| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Utrata zwolnienia z VAT w interpretacjach urzędowych

Utrata zwolnienia z VAT w interpretacjach urzędowych

Przepisy ustawy o VAT przewidują zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z tego podatku. Aby korzystać ze zwolnienia, należy spełniać określane prawem warunki. Ich niedopełnienie będzie wiązało się z utratą prawa do zwolnienia z VAT. W praktyce jednak często zdarzają się przypadki, w których nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ze zwolnienia korzystać jeszcze można czy już nie. Aby rozwiązać pojawiające się problemy, przedstawiamy nietypowe sytuacje związane ze stosowaniem i utratą zwolnienia w podatku od towarów i usług w formie interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Spółka zawarła z podmiotem mającym siedzibę na Białorusi umowę, na mocy której kontrahent białoruski kupuje od niej określony towar. Termin zapłaty za towar jest stosunkowo długi - wynosi pięć lat. Przed zawarciem umowy kupujący otwiera w banku akredytywę z odroczoną płatnością, obejmującą już ewentualne odsetki oraz inne opłaty, w tym prowizję szwajcarskiej instytucji finansowej. Płatność kontrahenta białoruskiego została zatem zabezpieczona nieodwołalną akredytywą bankową. Wnioskodawca przenosi (ceduje) prawa wynikające z tego kontraktu (roszczenie o zapłatę) na podmiot profesjonalny - instytucję finansową z siedzibą w Szwajcarii. Cesja zostaje dokonana przed nadejściem terminu płatności wierzytelności w zamian za natychmiastową płatność z dyskontem (potrącane są odsetki oraz prowizja). Szwajcarska instytucja finansowa przejmuje na siebie pełne ryzyko ściągnięcia wierzytelności, nie przysługuje jej prawo zwrócenia się do zbywcy wierzytelności o zapłatę w przypadku bezskutecznej egzekucji od dłużnika. Szwajcarska instytucja finansowa otrzymuje swoje wynagrodzenie w ratach spłacanych przez nabywcę w ciągu pięciu lat. Instytucja finansowa z siedzibą w Szwajcarii nie jest zarejestrowana w Polsce i nie płaci polskich podatków. Czy czynność dokonywana przez podatnika jest opodatkowana VAT, czy też z niego zwolniona?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Przepis ten wymienia osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. Pod poz. nr 3 tego załącznika do ustawy o VAT jako usługi zwolnione wymienione są usługi pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU Sekcja (65-67), z wyłączeniem: 1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki, 2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej, 3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10- 00.20), 4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10- 00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, 5) usług ściągania długów oraz faktoringu.
Jak wynika z przedstawionej sytuacji, spółka nabywa od instytucji finansowej z siedzibą w Szwajcarii usługi tzw. forfaitingu. Instytucja ta nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce.
Z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że gdy usługi wymienione w ust. 4 (w tym usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe łącznie z reasekuracją) są świadczone na rzecz: 1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub 2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.
W związku z tym nabyta przez spółkę usługa forfaitingu od instytucji finansowej ze Szwajcarii, która nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce, stanowi import usług w rozumieniu ustawy o VAT. Czynność ta - forfaiting, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem, że jest wymieniona pod pozycją 3 w załączniku nr 4 do ustawy o VAT i nie korzysta z wyłączenia z tego zwolnienia. Spółka w tej sytuacji zobowiązana będzie wystawić fakturę wewnętrzną, określając w niej wartość usługi w złotych polskich odpowiadającą kwocie należności otrzymanych od szwajcarskiej instytucji finansowej. Zwolniony od podatku obrót z tytułu importu tych usług należy jednak wykazać w poz. 34 deklaracji VAT-7.

Postanowienie naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego z 22 lutego 2007 r., nr PO-II/443/ 98/BŚ/06

OPINIA
Grzegorz Gniadek
ekspert podatkowy, BDO Numerica

Polski ustawodawca nie normuje umowy forfaitingu, przez co zakwalifikowana jest ona jako umowa nienazwana. Może to być powodem trudności w praktyce stosowania prawa podatkowego. Należy na wstępie podkreślić, iż faktoring i forfaiting to dwie różne umowy.
Oba typy umów, mimo pozornych podobieństw (np. w obu umowach jedną ze stron umowy jest instytucja finansująca - najczęściej bank), funkcjonują osobno w obrocie gospodarczym i stosowanie przepisów o faktoringu analogicznie do umowy forfaitingu wydaje się być rozwiązaniem błędnym.
W komentowanym postanowieniu urząd słusznie zauważył, że forfaiting jako usługa o charakterze pośrednictwa finansowego korzysta ze zwolnienia zawartego w poz. 3 w załączniku nr 4 do ustawy, ponieważ ten typ umowy nienazwanej nie został zamieszczony w enumeratywnie wymienionym katalogu usług nie korzystających ze zwolnienia. Natomiast nabyta usługa forfaitingu od świadczeniodawcy niebędącego polskim podatnikiem VAT zgodnie z art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT będzie stanowiła import usługi.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »