Kategorie

Jak obliczać odsetki od zaległości w VAT i akcyzie od 1 stycznia 2016 r.

Jak obliczać odsetki od zaległości w VAT i akcyzie od 1 stycznia 2016 r.
Jak obliczać odsetki od zaległości w VAT i akcyzie od 1 stycznia 2016 r.
Fotolia
1 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady naliczania odsetek w VAT i akcyzie. Obecnie obowiązują trzy stawki odsetek za zwłokę: podstawowa, obniżona oraz podwyższona. W wyniku tych zmian podatnicy korygujący deklaracje VAT po upływie 6 miesięcy od dnia upływu terminu ich złożenia nie będą mieli prawa do korzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Od zasady tej będzie jednak istniał ważny wyjątek. Podatnicy posiadający zaległości podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2016 r. będą mogli skorzystać z nowej wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę, składając korektę deklaracji VAT do 30 czerwca 2016 r.

Od zaległości podatkowych, w tym od zaległości w VAT i akcyzie, naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej). Wysokość odsetek od 1 stycznia 2016 r. regulują przepisy art. 56–56d Ordynacji podatkowej. Z przepisów tych wynika, że obecnie obowiązują trzy stawki odsetek za zwłokę: podstawowa, obniżona oraz podwyższona.

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Stawka podstawowa

Stawka podstawowa – podobnie jak do końca 2015 r. – jest w obecnym stanie prawnym równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej). Stawka ta obecnie wynosi zatem 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Stawka podstawowa w tej wysokości obowiązuje od 9 października 2015 r. (stawki VAT są ogłaszane w obwieszczeniu Ministra Finansów). Będzie obowiązywać, dopóki Narodowy Bank Polski nie podwyższy stopy oprocentowania kredytu lombardowego ponad 3% (obecnie stopa ta wynosi 2,5%).

Podatki 2016 cz.1 – VAT 2016 (książka)

Wzór na obliczanie odsetek za zwłokę według stawki podstawowej

Wskazać przy tym należy, że wysokość odsetek za zwłokę jest obliczana w oparciu o stawki odsetek za zwłokę obowiązujące w momencie trwania zaległości podatkowej. Najczęściej w związku z tym konieczne jest uwzględnienie więcej niż jednej stawki odsetek. Zasadne jest więc wskazanie odsetek za zwłokę obowiązujących w poprzednich latach (zob. tabele).

Biuletyn VAT

Podstawowe stawki odsetek za zwłokę w latach 2011–2015

Wysokość stawki odsetek za zwłokę

Okres obowiązywania

8,00%

od 9 października 2014 r.

10,00%

od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r.

10,50%

od 6 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013 r.

11,00%

od 9 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.

11,50%

od 7 marca 2013 r. do 8 maja 2013 r.

12,50%

od 7 lutego 2013 r. do 6 marca 2013 r.

13,00%

od 10 stycznia 2013 r. do 6 lutego 2013 r.

13,50%

od 6 grudnia 2012 r. do 9 stycznia 2013 r.

14,00%

od 8 listopada 2012 r. do 5 grudnia 2012 r.

14,50%

od 10 maja 2012 r. do 7 listopada 2012 r.

14,00%

od 9 czerwca 2011 r. do 9 maja 2012 r.

13,50%

od 12 maja 2011 r. do 8 czerwca 2011 r.

13,00%

od 6 kwietnia 2011 r. do 11 maja 2011 r.

12,50%

od 20 stycznia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.

12,00%

od 9 listopada 2010 r. do 19 stycznia 2011 r.

Przykład

Podatnik złożył deklarację VAT-7 za marzec 2013 r. i wykazał w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w kwocie 962 zł. Kwota ta wpłynęła na rachunek bankowy podatnika 14 czerwca 2013 r. 12 stycznia 2016 r. – w związku ze stwierdzeniem pomyłki w odliczeniu VAT z jednej z faktur uwzględnionych w deklaracji VAT-7 za marzec 2013 r. – podatnik złoży korektę deklaracji VAT-7 za marzec 2013 r. ze zmniejszoną do 438 zł kwotą zwrotu. Różnica, tj. 524 zł (962 zł – 438 zł), stanowi zaległość podatkową, od której odsetki za zwłokę nalicza się od 15 czerwca 2013 r. (art. 53 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Podatnik nie może stosować obniżonych odsetek, bo korekta została złożona po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli. W konsekwencji wysokość odsetek za zwłokę na dzień 12 stycznia 2016 r. wyniesie 122 zł (kwota po zaokrągleniu do pełnych złotych), przy czym:

1) za okres od 15 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013 r. (19 dni) odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki 10,5%, tj. w kwocie 2,86 zł,

2) za okres od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r. (462 dni) odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki 10%, tj. w kwocie 66,33 zł,

3) za okres od 9 października 2014 r. do 12 stycznia 2016 r. (461 dni) odsetki za zwłokę zostaną naliczone według stawki 8%, tj. w kwocie 52,95 zł.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Od 2009 r. przepisy przewidują stosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Wysokość tej stawki oraz warunki jej stosowania uległy zmianie z początkiem 2016 r.

I tak, do końca 2015 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosiła 75% stawki podstawowej (art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.). Od 1 stycznia 2016 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki podstawowej (art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej). Spowodowało to z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianę wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę z 6% do 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Wzór na obliczanie odsetek za zwłokę według stawki obniżonej

Nie jest to jedyna zmiana w przepisach dotyczących stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Należy bowiem wskazać, że do końca 2015 r. istniały cztery warunki stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Otóż stawka ta miała zastosowanie, jeżeli:

1) podatnik złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty,

2) korekta deklaracji nie została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

3) korekta deklaracji nie została złożona w wyniku czynności sprawdzających,

4) podatnik zapłacił w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość podatkową.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. został określony piąty warunek stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę – prawnie skuteczna korekta deklaracji ma zostać złożona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. Ponadto nie trzeba składać uzasadnienia przyczyn korekty. W konsekwencji podatnicy korygujący deklaracje podatkowe (w tym deklaracje VAT) po upływie 6 miesięcy od dnia upływu terminu ich złożenia nie mają obecnie prawa do korzystania z obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Należy jednak zauważyć, że zmienione przepisy mają, co do zasady, zastosowanie tylko do zaległości powstałych od 1 stycznia 2016 r. Do zaległości podatkowych powstałych przed tym dniem – jak wynika z art. 19 ust. 1 ustawy nowelizującej – stosuje się bowiem, co do zasady, przepisy art. 56 § 1a i 1b Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r. Nie trzeba jednak uzasadniać przyczyny korekty (art. 19 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Od zasady tej będzie istniał ważny wyjątek. Jak bowiem wynika z art. 19 ust. 3 ustawy nowelizującej, do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. Warunkiem jest jednak:

• złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie do 30 czerwca 2016 r. (tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej),
• zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

A zatem podatnicy posiadający zaległości podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2016 r. mogą skorzystać z nowej wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę, składając korektę deklaracji VAT przed końcem pierwszej połowy 2016 r. (do 30 czerwca 2016 r.).

Obniżone stawki odsetek za zwłokę w latach 2011–2015

Wysokość 75% obniżonych odsetek za zwłokę

Wysokość 50% obniżonych odsetek za zwłokę

Okres obowiązywania

1

2

3

6,00%

4,00%

od 9 października 2014 r.

7,50%

5,00%

od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r.

7,88%

5,25%

od 6 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013 r.

8,25%

5,50%

od 9 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.

8,63%

5,75%

od 7 marca 2013 r. do 8 maja 2013 r.

9,38%

6,25%

od 7 lutego 2013 r. do 6 marca 2013 r.

9,75%

6,50%

od 10 stycznia 2013 r. do 6 lutego 2013 r.

10,13%

6,75%

od 6 grudnia 2012 r. do 9 stycznia 2013 r.

10,50%

7,00%

od 8 listopada 2012 r. do 5 grudnia 2012 r.

10,88%

7,25%

od 10 maja 2012 r. do 7 listopada 2012 r.

10,50%

7,00%

od 9 czerwca 2011 r. do 9 maja 2012 r.

10,13%

6,75%

od 12 maja 2011 r. do 8 czerwca 2011 r.

9,75%

6,50%

od 6 kwietnia 2011 r. do 11 maja 2011 r.

9,38%

6,25%

od 20 stycznia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.

9,00%

6,00%

od 9 listopada 2010 r. do 19 stycznia 2011 r.

Wróćmy do poprzedniego przykładu, tj. podatnika, który skorygował deklarację VAT-7 za marzec 2013 r. Załóżmy, że tym razem składając 12 stycznia 2016 r. korektę tej deklaracji, podatnik będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50%, o ile tylko kwotę zaległości wpłaci w terminie do 19 stycznia 2016 r. Oznaczałoby to, że wysokość odsetek za zwłokę na dzień 12 stycznia 2016 r. wyniesie 61 zł (kwota po zaokrągleniu do pełnych złotych), przy czym:
1) za okres od 15 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013 r. (19 dni) odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki 5,25%, tj. w kwocie 1,43 zł,
2) za okres od 4 lipca 2013 r. do 8 października 2014 r. (462 dni) odsetki za zwłokę zostały naliczone według stawki 5%, tj. w kwocie 33,16 zł,
3) za okres od 9 października 2014 r. do 12 stycznia 2016 r. (461 dni) odsetki za zwłokę zostaną naliczone według stawki 4%, tj. w kwocie 26,47 zł.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Nowością w 2016 r. jest wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę. Stawka ta – jak wynika z art. 56b Ordynacji podatkowej – wynosi 150% stawki podstawowej, a więc obecnie stanowi 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Wzór na obliczanie odsetek za zwłokę według stawki podwyższonej

Podwyższone stawki odsetek za zwłokę mogą być naliczane od 1 stycznia 2016 r. Z przepisów przejściowych nie wynika natomiast, aby odsetki takie mogły być naliczane wyłącznie od zaległości w VAT oraz podatku akcyzowym powstałych od 1 stycznia 2016 r. Co prowadzi do wniosku, że istnieje konieczność rozliczania podwyższonych odsetek za zwłokę również w stosunku do zaległości w VAT i akcyzie powstałych do końca 2015 r. Nie wiadomo, jakie stanowisko zajmą organy podatkowe.

Podwyższone stawki odsetek za zwłokę mogą być naliczane w trzech określonych przepisami art. 56b Ordynacji podatkowej przypadkach.

W pierwszym przypadku podwyższona stawka odsetek za zwłokę ma zastosowanie do zaległości w VAT oraz w podatku akcyzowym w razie zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego (art. 56b pkt 1 Ordynacji podatkowej).

W styczniu 2017 r. po przeprowadzeniu postępowania podatkowego wobec podatnika X naczelnik urzędu skarbowego wyda wobec podatnika X decyzję stwierdzającą zaniżenie zobowiązania podatkowego w deklaracji VAT-7 złożonej przez podatnika X za luty 2016 r. Do wynikającej z tego zaległości podatkowej będzie miała zastosowanie podwyższona stawka odsetek za zwłokę.

Drugi przypadek stosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę ma miejsce, jeżeli łącznie spełnione są trzy wynikające z art. 56b pkt 2 Ordynacji podatkowej warunki, a mianowicie:

1) zaległość w VAT lub w podatku akcyzowym wynika z korekty deklaracji:

a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających;

2) kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej,

3) kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia (w rozumieniu ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu; w 2016 r. musi to być zatem kwota wyższa niż 9250 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1850 zł; 5 x 1850 zł = 9250 zł).

W październiku 2016 r. podatnikowi Y doręczone zostanie zawiadomienie o wszczęciu kontroli w VAT za okres od stycznia do czerwca 2016 r. Następnego dnia podatnik ten złoży korektę deklaracji VAT-7 za maj 2016 r., w której wykaże kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 27 620 zł zamiast 11 340 zł. Do wynikającej z tego tytułu zaległości podatkowej będzie miała zastosowanie podwyższona stawka odsetek za zwłokę, gdyż:
1) korekta deklaracji zostanie złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,
2) kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego przekracza 6905 zł (27 620 zł x 25% = 6905 zł),
3) kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego przekracza 9250 zł (wynosi 16 280 zł).

Po trzecie, podwyższona stawka odsetek za zwłokę ma zastosowanie do zaległości w VAT oraz w podatku akcyzowym w przypadku ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku, oraz braku zapłaty podatku (art. 56b pkt 3 Ordynacji podatkowej).

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, który zawiesił we wrześniu 2015 r. wykonywanie działalności gospodarczej, sprzeda w lutym 2016 r. firmowy samochód, lecz nie złoży w związku z tym deklaracji VAT-7 za luty 2016 r. (ani nie zapłaci VAT należnego z tytułu tej sprzedaży). Jeżeli organ podatkowy ujawni to w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – odsetki za zwłokę od powstałej zaległości w VAT zostaną naliczone według stawki podwyższonej.


Wysokość stawek odsetek za zwłokę od 1 stycznia 2016 r.

Rodzaj stawki

Wysokość stawki

Stawka podstawowa

8%

Stawka obniżona w wysokości 50% stawki podstawowej (dotyczy zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. oraz części zaległości powstałych wcześniej)

4%

Stawka obniżona w wysokości 75% stawki podstawowej (dotyczy części zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r.)

6%

Stawka podwyższona (150% stawki podstawowej)

12%

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 56–56d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1932

• art. 1 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1649

• § 2, § 2a–2b rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – Dz.U. Nr 165, poz. 1373; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. (na dzień oddania artykułu do druku najnowsza zmiana rozporządzenia nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw)

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.