Kategorie

Jak ustalić prawidłową stawkę VAT

Jak potwierdzić prawidłowość symbolu PKWiU? Kiedy trzeba podawać klasyfikację towaru na fakturze? Które towary i usługi są opodatkowane stawką obniżoną? Kiedy przepisy przewidują zwolnienie od VAT? Czy od opinii klasyfikacyjnej można się odwołać? W jaki sposób sporządzić wniosek do GUS?

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

FORMULARZE I WZORY
Zasady ustalania podatku
 
Pierwszym krokiem podczas ustalania stawki VAT jest przyporządkowanie towaru lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Należy pamiętać, że dla celów VAT nadal stosuje się starą nomenklaturę z 1997 roku. Drugą czynnością powinno być sprawdzenie opisu towarzyszącego symbolom PKWiU. Mają one duże znaczenie dla ostatecznego ustalenia stawki VAT. Jeżeli natkniemy się na symbol ex 02.11, oznacza to, że chodzi tu tylko o niektóre towary czy usługi z klasy 02.11. W tym przypadku należy uważnie przeczytać definicję towaru lub usługi w danym akcie prawnym. Dokonując interpretacji, stosujemy pomocniczo w kolejności definicje zawarte: w ustawie o VAT, w rozporządzeniach wykonawczych do VAT, w innych aktach prawnych i w ostateczności definicje słownikowe. Kolejnym etapem powinno być ustalenie odpowiedniej stawki. W tym celu należy z uwagą przeanalizować ustawę o VAT i przepisy wykonawcze, zwracając szczególną uwagę na symbole PKWiU w nich zawarte. Jeżeli określony towar czy usługa nie została wymieniona jako korzystająca z preferencyjnej stawki czy zwolnienia, trzeba zastosować stawkę 22 proc. W wielu przypadkach podatnicy mają jednak wątpliwości, czy prawidłowo zaklasyfikowali oferowane przez nich towary lub usługi. W takiej sytuacji warto wystąpić o opinię do Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Istnieje możliwość jego przesłania także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za przygotowanie informacji dotyczących obowiązujących standardów klasyfikacyjnych Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych pobiera opłatę. Wynosi ona 50 zł + 22 proc. VAT, czyli w sumie 61 zł.
Warto wiedzieć, że informacje nie są udzielane telefonicznie. Ponadto uzyskanie opinii przez telefon czy ustnie nie będzie żadnym argumentem w sporze z urzędem skarbowym. Tylko opinia na piśmie może stać się kluczowym dowodem, który pozwoli przekonać organ podatkowy, że zastosowanie stawki było właściwe.
Informacje są wydawane w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku do służb statystyki publicznej. Tylko w sprawach skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień, termin ten może wydłużyć się maksymalnie do 60 dni.
Trzeba pamiętać, że wydana informacja co do zasady nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że organy podatkowe mogą, ale nie muszą jej zastosować. Uzyskanie opinii może mieć jednak duże znaczenie nie tylko jako dowód dla ustalenia stawki, ale przede wszystkim może poświadczyć, że podatnik dochował należytej staranności w prowadzonej działalności gospodarczej. Na koniec trzeba wskazać, że opinie nie są decyzjami administracyjnymi. Niemniej jednak podatnik ma możliwość zakwestionowania wydanej przez ośrodek klasyfikacji. W tym celu należy sporządzić pismo – wniosek o ponowne wydanie opinii. W nim należy przedstawić wszelkie argumenty przemawiające za zmianą klasyfikacji. Wniosek należy złożyć lub przesłać do ośrodka w Łodzi, który wydał pierwszą opinię. Za jego pośrednictwem zostanie on przesłany do prezesa GUS.
Każdy podatnik VAT musi sam zdecydować, jaką stawkę podatku powinien zastosować na swoje wyroby i usługi. Trzeba pamiętać, że dla celów VAT nadal stosuje się PKWiU z marca 1997 roku. Dobrym sposobem na zyskanie dodatkowego potwierdzenia co do wyboru stawki jest uzyskanie opinii klasyfikacyjnej GUS.
 
Jakie towary są opodatkowane obniżoną stawką
 
W Polsce tak jak w większości krajów nie obowiązuje jedna stawka podatku. Dla przeciętnego podatnika sprawa może okazać się dość skomplikowana, bo co prawda mamy jedną stawkę podstawową, ale ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienia. Obowiązującą stawką podstawową jest 22 proc.
Stawki preferencyjne to:
• 7 proc. VAT – stosuje się przede wszystkim w stosunku do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT; rozdziale 4 i 15 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.); również jako stawka przejściowa do 31 grudnia 2007 r. od usług remontowo-budowlanych, dostawy obiektów budowlanych oraz usług gastronomicznych,
• 3 proc. VAT – przede wszystkim towary i usługi związane z rolnictwem (produkty rolne) wymienione w załączniku nr 6 do ustawy o VAT (okres przejściowy do 30 kwietnia 2008 r.), usługi wykonywane przez taksówkarzy, którzy wybrali zryczałtowaną stawkę VAT,
• 0 proc. VAT – przede wszystkim w eksporcie, wewnątrz- wspólnotowej dostawie towarów; towary i usługi wymienione w art. 83 ustawy o VAT oraz załączniku nr 8 do ustawy o VAT, towary i usługi wymienione w rozdziale 5 i 15 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.).
Ustawodawca przewidział także szereg zwolnień od VAT, które przede wszystkim zostały określone w:
• rozdziale 2 i 3 działu VIII ustawy o VAT
• załączniku 4 i 7 do ustawy o VAT
• w rozdziale 6 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.
 

Jak samodzielnie ustalić stawkę
 
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zastosowanie obniżonych stawek VAT czy też zwolnienia możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy stanowi o tym przepis. W pierwszej kolejności w celu ustalenia prawidłowej stawki należy przejrzeć ustawę o VAT oraz przepisy wykonawcze.
Jeżeli towar lub usługa nie zostały wymienione jako podlegające preferencyjnej stawce czy zwolnieniu, oznacza to, że będzie objęty 22 proc. stawką VAT, jeżeli jest to czynność opodatkowana.
Bardzo istotnym aktem prawnym pomocnym dla ustalenia poprawnej stawki jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 89, poz. 844 z późn. zm.). Jednak zgodnie z treścią tego rozporządzenia do celów:
• podatku od towarów i usług,
• poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych,
• podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,
– nadal stosuje się PKWiU z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 42, poz. 264 z późn. zm.). Ostatecznym terminem stosowania starej klasyfikacji jest 31 grudnia 2006 roku.
Trzeba pamiętać, że towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, czyli PKWiU, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 proc. Wyjątek stanowią towary i usługi, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.
 

Kiedy warto wystąpić o zaklasyfikowanie towaru
 
Ustawa o VAT, tak jak i sam mechanizm opodatkowania VAT, jest skomplikowana. Wiele sformułowań jest niejasnych i nieprecyzyjnych. To może nastręczyć wątpliwości co do właściwej klasyfikacji towarów i usług. Jest na to jednak rada. Podatnik może wystąpić o opinię klasyfikacyjną. Organem, do którego należy się zwrócić, jest Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Do zadań prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:
• zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ich analizowanie,
• przeprowadzanie spisów powszechnych,
• przechowywanie danych statystycznych,
• opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacja.
Do ośrodka należy wykonywanie zadań ogólnopaństwowych w zakresie:
• wydawania informacji w zakresie podstawowych standardów klasyfikacyjnych na wniosek zainteresowanych podmiotów z terenu całego kraju,
• występowania o wydanie interpretacji standardów klasyfikacyjnych w formie komunikatów przez prezesa GUS oraz wnioskowanie zmian i uzupełnień do podstawowych klasyfikacji i nomenklatur,
• przygotowania projektów podstawowych standardów klasyfikacyjnych.
Podstawą działania Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w tym zakresie jest art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88, poz. 439 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, opracowuje podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych standardowe klasyfikacje i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi oraz ich interpretacje. Ośrodek wydaje informacje do obowiązujących standardów klasyfikacyjnych w zakresie klasyfikacji, jakie wynikają z powyższego przepisu. Są to:
• POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI – PKD (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. – Dz.U. nr 33, poz. 289 z późn. zm.).
• POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG – PKWiU (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. – Dz.U. nr 89, poz. 844 z późn. zm.). UWAGA! Dla celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z 1997 roku.
• KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – KŚT (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. – Dz.U. nr 112, poz. 1317 z późn. zm.).
• POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – PKOB (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. – Dz.U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).
Co do zasady każdy podatnik sam klasyfikuje prowadzoną przez siebie działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane. Posługuje się przy tym zasadami określonymi w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Jednak w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania warto zwrócić się o pomoc do urzędu statystycznego. Zwłaszcza że z uwagi na zakres nomenklatur i klasyfikacji można z tej drogi skorzystać nie tylko w sprawach opodatkowania VAT, ale również w sprawach amortyzacji środków trwałych czy ceł.
WAŻNE ADRESY
Adres, na który należy przesyłać wnioski:
Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi,
ul. Suwalska 29,
93-176 Łódź,
tel. 042 683 92 70,
fax 042 683 90 10
e-mail: r.hes@stat.gov.pl
SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl
WAŻNE
Zmiany w klasyfikacjach statystycznych oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu wejścia w życie nowej ustawy o VAT nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem, jeżeli nie zostały określone w ustawie.
 

Jak sporządzić wniosek o zaklasyfikowanie towaru
 
W celu uzyskania opinii interpretacyjnej trzeba sporządzić pismo. Informacje nie są udzielane telefonicznie. Ponadto uzyskanie opinii przez telefon czy ustnie nie będzie żadnym argumentem w sporze z urzędem skarbowym. Tylko opinia na piśmie może stać się kluczowym dowodem, który pozwoli przekonać organ podatkowy, że zastosowanie stawki było właściwe. W celu uzyskania opinii podatnik powinien sporządzić proste pismo w celu wskazania zaklasyfikowania:
• rodzaju prowadzonej działalności,
• wyrobu,
• usługi,
• towaru,
• środka trwałego lub obiektu budowlanego.
W związku z tym należy w nim wnioskować o wydanie informacji do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych. Wniosek można przesłać do Ośrodka Urzędu Statystycznego w Łodzi pocztą, jak również złożyć osobiście. Wniosek można przesłać również pocztą elektroniczną czy nawet faksem. Niestety, w tych dwóch ostatnich przypadkach trudniej będzie potwierdzić czy pismo dotarło do urzędu.
Trzeba pamiętać, że za przygotowanie informacji dotyczących obowiązujących standardów klasyfikacyjnych Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych pobiera opłatę. Jest to warunek niezbędny wydania informacji. Opłata za jeden symbol klasyfikacyjny wynosi 50 zł + 22 proc. VAT, czyli w sumie 61 zł.
Informacje są wydawane w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku do służb statystyki publicznej. Tylko w sprawach skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień, termin ten może wydłużyć się maksymalnie do 60 dni.
Niestety, trzeba pamiętać, że wydana informacja co do zasady nie ma charakteru wiążącego, co oznacza, że organy podatkowe mogą, ale nie muszą jej zastosować. Uzyskanie opinii może mieć jednak duże znaczenie nie tylko jako dowód dla ustalenia stawki, ale przede wszystkim tego, że podatnik dochował należytej staranności w prowadzonej działalności gospodarczej. Na koniec trzeba wskazać, że opinie nie stanowią też decyzji administracyjnej. Niemniej jednak podatnik ma możliwość zakwestionowania wydanej przez ośrodek klasyfikacji. W tym celu należy sporządzić pismo – wniosek o ponowne wydanie opinii. W nim należy przedstawić wszelkie argumenty przemawiające za zmianą klasyfikacji. Wniosek należy złożyć lub przesłać do ośrodka w Łodzi, który wydał pierwszą opinię. Za jego pośrednictwem zostanie on przesłany do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
 
Jak ustalić stawkę VAT – 4 kroki
 
• 1 Zaklasyfikuj towar
Zaklasyfikuj towar lub usługę według PKWiU. Pamiętaj, że dla celów VAT nadal obowiązuje stara nomenklatura PKWiU z 1997 roku.
• 2 Sprawdź opis
Sprawdź opis towarzyszący symbolom PKWiU. Ma on duże znaczenie dla ostatecznego ustalenia stawki VAT. Dla przykładu w przypadku symbolu 02.11 mowa jest o wszystkich towarach czy usługach z klasy 02.11. W przypadku grupowań bardziej szczegółowych symbol jest bardziej rozbudowany (np. kategoria 02.11.2, podkategoria 02.11.20 itd.). Jeżeli natkniemy się na symbol ex 02.11 oznacza, że chodzi tylko o niektóre towary czy usługi z klasy 02.11. W tym przypadku należy uważnie przeczytać definicję towaru lub usługi w danym akcie prawnym. Dokonując interpretacji, stosujemy pomocniczo w kolejności definicje zawarte: w ustawie o VAT, w rozporządzeniach wykonawczych do VAT, w innych aktach prawnych i w ostateczności definicje słownikowe.
• 3 Ustal stawkę
Jeżeli już udało się ustalić symbol PKWiU, należy z uwagą przeanalizować ustawę o VAT i przepisy wykonawcze zwracając szczególną uwagę na symbole PKWiU w nich zawarte. Jeżeli określony towar czy usługa nie zostały wymienione jako korzystające z preferencyjnej stawki czy zwolnienia, trzeba zastosować stawkę 22 proc.
• 4 W przypadku wątpliwości wystąp do GUS
Jeżeli chcesz mieć dodatkową pewność, czy ustalona przez ciebie stawka VAT jest poprawna, możesz wystąpić o opinię klasyfikacyjną do GUS.
 

Aleksandra Tarka
 

Gazeta Prawna Nr 61/2006 [Dodatek: Księgowość i Podatki]
z dnia 2006-03-27

Reklama

W przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania danej usługi lub towaru do konkretnego grupowania PKWiU (np. dla potrzeb określenia właściwej stawki VAT) sugerowałabym wystąpienie przez podatnika do urzędu statystycznego z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej (obecnie wydawaniem takich opinii zajmuje się Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi). Jednakże nawet w przypadku przedstawienia organowi podatkowemu uzyskanej od urzędu statystycznego opinii klasyfikacyjnej może się zdarzyć, że organ podatkowy uzna ją za niewłaściwą w konkretnej sytuacji i sam wystąpi do urzędu statystycznego z prośbą o klasyfikację, przedstawiając własny opis stanu faktycznego. Dlatego też, w celu uniknięcia ewentualnych sporów z władzami skarbowymi, po uzyskaniu opinii urzędu statystycznego warto wystąpić do właściwego dla spółki urzędu skarbowego z wnioskiem o wiążącą interpretację co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej w celu potwierdzenia prawidłowości określonego traktowania transakcji dla potrzeb VAT. Taka wiążąca interpretacja pożądana jest zwłaszcza w celu potwierdzenia prawidłowości zastosowania stawek obniżonych w sytuacji, gdy ustawa nie powołuje symbolu PKWiU dla określenia zakresu usług objętych niższymi stawkami (np. obowiązująca w okresie przejściowym stawka 7 proc. dla robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą).

Ryzyko podatkowe dla podatnika dokonującego dostawy pojawia się w przypadku nieuprawnionego zastosowania preferencyjnej stawki VAT (innej niż 22 proc.), zwolnienia z VAT lub potraktowania transakcji jako niepodlegającej VAT. Natomiast w sytuacji zastosowania stawki wyższej niż wymagana przepisami oraz opodatkowania podatkiem VAT czynności zwolnionej z podatku lub niepodlegającej VAT, podatnik ma obowiązek zadeklarowania wykazanej na fakturze kwoty podatku VAT w deklaracji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wystawienia faktury z podatkiem VAT, gdy sprzedaż nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona z VAT, nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT z takiej faktury, jeżeli kwota podatku została uregulowana dostawcy (stanowi o tym art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT).

Wśród błędów pojawia się wykazywanie w deklaracji VAT sprzedaży ze stawką 0 proc. lub zwolnieniem w odniesieniu do czynności, które ze względu na specyficzne regulacje dotyczące miejsca świadczenia usług nie podlegają w Polsce opodatkowaniu VAT. Wówczas należy wystawić fakturę bez podatku VAT i czynność taka powinna zostać ujęta w poz. 21 deklaracji VAT-7. Taka nieprawidłowość może pośrednio wpływać na wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku rozliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika struktury sprzedaży.


Znaczenie opinii klasyfikacyjnych urzędu statystycznego dla potrzeb określenia zasad opodatkowania podatkiem VAT poszczególnych towarów i usług od początku obowiązywania VAT w Polsce (1993 rok) budzi wiele kontrowersji. Konstrukcja przepisów ustawy o VAT (wraz z załącznikami) powoduje, że w znacznym stopniu o zakresie opodatkowania VAT towarów i usług (nie tylko w zakresie stawek) decydują klasyfikacje statystyczne. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji. Jest to niewątpliwie zbyt szerokie sformułowanie nakładające w zasadzie obowiązek odwołania się do klasyfikacji statystycznej w przypadku każdej usługi, jeśli tylko jest ona w klasyfikacji wymieniona. Przepis ten powinien co najwyżej odnosić się do klasyfikacji statystycznych dla potrzeb określenia preferencyjnej stawki VAT mającej zastosowanie w przypadku usług sklasyfikowanych w określonym grupowaniu PKWiU. Obowiązująca obecnie ustawa o VAT powołuje symbole klasyfikacji statystycznej nie tylko w zakresie stawek, ale również np. w przepisach dotyczących określenia miejsca świadczenia usług. Powoduje to poważne wątpliwości, co do zgodności takich zapisów z Konstytucją RP, zgodnie z którą określenie przedmiotu opodatkowania i stawek może nastąpić wyłącznie w drodze ustawy. W praktyce bowiem okazuje się, że sposób traktowania danej transakcji uzależniony jest od jej zaklasyfikowania w opinii urzędu statystycznego. Ponadto uzależnienie zasad opodatkowania pewnych rodzajów usług od klasyfikacji statycznych w zakresie miejsca świadczenia usług (w art. 27) prowadzi wprost do niezgodności z regulacjami szóstej dyrektywy Rady UE. W pewnych przypadkach nasza ustawa zawęża zakres stosowania danej regulacji, np. dotyczącej tzw. usług niematerialnych opodatkowanych w kraju nabywcy, co może prowadzić do podwójnego opodatkowania danej usługi świadczonej przez polski podmiot na rzecz zagranicznego kontrahenta (np. w odniesieniu do usług inżynierskich w okresie od 1 maja do 18 października 2004 r., co zostało potwierdzone w wyroku WSA z 12 października 2005 r., sygn. III SA/Wa 2219/05). Są też sytuacje, gdy wskutek powołania symbolu PKWiU w ustawie o VAT rozszerzony został zakres usług opodatkowanych w kraju nabywcy w stosunku do regulacji unijnych (np. dla usług stacji diagnostycznych), co z kolei może prowadzić do braku opodatkowania tego rodzaju usług, gdyż zgodnie z przepisami unijnymi powinny być one opodatkowane w kraju siedziby usługodawcy.
Powyższe niedociągnięcia legislacyjne powodują, że opinie klasyfikacyjne wydawane przez urząd statystyczny w praktyce odgrywają bardzo istotną rolę. Opinie te nie są wprawdzie wiążące ani dla organów podatkowych, ani dla podatnika, jednak jest to jeden z dowodów w postępowaniu dotyczącym ewentualnego wymiaru VAT i jak każdy dowód podlegają swobodnej ocenie organu podatkowego, a w razie skargi – ocenie sądu administracyjnego (tak w wyroku NSA w Warszawie z 25 marca 2004 r., sygn. III SA 2864/02). W praktyce postępowanie w oparciu o uzyskaną przez podatnika opinię klasyfikacyjną urzędu statystycznego jest w większości akceptowane przez organy podatkowe. Jak wspomniałam, nie jest ona bezwzględnie obowiązująca dla potrzeb określenia zasad opodatkowania VAT, jednak zalecane jest stosowanie się do takiej opinii, gdyż stanowi ona istotny dowód w postępowaniu.


Przepisy nie przewidują trybu odwołania się od opinii klasyfikacyjnych urzędu statystycznego, jednak podatnik może wystąpić o zmianę takiej opinii, jeśli uzna, że nie odpowiada ona stanowi faktycznemu w danej sytuacji. We wniosku o wydanie opinii należy precyzyjnie przedstawić opis usług/towarów będących przedmiotem zapytania, jak również stanowisko spółki co do ich przyporządkowania do określonego grupowania PKWiU. Powołanie się w przypadku sporu z organami podatkowymi na opinię klasyfikacyjną wydaną dla innego podmiotu nie będzie uznane przez władze skarbowe, które mogą podnieść zarzut, iż została ona wydana w odmiennym stanie faktycznym.


- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.).
- ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?