Kategorie

Zaliczki wpłacone z tytułu WNT - rozliczenie VAT

Zaliczki wpłacone z tytułu WNT - rozliczenie VAT
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powiązano generalnie z chwilą wystawienia faktury. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie faktur dokumentujących dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Nie ma natomiast zastosowania do faktur potwierdzających wpłatę zaliczki na towar. Wystawienie faktury zaliczkowej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie powoduje zatem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W konsekwencji taka faktura nie stanowi również podstawy do powiększenia podatku naliczonego.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT).

Reklama

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu moment rozpoznania obowiązku podatkowego powiązano z chwilą otrzymania tych towarów. Ostatecznie powstanie z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (art. 20 ust. 9 ustawy o VAT). Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów wykonywane w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się za dokonane z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia nabycia tych towarów.

Przepisy ustawy o VAT, definiując moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w żaden sposób nie wiążą go z wpłatą zaliczki na poczet dostawy towaru. Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie obejmują oczywiście unormowania zawarte w art. 19a ust. 8 ustawy, odnoszące się do zaliczek wpłacanych w obrocie krajowym. Wpłata zaliczki na poczet dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia nie powoduje tym samym powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Ustawodawca łączy jednak powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z wystawieniem faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. Zaliczki wpłacane na poczet dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia są natomiast z reguły dokumentowane fakturami. Jak zatem traktować fakturę zaliczkową, biorąc pod uwagę postanowienie art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, i czy jej wystawienie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

1. Termin rozliczenia VAT należnego w przypadku otrzymania faktury zaliczkowej i końcowej

Treść art. 20 ust. 5 ustawy o VAT wskazuje, że fakturą skutkującą powstaniem obowiązku podatkowego będzie faktura dokumentująca faktyczną wewnątrzwspólnotową dostawę towaru. Wystawienie faktury zaliczkowej, któremu nie towarzyszy dostawa towaru, nie powoduje więc powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Obowiązek ten będzie rozpoznany dopiero z chwilą:

 • wystawienia faktury końcowej dokumentującej dokonanie dostawy towaru lub
 • 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Reklama

W listopadzie 2017 r. podatnik dokonał wpłaty 20% zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od słowackiego kontrahenta. Zaliczka ta została udokumentowana fakturą wystawioną 14 listopada 2017 r. Dostawę towaru zrealizowano 10 marca 2018 r. W dniu dokonania dostawy sprzedawca wystawił również fakturę końcową, rozliczającą wpłaconą wcześniej 20% zaliczkę. Fakturę przekazano nabywcy wraz towarem. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał z chwilą wystawienia faktury końcowej, czyli 10 marca 2018 r. Faktura zaliczkowa wystawiona 14 listopada 2017 r. nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT.

W przedstawionym przykładzie moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów został powiązany z chwilą wystawienia faktury końcowej, rozliczającej wpłaconą wcześniej zaliczkę. Wystawienie faktury końcowej w późniejszym terminie skutkowałoby przesunięciem terminu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstałby jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Obowiązek ten dotyczyłby także całej wartości transakcji, w tym również tej obejmującej wpłaconą zaliczkę.

Przyjmijmy, że w sytuacji analogicznej jak prezentowana w poprzednim przykładzie, kontrahent dokonał nabycia towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia 10 stycznia 2018 r. Faktura końcowa rozliczająca wpłaconą wcześniej 20% zaliczkę, została jednak wystawiona dopiero 6 marca 2018 r. i w dniu sporządzenia przekazana nabywcy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstał 15 lutego 2018 r. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług odnosi się do całej wartości dostawy, w tym również kwoty objętej wcześniejszą fakturą zaliczkową. Podobnie jak w poprzednim przykładzie wystawiona faktura zaliczkowa nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Późniejsze wystawienie faktury końcowej skutkuje przesunięciem terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obowiązek ten będzie rozpoznany nie później niż w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

2. Termin rozliczenia VAT należnego w przypadku braku faktury końcowej od kontrahenta

Analogiczne zasady dotyczą przypadków, gdy kontrahent w ogóle nie wystawi faktury końcowej. Przy zaliczkach wpłacanych na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów sytuacje takie nie należą do rzadkości. Będą one występowały przy zaliczkach 100% obejmujących całą wartość towaru. Sprzedawcy z innych państw członkowskich Wspólnoty, którzy wystawili wcześniej fakturę zaliczkową obejmującą cała wartość transakcji, nie mają już bowiem najczęściej obowiązku wystawiania faktury końcowej rozliczającej dokonaną dostawę. Takie rozwiązanie funkcjonuję również w krajowych przepisach w zakresie podatku od towarów i usług, gdzie obowiązek wystawienia faktury końcowej, rozliczeniowej, obejmuje tylko te przypadki, w których faktura zaliczkowa dokumentowała część wartości danej transakcji.

W styczniu 2018 r. podatnik dokonał wpłaty 100% zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od kontrahenta z Niemiec. Zaliczka została udokumentowana fakturą wystawioną 30 stycznia 2018 r. Dostawę towaru zrealizowano 19 lutego 2018 r. Ze względu na fakt, że faktura zaliczkowa obejmowała już całą wartość towaru, po dokonaniu dostawy sprzedawca nie wystawił żadnej faktury końcowej. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstał 15 marca 2018 r. do całej wartości dostawy. Podobnie jak w poprzednich przykładach wystawiona faktura zaliczkowa nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Przedstawione zasady dotyczące zaliczek wpłacanych na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-166/15-2/JF) wskazywano:

(...) jeśli przed wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów wpłacono zaliczkę i w miesiącu dostawy jest wystawiana faktura końcowa (rozliczająca) dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu wystawienia przez dostawcę tej faktury a nie otrzymania czy przekazania zaliczki na poczet transakcji. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że wpłata zaliczki przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, mimo wystawienia faktury na kwotę otrzymanej zaliczki przez kontrahenta unijnego należy uznać za prawidłowe.

W interpretacji tej argumentowano ponadto, że:

(…) obowiązek podatkowy nie powstaje w momencie wystawienia przez dostawcę faktury na całą kwotę kontraktu, ale powstaje - zgodnie z przepisem art. 20 ust. 5 ustawy, tj. 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym będzie miała miejsce dostawa zakupionej maszyny będącej przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia przez Spółkę. Rozpoznanie obowiązku z chwilą wystawienia faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie na kilka miesięcy przed samą dostawą byłoby niezgodne z art. 20 ust. 5 ustawy i nie znajduje podstawy prawnej w obowiązujących przepisach.

3. Termin odliczenia VAT naliczonego, gdy została wystawiona faktura zaliczkowa

W przypadku wystawiania faktur zaliczkowych przez kontrahentów unijnych mogą pojawiać się pewne wątpliwości dotyczące terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c) ustawy o VAT). Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest realizowane za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli podatnik nie skorzysta z prawa do odliczenia w tym terminie, może dokonać odliczenia podatku naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

W konsekwencji, skoro wpłata zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, pomimo udokumentowania jej fakturą przez sprzedawcę, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, nie daje również podstaw do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Odliczenie podatku naliczonego nastąpiłoby bowiem jeszcze przed wykazaniem podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Ewentualne wykazanie podatku należnego pomimo tego, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów nie powstał, również nie upoważnia do odliczenia podatku naliczonego.

Skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, lub za jeden z dwóch kolejnych okresów, jest ponadto uzależnione od spełnienia warunków wskazanych w art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT, jakimi są:

 • otrzymanie faktury dokumentującej dostawę towarów w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 • uwzględnienie kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której podatnik jest obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Jedynie łączne spełnienie obu warunków pozwala na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w terminie wskazanym w art. 86 ust. 10 ustawy. Podatnik, który nie otrzymał faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ciągu 3 miesięcy, jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin (art. 86 ust. 10g ustawy o VAT). Późniejsze otrzymanie faktury pozwala na odpowiednie powiększenie podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę (art. 86 ust. 10h ustawy VAT).

W przypadku faktury zaliczkowej obejmującej część ceny towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia odliczenie podatku naliczonego będzie realizowane dopiero w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a zatem z chwilą wystawienia faktury końcowej rozliczającej daną transakcję.

W lutym 2018 r. podatnik dokonał wpłaty 50% zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od czeskiego kontrahenta. Zaliczka została udokumentowana fakturą sporządzoną 12 lutego 2018 r. Dostawa towaru została zrealizowana 2 marca 2018 r. W dniu dokonania dostawy sprzedawca wystawił również fakturę końcową, rozliczającą wpłaconą wcześniej 50% zaliczkę. Faktura została przekazana nabywcy wraz towarem. Nabywca rozlicza podatek od towarów i usług za okresy miesięczne. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia faktury końcowej, czyli 2 marca 2018 r. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług odnosi się do całej wartości dostawy, w tym również kwoty objętej wcześniejszą fakturą zaliczkową. W rozliczeniu za marzec 2018 r. (ewentualnie w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów) nabywca będzie uprawniony do uwzględnienia podatku naliczonego. Warunkiem jest oczywiście terminowe wykazanie podatku należnego.


4. Termin odliczenia, gdy sprzedawca nie wystawia faktury końcowej

Wątpliwości w zakresie terminu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego mogą pojawiać się w sytuacjach, gdy faktura zaliczkowa obejmowała pełną cenę towaru i sprzedawca nie wystawia już faktury końcowej rozliczającej transakcję. W jakim okresie rozliczeniowym podatnik nabywa wówczas prawo do odliczenia i kiedy dochodzi do spełnienia warunku otrzymania faktury, który pozwala na dokonanie odliczenia?

Faktura zaliczkowa niepowodująca powstania obowiązku podatkowego nie daje wszakże prawa do odliczenia, a inną fakturą nabywca nie będzie dysponował. W takich przypadkach rozpoznanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług jest determinowane upływem 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Data powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wyznacza wtedy również termin skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Konieczne jest oczywiście dopełnienie warunków, o którym mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT. Należy jednak w takim przypadku przyjąć, że otrzymana wcześniej faktura zaliczkowa, będąca de facto jedynym dokumentem potwierdzającym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z chwilą powstania obowiązku podatkowego staje się fakturą, która upoważnia podatnika do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Podatnik dokonał we wrześniu 2017 r. wpłaty 100% zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od kontrahenta z Niemiec. Zaliczka ta została udokumentowana fakturą wystawioną 25 września 2017 r., którą przekazano nabywcy w dacie sporządzenia. Dostawa towaru została zrealizowana w marcu 2018 r. Ze względu na fakt, że faktura zaliczkowa obejmowała już całą wartość towaru, po dokonaniu dostawy sprzedawca nie wystawił faktury końcowej. Nabywca rozlicza podatek od towarów i usług za okresy miesięczne. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, czyli 15 kwietnia 2018 r. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług odnosi się do całej wartości dostawy. Z chwilą rozpoznania obowiązku podatkowego faktura zaliczkowa wystawiona i otrzymana 25 września 2017 r. stała się fakturą dokumentującą dostawę towarów. Dlatego w deklaracji za kwiecień 2018 r. podatnik może odliczyć VAT, gdy w terminie wykaże podatek należny.

Podobne stanowisko prezentują również organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lipca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-367/14-2/KT) podnoszono, że:

(…) w sytuacji gdy nastąpi dostawa, na poczet której Spółka zapłaciła zaliczkę w wysokości 100% należności za towary na podstawie wystawionej - przed dostawą - przez dostawcę unijnego faktury VAT, to w momencie faktycznej dostawy towarów fakturę dokumentującą zaliczkę należy uznać za fakturę, o której mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a) ustawy, dokumentującą dostawę, która dla Wnioskodawcy stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W przedstawionej sprawie bowiem, jak wskazał Wnioskodawca, dostawca unijny, zgodnie z obowiązującym w jego państwie prawem, nie jest zobowiązany do wystawienia faktury końcowej (dokumentującej dostawę wewnątrzunijną) w takiej sytuacji. Spółka zaznaczyła przy tym, że otrzymana przez Nią faktura zaliczkowa, na podstawie której Spółka dokona wpłaty kwoty zaliczki (w tym przypadku całej należności), powiązana będzie bezpośrednio z zamówieniem i późniejszą wewnątrzwspólnotową dostawą, tj. wynikać z niej będzie, za jakie konkretnie towary należna jest zapłata; faktura ta będzie zawierała dokładną specyfikację zamówienia (rodzaj towarów, ilość towarów itp.). Zatem, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek przewidziany w art. 86 ust. 10g ustawy, tj. Spółka nie będzie zobowiązana do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a), z uwagi na to, że będzie w posiadaniu faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w tym terminie.

Podstawa prawna:

 • art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 5 i 9, art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c), ust. 10, ust. 10b pkt 2 lit. a) i b), ust. 10g, ust. 10h i ust. 11 oraz art. 106f ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650

Ewa Kowalska, Ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.