Kategorie

WNT - jak rozliczać podatek naliczony i należny

WNT 2017 - jak rozliczać podatek naliczony i należny
WNT 2017 - jak rozliczać podatek naliczony i należny
Polski podatnik, który jest zobowiązany do rozliczenia WNT, zazwyczaj wykazuje podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona faktura. W rozliczeniu za ten sam okres może odliczyć VAT naliczony, gdy zakupy są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Problem pojawia się, gdy otrzymuje fakturę od zagranicznego kontrahenta z opóźnieniem. Po zmianach od 2017 r. takie opóźnienie w pewnych przypadkach będzie niosło ze sobą również konsekwencje finansowe.

Jak musi przebiegać transakcja, aby móc rozliczyć WNT

Jak rozliczać podatek naliczony i należny od WNT po zmianach od 2017 roku

Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT zostały zawarte w art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy w WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Zasady te od 1 stycznia 2017 r. nie zmieniły się.

Reklama

Z kolei moment i zasady odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT zostały określone w art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 4 lit. c), ust. 10, ust. 10b pkt 2 lit. a) i b), ust. 10g oraz ust. 10h i w nowo dodanym ust. 10i ustawy o VAT. Zasady te uległy zmianie.

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Tak jak w przypadku zakupów krajowych – VAT można odliczyć również w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Od rozliczenia za styczeń 2017 r., jak wynika z art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w przypadku WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, pod warunkiem że podatnik:

• otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

Reklama

• uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku nieotrzymania w terminie trzech miesięcy faktury dokumentującej dostawę towarów stanowiącą u podatnika WNT jest on obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin (art. 86 ust. 10g ustawy o VAT). Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów stanowiącą u niego WNT w terminie późniejszym niż trzymiesięczny upoważnia go do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał tę fakturę.

Ustawodawca zaostrzył warunki odliczania VAT z tytułu WNT. Nie wystarczy otrzymać fakturę w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Najpóźniej w tym terminie nabywca musi rozliczyć podatek należny. Jeśli tego nie zrobi, rozliczenie VAT należnego i naliczonego nie będzie mogło być dokonane w deklaracji za ten sam okres. Wynika to z nowo dodanego art. 86 ust. 10i ustawy o VAT, który stanowi, że:

W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Jak wynika z art. 9 ustawy zmieniającej z 1 grudnia 2016 r., nowe zasady rozliczeń mają zastosowanie do rozliczeń od stycznia i I kwartału 2017 r. Oznacza to, że w przypadku gdy podatnik rozliczy VAT należny od WNT w terminie późniejszym niż wskazany w art. 86 ust. 10i ustawy o VAT, a będzie to dotyczyć nabycia, dla którego obowiązek podatkowy powstał przed 2017 r., to stosuje przepisy obowiązujące do końca 2016 r. VAT należny i naliczony będzie więc mógł być rozliczony za ten sam okres rozliczeniowy.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Terminy rozliczenia WNT

Termin rozpoznania

obowiązku podatkowego

1. W dacie wystawienia faktury.

2. Piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, gdy przed tym terminem nie została wystawiona faktura.

Termin odliczenia VAT

1. W rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, lub w dwóch następnych okresach, pod warunkiem uwzględnienia podatku należnego od tej czynności.

Problem z rozliczeniem powstaje wówczas, gdy otrzymujemy fakturę z opóźnieniem. Obecnie jest to szczególnie dotkliwe w kontekście wprowadzonych zmian.

PYTANIE 1 - Czy trzeba korygować VAT należny i naliczony, gdy obowiązek podatkowy ustalono 15 dnia następnego miesiąca, a z faktury otrzymanej z opóźnieniem wynika, że została wystawiona np. miesiąc wcześniej?

Tak, trzeba korygować podatek należny. Podatnik nie musi korygować podatku naliczonego. Jest to jednak wskazane, gdyż nie będzie musiał płacić odsetek, gdy wykaże VAT należny i naliczony za ten sam okres rozliczeniowy. W tym przypadku korygujemy deklarację za okres, kiedy wykazano WNT, oraz deklarację za okres, kiedy WNT powinno być wykazane. Jeśli WNT zostało wykazane w informacji podsumowującej, składamy również VAT-UK.

Spółka zamówiła u niemieckiego kontrahenta towar, który otrzymała 16 stycznia. Do 15 lutego nie uzyskała faktury, więc WNT rozliczyła w deklaracji za luty. 29 marca otrzymała fakturę, z której wynika, że została wystawiona 31 stycznia. W takiej sytuacji spółka koryguje deklarację za styczeń, wykazuje WNT i podatek naliczony, oraz deklarację za luty, gdzie obniża VAT należny i naliczony o wykazane wartości dotyczące WNT.

PYTANIE 2 - Jakich korekt należy dokonać, gdy faktura dotarła po upływie trzech miesięcy, a VAT został pierwotnie wykazany w niewłaściwym okresie rozliczeniowym i dokonano korekty VAT naliczonego?

Po otrzymaniu faktury podatnik powinien:

• wykazać w deklaracji za okres, w którym po jego stronie powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, VAT należny;

• skorygować deklarację, w której pierwotnie rozliczył WNT (zarówno VAT należny, jak i naliczony);

• skorygować deklarację, w której VAT naliczony został obniżony, gdyż minął trzymiesięczny okres na otrzymanie faktury;

• powiększyć VAT naliczony za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

W omawianym przypadku zasada z nowo dodanego do art. 86 ustawy ust. 10i zdaniem autora będzie musiała mieć zastosowanie, gdyż z powodu pomyłki podatnik uwzględnił kwoty podatku należnego w niewłaściwej deklaracji, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek w terminie późniejszym niż trzy miesiące od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przed zmianą przepisów mógłby wykazać VAT należny i naliczony w rozliczeniu za okres, w którym prawidłowo powstał obowiązek podatkowy. Nie musiał korygować deklaracji, w której VAT naliczony został obniżony, gdyż minął trzymiesięczny termin na otrzymanie faktury.

Spółka zamówiła towar u niemieckiego kontrahenta. Otrzymała go 16 stycznia. Do 15 lutego nie uzyskała faktury, więc rozliczyła WNT w deklaracji za luty. Do końca maja nie otrzymała faktury, więc w deklaracji za maj pomniejszyła podatek naliczony. Faktura dotarła dopiero 10 lipca. Wynika z niej, że została wystawiona 31 stycznia. W takiej sytuacji spółka koryguje deklarację za styczeń, wykazując VAT należny, oraz deklarację za luty, gdzie VAT należny i naliczony pomniejsza o wykazane wartości dotyczące WNT. Koryguje również deklarację za maj, w której obniżyła podatek naliczony. Jeśli nie złożyła jeszcze deklaracji za czerwiec, może powiększyć w niej podatek naliczony. Gdy deklaracja została już złożona, wykazuje VAT naliczony w deklaracji za lipiec.

Tak duża liczba korekt wynika z faktu, że pomimo rozliczenia WNT i tak miał zastosowanie ust. 10i, gdyż podatek nie był rozliczony terminowo. Poza tym nie było jeszcze faktury. Inaczej wygląda sytuacja, gdy podatnik w ogóle nie rozliczy WNT (patrz: pytanie 4).

PYTANIE 3 - Jak dokonać korekt, gdy rozliczamy WNT po otrzymaniu faktury, ale termin jej otrzymania nie przekracza trzech miesięcy?

W takim przypadku zarówno VAT należny, jak i VAT naliczony może być rozliczony w deklaracji za ten sam okres, to znaczy za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Wspomniany trzymiesięczny termin na wykazanie VAT należnego jest liczony od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Gdy ten termin nie zostanie zachowany, od rozliczenia za styczeń lub I kwartał VAT należny i naliczony nie może być rozliczony za ten sam okres rozliczeniowy (patrz: pytanie 4).

PYTANIE 4 - Czy trzeba pomniejszać podatek naliczony po upływie trzech miesięcy, jeśli WNT jest rozliczane dopiero po otrzymaniu faktury, ze względu na brak szczegółowych danych?

Analiza art. 86 ust. 10g ustawy o VAT wskazuje, że ustawodawca założył, iż podatnicy (pomimo braku posiadania faktury od kontrahenta zagranicznego) będą rozpoznawać zarówno VAT należny, jak i VAT naliczony za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Świadczy o tym w szczególności treść art. 86 ust. 10g ustawy o VAT, zgodnie z którym:

(...) podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

Powołany przepis nakłada więc na podatników obowiązek dokonania korekty (zmniejszenia) VAT naliczonego w każdej sytuacji, gdy podatnik nie otrzymał faktury w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Wymóg dokonania korekty (zmniejszenia) VAT naliczonego uwarunkowany jest zatem jedynie faktem późnego (po upływie trzech miesięcy) otrzymania faktury. Jednak obowiązek korekty jest uzależniony od wcześniejszego wykazania przez podatnika kwoty podatku naliczonego. Jeśli podatnik czeka z rozliczeniem WNT do chwili otrzymania faktury, nie musi pomniejszać podatku naliczonego, gdy miną wskazane trzy miesiące.

Od rozliczenia za styczeń 2017 r., gdy WNT nie zostało w ogóle rozliczone, będzie miał zastosowanie art. 10i ustawy. To oznacza, że podatnik powinien:

• wykazać VAT należny za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (poprzez korektę rozliczenia VAT za ten okres),

• powiększyć VAT naliczony za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej (co stanowi realizację uprawnienia wynikającego z art. 86 ust. 10i ustawy o VAT).

Spółka zamówiła towar u niemieckiego kontrahenta. Otrzymała go 16 stycznia. Faktura dotarła dopiero 10 lipca. Spółka wcześniej nie rozliczyła VAT. Z faktury wynika, że została wystawiona 31 stycznia. W takiej sytuacji spółka koryguje deklarację za styczeń, wykazując VAT należny. Jeśli nie złożyła jeszcze deklaracji za czerwiec, może w deklaracji za ten okres powiększyć podatek naliczony. Gdy deklaracja została już złożona, wykazuje VAT naliczony w deklaracji za lipiec.


PYTANIE 5 - Czy można odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze towaru, ale mamy już fakturę elektroniczną?

Tak, w tym przypadku nie ma znaczenia data otrzymania towaru.

Jak wynika z art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje (dla nabycia wewnątrzwspólnotowego) w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem uwzględnienia podatku należnego od tej czynności, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Prawo do odliczenia nie powstaje bowiem w konkretnym momencie, tylko w rozliczeniu za okres.

Natomiast wystawienie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Dlatego podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu wystawienia faktury, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli jednak nie dokona odliczenia w deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, to zgodnie z brzmieniem przepisu art. 86 ust. 11 ustawy o VAT będzie uprawniony do odliczenia w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

PYTANIE 6 - Czy trzeba korygować odliczony podatek naliczony, gdy dostawca wystawił tylko fakturę zaliczkową na 100% ceny?

Na podatniku nie będzie ciążył obowiązek pomniejszenia kwoty podatku naliczonego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a) (trzech miesięcy), ze względu na to, że nie będzie w posiadaniu faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w tym terminie.

Jeśli nastąpi dostawa, na poczet której została zapłacona zaliczka w wysokości 100% należności za towary, i dostawca wystawił fakturę zaliczkową, to w momencie faktycznej dostawy towarów fakturę dokumentującą zaliczkę należy uznać za fakturę, o której mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a) ustawy, dokumentującą dostawę, która stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

PYTANIE 7 - Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy dostawca wystawia tylko fakturę zaliczkową?

Zdaniem organów podatkowych obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lipca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-367/14-2/KT) czytamy:

Analiza opisanej sytuacji w kontekście powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że jeśli przed wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów uiszczono całość należności za towary, oraz nie jest wystawiana faktura „końcowa” dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, obowiązek podatkowy nie powstaje w momencie wystawienia przez dostawcę faktury będącej podstawą do zapłaty zaliczki, ale powstaje – zgodnie z przepisem art. 20 ust. 5 ustawy – 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia przez Spółkę.

20 listopada 2016 r. niemiecki kontrahent wystawił polskiej spółce fakturę zaliczkową. Na jej podstawie 1 grudnia 2016 r. spółka zapłaciła 100% ceny. Towar otrzymała 12 stycznia 2017 r. Kontrahent nie wystawił ponownie faktury. Dlatego obowiązek podatkowy powstał 15 lutego 2017 r.

Podstawa prawna:

• art. 20 ust. 5, art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 2, ust. 10g, ust. 10h, ust. 10i, ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2024

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.