Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT
Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT
Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

Ustawa o VAT zwalnia z VAT usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli. W niniejszym artykule omówiony zostanie zakres tego zwolnienia oraz najczęstsze sytuacje, z jakimi mogą się spotkać podatnicy.

Warunki korzystania ze zwolnienia z VAT przez nauczycieli

Usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli, korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki, tj.:

 1. świadczone są usługi prywatnego nauczania,
 2. jest to nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym,
 3. usługi te świadczone są przez nauczyciela.

Czym są usługi prywatnego nauczania? Definicja

Omawiane zwolnienie obejmuje wyłącznie usługi prywatnego nauczania. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 19 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Gl 1/18):
(…) określenie "prywatne nauczanie" obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność oraz we własnym imieniu bez względu od istnienia prawnej relacji w formie umowy między nauczycielem a uczniem (bądź uczniami); przeważnie formę tę mają udzielane przez nauczycieli korepetycje.

Warunkiem uznania świadczonych usług za usługi nauczania prywatnego jest przy tym istnienie bezpośredniej relacji między nauczycielem i uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia), a więc świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia).

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.914.2020.2.ASZ):
(…) zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT są objęte tylko te usługi nauczania, które są świadczone przez Wnioskodawcę osobiście i na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z uczniami, gdyż tylko w takim przypadku wpisują się w definicję usług prywatnego nauczania przez nauczyciela.

W konsekwencji omawiane zwolnienie nie ma zastosowania do usług świadczonych na podstawie umów zawartych z innymi niż uczniowie (lub ich opiekunowie prawni) podmiotami (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2017 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.155.2017.1.MST). Omawiane zwolnienie nie ma również zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-445/05 czy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lipca 2012 r., sygn. akt I FSK 219/12).

Przykład
Podatnik będący nauczycielem, udzielający korepetycji z języka polskiego, otrzymał propozycję prowadzenia korepetycji jako podwykonawca innego podatnika. W tej sytuacji świadczone przez podatnika usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Ważne!
Zwolnienie z podatku nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

Usługami prywatnego nauczania są przy tym wyłącznie usługi świadczone przez nauczycieli osobiście. Z omawianego zwolnienia nie korzystają zatem usługi nauczania wykonywane za pomocą innych osób (w tym będących nauczycielami - zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.205.2019.2.AGW). Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.290.2019.2.PG):
(…) zwolnieniem
 od podatku przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług nie są objęte świadczone przez Wnioskodawcę usługi prywatnej nauki pływania dzieci i młodzieży w zakresie w jakim zajęcia prowadzone są przez zatrudnionego przez Wnioskodawcę pracownika.

Przykład
Podatniczka będąca nauczycielką matematyki świadczy usługi korepetycji z matematyki na poziomie podstawowym oraz licealnym. Część korepetycji prowadzi sama, natomiast prowadzenie części zleca współpracującymi z nią nauczycielkom matematyki. W tej sytuacji zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT są tylko te ze świadczonych przez podatniczkę usług, które świadczy osobiście.

Ważne!
Usługami prywatnego nauczania są wyłącznie usługi świadczone przez nauczycieli osobiście.

Które usługi nauczania są zwolnione z VAT?

Omawiane zwolnienie obejmuje usługi nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Pojęcie tych usług należy interpretować szeroko, gdyż przyjęcie ścisłej interpretacji tego pojęcia groziłoby powstaniem rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w państwach członkowskich. Orzekł tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-445/05 wskazując jednocześnie, że pojęcie "edukacji szkolnej i uniwersyteckiej" (któremu odpowiada pojęcie nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym):
(…) nie ogranicza się jedynie do nauczania, które kończy się egzaminami w celu uzyskania danych kwalifikacji, lub które umożliwia uzyskanie określonego wykształcenia w celu wykonywania danego zawodu, ale obejmuje także inną działalność, w ramach której prowadzi się nauczanie w szkołach lub na uniwersytetach w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów lub studentów, pod warunkiem, iż działalność ta nie będzie miała charakteru wyłącznie rekreacyjnego.

Powoduje to, że omawiane zwolnienie może obejmować nie tylko usługi nauczania takich przedmiotów szkolnych jak język polski, matematyka czy historia. Obejmuje ono również np.:

 • osobiście świadczone przez nauczycieli usługi nauki pływania (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2019 r, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.290.2019.2.PG),
 • usługi prowadzenia zajęć plastycznych (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.129.2019.2.KBR),
 • usługi nauki tańca (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.914.2018.2.MSU).

Przykład
Nauczyciel wychowania fizycznego świadczy osobiście usługi nauki pływania. Świadczenie tych usług jest zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Czy wykształcenie kierunkowe nauczyciela przesądza o możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT

Z przepisów nie wynika, aby warunkiem omawianego zwolnienia było posiadanie przez świadczącego usługi nauczania statusu nauczyciela w rozumieniu ustawy - Karta Nauczyciela. Przyjmuje się, że nauczycielem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT jest każda osoba legitymującą się - w zakresie świadczonych usług nauczania - wiedzą, kwalifikacjami zdobytymi w oficjalnym systemie nauczania. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 listopada 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.723.2020.3.AKA):
(…) pod pojęciem nauczyciela należy rozumieć osobę, która posiada i przekazuje wiedzę i umiejętności. Przy czym, nie musi to być nauczyciel w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), ale np. osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe (np. ukończone studia wyższe matematyczne i udziela korepetycji z matematyki). "Nauczyciel" powinien zatem legitymować się wiedzą, kwalifikacjami zdobytymi w oficjalnym systemie nauczania (czy to publicznym, czy prywatnym) np. zgodnie z Prawem oświatowym, Prawem o szkolnictwie wyższym. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN wykształcenie to zasób wiedzy określony programem danej szkoły, jednocześnie np. wykształcenie podstawowe to zasób wiedzy zdobytej przez kogoś w szkole podstawowej i gimnazjum, wykształcenie średnie to zasób wiedzy zdobytej przez kogoś w szkole średniej, wykształcenie wyższe to zasób wiedzy zdobytej przez kogoś w wyższej uczelni. Musi zatem istnieć związek pomiędzy treścią przekazywaną na lekcji, a posiadanymi kwalifikacjami nauczającego.

Przykład
Osoba fizyczna będąca magistrem prawa przygotowuje studentów prawa do egzaminów prawniczych. Osoba ta jest nauczycielem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, a świadczone przez nią usługi są zwolnione z VAT na podstawie tego przepisu.

Jednocześnie z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wynika, że brak wykształcenia kierunkowego związanego ze świadczonymi usługami nauczania wyłącza możliwość stosowania omawianego zwolnienia. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 stycznia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.697.2019.2.MP):
(…) z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawczyni ma wyższe wykształcenie, uzyskała tytuł mgr inż. informatyka oraz mgr zarządzania ze specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie rozpoczęła studia magisterskie na psychologii. W roku 2002 ukończyła studia pedagogiczne, uzyskując kwalifikacje nauczycielskie (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 października 1991 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 433). W konsekwencji, realizowane przez Wnioskodawczynię (nieposiadającą wykształcenia matematycznego) kursy z matematyki (kursy semestralne, kursy przygotowujące do egzaminów i konkursów, zajęcia indywidualne) dla uczniów klas 2-8, obejmujące materiał nauczania danej szkoły, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.511.2020.2.AK) czytamy:
(…) z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca ukończył liceum ogólnokształcące w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym i osiągnął jeden z wyższych wyników w szkole na maturze z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym). Następnie ukończył studia na kierunku Informatyka i Ekonometria otrzymując tytuł magistra, wraz z wyróżnieniem rektora za wyniki w nauce. Edukację związaną z fizyką Wnioskodawca zakończył na etapie szkoły średniej. W konsekwencji, usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca (nie posiadający wykształcenia matematycznego i fizycznego) w postaci udzielania lekcji na godziny (korepetycje) z zakresu matematyki oraz fizyki, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

Przykład
Student II roku matematyki świadczy usługi korepetycji z matematyki. Ponieważ osoby tej nie można uznać za nauczyciela, świadczone przez niego usługi nie korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Może się przy tym zdarzyć, że podatnik posiada wykształcenie kierunkowe w stosunku do tylko części świadczonych usług nauczania. Wówczas omawiane zwolnienie ma zastosowanie tylko w tej części.

Przykład
Osoba fizyczna będąca nauczycielem historii (i posiadająca kierunkowe wykształcenie w tym zakresie) udziela korepetycji z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. W tej sytuacji zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT są tylko świadczone przez tę osobę usługi udzielania korepetycji z historii (chyba że osoba ta posiada również kierunkowe wykształcenie w zakresie wiedzy o społeczeństwie).

Ważne!
Brak wykształcenia kierunkowego uniemożliwia korzystanie ze zwolnienia z VAT przy świadczeniu usług prywatnego nauczania.

Nie jest przy tym warunkiem omawianego zwolnienia fakt zatrudnienia jako nauczyciel w szkole lub na uczelni. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.914.2020.2.ASZ):
(…) Wnioskodawca posiadaną wiedzę i umiejętności przekazuje jako osoba dysponująca wykształceniem kierunkowym umożliwiającym nauczanie rachunkowości od poziomu podstawowego do zaawansowanego, a materiał z kursu będzie się pokrywał z materiałem przerabianym na przedmiotach kierunkowych i specjalnościowych przez studentów i uczniów techników. W konsekwencji prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT usług związanych z nauczaniem rachunkowości na rzecz osób indywidualnych w przypadku zaprzestania przez Wnioskodawcę pracy jako nauczyciel akademicki.

Przykład
Zatrudniona w liceum nauczycielka języka polskiego rozpoczęła świadczenie usług nauczania języka polskiego na poziomie licealnym. Świadczenie tych usług jest zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT i będzie zwolnione z VAT na podstawie tego przepisu nadal, jeżeli nauczycielka zrezygnuje z pracy w szkole.

Usługi nauczania prywatnego świadczone indywidualnie i dla grup a zwolnienie z VAT

Z przepisów ustawy o VAT nie wynika, aby omawiane zwolnienie z podatku miało zastosowanie tylko do usług świadczonych indywidualnie. W konsekwencji zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT mogą być również usługi świadczone dla grup (niezależnie od wielkości grup).

Przykład
Osoba fizyczna będąca nauczycielem języka polskiego osobiście świadczy usługi indywidualnych korepetycji z języka polskiego oraz usługi grupowych kursów z języka polskiego. Oba typy usług są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Usługi prywatnego nauczania świadczone online

Przepisy nie wskazują także, aby z omawianego zwolnienia korzystały wyłącznie usługi nauczania świadczone stacjonarnie. W konsekwencji zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT mogą być również usługi świadczone online.

Przykład
Osoba fizyczna będąca nauczycielem historii świadczy usługi nauczania historii stacjonarnie oraz online. Oba typy usług są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Sprzedaż kursów tworzonych przez nauczycieli

Z wyjaśnień organów podatkowych wynika, że z omawianego zwolnienia korzystać może również sprzedaż uczniom (lub opiekunom prawnym uczniów) tworzonych osobiście przez nauczycieli kursów. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.914.2020.2.ASZ):
(…) Wnioskodawca spełnia oba warunki przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Świadczy bowiem usługi prywatnego nauczania jako nauczyciel akademicki. Materiał z kursu będzie się pokrywał z materiałem przerabianym na przedmiotach kierunkowych i specjalnościowych przez studentów i uczniów techników. Tym samym świadczone samodzielnie przez Wnioskodawcę usługi polegające na tworzeniu osobiście przez Wnioskodawcę kursów dostępnych na platformie e-learningowej i sprzedawanie ich w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu.

Przykład
Osoba fizyczna będąca nauczycielem matematyki sprzedaje przez Internet opracowane przez siebie kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wynika, że sprzedaż ta jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Ze zwolnienia nie korzysta natomiast sprzedaż takich kursów innym podmiotom. Jak czytamy dalej w cytowanej powyżej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.914.2020.2.ASZ):

(…) świadczenie przez Wnioskodawcę usług polegających na tworzeniu osobiście kursów dostępnych na platformie e-learningowej i sprzedawanie ich w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

Ważne!
Sprzedaż uczniom tworzonych osobiście przez nauczycieli kursów jest zwolniona z VAT. Ale sprzedaż takich kursów innym podmiotom nie korzysta z tego zwolnienia.

Usługi nauczania języków obcych

Teoretycznie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwolnione z VAT mogą być świadczone przez nauczycieli usługi nauczania języków obcych. Nie ma jednak potrzeby stosowania tego przepisu, gdyż świadczenie usług nauczania języków obcych jest zwolnione z VAT (bez żadnych warunków) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. W konsekwencji usługi nauczania języków obcych są zwolnione z VAT również, jeżeli nie są to usługi prywatnego nauczania, jak również jeżeli nie są to usługi świadczone przez nauczycieli.

Przykład
Student II roku anglistyki świadczy usługi korepetycji z angielskiego. Mimo że osoby tej nie można uznać za nauczyciela, świadczone przez niego usługi korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Usługi świadczone przez nauczycieli a zwolnienie podmiotowe

Przepisy zwalniają z VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Zwolnieniu podlega również sprzedaż dokonywana przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Podatnicy korzystający z tego zwolnienia nie naliczają VAT należnego oraz zwolnieni są z większości obowiązków w zakresie VAT, np. nie muszą rejestrować się jako podatnicy VAT (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego nie uwzględnia się jednak wartości całej sprzedaży, gdyż przepisy art. 113 ust. 2 ustawy o VAT zawierają wyłączenia w tym zakresie. Jedno z nich dotyczy sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z VAT (art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). Co prawda wyłączenie to nie ma zastosowania bezwzględnego, lecz żaden z wyjątków jego stosowania nie dotyczy usług nauczania zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Powoduje to, że wartości zwolnionych z VAT na podstawie tego przepisu usług nauczania nie uwzględnia się przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku podatników świadczących takie usługi, którzy również wykonują czynności, które z tego zwolnienia (ani z żadnego innego) nie korzystają.

Przykład
Podatnik będący nauczycielem prowadzi szkołę matematyki i korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Część usług nauczania matematyki w tej szkole podatnik świadczy osobiście, natomiast część przez współpracujących z nim nauczycieli. W tej sytuacji przy ocenie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego podatnik powinien uwzględniać tylko wartość usług nauczania wykonywanych przez współpracujących z nim nauczycieli.

Podstawa prawna:

Powołane wyroki sądów administracyjnych:

 • wyrok TSUE z 14 czerwca 2007 r. w sprawie (C-445/05)
 • wyrok WSA w Gliwicach z 19 kwietnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Gl 1/18)
 • wyrok NSA z 27 lipca 2012 r. (sygn. akt I FSK 219/12)

Powołane interpretacje podatkowe:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 3 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.914.2020.2.ASZ)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 3 września 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.511.2020.2.AK)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 16 stycznia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.697.2019.2.MP)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 listopada 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.723.2020.3.AKA)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 sierpnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.290.2019.2.PG)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 18 czerwca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.129.2019.2.KBR)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 22 marca 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.914.2018.2.MSU)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7 czerwca 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.205.2019.2.AGW)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 22 sierpnia 2017 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.155.2017.1.MST)

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.