłość. Tym, którzy mimo niepowodzenia zdecydowali się wrócić na rynek i ponownie rozpocząć działalność gospodarczą, PARP pomaga w ramach projektu „Nowy start”. O wsparcie, dzięki któremu łatwiejszy będzie powrót na rynek, mogą aplikować mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.
  Kasy fiskalne w 2022 roku – limit, zwolnienia, nowe rozporządzenie
  Kasy fiskalne w 2022 roku - limit, zwolnienia. Kto w 2022 roku będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych)? Kiedy nastąpi utrata zwolnienia? Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
  Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
  Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
  Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
  Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
  TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
  Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
  Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
  Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
  Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
  PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
  Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
  Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
  Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
  Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
  Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
  Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
  Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
  Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
  Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
  Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku
  Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
  Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.