Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakup nieruchomości inwestycją firmy - zapisy w księgach

Jesteśmy spółką z o.o. i chcemy kupić dwie nieruchomości w celach inwestycyjnych. Jak należy dokonywać wyceny tych aktywów i jak je ewidencjonować w księgach?

Wydawać by się mogło, że każdą zakupioną nieruchomość należy traktować tak samo. Jednak nic bardziej mylnego. Dla celów rachunkowości główne znaczenie będzie miało jej przeznaczenie. Oznacza to, że inaczej będziemy traktować zakupioną nieruchomość, którą zamierzamy używać na potrzeby działalności jednostki, a inaczej, gdy kupujemy ją, by czerpać z tego zakupu korzyści finansowe. Te pierwsze nieruchomości będziemy traktować jako zwykłe środki trwałe. Natomiast nieruchomości nabyte w celu czerpania korzyści, przykładowo z przyrostu jej wartości lub czynszów, należy ewidencjonować jako inwestycje na koncie „Inwestycje w nieruchomości”.

Wycena bilansowa

Takie postępowanie wynika z zasad ogólnych rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości inwestycje w nieruchomości to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z:
1) przyrostu wartości tych aktywów,
2) uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub
3) uzyskania innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej,
a w szczególności te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Podobną definicję nieruchomości inwestycyjnej znajdujemy w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości Nr 40. W świetle MSR nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), którą właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje jako źródło przychodów z czynszu lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka:
1) nie jest wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, ani też
2) nie jest przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.

Ważną sprawą związaną z zakupem i posiadaniem takich nieruchomości jest sposób ich wyceny. Nieruchomości zaliczane do inwestycji mogą być wyceniane (nie rzadziej niż na dzień bilansowy) według:
1) zasad stosowanych do środków trwałych (określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości),
2) ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Zasadnicza różnica polega na tym, że w przypadku gdy wycena nieruchomości zaliczonej do inwestycji następuje według zasad wyceny stosowanych do środków trwałych, obiekty należące do tej nieruchomości (np. kotłownia, winda) będą stanowić odrębne obiekty. Natomiast te same obiekty w przypadku wyceny nieruchomości według ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej będą stanowić integralną część budynku.
Sposób wyceny inwestycji w nieruchomości powinien być określony w polityce rachunkowości w Państwa firmie.

W zasadzie z ujęciem początkowym nie powinno być problemów, gdyż zakupioną nieruchomość należy wprowadzić do ksiąg w cenie nabycia. Należy jednak pamiętać, że przyjęta kwota, po której wprowadzą Państwo nieruchomość do ksiąg rachunkowych, musi odzwierciedlać aktualną wartość na dzień przyjęcia. Nie można np. wprowadzić do ksiąg rachunkowych nieruchomości po cenie zakupu, jeżeli wartość, po jakiej została zakupiona, wynika z indywidualnych zapisów w umowie (wartość była zawyżona lub zaniżona). Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce w Państwa firmie, to należałoby określić wartość godziwą tej nieruchomości na poziomie np. cen rynkowych.

Inaczej już będzie w przypadku wyceny na dzień bilansowy. Przy zastosowaniu zasad wyceny obowiązujących dla środków trwałych wartość początkową należy skorygować o odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe lub też z tytułu trwałej utraty wartości. Natomiast aktualizując wycenę na dzień bilansowy, można się posłużyć wartością godziwą, która będzie stanowiła cenę rynkową. Należy jednak pamiętać, że wartość ta powinna odzwierciedlać cenę podobnej nieruchomości przy uwzględnieniu jej rodzaju, lokalizacji, stanu i przeznaczenia. Przy wycenie nieruchomości inwestycyjnych metodą rynkową międzynarodowe standardy zalecają jednostkom korzystanie z usług wykwalifikowanego rzeczoznawcy.

Zapisy księgowe

Jak to już zostało wcześniej zaznaczone, do ewidencji księgowej nieruchomości inwestycyjnych służy konto „Inwestycje w nieruchomości”. Na koncie tym dokonywana jest ewidencja zwiększeń stanu (przychodów), zwiększeń wartości początkowych oraz zmniejszeń stanu (rozchodów) nieruchomości zaliczonych do inwestycji. Konto to może wykazywać tylko saldo debetowe, które wyraża stan inwestycji w nieruchomości.
Na stronie Wn tego konta ujmuje się:
1) zakupione w celach inwestycyjnych nieruchomości - wprowadzone do ksiąg po cenie nabycia (konto przeciwstawne - „Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych”),
2) koszty opłat notarialnych i wpisu do ksiąg wieczystych (konto przeciwstawne „Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych” lub „Rozrachunki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych”),
3) nieruchomości wytworzone we własnym zakresie do celów inwestycyjnych - wprowadzone do ksiąg po koszcie wytworzenia (konto przeciwstawne - „Środki trwałe w budowie”),
4) nieruchomości inwestycyjne wniesione w formie aportów (konto przeciwstawne - „Kapitały/fundusze własne” lub „Rozrachunki z tytułu wkładów niepieniężnych na kapitał zakładowy”),
5) przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych na inwestycje (równolegle przeniesienie umorzenia zapisem: Wn konto „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”/Ma konto „Umorzenie inwestycji w nieruchomości”) - konto przeciwstawne „Środki trwałe”.
Na stronie Ma tego konta ujmuje się:
1) sprzedaż nieruchomości zakwalifikowanej do inwestycji - wartość ewidencyjna netto (równolegle: przeniesienie umorzenia i odpisów aktualizacyjnych: Wn konto „Umorzenie inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości” oraz zarachowanie przychodu: Wn konto „Rozrachunki z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych”/Ma konto „Przychody ze sprzedaży i likwidacji niefinansowych składników aktywów trwałych”) - konto przeciwstawne „Pozostałe koszty operacyjne”,
2) przekwalifikowanie nieruchomości z inwestycji do środków trwałych (równolegle przeniesienie umorzenia) - konto przeciwstawne „Środki trwałe”.
Do konta syntetycznego „Inwestycje w nieruchomości” wymagane jest prowadzenie ewidencji analitycznej (szczegółowej). Ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona według poszczególnych obiektów stanowiących odrębne nieruchomości. Powinna ona przede wszystkim umożliwiać ustalenie wartości początkowej poszczególnych nieruchomości inwestycyjnych, z uwzględnieniem ewentualnych ulepszeń.

Umorzenie wartości inwestycji

Ewidencja zmniejszeń wartości początkowych nieruchomości zaliczonych do inwestycji z tytułu systematycznych (planowych) odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów aktualizujących w razie trwałej utraty przez nie wartości dokonywana jest na koncie „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”. Konto to może wykazywać wyłącznie saldo kredytowe, które oznacza wielkość dotychczasowego umorzenia inwestycji w nieruchomości oraz ewentualne obniżenie wartości początkowej w związku z dokonanymi odpisami aktualizującymi.
Do konta „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości” powinna być prowadzona ewidencja analityczna (szczegółowa) w zakresie odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów aktualizujących - według poszczególnych obiektów nieruchomości inwestycyjnych.
Powinna ona przede wszystkim:
1) zapewnić ustalenie prawidłowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych,
2) umożliwiać ustalenie ewentualnych różnic spowodowanych stosowaniem odmiennych zasad amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych,
3) umożliwiać kontrolę prawidłowości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do właściwych okresów sprawozdawczych,
4) dostarczać danych szczegółowych o odpisach aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych i ich rozliczaniu.
Należy pamiętać, że do ewidencji analitycznej prowadzonej do konta „Inwestycje w nieruchomości” powinna być dostosowana ewidencja analityczna w zakresie konta „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”.
Saldo Ma konta „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”, odzwierciedlające sumę sald Ma kont analitycznych prowadzonych dla poszczególnych nieruchomości inwestycyjnych, pomniejsza wartość początkową nieruchomości inwestycyjnych stanowiącą saldo Wn konta „Inwestycje w nieruchomości”. Wynika to z obowiązku wykazywania w bilansie tych aktywów według wartości netto.

Należy pamiętać, że koszty związane z bieżącym utrzymywaniem nieruchomości zaliczanych do inwestycji, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy o rachunkowości, zalicza się w momencie poniesienia do pozostałych kosztów operacyjnych.

Na tej samej podstawie zarówno pożytki z nieruchomości inwestycyjnych, jak i przychody ze zbycia tych nieruchomości zarachowywane są w księgach rachunkowych jednostki do pozostałych przychodów operacyjnych.

Ewidencja księgowa

Poniżej przedstawiono typowe księgowania, które ujmuje się na tym koncie, a które mogą się przydać Państwu w przyszłości.
Mając na uwadze powyższe zasady, przykładowa ewidencja księgowa operacji związanych z inwestycją w nieruchomości może przebiegać następująco:
1. Przyjęcie nieruchomości inwestycyjnej do ewidencji bilansowej według ceny zakupu (w cenie nabycia): Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki”.
2. Nieruchomość inwestycyjna wytworzona we własnym zakresie - przyjęcie do ewidencji według kosztu wytworzenia: Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Środki trwałe w budowie”.
3. Przyjęcie nieruchomości inwestycyjnej wniesionej jako wkład rzeczowy na pokrycie kapitału podstawowego (zakładowego) lub jego podwyższenie: Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki” - gdy wniesienie musi nastąpić przed rejestracją kapitału w rejestrze sądowym, lub „Kapitał podstawowy” - gdy wniesienie powoduje równoczesne powstanie (wzrost) kapitału, np. w firmach osób fizycznych. Ewentualna nadwyżka wartości inwestycji nad wartością nominalną udziałów lub akcji (tzw. agio) księgowana jest na zwiększenie kapitału zapasowego Ma konto „Kapitał zapasowy”.
4. Nieruchomość inwestycyjna nabyta w drodze zasiedzenia (przez jednostki inne niż przedsiębiorstwa państwowe) lub uzyskana w drodze darowizny: Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”.
5. Nieruchomość inwestycyjna przekwalifikowana ze środków trwałych:
a) wartość początkowa: Wn konto „Inwestycje w nieruchomości”/Ma konto „Środki trwałe”,
b) dotychczasowe umorzenie: Wn konto „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”/Ma konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”.
6. Odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące, spowodowane trwałą utratą wartości nieruchomości inwestycyjnych: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”.
Uwaga: Jeżeli odpis aktualizujący dotyczył nieruchomości inwestycyjnej objętej uprzednio aktualizacją wyceny, to odpis z tytułu trwałej utraty wartości pomniejsza różnicę netto z wyceny odniesioną na kapitał z aktualizacji wyceny (Wn konto „Kapitał z aktualizacji wyceny”), a ewentualna nadwyżka obecnego odpisu nad różnicą netto z wyceny obciąża konto „Pozostałe koszty operacyjne”.
7. Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości inwestycyjnej (np. remontów, podatków i opłat kosztowych, dozoru): Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto zespołu 1, 2, 3, 5, 6.
8. Przychody z nieruchomości inwestycyjnych (czynsze, przychód z tytułu sprzedaży): Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (wartość ogółem brutto)/Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” (przychód netto) i Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” (VAT należny).
9. Rozchód sprzedanej nieruchomości - wyksięgowanie z ewidencji bilansowej:
a) wysokość dotychczasowych odpisów: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) nadwyżka wartości początkowej przekraczająca dotychczasowe odpisy: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”.
10. Wniesienie jako wkładu do spółki - gdy nieruchomość inwestycyjna nie stanowi przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części:
a) wysokość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) wartość początkowa przekraczająca dotychczasowe odpisy amortyzacyjne: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
c) wartość wkładu w cenie określonej w umowie (statucie) spółki: Wn konto „Długoterminowe aktywa finansowe”/Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”,
d) przeniesienie różnicy między wartością rynkową wkładu (równą cenie określonej w umowie spółki) a niższą od niej wartością ewidencyjną (księgową) wkładu: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Kapitał z aktualizacji wyceny”, oraz równolegle korekta ceny nabycia udziałów (akcji) o dokonany odpis aktualizujący: Wn konto „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”/Ma konto „Długoterminowe aktywa finansowe”.
11. Wniesienie jako wkładu do innej jednostki - gdy nieruchomość inwestycyjna stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część:
a) nominalna wartość udziałów (akcji): Wn konto „Długoterminowe aktywa finansowe”/Ma konto „Pozostałe rozrachunki”,
b) dotychczasowe odpisy amortyzacyjne przedmiotu wkładu: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
c) wartość początkowa przekraczająca dotychczasowe odpisy amortyzacyjne: Wn konto „Pozostałe rozrachunki”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”.
Uwaga: Różnicę (saldo) powstałą na koncie „Pozostałe rozrachunki” przeksięgowuje się na konto „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”.
12. Przekwalifikowanie nieruchomości z inwestycji do środków trwałych:
a) wartość początkowa: Wn konto „Środki trwałe”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) dotychczasowe umorzenie: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.
13. Darowizna nieruchomości inwestycyjnej:
a) wysokość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) wartość początkowa przekraczająca dotychczasowe odpisy amortyzacyjne: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
c) ewentualny VAT należny: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”.
14. Likwidacja nieruchomości inwestycyjnej:
a) wysokość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych: Wn konto „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
b) wartość początkowa przekraczająca dotychczasowe odpisy amortyzacyjne: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto „Inwestycje w nieruchomości”,
c) odzyski z likwidacji przyjęte do magazynu materiałów: Wn konto „Materiały”/Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”,
d) odzyski odprzedane (z pominięciem magazynu) udokumentowane fakturą VAT: Wn konto „Pozostałe rozrachunki” (należność ogółem)/Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” (VAT należny) i Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” (wartość netto).

Podstawa prawna:
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
- Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 40 „Nieruchomości inwestycyjne”.

Joanna Jesionowska

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uproszczenia w akcyzie dla producentów energii odnawialnej
  Będą uproszczenia w podatku akcyzowym dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z OZE – wynika z opublikowanej na stronie KPRM zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej.
  Podwójna nowelizacja przepisów kodeksu karnego skarbowego w 2022 r.
  Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zmianami została objęta również ustawa – Kodeks karny skarbowy. Co ciekawe jednak, w trakcie roku doszło do ponownej nowelizacji tej ustawy a kolejne zmiany zaczęły obowiązywać od 1 lipca. Jakich zmian dokonano w kodeksie karnym skarbowym w 2022 roku? Poniżej wskazujemy na najciekawsze i najbardziej istotne zmiany, które warto znać.
  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - co się zmieni?
  Slim VAT 3 wprowadza zmiany w systemie proporcji odliczania VAT w sprzedaży mieszanej. Znacząco zwiększona zostanie kwota, która pozwala na odliczenie 100% wysokości podatku naliczonego.
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?