Kategorie

Jak przebiega egzekucja zaległego podatku

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje powstanie zaległości podatkowej. Brak zapłaty zaległego podatku w sposób dobrowolny skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego, które ma doprowadzić do zapłaty zaległości wraz z odsetkami. Dodatkowo opornego podatnika obciążają koszty egzekucyjne.

SPIS TREŚCI

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

PRZYKŁADY
Zaległość podatkowa
Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku. Tak rozumianą zaległość odnosi się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta. Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:
 
- nadpłatę, jeżeli w zeznaniu (rocznym) lub w deklaracji (podatku akcyzowego i o wpłatach z zysku) została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych,
 
- zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy,
 
- wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej,
 
- oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych. 
Właściwość organu egzekucyjnego
Naczelnik urzędu skarbowego jest nie tylko organem podatkowym uprawnionym do wymierzania podatków, ale też właściwym organem egzekucyjnym do ściągania podatków i innych należności w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, do zabezpieczania takich należności, a także do realizacji wniosków obcych państw o udzielenie pomocy w zakresie spraw dotyczących należności pieniężnych. Nie jest to jedyny organ podatkowy, który może być zarazem organem egzekucyjnym. Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach, oraz gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, do których poboru zobowiązane są organy celne.
Egzekucja na podstawie decyzji
Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków podatkowych lub innych, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów albo - w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - bezpośrednio z przepisu prawa, chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej. Egzekucję administracyjną stosuje się również do należności pieniężnych, wynikających z orzeczeń lub innych aktów prawnych wydanych przez obce państwa.

Wręczenie upomnienia
Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku (zapłaty przez podatnika podatku), przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa, wierzyciel wysyła do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Upomnienie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy. Wierzyciel wysyła upomnienie za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska przesyłką poleconą listową za potwierdzeniem odbioru, zamieszczając na druku potwierdzenia odbioru numer ewidencji upomnień, poprzedzony symbolem Up. Upomnienie może być również doręczone bezpośrednio przez wierzyciela (pracownika urzędu skarbowego). W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru upomnienia w ciągu dwudziestu dni od daty nadania, wierzyciel składa reklamację w jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej, w której nadano upomnienie. W przypadku zaginięcia upomnienia lub braku dowodu doręczenia zobowiązanemu upomnienia, wysyła się je ponownie. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy.
 
Na egzemplarzu tytułu wykonawczego przeznaczonego dla zobowiązanego na górze pierwszej strony wpisuje się wyrażenie egzemplarz przeznaczony dla zobowiązanego. Jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli jest to zaległość podatkowa, to tytuł wykonawczy wystawia naczelnik urzędu skarbowego (w takim przypadku wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym) i bezzwłocznie stosuje środek egzekucyjny.
 
Jeżeli wierzycielowi będącemu jednocześnie organem egzekucyjnym nie jest znany znajdujący się na terenie jego działania majątek zobowiązanego, z którego może prowadzić egzekucję, kieruje tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego uprawnionego do dochodzenia tego samego rodzaju należności pieniężnych, na którego terenie znajduje się majątek zobowiązanego.
Wysokość kosztów
Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego podatnika i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.
 
Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym (a tak jest w przypadku naczelnika urzędu skarbowego, który egzekwuje zaległe podatki), koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji (w urzędach skarbowych będą to komórki do spraw egzekucji). Wysokość kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej. Taka też maksymalna kwota została określona w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że koszty upomnienia wynoszą 8,80 zł, gdyż wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska za polecenie przesyłki listowej wynosi 2,20 zł.

Egzekucja bez upomnienia
Nie zawsze jednak jest potrzebne wręczenie upomnienia. Istnieją sytuacje, gdy takiego upomnienia nie trzeba wręczać, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadkach, gdy:
 
- należność pieniężna została określona w orzeczeniu,
 
 
- egzekucja dotyczy należności z tytułu: grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, grzywien wymierzonych mandatem karnym i innych należności pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym, kar pieniężnych i kosztów postępowania orzeczonych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odszkodowań orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu zakładów karnych i aresztów śledczych, grzywien w celu przymuszenia nakładanych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 
- egzekucja dotyczy kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.
Tytuł wykonawczy
Organ egzekucyjny (naczelnik urzędu skarbowego) wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego. W przypadku więc gdy następuje egzekucja zaległego podatku, np. dochodowego, VAT, naczelnik urzędu skarbowego sam wystawia tytuł wykonawczy. Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego spoczywa również na wierzycielu, którego należność pieniężna wynika z orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, z tym że w tym przypadku nie wymaga się opatrzenia tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową.
 
Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:
 
- doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub
 
- doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.
Z czego fiskus egzekwuje zaległy podatek
- z pieniędzy
 
 
- ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego (z renty socjalnej)
 
- z rachunków bankowych
 
- z innych wierzytelności pieniężnych
 
- z praw z instrumentów finansowych (zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku) oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków
 
- z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
 
- z weksla
 
- z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
 
- z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 
- z pozostałych praw majątkowych
 
- z ruchomości
 
- z nieruchomości

Zajęcie wynagrodzenia
Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę przez przesłanie do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych.
 
Zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmiany stosunku pracy lub zlecenia, nawiązania nowego stosunku pracy lub zlecenia z tym samym pracodawcą, a także w przypadku przejęcia pracodawcy przez innego pracodawcę.
 
W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wymagalne po zajęciu.
 
Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia organ egzekucyjny:
 
- zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wynagrodzenia za pracę, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis wezwania przesłanego do pracodawcy, pouczając ponadto zobowiązanego, że nie może odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób,
 
- wzywa pracodawcę, aby:
 
a) w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie otrzymanego w tym czasie wynagrodzenia zobowiązanego z wyszczególnieniem wszystkich jego składników,
 
b) składał, w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę, oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o to wynagrodzenie oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli,
 
- poucza pracodawcę o skutkach niestosowania się do wezwań.
 
Jeżeli wynagrodzenie za pracę zostało uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, pracodawca niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne. Jeżeli w czasie prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę zobowiązany przestał pracować u pracodawcy, u którego dokonano zajęcia wynagrodzenia, pracodawca ten niezwłocznie zawiadamia o tym organ egzekucyjny oraz we wzmiance o zajęciu wynagrodzenia w wydanym zobowiązanemu świadectwie pracy wskazuje organ egzekucyjny, numer sprawy egzekucyjnej i wysokość potrąconych już kwot. Jeżeli nowe miejsce pracy zobowiązanego jest znane dotychczasowemu pracodawcy, pracodawca ten przesyła niezwłocznie dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego nowemu pracodawcy i zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Doręczenie tych dokumentów nowemu pracodawcy ma skutki prawne zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego u tego pracodawcy.
 
Nowy pracodawca, któremu zobowiązany przedstawił świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia, zawiadamia niezwłocznie o zatrudnieniu dawnego pracodawcę oraz organ egzekucyjny.

Kwota wolna
W niektórych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego nie będzie mógł dokonać egzekucji pensji pracowniczej, gdyż podatnik ma zagwarantowaną przez przepisy kodeksu pracy kwotę wolną od egzekucji. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy. Dochody ze stosunku pracy oblicza się wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu podatków należnych od tych dochodów. Kwotę wolną stanowi minimum pensji, która musi pozostać pracownikowi po dokonaniu obowiązkowych potrąceń. Na podstawie przepisów prawa pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
 
- minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę (936 zł w 2007 roku), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (np. zaległych podatków, niespłaconych kredytów bankowych),
 
- 75 proc. minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 
- 90 proc. minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych porządkowych za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych.
 
Przy czym potrącenie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń innych niż alimentacyjne (podatków, kredytów), jak również nierozliczonych zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, maksymalnie może wynieść połowę wynagrodzenia po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenie może być dokonane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia.

Zarzuty przeciwko egzekucji
Podatnik, przeciwko któremu wszczęto egzekucję za zaległości podatkowe, może się bronić, wnosząc zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postępowania. Organ egzekucyjny może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu. Również organ nadzoru (izba skarbowa) w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zażalenia.
 
Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być:
 
- wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,
 
- odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,
 
- określenie egzekwowanego niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia,
 
- błąd co do osoby zobowiązanego,
 
- niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,
 
- niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,
 
- brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
 
- zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,
 
- prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,
 
- niespełnienie wymogów, którym powinien odpowiadać tytuł wykonawczy.
 
Zarzuty zgłoszone (oprócz zarzutu zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego), a przy egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (także przy zarzucie zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego), organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów.
 
Jeżeli zarzut zobowiązanego jest lub był przedmiotem rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym lub sądowym albo zobowiązany kwestionuje w całości lub w części wymagalność należności pieniężnej z uwagi na jej wysokość ustaloną lub określoną w orzeczeniu, od którego przysługują środki zaskarżenia, wierzyciel wydaje postanowienie o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu. Na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela przysługuje zażalenie.
 
Jeżeli wierzyciel nie wyraził stanowiska w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go przez organ egzekucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do czasu wydania postanowienia, w sprawie zgłoszonych zarzutów. Organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela lub postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu, wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione - o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego. Na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie. Zażalenie na postanowienie w sprawie zarzutów podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odwoławczemu.
Skarga na czynności
Oprócz zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej zobowiązanemu (podatnikowi) przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku. Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego.
 
Skargę na czynności egzekucyjne wnosi się zasadniczo w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej. W sprawie skargi, postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Uprawnienia egzekutora
Egzekutor może przeszukać odzież na osobie zobowiązanego oraz teczki, walizy i tym podobne przedmioty, które zobowiązany ma przy sobie, jeżeli egzekucja dotyczy należności pieniężnej lub wydania rzeczy. Przeszukanie odzieży na osobie zobowiązanego oraz jego teczek, waliz i tym podobnych przedmiotów poza mieszkaniem, przedsiębiorstwem, zakładem lub gospodarstwem zobowiązanego może nastąpić tylko na podstawie pisemnego polecenia organu egzekucyjnego. Egzekutor obowiązany jest okazać polecenie organu egzekucyjnego zobowiązanemu przed przystąpieniem do czynności egzekucyjnych. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych egzekutor zauważy, że zobowiązany oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, egzekutor może przeszukać odzież tej osoby oraz jej teczki, walizy i tym podobne przedmioty, jakie ona ma przy sobie. Przeszukanie odzieży powinno być dokonane tylko przez osobę tej samej płci co osoba przeszukiwana.
 
Dodatkowo organ egzekucyjny i egzekutor może w razie potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, jeżeli natrafił na opór, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi.
 
Jeżeli cel egzekucji prowadzonej w sprawie należności pieniężnej lub wydania rzeczy tego wymaga, organ egzekucyjny zarządzi otwarcie środków transportu zobowiązanego, lokali i innych pomieszczeń zajmowanych przez zobowiązanego oraz schowków w tych środkach, lokalach i pomieszczeniach. Przeszukania rzeczy, środków transportu, lokali i innych pomieszczeń oraz schowków dokonuje komisja powołana przez organ egzekucyjny. Z dokonanych czynności spisuje się protokół. Zakończeniem czynności jest zabezpieczenie przeszukiwanego środka transportu, pomieszczenia lub lokalu. Protokół z dokonanych czynności przekazuje się niezwłocznie zobowiązanemu. Zarządzenie o otwarciu środków transportu i pomieszczeń doręcza się zobowiązanemu.
Nadzór instancyjny
Nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania tej egzekucji. Oznacza to, że organem nadzorczym dla naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej. Podobnie jest, gdy egzekucję prowadzi dyrektor izby celnej. W stosunku do dyrektora izby celnej nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje dyrektor izby skarbowej, właściwej ze względu na siedzibę tego dyrektora izby celnej. W stosunku do organów egzekucyjnych będących organami samorządu terytorialnego nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze. W przypadku braku organu wyższego stopnia w stosunku do organów egzekucyjnych nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej.
 
Organy sprawujące nadzór są jednocześnie:
 
- organami odwoławczymi dla postanowień wydanych przez nadzorowane organy egzekucyjne,
 
- organami sprawującymi kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne.
 
Dla postanowień wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ. Dyrektor izby skarbowej może wstrzymać czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne dotyczące innych należności pieniężnych niż pozostające we właściwości urzędów skarbowych wyłącznie za zgodą wierzyciela, czyli instytucji, które przesłały tytuł wykonawczy do realizacji. Na postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego służy zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

Bogdan Świąder

Źródło: Gazeta Prawna Nr 116/2007 z dnia 2007-06-18

Kim są pracownicy organu egzekucyjnego
Komornik skarbowy - to kierownik komórki organizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącej egzekucję administracyjną.
 
Egzekutor - to pracownik organu egzekucyjnego wyznaczony do dokonywania czynności egzekucyjnych.
 
Poborca skarbowy - to pracownik organu egzekucyjnego wyznaczony do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym.
Złożenie wniosku do KRS
Jeżeli egzekucja prowadzona wobec podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy należności podatkowych albo należności pieniężnych, do poboru których są zobowiązane odpowiednio organy celne albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie zostały one uregulowane w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji, organ egzekucyjny składa wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego daty wszczęcia egzekucji tych należności, wysokości pozostałych do wyegzekwowania kwot oraz daty i sposobu zakończenia egzekucji.
 
Za zaległość nie traktuje się, jeżeli zwrot nadpłaty lub zwrot podatku został dokonany w wyniku korekty zeznania lub deklaracji przeprowadzonej przez organ podatkowy. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Odsetki za zwłokę naliczane są też od dnia: zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Co zawiera tytuł wykonawczy
- oznaczenie wierzyciela,
 
- wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także określenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada taką informację,
 
 
- wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń,
 
- wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej,
 
- wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 
- datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego,
 
- odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela,
 
- pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu,
 
- pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 
- klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej,
 
- wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.
 
W zakresie zobowiązań: powstałych w przypadkach dotyczących płatników oraz podatników, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, niektórych długów celnych powstałych w oparciu o przepisy ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie społeczne, a także opłat paliwowych, stosuje się również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio:
 
- z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika,
 
- ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego,
 
- z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne,
 
- z informacji o opłacie paliwowej.
 
W tych przypadkach stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli:
 
- w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej albo w informacji o opłacie paliwowej zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
 
- wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu upomnienie.
Wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków
Jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków.

Kim jest wierzyciel
Wierzyciel jest podmiotem uprawnionym do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym.
Kto jest zobowiązanym
Zobowiązany to osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczną, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym.
Kiedy urząd wszczyna egzekucję
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia podatnikowi upomnienia.
Co stanowi koszty egzekucyjne
- Opłaty egzekucyjne
 
- Opłata manipulacyjna
 
- Opłaty za dokonanie czynności egzekucyjnej
Ile wynoszą opłaty egzekucyjne
- 5 proc. kwoty pobranej należności, nie mniej jednak niż 2,50 zł - za pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego
 
- 4 proc. kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 1,40 zł - za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 
- 4 proc. egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 2,50 zł - za zajęcie wynagrodzenia za pracę
 
- 5 proc. kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4,20 zł - za zajęcie innych wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych
 
- 6 proc. kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 6,80 zł - za zajęcie ruchomości
 
- 8 proc. kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 34 200 zł - za zajęcie nieruchomości
 
- 5 proc. kwoty wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 6,80 zł - za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego
 
- 6,80 zł od każdej izby - za odebranie pomieszczeń w zajętej nieruchomości
 
- 6,80 zł - za ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób
 
- 10 zł - za ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości
 
- 5 proc. kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej jednak niż 6,80 zł - za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób
 
- 10 proc. wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 13,50 zł - za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usunięcie, zbycie lub uszkodzenie
 
- 13,50 zł - za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych
 
- 10 proc. kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 3 zł - za spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poborca skarbowy to pracownik organu egzekucyjnego wyznaczony do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. Zatem w przypadku zaległości podatkowych w roli poborcy najczęściej wystąpi pracownik urzędu skarbowego, choć może być to również pracownik urzędu gminy (miasta), jeżeli będziemy zalegali np. z podatkiem od nieruchomości, albo pracownik izby celnej, gdy nie uiścimy w porę podatku akcyzowego.
 
Niestety stawianie jakiegokolwiek oporu fizycznego wobec działań poborcy skarbowego, w tym niewpuszczenie go do domu, jest bezcelowe, albowiem ustawodawca wyposażył poborcę w szereg uprawnień, które mają mu pozwolić skutecznie doprowadzić do przymusowego wyegzekwowania należności pieniężnej. W każdym razie w pierwszym etapie poborca będzie próbował wejść do lokalu dłużnika i zająć jego ruchomości za zgodą dłużnika. Jeżeli poborca spotka się z odmową wpuszczenia do lokalu, wówczas, po wydaniu dodatkowego zarządzenia pisemnego przez naczelnika urzędu skarbowego, będzie uprawniony do sforsowania zabezpieczeń i wejścia do lokalu nawet pod nieobecność dłużnika. Poborca będzie również uprawniony do przeszukania odzieży na osobie dłużnika oraz teczek, walizek i temu podobnych przedmiotów, które dłużnik będzie miał przy sobie. Stawianie oporu przy próbie wejścia poborcy do lokalu albo próbie przeszukania może doprowadzić do tego, że wezwie on policję, która będzie obowiązana udzielić mu wszelkiej pomocy przy wykonywaniu jego obowiązków.
 
Mimo braku możliwości fizycznego powstrzymania poborcy dłużnikowi przysługuje kilka środków prawnych, które mogą doprowadzić do podjęcia kontroli czynności dokonywanych przez poborcę. Przede wszystkim dłużnikowi przysługuje prawo wniesienia zarzutów, których podstawą może być m.in. brak uprzedniego doręczenia upomnienia, niespełnienie wymogów, jakie musi spełniać prawidłowo sporządzony tytuł wykonawczy, prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego. Niestety wniesienie zarzutów nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, choć w uzasadnionych przypadkach może być ono wstrzymane przez organ egzekucyjny. Ewentualne uwzględnienie zarzutów doprowadzi do umorzenia postępowania albo zastosowania mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.
 
Ponadto, jeżeli dłużnik okaże dowody stwierdzające wykonanie, umorzenie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu jego wykonania, rozłożenie spłaty na raty albo gdy zachodzi błąd co do osoby dłużnika, wówczas poborca skarbowy będzie obowiązany do odstąpienia od czynności egzekucyjnych. Powyższe okoliczności stanowią również podstawy do wniesienia zarzutów.
 
W sytuacji gdy dłużnikowi nie przysługują inne środki zaskarżenia, a zwłaszcza zarzuty, może on złożyć do organu nadzoru (a więc, gdy egzekucję prowadzi urząd skarbowy do dyrektora izby skarbowej) skargę na czynności egzekucyjne poborcy. Może to zrobić np. gdy poborca dokona zajęcia ruchomości, które z mocy prawa wyłączone są spod egzekucji. Skargę należy wnieść w terminie 14 dni od dokonania zakwestionowanej czynności. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie, a następnie skarga do sądu administracyjnego. Niestety również wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, choć w uzasadnionych przypadkach może być ono wstrzymane przez organ egzekucyjny.

ALEKSANDER GAŁEK
prawnik, Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna w Poznaniu

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 33-35, art. 48, art. 54 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Zajęcie samochodu musi być poprzedzone wystawieniem tytułu wykonawczego. Następuje to natomiast poprzez wpisanie samochodu do protokołu zajęcia i podpisanie protokołu przez osobę dokonującą zajęcia, czyli przez poborcę skarbowego oraz przez podatnika. O zajęciu samochodu organ egzekucyjny niezwłocznie informuje właściwy organ rejestracyjny samochodu. Na samochodzie poborca podatkowy powinien umieścić (nalepić) oznaczenie wskazujące, że samochód został zajęty.
 
Należy pamiętać, że jeżeli egzekucja jest skierowana do samochodu wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, to tytuł wykonawczy powinien zostać wystawiony łącznie na oboje małżonków. Brak w tym zakresie może być podstawą zarzutu przeciwegzekucyjnego i spowodować, że wszczęcie egzekucji skierowanej do samochodu okaże się wadliwe.
 
Zajęty na poczet egzekucji samochód, aż do czasu jego sprzedaży przez organ egzekucyjny, pozostawia się najczęściej w posiadaniu podatnika, który może z niego korzystać.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie podlega zajęciu ruchomość, czyli np. samochód, posiadająca wartość przekraczającą kwotę egzekwowanej należności wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi, jeżeli jej właściciel posiada inną ruchomość o wartości wystarczającej na zaspokojenie tych należności, a ze sprzedażą egzekucyjną tej innej ruchomości nie będzie trudności. Jeżeli zatem na pokrycie egzekwowanej kwoty wystarczy suma uzyskana ze sprzedaży np. sprzętu elektronicznego, to nie ma potrzeby zajmowania samochodu. Na taką okoliczność powinien jednak wskazać sam podatnik albo przy wszczęciu egzekucji, albo później, wnosząc zarzuty przeciwegzekucyjne lub składając skargę na czynności egzekucyjne.
 
Wspomniane zarzuty przeciwegzekucyjne dają szersze możliwości uchronienia samochodu od egzekucji w zależności od konkretnej sytuacji. Wnosząc zarzuty przeciwegzekucyjne, podatnik może zwalczać egzekucję, jeśli faktycznie istnieją ku temu przesłanki określone w zamkniętym katalogu, wskazanym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do przesłanek tych należą między innymi zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego. Jeżeli chodzi o tę przesłankę, to ma ona szczególne znaczenie w sytuacji, gdy nie ma podstaw do zaniechania egzekucji z majątku podatnika, lecz podatnik chciałby uratować od niej samochód. W takim przypadku powinien on na piśmie wykazać, że egzekucja z samochodu powoduje dla niego znaczne uciążliwości, gdyż np. samochód potrzebny jest mu do wykonywania pracy, do dojazdów z miejsca zamieszkania w miejscowości, z którą nie ma połączenia środkami komunikacji publicznej lub istniejące połączenie nie odpowiada jego potrzebom. Podatnik powinien jednak przedstawić inne środki, z których egzekucja będzie mogła być prowadzona.
 
Innym środkiem jest złożenie skargi na czynności organu egzekucyjnego. W przeciwieństwie do zarzutów przeciwegzekucyjnych przepisy prawa nie zawierają tutaj zamkniętego katalogu przyczyn jej wniesienia, jednakże orzecznictwo wskazuje, iż przedmiotem skargi mogą być tylko takie okoliczności, które nie są objęte katalogiem zarzutów przeciwegzekucyjnych.
 
Samochód powinien zostać także wyłączony spod egzekucji, jeśli podatnik nie jest jego właścicielem. Ma to miejsce w szczególności, gdy podatnik korzysta z niego na podstawie umowy najmu lub leasingu operacyjnego. Wyłączenie następuje na wniosek właściciela.

MIROSŁAWA PRZEWOŹNIK-KURZYCA
radca prawny, menedżer, PricewaterhouseCoopers

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 33 pkt 8 oraz art. 97 par. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Do zajęcia pensji pracownika konieczne jest zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, tj. w tym przypadku wynagrodzenia za pracę, które musi zostać doręczone dłużnikowi tej wierzytelności, czyli pracodawcy, w formie pisemnej. Od momentu otrzymania takiego zawiadomienia pracodawca nie może wypłacić pracownikowi kwoty wyższej niż ta, która została określona jako wolna od egzekucji. Za złamanie tego zakazu grozi pracodawcy (lub kierownikowi zakładu pracy - jeśli pracodawcą nie jest osoba fizyczna) sankcja w postaci 3,8 tys. zł. Kara ta może być powtarzana.
 
Dokonane zajęcie pozostaje w mocy również w przypadku zmiany stosunku pracy lub zlecenia, nawiązania nowego stosunku pracy lub zlecenia z tym samym pracodawcą, a także w przypadku przejęcia pracodawcy przez innego pracodawcę.
 
Niecałe wynagrodzenie za pracę podatnika może być zajęte przez organ egzekucyjny, aby pokryć jego zaległość podatkową. Egzekucja należności podatkowych z wynagrodzenia za pracę może objąć maksymalnie połowę otrzymywanego wynagrodzenia, po uprzednim odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, lecz przy uwzględnieniu wszystkich dodatków i świadczeń w naturze. Pracodawca jest zobowiązany do złożenia organowi egzekucyjnemu w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę wyszczególnienia poszczególnych składników wynagrodzenia wypłaconego dłużnikowi w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed zajęciem.
 
Ustalając więc kwotę wynagrodzenia za pracę wolną od egzekucji, najpierw należy kwotę wynagrodzenia powiększyć o te dodatki, a następnie pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i o kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Tak otrzymaną kwotę należy podzielić przez dwa. Przykładowo, w wyniku zajęcia wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 tys. zł brutto podatnikowi pracodawca wypłaci tytułem wynagrodzenia kwotę 692,90 zł, która to kwota wynika z następującego wyliczenia: składki na ubezpieczenie społeczne 374,20 zł, zaliczka na podatek dochodowy 240 zł, wynagrodzenie po potrąceniach: 1385,80 zł, a jego połowa to 692,90 zł. A zatem, w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę, pracodawca zamiast wypłacić podatnikowi kwotę 1385,80 zł, wypłaci mu tylko 692,90 zł, a resztę - czyli drugą połowę wynagrodzenia - odprowadzi na rachunek bankowy urzędu skarbowego.
 
Nie można potrącić egzekwowanych należności podatkowych z pensji, która jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 936 zł brutto.
 
Z powyższych zasad dotyczących potrącania egzekwowanych należności podatkowych z wynagrodzenia za pracę wynika, że kwota wynagrodzenia za pracę wolna od egzekucji wynosi połowę otrzymywanego wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych), lecz kwota ta nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
Warto ponadto zauważyć, iż przez pojęcie wynagrodzenie za pracę, na potrzeby postępowania egzekucyjnego, należy rozumieć nie tylko wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy o pracę, ale także inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną na innej podstawie, o ile podatnik otrzymuje je okresowo. W związku z tym egzekucji podlega również wynagrodzenie wypłacane podatnikowi regularnie z tytułu zawarcia umowy o dzieło bądź umowy zlecenia.

MIROSŁAWA PRZEWOŹNIK-KURZYCA
radca prawny, menedżer, PricewaterhouseCoopers

PODSTAWA PRAWNA
- Art. 87 oraz art. 871 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

- Art. 3-3a, art. 15, art. 19, art. 23, art. 26, art. 32-36, art. 46-48, art. 54, art. 64-66, art. 72-75 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

- Art. 6 oraz art. 51-53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

- Par. 3-6 oraz par. 13 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.).

- Art. 87 oraz art. 871 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Podatnik pracuje na umowę o pracę w miejscu zamieszkania i otrzymuje wynagrodzenie minimalne 936 zł miesięcznie. W wyniku niezapłacenia podatku dochodowego za 2006 rok urząd skarbowy skierował egzekucję zaległości poprzez zajęcie pensji. Jednak organ egzekucyjny nie może ściągnąć zaległego podatku do kwoty wolnej, która wynosi 684,70 zł:
 
- 175,13 zł (936,00 zł x 18,71 proc.) - składki na ubezpieczenia społeczne
 
- 652,00 zł [936,00 zł - (175,13 zł + 108,50 zł)] - podstawa wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 
- 76,17 zł (652,00 zł x 19 proc. - 47,71 zł) - zaliczka na podatek dochodowy
 
- 684,70 zł [936,00 zł - (175,13 zł + 76,17 zł)] - kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego
 
W przypadku przekształcenia zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne zobowiązanemu doręcza się odpis tytułu wykonawczego. Organ egzekucyjny lub egzekutor, przystępując do czynności egzekucyjnych, doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony.
 
W tytule wykonawczym powinno się znaleźć między innymi imię i nazwisko lub firma zobowiązanego podatnika. Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tytule wykonawczym podaje się również imiona i nazwiska oraz adresy wspólników. Do tytułu wykonawczego wierzyciel dołącza dowód doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podaje w tytule wykonawczym podstawę prawną braku tego obowiązku.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?