Kategorie

Zakup nieruchomości inwestycją firmy - zapisy w księgach

Jesteśmy spółką z o.o. i chcemy kupić dwie nieruchomości w celach inwestycyjnych. Jak należy dokonywać wyceny tych aktywów i jak je ewidencjonować w księgach?

Wydawać by się mogło, że każdą zakupioną nieruchomość należy traktować tak samo. Jednak nic bardziej mylnego. Dla celów rachunkowości główne znaczenie będzie miało jej przeznaczenie. Oznacza to, że inaczej będziemy traktować zakupioną nieruchomość, którą zamierzamy używać na potrzeby działalności jednostki, a inaczej, gdy kupujemy ją, by czerpać z tego zakupu korzyści finansowe. Te pierwsze nieruchomości będziemy traktować jako zwykłe środki trwałe. Natomiast nieruchomości nabyte w celu czerpania korzyści, przykładowo z przyrostu jej wartości lub czynszów, należy ewidencjonować jako inwestycje na koncie „Inwestycje w nieruchomości”.

Wycena bilansowa

Takie postępowanie wynika z zasad ogólnych rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości inwestycje w nieruchomości to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z:
1) przyrostu wartości tych aktywów,
2) uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub
3) uzyskania innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej,
a w szczególności te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Podobną definicję nieruchomości inwestycyjnej znajdujemy w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości Nr 40. W świetle MSR nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), którą właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje jako źródło przychodów z czynszu lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka:
1) nie jest wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, ani też
2) nie jest przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.

Ważną sprawą związaną z zakupem i posiadaniem takich nieruchomości jest sposób ich wyceny. Nieruchomości zaliczane do inwestycji mogą być wyceniane (nie rzadziej niż na dzień bilansowy) według:
1) zasad stosowanych do środków trwałych (określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości),
2) ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Zasadnicza różnica polega na tym, że w przypadku gdy wycena nieruchomości zaliczonej do inwestycji następuje według zasad wyceny stosowanych do środków trwałych, obiekty należące do tej nieruchomości (np. kotłownia, winda) będą stanowić odrębne obiekty. Natomiast te same obiekty w przypadku wyceny nieruchomości według ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej będą stanowić integralną część budynku.
Sposób wyceny inwestycji w nieruchomości powinien być określony w polityce rachunkowości w Państwa firmie.

W zasadzie z ujęciem początkowym nie powinno być problemów, gdyż zakupioną nieruchomość należy wprowadzić do ksiąg w cenie nabycia. Należy jednak pamiętać, że przyjęta kwota, po której wprowadzą Państwo nieruchomość do ksiąg rachunkowych, musi odzwierciedlać aktualną wartość na dzień przyjęcia. Nie można np. wprowadzić do ksiąg rachunkowych nieruchomości po cenie zakupu, jeżeli wartość, po jakiej została zakupiona, wynika z indywidualnych zapisów w umowie (wartość była zawyżona lub zaniżona). Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce w Państwa firmie, to należałoby określić wartość godziwą tej nieruchomości na poziomie np. cen rynkowych.

Inaczej już będzie w przypadku wyceny na dzień bilansowy. Przy zastosowaniu zasad wyceny obowiązujących dla środków trwałych wartość początkową należy skorygować o odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe lub też z tytułu trwałej utraty wartości. Natomiast aktualizując wycenę na dzień bilansowy, można się posłużyć wartością godziwą, która będzie stanowiła cenę rynkową. Należy jednak pamiętać, że wartość ta powinna odzwierciedlać cenę podobnej nieruchomości przy uwzględnieniu jej rodzaju, lokalizacji, stanu i przeznaczenia. Przy wycenie nieruchomości inwestycyjnych metodą rynkową międzynarodowe standardy zalecają jednostkom korzystanie z usług wykwalifikowanego rzeczoznawcy.

Zapisy księgowe

Jak to już zostało wcześniej zaznaczone, do ewidencji księgowej nieruchomości inwestycyjnych służy konto „Inwestycje w nieruchomości”. Na koncie tym dokonywana jest ewidencja zwiększeń stanu (przychodów), zwiększeń wartości początkowych oraz zmniejszeń stanu (rozchodów) nieruchomości zaliczonych do inwestycji. Konto to może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża stan inwestycji w nieruchomości.
Na stronie Wn tego konta ujmuje się:
1) zakupione w celach inwestycyjnych nieruchomości - wprowadzone do ksiąg po cenie nabycia (konto przeciwstawne - „Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych”),
2) koszty opłat notarialnych i wpisu do ksiąg wieczystych (konto przeciwstawne „Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych” lub „Rozrachunki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych”),
3) nieruchomości wytworzone we własnym zakresie do celów inwestycyjnych - wprowadzone do ksiąg po koszcie wytworzenia (konto przeciwstawne - „Środki trwałe w budowie”),
4) nieruchomości inwestycyjne wniesione w formie aportów (konto przeciwstawne - „Kapitały/fundusze własne” lub „Rozrachunki z tytułu wkładów niepieniężnych na kapitał zakładowy”),
5) przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych na inwestycje (równolegle przeniesienie umorzenia zapisem: Wn konto „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”/Ma konto „Umorzenie inwestycji w nieruchomości”) - konto przeciwstawne „Środki trwałe”.
Na stronie Ma tego konta ujmuje się:
1) sprzedaż nieruchomości zakwalifikowanej do inwestycji - wartość ewidencyjna netto (równolegle: przeniesienie umorzenia i odpisów aktualizacyjnych: Wn konto „Umorzenie inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości” oraz zarachowanie przychodu: Wn konto „Rozrachunki z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych”/Ma konto „Przychody ze sprzedaży i likwidacji niefinansowych składników aktywów trwałych”) - konto przeciwstawne „Pozostałe koszty operacyjne”,
2) przekwalifikowanie nieruchomości z inwestycji do środków trwałych (równolegle przeniesienie umorzenia) - konto przeciwstawne „Środki trwałe”.
Do konta syntetycznego „Inwestycje w nieruchomości” wymagane jest prowadzenie ewidencji analitycznej (szczegółowej). Ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona według poszczególnych obiektów stanowiących odrębne nieruchomości. Powinna ona przede wszystkim umożliwiać ustalenie wartości początkowej poszczególnych nieruchomości inwestycyjnych, z uwzględnieniem ewentualnych ulepszeń.

Umorzenie wartości inwestycji

Ewidencja zmniejszeń wartości początkowych nieruchomości zaliczonych do inwestycji z tytułu systematycznych (planowych) odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów aktualizujących w razie trwałej utraty przez nie wartości dokonywana jest na koncie „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”. Konto to może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe, które oznacza wielkość dotychczasowego umorzenia inwestycji w nieruchomości oraz ewentualne obniżenie wartości początkowej w związku z dokonanymi odpisami aktualizującymi.
Do konta „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości” powinna być prowadzona ewidencja analityczna (szczegółowa) w zakresie odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów aktualizujących - według poszczególnych obiektów nieruchomości inwestycyjnych.
Powinna ona przede wszystkim:
1) zapewnić ustalenie prawidłowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych,
2) umożliwiać ustalenie ewentualnych różnic spowodowanych stosowaniem odmiennych zasad amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych,
3) umożliwiać kontrolę prawidłowości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do właściwych okresów sprawozdawczych,
4) dostarczać danych szczegółowych o odpisach aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych i ich rozliczaniu.
Należy pamiętać, że do ewidencji analitycznej prowadzonej do konta „Inwestycje w nieruchomości” powinna być dostosowana ewidencja analityczna w zakresie konta „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”.
Saldo Ma konta „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”, odzwierciedlające sumę sald Ma kont analitycznych prowadzonych dla poszczególnych nieruchomości inwestycyjnych, pomniejsza wartość początkową nieruchomości inwestycyjnych stanowiącą saldo Wn konta „Inwestycje w nieruchomości”. Wynika to z obowiązku wykazywania w bilansie tych aktywów według wartości netto.

Należy pamiętać, że koszty związane z bieżącym utrzymywaniem nieruchomości zaliczanych do inwestycji, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy o rachunkowości, zalicza się w momencie poniesienia do pozostałych kosztów operacyjnych.

Na tej samej podstawie zarówno pożytki z nieruchomości inwestycyjnych, jak i przychody ze zbycia tych nieruchomości zarachowywane są w księgach rachunkowych jednostki do pozostałych przychodów operacyjnych.

Ewidencja księgowa

Poniżej przedstawiono typowe księgowania, które ujmuje się na tym koncie, a które mogą się przydać Państwu w przyszłości.
Mając na uwadze powyższe zasady, przykładowa ewidencja księgowa operacji związanych z inwestycją w nieruchomości może przebiegać następująco:
1. Przyjęcie nieruchomości inwestycyjnej do ewidencji bilansowej według ceny zakupu (w cenie nabycia): Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki”.
2. Nieruchomość inwestycyjna wytworzona we własnym zakresie - przyjęcie do ewidencji według kosztu wytworzenia: Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Środki trwałe w budowie”.
3. Przyjęcie nieruchomości inwestycyjnej wniesionej jako wkład rzeczowy na pokrycie kapitału podstawowego (zakładowego) lub jego podwyższenie: Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki” - gdy wniesienie musi nastąpić przed rejestracją kapitału w rejestrze sądowym, lub „Kapitał podstawowy” - gdy wniesienie powoduje równoczesne powstanie (wzrost) kapitału, np. w firmach osób fizycznych. Ewentualna nadwyżka wartości inwestycji nad wartością nominalną udziałów lub akcji (tzw. agio) księgowana jest na zwiększenie kapitału zapasowego Ma konto „Kapitał zapasowy”.
4. Nieruchomość inwestycyjna nabyta w drodze zasiedzenia (przez jednostki inne niż przedsiębiorstwa państwowe) lub uzyskana w drodze darowizny: Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”.
5. Nieruchomość inwestycyjna przekwalifikowana ze środków trwałych:
a) wartość początkowa: Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Środki trwałe”,
b) dotychczasowe umorzenie: Wn konto „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”/Ma konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”.
6. Odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące, spowodowane trwałą utratą wartości nieruchomości inwestycyjnych: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”.
Uwaga: Jeżeli odpis aktualizujący dotyczył nieruchomości inwestycyjnej objętej uprzednio aktualizacją wyceny, to odpis z tytułu trwałej utraty wartości pomniejsza różnicę netto z wyceny odniesioną na kapitał z aktualizacji wyceny (Wn konto „Kapitał z aktualizacji wyceny”), a ewentualna nadwyżka obecnego odpisu nad różnicą netto z wyceny obciąża konto „Pozostałe koszty operacyjne”.
7. Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości inwestycyjnej (np. remontów, podatków i opłat kosztowych, dozoru): Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto zespołu 1, 2, 3, 5, 6.
8. Przychody z nieruchomości inwestycyjnych (czynsze, przychód z tytułu sprzedaży): Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (wartość ogółem brutto)/Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” (przychód netto) i Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” (VAT należny).
9. Rozchód sprzedanej nieruchomości - wyksięgowanie z ewidencji bilansowej:
a) wysokość dotychczasowych odpisów: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) nadwyżka wartości początkowej przekraczająca dotychczasowe odpisy: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”.
10. Wniesienie jako wkładu do spółki - gdy nieruchomość inwestycyjna nie stanowi przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części:
a) wysokość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) wartość początkowa przekraczająca dotychczasowe odpisy amortyzacyjne: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
c) wartość wkładu w cenie określonej w umowie (statucie) spółki: Wn konto „Długoterminowe aktywa finansowe”/Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”,
d) przeniesienie różnicy między wartością rynkową wkładu (równą cenie określonej w umowie spółki) a niższą od niej wartością ewidencyjną (księgową) wkładu: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Kapitał z aktualizacji wyceny”, oraz równolegle korekta ceny nabycia udziałów (akcji) o dokonany odpis aktualizujący: Wn konto „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”/Ma konto „Długoterminowe aktywa finansowe”.
11. Wniesienie jako wkładu do innej jednostki - gdy nieruchomość inwestycyjna stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część:
a) nominalna wartość udziałów (akcji): Wn konto „Długoterminowe aktywa finansowe”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki”,
b) dotychczasowe odpisy amortyzacyjne przedmiotu wkładu: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
c) wartość początkowa przekraczająca dotychczasowe odpisy amortyzacyjne: Wn konto „Pozostałe rozrachunki”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”.
Uwaga: Różnicę (saldo) powstałą na koncie „Pozostałe rozrachunki” przeksięgowuje się na konto „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”.
12. Przekwalifikowanie nieruchomości z inwestycji do środków trwałych:
a) wartość początkowa: Wn konto „Środki trwałe”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) dotychczasowe umorzenie: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.
13. Darowizna nieruchomości inwestycyjnej:
a) wysokość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) wartość początkowa przekraczająca dotychczasowe odpisy amortyzacyjne: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
c) ewentualny VAT należny: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”.
14. Likwidacja nieruchomości inwestycyjnej:
a) wysokość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) wartość początkowa przekraczająca dotychczasowe odpisy amortyzacyjne: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
c) odzyski z likwidacji przyjęte do magazynu materiałów: Wn konto „Materiały”/Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”,
d) odzyski odprzedane (z pominięciem magazynu) udokumentowane fakturą VAT: Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (należność ogółem)/Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” (VAT należny) i Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” (wartość netto).

Podstawa prawna:
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
- Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 40 „Nieruchomości inwestycyjne”.

Joanna Jesionowska

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.