Kategorie

Odwrotne obciążenie VAT u dostawcy - procedura weryfikacji transakcji i nabywcy

Odwrotne obciążenie VAT u dostawcy - procedura weryfikacji transakcji i nabywcy
Odwrotne obciążenie VAT u dostawcy - procedura weryfikacji transakcji i nabywcy
Eksperci z Instytutu Studiów Podatkowych podpowiadają, jak dostawca powinien się zachować (w tym jak zweryfikować status nabywcy), by rzetelnie zastosować tzw. odwrotne obciążenie VAT.

Od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzane ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ta zawiera doprecyzowanie oraz rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT na sprzedaż laptopów, smartfonów, czy konsoli do gier.

I. Aby zastosować odwrotne obciążenie trzeba spełnić następujące warunki:

a)  dostawa ma za przedmiot towary wymienione w zał. nr 11 do ustawy VAT,

b)  czynność ma miejsce na terytorium kraju,

c) w przypadku towarów z kategorii „elektronika” wartość jednolitej transakcji gospodarczej  przekracza 20 tys . zł netto,

d)  dostawcą jest podatnik nie korzystający ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość obrotów (art. 113 ustawy VAT), dostawa nie dotyczy towarów objętych zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT)

e)  nabywcą towarów jest podatnik czynny podatku od towarów i usług – uwaga: dostawa towarów z zał. 11 na rzecz podatnika zwolnionego od dnia 1 lipca 2015 r. nie pozwala na zastosowanie odwrotnego obciążenia w VAT – rozliczana jest na zasadach ogólnych,

f) nabywca działa w charakterze podatnika (dokonuje nabycia towarów i usług na cele tego podmiotu jako podatnika).

Samochód w firmie 2015 – multipakiet

II. Dokumentowanie dostawy w ramach odwrotnego obciążenia.

Z punktu widzenia sprzedającego kluczowe jest zweryfikowanie danych dotyczących nabywcy. Aby zastosować odwrotne obciążenie – od dnia 1 lipca 2015 r. - trzeba mieć pewność, że nabywca jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

W zakresie towarów z zał. 11 do ustawy z kategorii elektronika ustawa wprost przewiduje przy tym wyłączenie odpowiedzialności  dostawcy za rozliczenie podatku  kiedy „podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku”  oraz dochował „należytej staranności”

W tym stanie rzeczy Podatnik (dostawca) przed dokonaniem pierwszej transakcji powinien żądać od takiego kontrahenta okazania dokumentów i sporządzić ich kopie:

1) druk VAT-5

Po zarejestrowaniu podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego (jeżeli korzysta ze zwolnienia art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonującego wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3) organ podatkowy potwierdza zarejestrowanie podatnika w tym charakterze. Potwierdzenie rejestracji dokonywane jest na druku VAT-5. Druk ten zawiera potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako przynależącego do którejś z dwóch kategorii wskazanych wyżej.

W przypadku gdy kontrahent będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, wówczas jest to istotna okoliczność wskazująca na to, że zastosowanie odwrotnego odciążenia w transakcji z jego udziałem będzie prawidłowe. Dlatego podatnik powinien żądać kopii tego potwierdzenia.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

W przypadku gdyby kontrahent nie chce dostarczyć takiego potwierdzenia, należy stwierdzić, że transakcja z nim wiąże się z ryzykiem i rozważyć odmowę dostawy w ramach odwrotnego obciążenia (nabywca traktowany jak nie-podatnik).

Należy wskazać, że potwierdzenie VAT-5 nie ma żadnego prawem przewidzianego okresu ważności.

2) Urzędowe potwierdzenie statusu nabywcy - zaświadczenie:

W przypadku transakcji o wyższej wartości zawsze należy rozważyć samodzielne uzyskanie  potwierdzenia statusu nabywcy:

Art. 96 ust. 13 ustawy VAT: Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

                                                                                                                                , ………..  r.

Wnioskodawca

NIP ………………

                                                                                      Naczelnik Urzędu Skarbowego w ………….

WNIOSEK

o potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny

Na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) wnoszę o potwierdzenie, że wymieniona niżej osoba zarejestrowana jest jako czynny podatnik VAT:

Jan Kowalski

………………..

……………….

NIP ……………….

UZASADNIENIE

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jestem podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w niniejszym urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Zamierzam rozpocząć współpracę handlową z Panem Janem Kowalskim, który określa się jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym mam wymagany interes prawny w potwierdzeniu tego faktu. Zatem na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) wnoszę jak na wstępie.

Do wniosku załączam dowód opłacenia opłaty skarbowej od zaświadczenia potwierdzającego, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

                                                                                       ……………………….

Załącznik:

1.         Dowód opłacenia opłaty skarbowej od zaświadczenia potwierdzającego, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

3) odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub weryfikacja w Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podatnik powinien również sprawdzać dane swojego klienta w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców. W przypadku gdy ma to do czynienia ze spółką prawa handlowego, powinien sięgnąć do Krajowego Rejestru Sądowego, co najszybciej można uczynić poprzez stronę internetową (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t). Dostęp do jego treści jest darmowy. Należy wskazać, że zawarte są tam kompleksowe informacje dotyczące udziałowców podmiotu, siedziby etc.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dostęp do tej ewidencji także jest możliwy przez Internet (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx ).

4) Zweryfikowanie związku pomiędzy osobą, która będzie dokonywała zakupu, a podmiotem gospodarczym będącym podatnikiem, na rzecz którego działa.

Potrzebne jest również zweryfikowanie związku pomiędzy osobą, która będzie dokonywała zakupu, a podmiotem gospodarczym będącym podatnikiem, na rzecz którego działa. W przypadku gdy osobą nabywającą towary będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub umocowany reprezentant spółki handlowej - wówczas obok zebranych wcześniej danych wystarczający będzie dowód osobisty. Jeżeli jednak dokonujący zakupu będzie osobą jedynie upoważnioną do nabywania towarów, przykładowo jako pracownik, wówczas Podatnik powinien żądać również dokumentów potwierdzających takie uprawnienie.

Podatnik powinien skopiować wszystkie przedmiotowe dokumenty i przechowywać je wraz pozostałą dokumentacją poszczególnych dostaw .

5) Informacja o transporcie; środku transportu, którym towar jest dostarczany/odbierany

W celu ewentualnego późniejszego potwierdzenia okoliczności dostawy ważne jest również, aby Podatnik posiadał dane dotyczące sposobu dostawy towaru (dokumenty przewozowe, kurierskie, numer rejestracyjny środka transportu, którym dostarczany/odbierany jest towar) Posiadanie tych danych może umożliwić identyfikację osoby nabywcy w przypadku sporu z organem podatkowym (kontroli skarbowej).

Dane dotyczące imienia i nazwiska osoby nabywającej/odbierającej towar, adresu jej zameldowania, numeru dowodu tożsamości, określenie pojazdu z jakiego korzystała oraz jego numeru rejestracyjnego rejestrować można na fakturze dokumentującej czynność z udziałem tej osoby. 

6) czytelne podpisy

Podatnik powinien również wymagać od kontrahenta czytelnych podpisów na wszelkich dokumentach potwierdzających transakcję.

7) rozliczenia bezgotówkowe/próg istotności

Z perspektywy minimalizacji ryzyka podatkowego rekomendowanym rozwiązaniem jest dokonywanie dostawy z zapłatą za pośrednictwem rachunku bankowego. W zakresie towarów z kategorii „elektronika” przepis – dla udokumentowania należytej staranności – wymaga bezwzględnie rozliczeń bezgotówkowych (z rachunku płatniczego nabywcy lub podobnego instrumentu płatniczego – identyfikujących składającego zlecenie płatnicze).

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

Nie powinien to być rachunek osoby trzeciej, ale własny rachunek podmiotu, który nabywa towary. Korzystanie z rachunku bankowego umożliwi bowiem sprawdzenie, czy zapłata pochodzi faktycznie od podmiotu podającego się za nabywcę (autoryzacji dokonuje wówczas bank). ISP proponuje również aby od określonej przez siebie wartości transakcji/próg istotności Podatnik wymagał od kupujących przedpłaty. Umożliwi to sprawdzenie wiarygodności klienta, zanim transakcja sfinalizowana (wydanie towaru).


III. Okres przechowywania dokumentów wymienionych w pkt II.

Ponieważ zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku to do tego czasu Podatnik powinien przechowywać dokumenty wymienione w pkt II dotyczące poszczególnych zobowiązań podatkowych.

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Mariusz Unisk

Adrian Kozakiewicz

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.)

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?