REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skutki podatkowe przekształcania spółek

REKLAMA

Przekształcenia spółek: Zmiana formy prawnej, w jakiej jest prowadzone przedsiębiorstwo, może wynikać z rozwoju spółki, możliwości finansowania jej działalności, zwiększenia możliwości pozyskania kapitału, a także z przepisów prawa. W każdym jednak przypadku przekształcenie wywołuje określone skutki podatkowe, szczególnie w sferze podatków dochodowych.
Przekształcenie spółki może wynikać z rozwoju spółki, zmiany sposobu finansowania jej działalności, zwiększenia możliwości pozyskania kapitału. Na przykład w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę akcyjną i wprowadzeniem jej na giełdę papierów wartościowych istnieje możliwość pozyskania kapitału przez emisję akcji. Obowiązek dokonania przekształcenia spółki może również wynikać z przepisów prawa.
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
Zgodnie z art. 115 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki.
Odpowiedzialność ta dotyczy także byłego wspólnika w zakresie zaległości podatkowych z tytułu zobowiązań powstałych w okresie, gdy był on wspólnikiem.
Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej odpowiadają natomiast na podstawie art. 116 Ordynacji członkowie zarządu tych spółek.
Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej odpowiadają członkowie zarządu tych spółek.
A zatem za zaległości podatkowe nie odpowiadają:
• komandytariusz w spółce komandytowej,
• akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej,
• wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
• akcjonariusz w spółce akcyjnej.
W niektórych przypadkach motywem przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową może być brak w tej spółce odpowiedzialności podatkowej wspólników w odróżnieniu od takiej odpowiedzialności w spółce osobowej.
Zmniejszenie obciążeń podatkowych
Istotnym powodem zmiany formy prawnej prowadzenia działalności może być także dążenie do zmniejszania obciążeń podatkowych wspólników.
Może to mieć miejsce np. w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, której wspólnicy będą opodatkowani liniowym podatkiem od dochodu według stawki 19%. Istnieje wówczas możliwość uniknięcia podatku od dywidendy.
Przykład 1
Spółka z o.o., której wspólnikami są osoby fizyczne, osiągnęła za 2005 r. dochód w wysokości 2 000 000 zł.
Zapłaciła od tego dochodu podatek w wysokości: 19% × 2 000 000 zł = 380 000 zł.
Dochód netto przeznaczono na wypłatę dywidendy, w związku z czym spółka z o.o. pobrała od dywidend podatek w wysokości: (2 000 000 zł – 380 000 zł) × 19% = 307 800 zł.
Wspólnicy otrzymali zatem kwotę dywidendy netto w wysokości: 2 000 000 zł – 380 000 zł – 307 800 zł = 1 312 200 zł.
Gdyby spółka z o.o. przekształciła się w spółkę jawną i wspólnicy w 2005 r. przyjęli formę opodatkowania według liniowej stawki 19% od dochodu, wówczas za 2005 r. zapłaciliby podatek dochodowy w wysokości: 2 000 000 zł × 19% = 380 000 zł.
A zatem otrzymaliby dochód netto w wysokości: 2 000 000 zł – 380 000 zł = 1 620 000 zł.
Wspólnicy spółki jawnej otrzymaliby więc dochód netto wyższy o: 1 620 000 zł – 1 312 200 zł = 307 800 zł, tj. o kwotę podatku, jaką spółka z o.o. musi pobrać i zapłacić od dywidendy.
A zatem korzyści z przekształcenia mogą być w niektórych przypadkach wymierne w postaci oszczędności wynikających ze zmniejszenia obciążeń podatkowych.
Dyskusyjne jest, czy w związku z dokonaniem przekształcenia w trakcie roku istnieje możliwość przyjęcia przez wspólników stawki 19% już w momencie przekształcenia spółki w spółkę jawną, czy też taka możliwość może nastąpić od nowego roku (po złożeniu do 20 stycznia roku następnego – zgodnie z art. 9a ust. 2 updof – oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania). Organy podatkowe mogą stać w tym przypadku na stanowisku, że z uwagi na kontynuację działalności spółki dopuszczalna jest ta druga możliwość.
Jednak ponieważ wspólnicy niejako rozpoczynają działalność w formie spółki jawnej, a uprzednio jej nie prowadzili, bowiem działalność gospodarczą prowadziła spółka z o.o., to możliwe jest przyjęcie tej formy opodatkowania od momentu przekształcenia, oczywiście po spełnieniu pozostałych warunków uprawniających do opodatkowania podatkiem liniowym w wysokości 19%.
Koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych
Na decyzję o przekształceniu może mieć też wpływ dążenie do zmniejszenia kosztów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Może tak być w przypadku spółek generujących niewielkie zyski, gdzie koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych nie są współmierne do potrzeb w tym zakresie.
Spółki osobowe: komandytowe, komandytowo-akcyjne, oraz spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość osiąganych przychodów.
Natomiast spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą prowadzić uproszczoną ewidencję w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów (ewentualnie ewidencję przychodów w przypadku opodatkowania spółki cywilnej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Dopiero gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro, są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Należy jednak mieć na uwadze, że spółka jawna powstała z przekształcenia spółki z o.o. jest zobowiązana w pierwszym roku obrotowym na dzień wpisu przekształcenia do rejestru otworzyć księgi rachunkowe i prowadzić je do końca roku obrotowego, ponieważ w wyniku przekształcenia nie nastąpiła likwidacja działalności.
Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki z o.o. jest zobowiązana w pierwszym roku obrotowym na dzień wpisu przekształcenia do rejestru otworzyć księgi rachunkowe.
Natomiast w następnym roku obrotowym spółka jawna ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe tylko wówczas, gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy będą wyższe niż równowartość w walucie polskiej 800 000 euro. Jeżeli limit ten nie zostanie przekroczony, to spółka jawna może zmienić formę ewidencji na podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Niemniej jednak wydaje się, że możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji nie powinna być jedynym celem przekształcenia, ponieważ koszty związane z przekształceniem mogą niwelować ewentualne korzyści z tego tytułu.
Konieczność przekształcenia wynikająca z przepisów
W niektórych przypadkach obowiązek przekształcenia wynika z przepisów prawa.
Na podstawie art. 26 § 4 k.s.h. spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Jeżeli jednak przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłoszenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego.
Koszty przekształcenia
Przepisy Kodeksu spółek handlowych nakładają na spółkę przekształcaną wiele obowiązków. I tak, spółka planująca przekształcenie jest zobowiązana m.in. do sporządzenia: planu przekształcenia, sprawozdania finansowego, a także uzyskania opinii biegłego oraz dokonania określonych czynności administracyjnych i sądowych.
Wypełnienie tych obowiązków wiąże się z reguły z ponoszeniem wydatków.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Każdy więc wydatek spełniający tę definicję podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy.
Koszty przekształcenia spółki należy uznać za koszty dotyczące całokształtu działalności, związane z funkcjonowaniem spółki.
Koszty przekształcenia spółki należy uznać za koszty dotyczące całokształtu działalności, związane z funkcjonowaniem spółki.
Rok podatkowy a obowiązki wynikające z zamknięcia i otwarcia ksiąg
Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Otwiera się je natomiast na dzień zmiany formy prawnej – w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, o czym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
W przypadku jednak przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową można na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych.
A zatem obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg występuje w przypadku przekształcenia:
• spółki osobowej w spółkę kapitałową, np. spółki jawnej w spółkę z o.o., albo
• spółki kapitałowej w spółkę osobową, np. spółki z o.o. w spółkę jawną, albo
• spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, np. spółki z o.o. w spółkę akcyjną.
Natomiast w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową nie ma obowiązku zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych.
Zgodnie z art. 8 ust. 6 updop, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.
Jeżeli istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 updop podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Spółka przekazuje również do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia, o czym stanowi art. 27 ust. 2 tej ustawy. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
Przykład 2
Rokiem podatkowym spółki z o.o. jest rok kalendarzowy.
Księgi w 2005 r. zostały otwarte na dzień 1 stycznia 2005 r.
1 sierpnia 2005 r. nastąpiło jej przekształcenie w spółkę akcyjną.
W tej sytuacji należało na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, tj. 31 lipca 2005 r., zamknąć księgi rachunkowe spółki.
Rok podatkowy będzie zatem trwał od 1 stycznia do 31 lipca 2005 r.
Za ten rok podatkowy spółka powinna złożyć zeznanie podatkowe.
Na dzień zmiany formy prawnej, tj. 1 sierpnia 2005 r., spółka powinna otworzyć księgi rachunkowe. W tym dniu rozpoczyna się zatem nowy rok podatkowy. Będzie on trwać od 1 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Za ten rok podatkowy spółka również powinna złożyć zeznanie podatkowe.
A zatem w 2005 r. wystąpią dwa lata podatkowe i dwa razy spółka będzie obowiązana złożyć zeznanie roczne.
Istnieje możliwość zmiany w tym przypadku roku podatkowego na podstawie art. 8 ust. 3 i 4 updop, dzięki czemu nie zaistniałaby konieczność złożenia zeznania na koniec roku kalendarzowego 2005. Na przykład nowy rok przyjęty przez spółkę kończyłby się 31 września 2005 r.
Jednak w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową nie wystąpią nowe lata podatkowe, bowiem nie ma obowiązku zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych tych spółek.
Sukcesja praw i obowiązków
Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna powstała w wyniku:
• przekształcenia innej osoby prawnej,
• przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki.
Jest tak również w przypadku osobowej spółki handlowej powstałej w wyniku przekształcenia:
• innej spółki niemającej osobowości prawnej,
• spółki kapitałowej.
A zatem przekształcenie spółek uregulowane w przepisach Kodeksu spółek handlowych skutkuje sukcesją praw i obowiązków spółki przekształcanej.
Dochód z likwidacji spółki
Zgodnie z art. 24 ust. 3 updof dochód z likwidacji działalności gospodarczej ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi – takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił – w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja.
Na podstawie art. 44 ust. 4 updof podatek od tego dochodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu. Podatek jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności.
Na podstawie jednak art. 24 ust. 3 pkt 4 updof nie ustala się dochodu na dzień likwidacji (i tym samym nie ma obowiązku wpłaty 10-procentowego podatku od dochodu z likwidacji), jeżeli nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.
Należy zatem uznać, że przekształcenie spółki osobowej nie jest tożsame z likwidacją działalności gospodarczej. Dotychczasowa działalność gospodarcza prowadzona przez spółkę osobową jest bowiem kontynuowana przy wykorzystaniu tych samych składników majątku przez jej następcę prawnego.
Podatek od towarów i usług
W przypadku przekształcenia spółki nie ma również zastosowania przepis art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie którego podlegają opodatkowaniu towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.
Nie mamy bowiem w tym przypadku do czynienia z rozwiązaniem spółki, ale z przekształceniem jej formy prawnej. W związku z sukcesją praw i obowiązków spółka przekształcona wstępuje we wszystkie prawa związane ze zwrotem podatku naliczonego.
Spółka przekształcona wstępuje we wszystkie prawa związane ze zwrotem podatku naliczonego.
Amortyzacja
W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, np. spółki z o.o. w spółkę akcyjną, lub spółki osobowej w spółkę kapitałową, np. spółki jawnej w spółkę z o.o., wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w spółce kapitałowej – na podstawie art. 16g ust. 9 updop – w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) spółki przekształcanej.
W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej lub osobowej w spółkę kapitałową wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w spółce kapitałowej w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) spółki przekształcanej.
Zgodnie z art. 16h ust. 3 updop powstała z tego przekształcenia spółka kapitałowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji stosowaną przez przekształconą spółkę. W wyniku przekształceń spółek nie zaistnieją zatem korzyści związane z urealnieniem wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych do ich wartości rynkowej, jak również możliwości zmiany metody amortyzacji.
Przykład 3
W spółce jawnej amortyzowany był budynek o wartości początkowej 2 000 000 zł.
Amortyzacja była dokonywana metodą liniową według stawki 2,5%.
W ciągu 10 lat jego amortyzacji dokonano w spółce jawnej odpisów amortyzacyjnych w wysokości 500 000 zł.
W wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. odpisy amortyzacyjne będą również dokonywane od wartości początkowej 2 000 000 zł
i według metody liniowej z zastosowaniem stawki 2,5%.
W ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych spółki z o.o. zostanie również uwzględnione dotychczasowe umorzenie tego środka trwałego w wysokości 500 000 zł.
Również w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółki osobową, np. spółki cywilnej w spółkę jawną, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, o czym stanowi art. 22g ust. 12 updof. Podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej – zgodnie z art. 22h ust. 3 updof – dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej.
Odliczanie straty podmiotu przekształcanego
Dochód można obniżyć o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty (art. 7 ust. 5 updop).
Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 4 updop przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.
Również przy ustalaniu straty nie uwzględnia się straty przedsiębiorców przekształcanych, z wyjątkiem spółek kapitałowych przekształconych w inne spółki kapitałowe.
A zatem jeżeli następuje przekształcenie np. spółki z o.o. w spółkę akcyjną, to istnieje możliwość odliczenia przez spółkę akcyjną straty spółki z o.o. Istnieje również możliwość, przy ustalaniu straty spółki akcyjnej za dany rok, uwzględnienia poniesionej w tym roku straty spółki z o.o.
Natomiast nie ma możliwości odliczenia straty w przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową, np. spółki jawnej w spółkę z o.o. Wynika to stąd, że osoba prawna, jaką jest spółka z o.o., nie może odliczyć straty wspólnika spółki jawnej będącego osobą fizyczną.
Nie ma możliwości odliczenia straty w przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.
Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 updof straty z udziału w spółce niebędącej osobą prawną określa się u każdego podatnika proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w stracie są równe.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 updof o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
Wspólnik spółki osobowej przekształcanej w spółkę kapitałową (np. spółki jawnej w spółkę z o.o.) może zatem odliczyć stratę z tytułu działalności w spółce osobowej tylko od dochodu z działalności gospodarczej, np. gdy osiąga dochody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w innej spółce osobowej.
Jednak w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową (np. spółki cywilnej w spółkę jawną) stratę z działalności w spółce cywilnej może odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej w spółce jawnej.
Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. za zobowiązania handlowe
Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują podziału spółki osobowej. Możliwe jest jednak np. wniesienie do spółki z o.o. maszyn i przeniesienie tam części działalności produkcyjnej, natomiast pozostawienie środków trwałych o wysokiej wartości (np. budynków) w spółce osobowej. Działalność spółki osobowej ograniczałaby się wówczas np. do wynajmu tych środków trwałych spółce z o.o.
Rozwiązanie takie umożliwia istotne zmniejszenie odpowiedzialności za zobowiązania handlowe, co może mieć duże znaczenie w przypadku nieściągalności wierzytelności od kontrahentów. Na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność za zobowiązania handlowe ponosi bowiem spółka z o.o. całym swoim majątkiem. Natomiast wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania handlowe spółki.
Przykład 4
Spółka cywilna posiada środki trwałe w postaci budynków i maszyn produkcyjnych. Na skutek upadłości ważnego kontrahenta spółka ta nie otrzyma zapłaty za dostarczone mu towary. W związku z tym nie będzie mogła uregulować należności wobec swoich dostawców, co może być powodem wszczęcia egzekucji z majątku małżonków, w tym również z budynków służących działalności gospodarczej.
Jeśli spółka ta wniosłaby aportem do nowo utworzonej spółki z o.o. maszyny i przeniosła tam działalność produkcyjną, odpowiedzialność ograniczałaby się do majątku spółki z o.o.
Odpowiedzialność ta nie dotyczyłaby budynków wynajmowanych przez spółkę cywilną spółce z o.o.
Krzysztof Lis
odpowiadamy na pytania:
www.infor.pl/pytaniasfk
Podstawy prawne
• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684
• ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202
• ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2276


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Co do zasady urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

REKLAMA