Kategorie

VAT od zaliczki - jak ustalić kwotę podatku

VAT od zaliczki - jak ustalić kwotę podatku
VAT od zaliczki - jak ustalić kwotę podatku
Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Jest to podstawowa zasada, od której istnieją nieliczne wyjątki. Pobraną sumę traktuje się wówczas jako kwotę brutto, zawierającą VAT. Natomiast wartość podatku oblicza się według stawki obowiązującej dla danego towaru lub usługi. Problem pojawia się jednak w sytuacjach, gdy dostawa lub świadczenie, na poczet których dokonano wpłaty zaliczki, są opodatkowane różnymi stawkami VAT.

W przypadku otrzymania przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do uzyskanej kwoty.

Przedstawiona reguła nie dotyczy jednak czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności. Oznacza to, że przy świadczeniu: usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, otrzymanie zaliczki nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zasada ta ma również zastosowanie przy WDT.

Jeżeli w związku z otrzymaniem zaliczki powstał u sprzedawcy obowiązek podatkowy, to sprzedawca jest obowiązany, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, do wystawienia faktury. Musi ją wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał całość lub część zapłaty od nabywcy. Jednocześnie faktura zaliczkowa nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed otrzymaniem – przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi – całości lub części ceny.

Należy podkreślić, że powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymania zaliczki nie jest determinowane datą wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy powinien być bowiem rozpoznawany z chwilą otrzymania zaliczki, w odniesieniu do uzyskanej kwoty. Późniejsze bądź wcześniejsze sporządzenie faktury nie przesuwa terminu powstania obowiązku podatkowego.

Sprzedawca nie musi wystawić faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi od nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, gdy nabywca nie wystąpił z takim żądaniem. Niewystawienie faktury nie ma wówczas żadnego wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, który zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy powinien być rozpoznany.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

1. Rozliczenie podatku od zaliczki opodatkowanej jedną stawką VAT

Podatnik, który otrzymał zaliczkę, wylicza kwotę podatku według następującego wzoru:

gdzie:

KP – oznacza kwotę podatku,

ZB – oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,

SP – oznacza stawkę podatku.

Przykład:

23 września 2015 r. podatnik otrzymał zaliczkę w kwocie 5000 zł na poczet mającej nastąpić w listopadzie 2015 r. dostawy towarów. Towary będą opodatkowane stawką 23%. Sprzedawca rozlicza VAT miesięcznie. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanej zaliczki powstał 23 września 2015 r. w odniesieniu do kwoty 5000 zł. Podatnik powinien wystawić fakturę najpóźniej 15 października 2015 r. Wystawienie faktury w październiku 2015 r. nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku ujęcia kwot dotyczących otrzymanej zaliczki w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015 r. Ewentualne wystawienie faktury jeszcze przed otrzymaniem zaliczki również nie wpłynęłoby na termin rozpoznania obowiązku podatkowego.

Kwotę podatku w sporządzanej fakturze zaliczkowej należy wyliczyć w następujący sposób:

W wystawianej fakturze zaliczkowej należy zatem wykazać następujące wartości:

• netto: 4065,04 zł,

• VAT: 934,96 zł,

• brutto: 5000 zł.

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

2. Rozliczenie podatku od zaliczki opodatkowanej różnymi stawkami VAT

Zaliczka wpłacana na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług może dotyczyć również towarów lub usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT. W takich przypadkach w pierwszej kolejności należałoby rozstrzygnąć, czy możliwe jest zaliczenie otrzymanej części ceny na poczet dostawy konkretnego towaru bądź wykonania usługi. Przyporządkowanie zaliczki może wynikać z zawartej między stronami umowy, złożonego zamówienia bądź innych ustaleń. Strony transakcji mogą bowiem przyjąć, że zamówienie obejmuje asortyment kilku towarów, natomiast wpłacona zaliczka dotyczy tylko jednego z nich.

Przykład

10 września 2015 r. podatnik otrzymał zaliczkę w kwocie 12 500 zł na poczet mającej nastąpić w listopadzie 2015 r. dostawy towarów. Zaliczkę wpłacił nabywca będący zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Złożone przez nabywcę zamówienie obejmowało towary opodatkowane według stawek podatku od towarów i usług 8% i 23%. Kontrahenci zawarli jednak umowę, z której wynikało wprost, że zaliczka jest wpłacana na poczet dostawy konkretnego towaru opodatkowanego według stawki 8%. W przypadku tego produktu sprzedawca żądał bowiem każdorazowo, przed dokonaniem dostawy, wpłaty 100% zaliczki. Przy pozostałym asortymencie ujętym w zamówieniu zaliczki nie były wymagane. Sprzedawca rozlicza VAT miesięcznie.

Obowiązek podatkowy powstał 10 września 2015 r. w odniesieniu do kwoty 12 500 zł. Podatnik powinien wystawić fakturę zaliczkową najpóźniej 15 października 2015 r. VAT powinien rozliczyć w deklaracji za wrzesień.

Kwotę podatku w sporządzanej fakturze zaliczkowej należy wyliczyć w następujący sposób:

W wystawianej fakturze zaliczkowej należy zatem wykazać następujące wartości:

• netto: 11 574,07 zł,

• VAT: 925,93 zł,

• brutto: 12 500 zł.


Wątpliwości pojawiają się natomiast w sytuacjach, gdy zaliczka wpłacana jest na poczet dostaw towarów lub świadczenia usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT, a nie ma możliwości jej przyporządkowania konkretnemu towarowi lub usłudze. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują sposobu postępowania w takich przypadkach. W zasadzie jedynym możliwym rozwiązaniem jest wówczas zastosowanie podziału kwoty otrzymanej zaliczki proporcjonalnie do wynikającej z umowy lub zamówienia wartości towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT.

Przykład

27 września 2015 r. podatnik otrzymał zaliczkę w kwocie 10 000 zł. Złożone przez nabywcę zamówienie obejmowało towary opodatkowane według stawek podatku od towarów i usług 8% i 23%. Kontrahenci nie uzgodnili, jakich towarów dotyczy zaliczka. Zamówienie opiewało na łączną kwotę 21 000 zł (brutto), z czego wartość towarów opodatkowanych stawką 23% wynosiła 8400 zł (brutto), natomiast wartość towarów opodatkowanych stawką 8% – 12 600 zł (brutto). Sprzedawca rozlicza VAT miesięcznie.

Obowiązek podatkowy powstał 27 września 2015 r. w odniesieniu do kwoty 10 000 zł. Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona najpóźniej 15 października 2015 r.

Kwotę podatku w sporządzanej fakturze zaliczkowej należy wyliczyć w następujący sposób:

Etap I

Ustalenie procentowego udziału w zamówieniu towarów opodatkowanych według stawki:

• 23%: 8400 zł / 21 000 zł = 40%,

• 8%: 12 600 zł / 21 000 zł = 60%.

Etap II

Ustalenie kwoty zaliczki przypadającej proporcjonalnie na dostawę towarów opodatkowaną według stawki:

• 23%: 10 000 zł x 40% = 4000 zł,

• 8%: 10 000 zł x 60% = 6000 zł.

Etap III

Obliczenie kwoty VAT od otrzymanych zaliczek.

Podatek od towarów i usług dotyczący części zaliczki opodatkowanej według stawki 23% wyniósł:

Podatek od towarów i usług dotyczący części zaliczki opodatkowanej według stawki 8% wyniósł:

W wystawianej fakturze zaliczkowej należy zatem wykazać następujące wartości:

1) dostawa towarów opodatkowana według stawki 23%:

• wartość netto: 3252,03 zł,

• VAT: 747,97 zł,

• wartość brutto: 4000 zł;

2) dostawa towarów opodatkowana według stawki 8%:

• wartość netto: 5555,56 zł,

• VAT: 444,44 zł,

• wartość brutto: 6000 zł.

Dokonując opodatkowania otrzymanej zaliczki dotyczącej dostawy towarów lub świadczenia usług objętych różnymi stawkami VAT, warto zadbać o odpowiednie udokumentowanie realizowanej transakcji, uzasadniające wybór metody, według której obliczono stawkę podatku od towarów i usług. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy cała zaliczka jest opodatkowana według jednej stawki VAT. W przypadku ewentualnych czynności kontrolnych, jeżeli zastosowano stawkę obniżoną, organy podatkowe mogą bowiem wnosić o szczegółowe uzasadnienie takiego postępowania.

Natomiast przyjęcie stawki wyższej od należnej nie powoduje w zasadzie żadnych konsekwencji ani po stronie sprzedawcy, ani po stronie nabywcy. Tylko niewłaściwe opodatkowanie zaliczki, w części dotyczącej usług zwolnionych od podatku, narażałoby nabywcę na utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Podstawa prawna:

• art. 19a ust. 5 pkt 4 i ust. 8, art. 88 ust. 3a pkt 2, art. 106b ust. 1 pkt 4, art. 106f ust. 1 oraz art. 106i ust. 2 i ust. 7 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1223

Ewa Kowalska,  ekspert w zakresie VAT

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.