REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak dokonać rocznej korekty VAT

REKLAMA

Podatnik VAT, który w ciągu roku dokonuje zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, może odliczyć tylko część VAT naliczonego. Po roku musi dokonać ostatecznej korekty tak odliczonego podatku.

SPIS TREŚCI

 • Jak prawidłowo dokonać rocznej korekty podatku VAT
  • Odliczenie proporcjonalne
  • Obrót roczny
  • Korekta podatku naliczonego
  • Środki trwałe
  • Sprzedaż środków trwałych
  • Przepisy sprzed nowelizacji
  • Budynki wykorzystywane w działalności
  • Korekta obcych środków trwałych
  • Proporcja szacunkowa
  • Korekta podatku naliczonego
  • Zmiana ustawy o VAT
  • Stare i nowe przepisy
  • Zastosowanie nowych regulacji
  • Rozstrzygnięcie naczelnika

INFORAKADEMIA poleca: Należyta staranność w VAT

REKLAMA

Autopromocja

PORADY PRAWNE

 • Czy likwidacja firmy wymusza korektę
 • Jak skorygować VAT po roku
 • Czy konieczna jest korekta przy zakupie wyposażenia

WYJAŚNIENIA

 • Korekta roczna VAT przy zakupie samochodu

PRZYKŁADY

 • Obliczenie proporcji do rozliczenia w trakcie roku
 • Obliczenie proporcji do rozliczenia po roku
 • Korekta VAT przy środkach trwałych


Dalszy ciąg materiału pod wideo

Odliczenie proporcjonalne

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Najczęściej jednak nie da się określić takiego podziału, przy którym będzie jasno przyporządkowana kwota podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku (np. z tytułu usług księgowych, sprzątania, energii).

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Do tego celu służy wskaźnik procentowy określający proporcję wartości sprzedaży opodatkowanej do wartości sprzedaży ogółem.

Obrót roczny

Wspomnianą proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję tę określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Zaokrągla się ją w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Trzeba pamiętać, że do obliczenia proporcji nie wlicza się obrotów z dotacji niepodlegających opodatkowaniu. Pod uwagę nie bierze się także obrotu uzyskanego z dostawy towarów zaliczanych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Do obrotu ustalającego proporcję nie wlicza się również kwot uzyskanych z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Korekta podatku naliczonego

Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego, z uwzględnieniem proporcji dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia stosowaną w ciągu roku a proporcją obliczoną po zakończeniu nie przekracza 2 punktów procentowych. Jest to proporcja ostateczna, w przeciwieństwie do proporcji wstępnej, która służyła do obliczenia podatku naliczonego w poszczególnych miesiącach roku. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Korekty dokonać zatem należy w deklaracji VAT-7 za styczeń lub w deklaracji VAT-7K za pierwszy kwartał. Podobnej korekty rocznej dokonuje się również dla nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ale zasady i warunki jej dokonania są nieco odmienne niż dla korekty podatku naliczonego przy pozostałych towarach i usługach.

Środki trwałe

Podobnej korekty po zakończeniu roku dokonuje się w odniesieniu do nabytych przez podatnika środków trwałych. W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy (z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł), dokonuje się korekty podatku naliczonego. Podatnik dokonuje jej w ciągu pięciu kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości w ciągu dziesięciu lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Roczna korekta dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości 1/10, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.


Sprzedaż środków trwałych

Tak jak w przypadku innych zakupów, korekty dla środków trwałych dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. W przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towarów zaliczonych do środków trwałych, uważa się, że towary te są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Korekta po sprzedaży powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

W przypadku gdy sprzedane środki trwałe, towary, zostaną:

• opodatkowane w celu dokonania korekty, przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru związane jest z czynnościami opodatkowanymi,

• zwolnione lub nie podlegałyby opodatkowaniu, do obliczenia korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

REKLAMA

Przepisy dotyczące korekt stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru i dokonał takiego obniżenia albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru.

Korekty po sprzedaży dokonuje się również, jeżeli towary nabyte do wytworzenia środka trwałego zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

NA CZYM POLEGA ROCZNA KOREKTA VAT

Korekta ta polega na:

• obliczeniu właściwej proporcji dla zakończonego 2007 roku,

• wyliczeniu kwoty podatku naliczonego, która powinna, zgodnie z właściwą proporcją, podlegać odliczeniu,

• wyliczeniu różnicy pomiędzy odliczoną faktycznie kwotą podatku naliczonego (przy zastosowaniu proporcji wstępnej), a kwotą podatku podlegającego odliczeniu (przy zastosowaniu proporcji ostatecznej),

• dokonaniu korekty (rozliczeniu wspomnianej różnicy) w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy w nowym roku, tj. za styczeń 2008 r. lub I kwartał 2008 r.

KIEDY KOREKTY SIĘ NIE STOSUJE

Korekty nie dokonuje się, jeżeli różnica pomiędzy proporcją stosowaną w ciągu roku podatkowego a proporcją obliczoną po zakończeniu tego roku nie przekroczy 2 punktów procentowych.

KOREKTA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PO ROKU

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, korekty dokonuje się nie w okresie wielu lat, ale jednorazowo po roku.

Przepisy sprzed nowelizacji

Wspomniane zasady dokonywania korekt określające limit wartości początkowej środka trwałego stosuje się od 1 czerwca 2005 r., kiedy nastąpiła nowelizacja ustawy o VAT. Wprowadziła ona limit 15 tys. zł dla środków trwałych oraz dodała obowiązek korekty dla gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów. W przepisach nowelizacji określono, że nowe brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy o VAT ma zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli od 1 czerwca 2005 r. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po 30 kwietnia 2004 r., ale przed 1 czerwca 2005 r., mają zastosowanie stare przepisy art. 91 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji podatek naliczony od nabytych przed 1 czerwca 2005 r.:

• gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów nie podlega korekcie wieloletniej (ewentualnie korekcie jednorazowej),

• środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3,5 tys. zł, ale nieprzekraczającej 15 tys. zł podlega korekcie wieloletniej.


Budynki wykorzystywane w działalności

Korekta podatku naliczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości budowlanej wykorzystywanej w działalności gospodarczej podatnika VAT nie będzie miała zastosowania do nieruchomości, od których nie odliczono VAT przy zakupie. Będzie tak w sytuacji, gdy np. małżeństwo - przyszli wspólnicy spółki cywilnej jako osoby fizyczne niebędące podatnikami VAT nabyli nieruchomość, której okres użytkowania od końca roku zakończenia budowy przekroczył pięć lat i oddali do użytkowania zakupioną nieruchomość, wynajmując jej pomieszczenia. Z tytułu działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki cywilnej i polegającej na wynajmie pomieszczeń użytkowych opłacali VAT według 22-proc. stawki.

Do czynności dostawy nieruchomości będącej towarem używanym (budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej pięć lat), zakupionej przez podmiot niebędący podatnikiem VAT (tj. nieposiadający prawa do dokonania odliczenia VAT zapłaconego przy jego zakupie), a wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, nie będą miały zastosowania przepisy zobowiązujące do dokonania korekty VAT. W takim przypadku do obrotu, na podstawie którego wylicza się udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem, nie wlicza się wartości towaru zaliczonego na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (zob. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z 7 listopada 2006 r., nr 1438/443/135-280/06/MB).

Korekta obcych środków trwałych

Inwestycje w obcym środku trwałym stanowią u przedsiębiorcy odrębny od nieruchomości środek trwały i podlegają amortyzacji według zasad określonych dla takich środków trwałych, a nie według zasad odnoszących się do nieruchomości.

Oznacza to, że inwestycja w obcym środku trwałym stanowi odrębny od nieruchomości środek trwały, co ma wpływ na sposób dokonywania korekty rocznej VAT. Korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być dokonywana w ciągu pięciu kolejnych lat, począwszy od roku, w którym oddano inwestycję do użytkowania, a nie jak w przypadku nieruchomości przez okres dziesięciu lat, począwszy od roku oddania budynku do użytkowania (zob. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z 16 maja 2007 r., nr US III/406-8/07).

Proporcja szacunkowa

Nie zawsze jest możliwe dokonanie korekty poprzez ustalenie właściwej proporcji. Będzie tak wtedy, gdy podatnik nie miał obrotu w danym roku. Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 tys. zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. Z takim przypadkiem powiązanym z podatkiem naliczonym do przeniesienia miała spółka, która w 2006 roku do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjęła proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w wysokości 60 proc. W efekcie zastosowania w stosunku do podatku naliczonego tej proporcji oraz braku sprzedaży spółka w deklaracji VAT-7 za grudzień 2006 r. wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 22 783 zł. Wobec braku sprzedaży w 2006 roku spółka wystąpiła do naczelnika urzędu skarbowego z prośbą o przyjęcie współczynnika proporcji na 2007 rok w wysokości 20 proc. w oparciu o prognozowaną do końca 2007 roku sprzedaż. Naczelnik uznał, że sformułowanie - przenosi się do rozliczenia - oznacza, że kwota podatku przenoszonego nie może być wyższa od tej, w stosunku do której będzie przysługiwało prawo do odliczenia w momencie wystąpienia podatku należnego. Natomiast w momencie wystąpienia sprzedaży podatnik będzie miał prawo do odliczenia tylko takiej kwoty podatku naliczonego (z której nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego), jaka wynika z szacunkowej proporcji. Skoro z chwilą wystąpienia podatku należnego podatnik w 2007 roku będzie dokonywał rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego m.in. zakupów z 2006 roku, to również do nich obowiązany jest zastosować szacunkową proporcję ustaloną na rok 2007. Podatnik powinien zatem w pierwszym okresie rozliczeniowym roku 2007 skorygować kwotę podatku naliczonego do przeniesienia z 2006 roku do wysokości przysługującego mu odliczenia na rok 2007, tzn. wg ustalonej 20-proc. proporcji (zob. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga z 10 maja 2007 r. nr 1437/PV/443-23/07/MAS).

ROZLICZENIE KOREKTY

Korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, czyli:

• w deklaracji za styczeń składanej do 25 lutego dla rozliczających się miesięcznie

• w deklaracji za I kwartał składanej do 25 kwietnia dla rozliczających się kwartalnie


Korekta podatku naliczonego

Dokonywanie korekty VAT po roku także będzie możliwe, jeśli podatek naliczony zostanie odliczony w wyniku korekty deklaracji VAT-7, gdy podatnik nie skorzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w obowiązujących terminach, czyli w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (dokument celny) lub w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Z takim problemem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystąpił jeden z podatników VAT, który uważał, że ma prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 za poszczególne okresy rozliczeniowe 2006-2007 roku i odliczenia przy pomocy ustalonej proporcji podatku naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdził, że skoro podatnik w 2006 roku poniósł wydatki inwestycyjne związane z budową budynku i nie dokonał odliczenia podatku wynikającego z faktur zakupu towarów i usług służących tej inwestycji, to może złożyć korekty deklaracji VAT-7, w których dokona częściowego odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktycznej proporcji ustalonej dla zakończonego 2006 roku. Dopiero po zakończeniu inwestycji i oddaniu budynku do użytkowania podatnik będzie zobowiązany do dokonywania dziesięcioletniej korekty kwoty podatku naliczonego (zob. postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z 23 lipca 2007 r., nr DVII/443-96-16/07).

Zmiana ustawy o VAT

Trzeba pamiętać, że zmiany, jakie nastąpiły w ustawie o VAT odnośnie do korekt rocznych od 1 czerwca 2005 r., wpływają na sposób rozliczenia. Z jedną z takich sytuacji mamy do czynienia, gdy podatnik był właścicielem nieruchomości, łącznie z prawem wieczystego użytkowania gruntów, zakupionej w 1999 roku. Transakcja została udokumentowana fakturą ze stawką zwolnioną. Nieruchomość była wykorzystywana przez cały okres do prowadzenia działalności opodatkowanej. W trakcie użytkowania zostały dokonane modernizacje: w grudniu 2004 r. na kwotę 11 683,10 zł, w styczniu 2005 r. na kwotę 15 010,03 zł i w październiku 2005 r. na kwotę 1531,30 zł. W styczniu 2005 r. zakupiono również urządzenie na kwotę 14 660,38 zł, które weszło w skład nieruchomości i zostało sprzedane jako jej część składowa. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nieruchomości powiększono o kwotę dokonanych modernizacji. Podatnik skorzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od tych wydatków, ponieważ wyliczony wstępny i ostateczny wskaźnik struktury za 2003, 2004 i 2005 rok uprawniał do takiego odliczenia.

W lipcu 2006 r. nieruchomość została sprzedana. Do dostawy nieruchomości zastosowano zwolnienie jak do towaru używanego. Przy takim stanie faktycznym podatnik zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego z pytaniem, czy w związku z dokonanym odliczeniem podatku naliczonego od wydatków w miesiącu sprzedaży nieruchomości należy dokonać jednorazowej korekty podatku naliczonego oraz jaki okres korekty należy zastosować do wydatków w przypadku obowiązku dokonania jednorazowej korekty?

Naczelnik urzędu w odpowiedzi na pytanie podatnika zauważył, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw należy stosować do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przepisy art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu dotychczasowym.

Z uwagi zatem na fakt, że wydatki, z powodu których zachodzi konieczność dokonania stosownej korekty, miały miejsce przed 1 czerwca 2005 r. (i po 30 kwietnia 2004 r., z wyjątkiem wydatków z października 2005 r.) - dniem wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej ustawę o podatku VAT, do stanu faktycznego należy stosować przepisy art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym przed ich nowelizacją.


Stare i nowe przepisy

W myśl art. 91 ust. 1 zdanie pierwsze po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla zakończonego roku podatkowego. Zgodnie z ust. 2 obowiązującym przed nowelizacją, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, z wyłączeniem tych, w odniesieniu do których wydatki poniesione na ich nabycie jednorazowo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, korekty podatnik dokonuje w ciągu pięciu kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości - w ciągu dziesięciu lat, począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Roczna korekta w takim przypadku dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości - 1/10, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w odniesieniu do których wydatki poniesione na ich nabycie jednorazowo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przepis art. 91 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 91 ust. 4, w przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towarów, o których mowa w ust. 2, uważa się, że towary te są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika aż do końca okresu korekty, a korekta po sprzedaży powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

W myśl art. 91 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy towary lub usługi zostaną zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu - do obliczenia korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Zastosowanie nowych regulacji

Według naczelnika urzędu skarbowego w przedstawionej sprawie w stosunku do wydatków z października 2005 r. stosuje się przepisy art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym nowelą ustawy i zgodnie z nimi po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną po roku, a proporcją określoną na dany rok nie przekracza 2 punktów procentowych.

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, korekty podatnik dokonuje w ciągu pięciu kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości - w ciągu dziesięciu lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości - 1/10, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, przepis ten stosuje się odpowiednio.

Na podstawie art.163 ust. 2 ustawy o VAT, obowiązek dokonania korekty, o której mowa powyżej dotyczy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po 30 kwietnia 2004 r. i ma zastosowanie w okresie pięciu lat (dziesięć lat w przypadku nieruchomości) począwszy od roku, w którym zostały one oddane do użytkowania.

Na tych samych zasadach dokonuje się również korekty rozliczenia podatku naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na modernizację środków trwałych podlegających amortyzacji. Ulepszenie środka trwałego polegające na podwyższeniu jego wartości początkowej traktowane jest jak zakup nowego środka trwałego.


Rozstrzygnięcie naczelnika

Naczelnik, rozstrzygając sprawę ustalił, że wydatki dotyczące modernizacji i ulepszenia, a także zakup urządzenia użytkowanej przez podatnika VAT nieruchomości były dokonane po 30 kwietnia 2004 r., a o wartość ich nabycia zwiększano wartość początkową nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym oraz odliczono podatek naliczony związany z tymi wydatkami w pełnej wysokości. Następnie sprzedano tę nieruchomości w lipcu 2006 r., która to sprzedaż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT korzystała ze zwolnienia z VAT.

Z uwagi na fakt, że wydatki te, tak jak i sama nieruchomość, stały się przedmiotem czynności zwolnionej od VAT, a tym samym w okresie dziesięciu lat od nabycia, przestały służyć prowadzonej przez podatnika sprzedaży opodatkowanej, zmianie uległo prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych ulepszeń, modernizacji i zakupu urządzenia wchodzącego w skład nieruchomości, co w konsekwencji rodzi dla podatnika obowiązek skorygowania podatku naliczonego, który został odliczony z tytułu tych zakupów. Naczelnik stwierdził, że korekty należy dokonać przy odpowiednim zastosowaniu art. 91 ust. 1-5 ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

Do wydatków z grudnia 2004 r. i stycznia 2005 r. należy przyjąć dziesięcioletni okres korekty, liczony od daty nabycia, co oznaczać będzie, że dla wydatków z grudnia 2004 r. okres ten będzie zamykał się w latach 2004-2013, a dla wydatków ze stycznia 2005 r. w latach 2005-2014. Zatem podatnik zobowiązany był skorygować w lipcu 2006 r. podatek naliczony w następującej wysokości:

• w stosunku do wydatków z grudnia 2004 r. - zmniejszając kwotę podatku naliczonego o 8/10 kwoty odliczonego podatku naliczonego dotyczącego tego wydatku,

• w stosunku do wydatków ze stycznia 2005 r. - zmniejszając kwotę podatku naliczonego o 9/10 kwoty odliczonego podatku naliczonego dotyczącego tego wydatku.

Natomiast do wydatków związanych z modernizacją nieruchomości w październiku 2005 r. okresem, w którym należy dokonać korekty, będzie termin jednoroczny. W myśl art. 91 ust. 3 ustawy o VAT korekty tej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Zatem podatnik nie miał w miesiącu sprzedaży nieruchomości, tj. lipcu 2006 r., obowiązku korekty podatku naliczonego dotyczącego tego wydatku (zob. postanowienie naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 6 listopada 2006 r., nr ROXV/443/VAT-394/496RF/06).

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 91 ust. 1-8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

• Art. 6 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 90, poz. 756).

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] Nr 29 (2151), 11 lutego 2008 r.


Podatnik wykonywał w 2007 roku czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Nie mógł ich bezpośrednio przyporządkować do wartości zakupów, a więc podatek naliczony od zakupów rozliczał w ciągu 2007 roku w oparciu o stosowaną proporcję obliczoną na podstawie obrotu z 2006 roku. Proporcję podatnik wylicza następująco:

• 400 000 zł całkowity obrót w 2006 roku (czynności opodatkowane i zwolnione),

• 300 000 zł obrót w 2006 roku z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia VAT,

• 100 000 zł obrót w 2006 roku z tytułu czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia VAT.

Proporcja w 2007 roku stosowana w ciągu poszczególnych miesięcy 2007 roku, która określa kwotę VAT podlegającą odliczeniu, wynosi 75 proc. (300 000/400 000 x 100 proc.).

Łącznie w 2007 roku z poszczególnych miesięcy kwota VAT naliczonego związanego z czynnościami zwolnionymi i opodatkowanymi wyniosła 80 000 zł. Podatnik mógł jednak odliczyć tylko 60 000 zł (80 000 zł x 75 proc.). Po roku, czyli w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy 2008 roku, podatnik powinien skorygować VAT naliczony.


Podatnik w poszczególnych miesiącach 2007 roku odliczał VAT naliczony przy zastosowaniu proporcji obliczonej na podstawie obrotu za 2006 rok w wysokości 75 proc. Całkowita kwota odliczenia wyniosła 60 000 zł (80 000 zł całkowity VAT naliczony x 75 proc.). Proporcję ostateczną za 2007 rok, która stanowi podstawę korekty w 2008 roku, wylicza się następująco:

• 500 000 zł całkowity obrót w 2007 roku (czynności opodatkowane i zwolnione)

• 300 000 zł obrót w 2007 roku z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku

• 200 000 zł obrót w 2007 roku z tytułu czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia VAT

Ostateczna proporcja stosowana w 2007 roku, która służy do korekty podatku naliczonego za 2007 rok, a dokonywana w 2008 roku, wynosi 60 proc. (300 000/500 000 x 100 proc.).

Podatek naliczony podlegający korekcie: proporcja faktyczna dla zakończonego roku podatkowego - 60 proc.

80 000 × 60 proc. = 48 000 zł

60 000 - 48 000 = 12 000 zł

Kwota 12 000 zł stanowi zmniejszenie podatku naliczonego w deklaracji VAT za styczeń 2008 roku lub pierwszy kwartał 2008 roku.


W czerwcu 2007 r. podatnik nabył środek trwały, od którego odliczył VAT. Odliczenie VAT wyniosło 10 tys. zł. Za poprzedni, czyli 2006 rok, udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie, czyli proporcja, wyniósł 50 proc. (jest to wstępna proporcja na 2007 rok). W związku z tym w rozliczeniu za czerwiec 2007 roku podatnik odliczył VAT naliczony według wstępnej proporcji w kwocie 5 tys. zł (10 tys. zł × 50 proc.).

Korekta w ciągu następnych 5 lat, czyli proporcja właściwa, którą stosuje się do rozliczenia VAT naliczonego, wyniosła:

• za 2007 rok - 60 proc. (pierwszy rok korekty),

• za 2008 rok - 30 proc. (drugi rok korekty),

• za 2009 rok - 50 proc. (trzeci rok korekty),

• za 2010 rok - 20 proc. (czwarty rok korekty),

• za 2011 rok - 80 proc. (piąty rok korekty).

Mając na uwadze, że za każdy rok podatnik może dokonać korekty 1/5 podatku naliczonego przy nabyciu środka trwałego (czyli 10 tys. × 1/5 = 2 tys. zł) i porównując z 1/5 kwoty dokonanego faktycznie odliczenia (czyli 5 tys. zł x 1/5 = 1 tys. zł) - rozliczenie przedstawia się następująco:

• za 2007 rok - 60 proc. × 2 tys. zł = 1,2 tys. zł (zwiększenie, czyli korekta VAT do odliczenia 200 zł),

• za 2008 rok - 30 proc. × 2 tys. zł = 600 zł (zmniejszenie, czyli korekta VAT do odliczenia 400 zł),

• za 2009 rok - 50 proc. × 2 tys. zł = 1 tys. zł (za ten rok nie trzeba korygować VAT do odliczenia),

• za 2010 rok - 20 proc. × 2 tys. zł = 400 zł (zmniejszenie, czyli korekta VAT do odliczenia 600 zł),

• za 2011 rok - 80 proc. × 2 tys. zł = 1,6 tys. zł (zwiększenie, czyli korekta VAT do odliczenia 600 zł).


Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik nabył 14 kwietnia 2004 r. samochód osobowy o wartości netto 56 060 zł i podatku 12 333,20 zł. Z uwagi na fakt, że wykonuje zarówno czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jak i zwolnione z tego podatku, pomniejszył przysługującą kwotę podatku do odliczenia w wysokości 5 tys. zł, do wysokości wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 2-6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyliczona za 2003 rok struktura obrotów wyniosła 32 proc., a przysługująca do odliczenia kwota podatku 1600 zł. W pierwszym roku dokonywania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 powołanej wyżej ustawy, czyli w rozliczeniu za styczeń 2005 r., powiększył kwotę podatku do odliczenia o kwotę 80 zł z uwagi na fakt, że wyliczona struktura obrotów za 2004 rok wyniosła 40 proc. Korektą za 2005 rok dokonaną w deklaracji VAT-7 składanej za styczeń 2006 r. (struktura obrotów 45 proc.) podatnik powiększył kwotę podatku naliczonego do odliczenia o 130 zł, a w deklaracji za styczeń 2007 r. pomniejszył kwotę do odliczenia o 60 zł (struktura obrotów 26 proc.).

Z uwagi na fakt, że w kwietniu 2007 r. podatnik sprzedał samochód, stosując zwolnienie tej dostawy z opodatkowania, zgodnie z treścią art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT, w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2007 r. dokonał korekty podatku naliczonego za okres, jaki pozostał do końca pięcioletniego okresu korekty, tj. za dwa lata.

Stosownie do brzmienia art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. (w okresie od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. - 50 proc.) kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrz- wspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 tys. zł (od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. - 5 tys. zł).

Powyższe przepisy zgodnie z treścią art. 176 pkt 3 ustawy stosuje się od 1 maja 2004 r. Jak wynika z informacji zawartych w treści wniosku samochód będący przedmiotem korekty został nabyty 14 kwietnia 2004 r. W tym okresie obowiązywały przepisy ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.). W myśl art. 25 ust.1 pkt 2 powołanej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy nie stosowało się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używania na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowiło przedmiot działalności podatnika. Z wniosku nie wynika, aby przedmiotem działalności gospodarczej był handel samochodami lub działalność w zakresie użyczania pojazdów, lecz samochód był użytkowany w firmie jako środek trwały. Zatem nie przysługiwało w ogóle prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej nabycie samochodu osobowego.

Takie stanowisko potwierdza brzmienie art. 163 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r., dotyczące obowiązku dokonywania w okresie pięcioletnim korekty związanej z odliczonym podatkiem przy nabyciu środków trwałych służących do wykonywania zarówno czynności opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych, o której mowa w art. 91 ust. 2 i 3 tej ustawy. Zgodnie z normą zawartą w powołanym art. 163 ust. 2: w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed 1 maja 2004 r. stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 175. Powołana w cytowanym art. 175 ustawa to ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązująca do 30 kwietnia 2004 r.

W związku z powyższym nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia nawet 50 proc. kwoty podatku z tytułu nabycia samochodu osobowego w żadnym miesiącu, tj. ani w miesiącu nabycia, ani w następnym, ponieważ podatnik nie nabył do tego prawa na mocy art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Tym samym nie dotyczą podatnika zarówno przepisy zawarte w art. 20 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, dotyczące określenia przysługującego do odliczenia podatku przy zakupie środków trwałych, jak i przepisy dotyczące korekt kwot podatku naliczonego przywołane w złożonym wniosku, czyli zawarte w art. 91 ust. 2-9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z 18 września 2007 r., nr 1421AV/443-731/D/DL/07


Po roku od zakupu środka trwałego dokonałem korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT. Czy likwidując działalność gospodarczą po dwóch latach, muszę dokonać jednorazowej korekty pozostałej kwoty podatku naliczonego?

PIOTR TATARA

prawnik w Kancelarii Baker & McKenzie

Obowiązek dokonania przez podatnika jednorazowej korekty podatku naliczonego dotyczy sytuacji, gdy w tzw. okresie korekty nastąpi sprzedaż środka trwałego lub zmiana jego przeznaczenia w rozumieniu art. 91 ust. 5 ustawy o VAT - przykładowo, gdy środek trwały używany dotychczas wyłącznie do czynności opodatkowanych zostaje wykorzystany do wykonywania zarówno czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych. Likwidacja działalności gospodarczej nie jest tożsama ze sprzedażą środka trwałego. Nie wiąże się także ze zmianą jego przeznaczenia w rozumieniu powyższego przepisu. Nie oznacza to jednak, że likwidacja taka pozostaje bez wpływu na obowiązki podatników związane z dokonanym uprzednio odliczeniem VAT.

Zgodnie z regulacją art. 14 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, o ile w stosunku do tych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy podkreślić, że zgodnie z powyższą regulacją bez znaczenia jest, czy podatnik faktycznie skorzystał z prawa do odliczenia. Istotna jest jedynie okoliczność, że zgodnie z regulacjami VAT podatnik miał prawo dokonać takiego odliczenia.

W doktrynie prawa podatkowego sporadycznie wskazuje się, że powyższa regulacja odnosi się wyłącznie do środków obrotowych podatnika, nie dotyczy zaś należących do niego środków trwałych. Organy podatkowe zajmują jednak odmienne stanowisko, wskazując, że przez pojęcie towarów użyte w powołanej regulacji należy rozumieć zarówno towary, które stanowią środki obrotowe podatnika, jak również towary, które zostały przez niego zaliczone do środków trwałych (przykładowo interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 października 2007 r., nr IPPP1-443-158/07-4/RK, interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 9 września 2004 r., nr PI/005-1374/04/CIP/08). W praktyce oznacza to, że podatnicy likwidujący działalność gospodarczą zobowiązani są do ujęcia w sporządzanym spisie z natury także środków trwałych. Podatnicy mają obowiązek sporządzić taki spis w terminie 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Obowiązek opodatkowania środków trwałych związany z likwidacją działalności jest niezwykle niekorzystny dla podatników. W takim przypadku podstawą opodatkowania jest bowiem cena nabycia towarów (bez podatku), a w sytuacji gdy towary zostały przez podatnika wytworzone - koszt ich wytworzenia. W praktyce oznacza to, że bez względu na rynkową wartość środka trwałego w chwili likwidacji działalności - nawet wówczas gdy jest ona znacznie niższa od ceny nabycia (wytworzenia) - podatnik zobowiązany będzie naliczyć podatek na podstawie wartości historycznej towaru.

Ponieważ podatnik po roku od nabycia środka trwałego dokonał korekty podatku naliczonego (a tym samym uprawniony był jedynie do częściowego odliczenia), przy obliczaniu podatku należy uwzględnić zakres, w jakim podatnikowi przysługiwało prawo do jego odliczenia. Co prawda nie wynika to wprost z ustawy o VAT, jednak odmienna interpretacja w tym zakresie - zakładająca, że podatnik obowiązany jest naliczyć podatek od całej ceny nabycia - doprowadziłaby do podwójnego opodatkowania oraz naruszenia zasady neutralności VAT.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

Art. 91 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


Jak ustalić po roku od zakupu środka trwałego proporcję potrzebną do dokonania korekty podatku naliczonego i jak ją uwzględnić w deklaracji VAT-7?

PIOTR TATARA

prawnik w Kancelarii Baker & McKenzie

Regulacje odnoszące się do metody ustalania proporcji potrzebnej do dokonania korekty podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych zawarte są w art. 90 ust. 2-6 usta- wy o VAT.

Na podstawie powyższych przepisów proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego w całkowitym obrocie uzyskanym przez podatnika zarówno z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Proporcja ta określana jest procentowo, przy zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej, w stosunku rocznym. Podstawą jej obliczenia jest wysokość obrotu w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana. Należy przypomnieć, że na potrzeby ustawy o VAT rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Przy ustalaniu proporcji bez znaczenia jest więc przyjęty przez podatnika rok podatkowy na potrzeby podatku dochodowego.

Należy pamiętać, że przy obliczaniu proporcji do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego: z tytułu dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy oraz z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Do obrotu tego nie jest wliczany także obrót z tytułu importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Ustaloną w ten sposób proporcję podatnik powinien następnie uwzględnić przy dokonywaniu korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15 tys. zł. W przypadku bowiem towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych (z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł), podatnicy - którzy wykonują czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, mają obowiązek dokonywać korekt kwoty podatku odliczonego w ciągu pięciu kolejnych lat (a w przypadku nieruchomości - w ciągu dziesięciu lat), licząc począwszy od roku, w którym środki te zostały oddane od użytkowania. W każdym kolejnym roku okresu korekty korygowane jest 20 proc. podatku naliczonego przy jego nabyciu (10 proc. w przypadku nieruchomości). Taki sposób rozliczenia zapewnia, że podatek naliczony podlega odliczeniu w takim zakresie, w jakim środek trwały był faktycznie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Opisaną powyżej korektę dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Moment dokonania korekty jest więc zróżnicowany w zależności od tego, czy podatnik rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie. Należy podkreślić, że korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między wstępną proporcją odliczenia podatku naliczonego, która została przez podatnika dokonana przy nabyciu środka trwałego, a proporcją ustaloną na potrzeby korekty po roku od zakupu środka trwałego nie przekracza dwóch punktów procentowych.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

Art. 90 ust. 2-6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


Odliczyłem VAT od zakupów stanowiących wyposażenie, które nie zostały zaliczone do środków trwałych. Czy po zakończeniu roku należy dokonywać korekty podatku naliczonego od takich zakupów?

RADOSŁAW KOWALSKI

doradca podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego Radosława Kowalskiego

Do polskiego systemu podatkowego zasada neutralności wprowadzona została poprzez regulacje art. 86 i 87 ustawy o VAT. Jednocześnie w art. 90 ustawy o VAT zamieszczone zostało zastrzeżenie, w myśl którego podatnik wykonujący zarówno czynności z prawem do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (np. zwolnione), musi oddzielić podatek naliczony przy nabywaniu towarów i usług związanych z czynnościami z prawem od rozliczenia od VAT zawartego w cenie towarów i usług powiązanych z czynnościami bez prawa do rozliczenia.

Tylko podatek naliczony w cenie zakupów związanych wyłącznie z czynnościami z prawem do odliczenia podlega odliczeniu w całości (jednymi słowy, w pierwszym przypadku podatnik rozlicza cały podatek naliczony, a w drugim VAT w ogóle nie podlega odliczeniu).

Jeżeli podatnik wykonuje zarówno czynności z prawem do odliczenia, jak i bez takiego prawa, to zazwyczaj część zakupów musi powiązać zarówno z czynnościami bez prawa do rozliczania VAT, jak i z takim prawem. VAT od takich zakupów - tj. związanych z jedną, jak i drugą kategorią wykonywanych przez niego świadczeń - co do zasady odliczany jest przy zastosowaniu proporcji (tj. według procedury odliczania częściowego).

Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i w którym stosował odliczenie częściowe, w deklaracji za styczeń roku następnego podatnik stosujący w trakcie roku odliczanie częściowe obowiązany jest dokonać korekty kwoty podatku odliczonego związanego zarówno z czynnościami z prawem do odliczania, jak i bez takiego prawa. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją wstępną stosowaną w korygowanym roku a proporcją określoną na podstawie faktycznych danych za korygowany rok nie przekracza 2 pkt proc.

W wyniku korekty zmniejszeniu lub zwiększeniu ulega naliczony podatek od towarów i usług podlegający rozliczeniu z podatkiem należnym.

Jednocześnie ustawodawca podatkowy zastrzegł, że w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, o wartości początkowej wyższej niż 15 tys. zł korekta dokonywana jest w szczególny sposób. Otóż bowiem w takiej sytuacji podatnik dokonuje korekty w ciągu pięciu kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości - w ciągu dziesięciu lat, licząc, począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości - 1/10, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Raz jeszcze należy podkreślić, że taka metoda korekty stosowana jest jedynie do tych składników majątku trwałego, których wartość początkowa przekracza 15 tys. zł. Skoro zatem w analizowanym przypadku wartość zakupionych przez podatniczkę rzeczy jest niższa (o czym świadczy fakt, że nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), zastosowanie ma jedynie korekta roczna - jednoroczna (przy założeniu, że służą one wykonywaniu zarówno czynności z prawem do odliczania, jak i bez takiego prawa).

W takim przypadku konieczne jest dokonanie jednorazowej korekty całego VAT naliczonego i wykazanie korekty w deklaracji za styczeń roku następnego.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 90-91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA