Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przesyłka z zagranicy dostarczona bez oclenia lub z błędnymi danymi - korekta VAT

Przesyłka z zagranicy dostarczona bez oclenia lub z błędnymi danymi - korekta VAT
Przesyłka z zagranicy dostarczona bez oclenia lub z błędnymi danymi - korekta VAT
ShutterStock
Jak skorygować VAT w przypadku otrzymania przesyłki zagranicznej bez oclenia lub z błędnymi danymi? W przypadku zarówno błędów w odprawie importowej, jak i braku jej dokonania, aby móc skorygować wysokość VAT importowego w deklaracjach podatkowych, należy zwrócić się do urzędu celno-skarbowego. Naczelnik UCS w odpowiedzi na wniosek wyda decyzję celną, którą albo poprawi te pomyłki i ich skutki dla VAT, albo ureguluje status celny towarów wraz z jednoczesnym określeniem podatków importowych we właściwej wysokości. Wszystkie te elementy, tj. cło, akcyza i VAT, zostaną określone w jednej decyzji.

Import towarów - błędy w dokumentacji, brak oclenia a VAT

W przypadku zakupu towarów spoza UE, a więc ich importu, zdarzają się sytuacje, gdy po dokonaniu formalności celnych zauważamy pomyłkę w dokumentacji, np. wskazano błędną wartość towaru (pomylono fakturę lub symbol waluty). Czasami zdarza się również, że kurier dostarcza nam zamówioną przesyłkę, która nie została oclona.
W przypadku zarówno błędów w odprawie importowej, jak i braku jej dokonania, aby móc skorygować wysokość VAT importowego w deklaracjach podatkowych, musimy najpierw "odwiedzić" urząd celno-skarbowy (dalej UCS).

1. Dlaczego w celu skorygowania VAT od importu należy zwrócić się do UCS?

Naczelnik UCS jest m.in. organem celnym i to do niego jako organu należy się zwrócić w celu załatwienia spraw związanych z cłem (czy to bezpośrednio w oddziałach celnych czy w komórkach orzeczniczych). Nie każdy wiąże naczelnika UCS z VAT. Niektórzy sądzą, że sprawy VAT załatwia się tylko i wyłącznie w swoim urzędzie skarbowym (dalej US), w którym rozliczają się z tego podatku. Z treści przepisów działu VII ustawy o VAT - Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów (art. 33-40) - wynika jednak, że wszystkie sprawy związane z VAT z tytułu importu załatwia się, co do zasady, u naczelnika UCS. Dotyczy to zarówno pierwotnego naliczenia VAT w zgłoszeniu celnym (w momencie "oclenia"), jak i dokonywania wszelkich korekt tego podatku w związku z błędami w zgłoszeniach celnych lub brakiem tych zgłoszeń.

Jedynymi sprawami w zakresie VAT importowego, w przypadku których nie może decydować naczelnik UCS, są ulgi w spłacie tego podatku. Może je przyznać wyłącznie właściwy dla podatnika naczelnik US (art. 39 ustawy o VAT).

Ważne!
Naczelnik UCS decyduje o wszelkich sprawach związanych z VAT od importu, oprócz tych dotyczących ulg w spłacie tego podatku, które należą do właściwości naczelnika US.

W praktyce, jeżeli naczelnik UCS określi w decyzji "zbyt duży" podatek i podatnik będzie musiał go zapłacić (bo się nie odwołał od tej decyzji lub dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie zgodził się z odwołaniem), to o ewentualne rozłożenie podatku na raty lub jego umorzenie możemy się zwrócić wyłącznie do US, a nie do UCS.

Na marginesie - identyczna konstrukcja istnieje w akcyzie - tam też wszelkie sprawy związane z akcyzą importową (poza jej płaceniem, w tym ratami i innymi ulgami) załatwiamy u naczelnika UCS (art. 14 ust. 1b oraz art. 27-29a ustawy o podatku akcyzowym).

Jeżeli zatem stwierdzimy pomyłkę w dokumentach importowych lub ich brak, to musimy złożyć wniosek do naczelnika UCS, aby wydał decyzję celną, którą albo poprawi te pomyłki i ich skutki dla VAT (i ewentualnie akcyzy), albo ureguluje status celny tych towarów (dokona ich "oclenia") wraz z jednoczesnym określeniem podatków importowych we właściwej wysokości. Co ważne, wszystkie te elementy, tj. cło, akcyza i VAT oraz ewentualnie opłata paliwowa i opłata emisyjna, zostaną określone w jednej decyzji (art. 73d Prawa celnego).

Ważne!
Naczelnik UCS prowadzi jedno postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, VAT, podatku akcyzowego, a także opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, z tytułu importu towarów.

Pamiętać przy tym należy, że postępowania celne (w tym wspólne postępowania celno-podatkowe) toczą się przed naczelnikiem UCS w oparciu o przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, a ustawa - Ordynacja podatkowa jest stosowana w bardzo ograniczonym zakresie (art. 73 Prawa celnego). W związku z tym przebieg samego postępowania bywa w wielu aspektach inny niż przebieg "typowego" postępowania podatkowego przed naczelnikiem US.

2. Otrzymanie towaru, który nie został oclony - skutki w VAT

Jeżeli otrzymamy (np. za pośrednictwem kuriera) zamówiony przez nas poza UE towar, który nie został oclony, musimy sami zgłosić ten fakt naczelnikowi UCS i zawnioskować o wydanie decyzji dopuszczającej taki towar do obrotu ("oclić" go). Wydana decyzja celna, poza ustaleniem kwoty należnego cła, będzie również określać wysokość podatków należnych z tytułu importu, tj. wysokość VAT oraz ew. akcyzy, jeżeli będzie to towar akcyzowy. Dodatkowo, gdyby sprawa dotyczyła niektórych paliw, naczelnik UCS określi nam w tej decyzji również wysokość opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej.

W odróżnieniu od typowych decyzji podatkowych, którymi naczelnik US określa wysokość podatków krajowych, płatność podatków określonych w decyzji celnej odbywa się w trochę innych terminach i trochę inaczej nalicza się odsetki od tych kwot.

2.1.Termin płatności cła i podatków

Cło i podatki określone w decyzjach celnych płaci się w ciągu 10 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 65 ust. 1 - Prawa celnego, art. 37 ust. 1 ustawy VAT i art. 27 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym).

W przypadku VAT i akcyzy płaci się zarówno odsetki, jak i odsetki za zwłokę, ale nie jednocześnie (zob. pkt 2.1.1).

W tym miejscu należy wspomnieć o pewnej rozbieżności w płaceniu cła i podatków importowych, po złożeniu odwołania od decyzji. O ile podatków importowych nie trzeba płacić do momentu wydania decyzji odwoławczej (następuje wstrzymanie wykonania decyzji w tej części), o tyle cło musimy zapłacić w 10-dniowym terminie, nawet jeśli złożymy odwołanie, gdyż kwestię tę regulują tak przepisy unijne.

Ważne!
W przypadku złożenia odwołania od decyzji podatków importowych nie trzeba płacić do momentu wydania decyzji odwoławczej, gdyż następuje wstrzymanie wykonania decyzji w tej części.

2.2. Odsetki od należności celnych i podatków

Odsetki naliczane są za okres od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych (czyli od dnia następnego po imporcie do dnia doręczenia decyzji). Natomiast "normalne" odsetki od zaległości płaci się (jak w innych podatkach) od kwot podatków niezapłaconych w terminie, czyli nalicza się je po upływie 10 dni od dnia doręczenia decyzji celnej.

Wracając do odsetek naliczanych za okres od importu do dnia doręczenia decyzji celnej, należy stwierdzić, że stanowią one mechanizm dyscyplinowania importerów do szybkiego składania wniosków o oclenie towarów (lub o szybką korektę błędnych odpraw), gdyż wysokość tych odsetek została specyficznie określona w art. 37 ustawy o VAT i art. 27 ustawy o akcyzie.

W przypadku niektórych korekt, które zostaną dokonane w ciągu 6 miesięcy i w przypadku których wpłaci się "brakujące" podatki w terminie 10 dni od otrzymania decyzji celnej, można skorzystać z "bonusu" w postaci odsetek naliczanych w wysokości 50% "standardowych" odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W większości pozostałych przypadków, w szczególności gdy decyzja celna wydawana jest z urzędu i dotyczy stosunkowo dużej różnicy podatku (tj. zaniżenie kwoty podatku w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę), odsetki te nalicza się w wysokości 150% "standardowych" odsetek za zwłokę.

Mając na uwadze fakt, że w ostatnim czasie odsetki od zaległości podatkowych rosną w niebotycznym tempie, wskazane jest, aby jak najszybciej składać wnioski do UCS.

3. Pomyłki w zgłoszeniach celnych

Czasami okazuje się, że w zgłoszeniu celnym podane zostały błędne dane, np. wpisano:

 • błędną walutę faktury,
 • fakturę od innego transportu (a więc inną wartość),
 • błędną kwotę (np. czeski błąd),

czy otrzymano korektę faktury, bo błąd popełnił sprzedawca.

W takich sytuacjach również musimy niezwłocznie zwrócić się do naczelnika UCS, tym razem o wydanie decyzji korygującej pierwotne zgłoszenie. Naczelnik UCS także w tym przypadku wyda jedną decyzję celną, która będzie dotyczyć łącznie cła i podatków, przy czym zapisy odnoszące się do podatków będą trochę inne niż w razie braku oclenia.

Tym razem naczelnik UCS nie określi całego podatku importowego, lecz tylko różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już określoną, czyli ustali, ile należy "dopłacić" do tego, co już zapłaciliśmy przy ocleniu towaru.

Opisane powyżej odsetki będą należne oczywiście od tej "dopłaty", czyli od podatku określonego w decyzji celnej.

Ważne!
Jeżeli pomyłki skutkują powstaniem nadpłaty w VAT importowym, to naczelnik UCS stwierdzi wyłącznie jej wysokość, a wszelkie kwestie związane z ewentualnym jej zwrotem lub rozliczeniem należy załatwić odrębnie w urzędzie skarbowym.

4. Błędy związane z zakupami w procedurze IOSS

W przypadku importu towarów o małej wartości, tj. o wartości rzeczywistej do 150 euro w przesyłce, które nie są wyrobami akcyzowymi, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT importowego. Warunkiem jest jednak, aby sprzedawca był podatnikiem korzystającym z tzw. procedury IOSS (art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy VAT). Procedura ma jednak zastosowanie, gdy nabywcą nie jest podatnik albo jest to podatnik, który nie miałby obowiązku rozliczenia WNT.

Procedura IOSS jest procedurą specjalną, uregulowaną w rozdziale 9 działu XII ustawy o VAT (art. 138a-138h), i dotyczy samego sprzedawcy (czyli podmiotu zagranicznego), a nie bezpośrednio kupujących. Polega na tym, że to sprzedawca rozlicza bezpośrednio w jednym wybranym urzędzie skarbowym w UE VAT od wszystkich takich przesyłek sprzedawanych do UE. Oczywiście aby rozliczyć podatek, najpierw musi go pobrać od kupujących, co dokonywane jest w momencie zakupu.

Aby kupujący mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT importowego, muszą w zgłoszeniu celnym podać numer VAT IOSS tego sprzedawcy i tu czasami zaczynają się problemy.

Ważne!
Aby kupujący przy zakupach towarów o małej wartości mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT importowego, muszą w zgłoszeniu celnym podać numer VAT IOSS sprzedawcy.

Najczęściej numer ten znajdziemy na fakturze zakupu i towarzyszy mu oczywiście oznaczenie IOSS. Jeżeli jednak sprzedawca nie poda nam tego numeru lub nie wpiszemy go do zgłoszenia celnego albo numeru tego nie pozyska Poczta lub inny operator pocztowy, który dokonuje odpraw celnych tych paczek i też nie wpisze go do zgłoszenia celnego, to musimy zapłacić VAT importowy, nawet jeśli już uiściliśmy go przy zakupie.

Przepisy polskie i unijne są w tym momencie bezlitosne, mimo że w praktyce mamy tu do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. W takich sytuacjach nie mamy możliwości skutecznego zwrócenia się do naczelnika UCS o wydanie decyzji korygującej wysokość VAT importowego i wsteczne zastosowanie zwolnienia z VAT, gdyż nie można wstecznie spełnić obowiązkowego warunku, jakim jest przekazanie organowi celnemu numeru VAT IOSS sprzedawcy "w momencie importu towaru".

Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, ponieważ możemy zwrócić się do sprzedawcy o zwrot pobranego podatku, przedkładając mu odprawę celną, w której naliczono ten podatek. Sprzedawca, po zwrocie nam podatku, będzie musiał oczywiście dokonać stosownych korekt w swojej deklaracji VAT, na co ma maksymalnie 3 lata.

Tym samym w razie otrzymania od kuriera paczki o małej wartości, która nie została oclona, nie tylko musimy udać się do naczelnika UCS, jak opisano to na początku artykułu, ale też musimy pamiętać o numerze VAT IOSS sprzedawcy, jeżeli nabyliśmy towar w tym systemie.

Podstawa prawna:

 • art. 14 ust. 1b oraz art. 27-29a ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 143; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1488,
 • art. 33-40, art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - .jt. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1561,
 • art. 65, art. 73 -73d ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1856; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1301.

Dorota Kowalczyk, ekspert w zakresie akcyzy

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Inflacja a dochody budżetowe. Wzrost inflacji o 1 punkt proc. to 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa
  Każdy punkt procentowy wyższej inflacji to jest 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa, po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki - powiedział 5 października 2022 r. w Senacie wiceminister finansów Artur Soboń. Poinformował także, że ostatnie zmiany w PIT i CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie.
  Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 6 października
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5 października 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.
  Obliczanie długości mandatów członków zarządu i rady nadzorczej - nowe zasady od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadza nowe zasady obliczania czasu trwania mandatów członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawdź, jak będą one wyglądać.
  Limity podatkowe 2023
  Limity podatkowe 2023. Średni kurs euro publikowany przez NBP pierwszego dnia roboczego października decyduje o ważnych limitach podatkowych w następnym roku. Znamy już ten kurs euro z 3 października 2022 r. (4,8272 zł). Sprawdźmy zatem jakie limity podatkowe będą obowiązywały w 2023 roku.
  Wywóz i tranzyt towarów dual-use – zezwolenia, oświadczenie użytkownika końcowego
  W związku z wojną na Ukrainie, towary (produkty) typu dual-use zyskały na szczególnym znaczeniu. Istotna stała się również możliwość jak najszybszej realizacji tego rodzaju zamówień. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązują w tym zakresie.
  Przedpłaty, zaliczki, zadatki a podatek dochodowy. Moment powstania przychodu
  W transakcjach handlowych często możemy spotkać się z wpłatami poprzedzającymi wykonanie usługi lub dostawę towarów. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia wykonania umowy wiążącej dwie strony transakcji. W związku z tym pojawia się pytanie- jak otrzymanie przedpłaty, zaliczki bądź zadatku powinno być rozliczone na gruncie podatku dochodowego?
  Podatki związane z alkoholem – czym jest podatek piwny
  Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, akcyza i podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – tzw. podatek piwny.
  Rożne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Nowy Ład spowodował znaczne zmiany w prawie podatkowym. Wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia składki zdrowotnej szuka lepszych rozwiązań. Jedną z opcji była zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Darowizna pieniędzy ze wspólnego rachunku bankowego a zwolnienie z podatku
  Czy darowizna pieniędzy od członka najbliższej rodziny może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym, którego współwłaścicielami są darczyńca i obdarowany? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 września 2022 r.
  Sprzedaż złomu – kwestie podatkowe
  Opodatkowanie sprzedaży złomu zależy od tego, czy odbywa się w ramach działalności gospodarczej czy okazjonalnie.
  JPK_VAT po 6 latach. Czy przesyłanie ksiąg podatkowych dla potrzeb VAT ma sens?
  Wprowadzenie w naszym kraju ustawowego obowiązku przesyłania organom podatkowym pierwszej instancji standaryzowanych części ewidencji prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT) było pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju i po sześciu latach obowiązywania trudno uznać to za sukces (być może tylko lobbingowy i propagandowy) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Zmiany w ustawie o rachunkowości 2022/2023 – wdrożenie dyrektywy 2021/2101. Sprawozdanie o podatku dochodowym
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ta nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2021/2101.
  Progi podatkowe 2023 - co warto wiedzieć?
  Progi podatkowe 2023. Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 - limity, stawki
  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?
  Webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego”
  Korygowanie VAT. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 20 października 2022 roku. Polecamy!
  Dropshipping oczami księgowej. Kasa fiskalna, paragony, dokumentowanie sprzedaży
  Bardzo często trafiają do mnie osoby, najczęściej młode, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą od dropshippingu. Skuszeni zarabianiem bez wydawania własnych pieniędzy często wchodzą w prowadzenie biznesu bez zastanowienia. Nasi Klienci - Sprzedawcy często rozpoczynają od inwestycji w szkolenia. Jest ich na rynku coraz więcej. Trudno mi zweryfikować faktyczny poziom merytoryczny tych kursów więc oprę się jedynie o informacje uzyskane od Klientów naszego Biura.
  Limit jednorazowej amortyzacji 2023 r.
  Jednorazowa amortyzacja 2023. Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października decyduje o wysokości określonych limitów w podatkach na następny rok. Dotyczy to m.in. przywileju jakim jest jednorazowa amortyzacja.
  Mały podatnik VAT 2023. Jakie limity?
  Mały podatnik VAT 2023 to przedsiębiorca, którego przychody mieszczą się w określonym limicie wyrażonym w euro. Limity ustalane są co roku na podstawie kursu z 1 października. Kto może liczyć na status małego podatnika VAT w roku 2023?
  Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. znacznie skomplikuje sytuację Frankowiczów posiadających kredyty hipoteczne w tym banku. Zgodnie z nią kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, czyli przede wszystkim kursem CHF, ale także USD, EUR, JPY, nie zostały przeniesione i zostają w Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Najwięksi podatnicy CIT w Polsce
  Ministerstwo Finansów opublikowało 30 września 2022 r. listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.
  Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
  Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – wrzesień/październik 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie września i października 2022 r.? Oferta depozytowa banków we wrześniu ponownie została poprawiona. W ciągu 2022 roku doszło do bardzo poważnych zmian. Tym niemniej oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nadal nie nadąża za inflacją.
  Getin Noble Bank - przymusowa restrukturyzacja od 30 września 2022 r. Skutki dla klientów
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie 3 października 2022 r. przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w komunikacie z 30 września 2022 r. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 - co można odliczyć?
  Ulga termomodernizacyjna 2023. Komu przysługuje i w jakiej wysokości? Co będzie można odliczyć w rozliczeniu podatkowym PIT w 2023 roku?
  Inflacja we wrześniu 2022 r. Jaka podwyżka stóp procentowych NBP w październiku?
  Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rdr wobec oczekiwań rynku na poziomie 16,6 proc. rdr - wynika z flash szacunku GUS. Presja cenowa rozlewa się na inflację bazową, która mogła wzrosnąć do rekordowych 10,7 proc. rdr - szacują ekonomiści. Ich zdaniem, na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP może zdecydować się na mocniejszą niż 25 pb. podwyżkę stóp procentowych.