REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak w księgach rachunkowych ujmować WDT, gdy firma nie posiada dokumentów stwierdzających wywóz towaru

Tadeusz Waślicki

REKLAMA

W lutym nasza jednostka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i zastosowała stawkę 0%. W wyniku kontroli wewnętrznej firmy stwierdzono brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru i naliczono VAT od kwoty do zapłaty, widniejącej na fakturze w euro. Czy naliczony VAT należy zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne i czy prawidłowo naliczamy kwotę VAT?


rada


Z powodu braku dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (lub eksportu) nie mają Państwo prawa stosować stawki 0%. W związku z tym należy rozliczyć taką sprzedaż jako dostawę dokonaną na terytorium kraju, opodatkowując ją stawką właściwą dla danego towaru rachunkiem „w stu” - przyjmując sumę faktury do zapłaty jako cenę brutto. W takim przypadku należy przyjąć założenie, że wartość dostawy na fakturze jest ceną brutto (zawierającą podatek od towarów i usług). Nie ma zatem potrzeby ewidencjonowania VAT w pozostałe koszty operacyjne.


uzasadnienie


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% (zgodnie z art. 42 ustawy o VAT), wtedy gdy spełnione są następujące warunki:

- dostawa musi być dokonana na rzecz klienta posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla klienta, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, a podatnik musi podać ten numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,

- towary, będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, będą wysyłane lub transportowane poza terytorium kraju, a miejscem przeznaczenia tych towarów będzie inne niż terytorium kraju państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej,

- podatnik przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Jeżeli polski podatnik VAT UE przed złożeniem deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał) nie posiada dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego - musi wykazać tę dostawę w ewidencji sprzedaży i w deklaracji VAT jako dostawę na terytorium kraju. Oznacza to, że sprzedaż nie jest opodatkowana stawką 0%, lecz według stawki właściwej przy dostawie dla danego towaru w kraju (3%, 7% lub 22%). Nie ma w tym przypadku - jak w eksporcie - możliwości niezaewidencjonowania sprzedaży za okres rozliczeniowy.

W przypadku WDT, gdy jednostka nie posiada dokumentów potwierdzających wywóz, nie ma możliwości niezaewidencjonowania sprzedaży za okres rozliczeniowy.

Wyliczenia podatku należnego, według stawki właściwej dla dostawy krajowej, należy dokonać metodą „w stu”. Z tego powodu obliczenie podatku należnego, jako narzutu procentowego od kwoty do zapłaty wynikającej z faktury, należy uznać za niewłaściwe. Byłoby to również rozwiązanie mniej korzystne dla podatnika, gdyż podatek należny, niemieszczący się w uzgodnionej cenie, nie zostałby zapłacony przez odbiorcę towaru.

Pytanie o odniesienie w ewidencji księgowej VAT (należnego) z tytułu uznania sprzedaży za sprzedaż krajową nie jest zasadne, ponieważ VAT, wyliczony metodą „w stu”, mieści się kwotowo w należności z tytułu dokonanej sprzedaży. Ewidencja dostawy wewnątrzwspólnotowej, dla której nie ma (przejściowo) dowodów wywiezienia i dostarczenia towaru odbiorcy na terytorium innego państwa Wspólnoty, przebiegać powinna według schematu:

Należność (Wn) = przychód (Ma) + należny VAT (Ma) według stawki obowiązującej w kraju.


PRZYKŁAD


Jednostka wystawiła fakturę z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru dla odbiorcy we Francji na kwotę 100 000 euro (kurs 4,0 PLN/EUR). Towar został wysłany, ale dostawca przed terminem złożenia deklaracji VAT za miesiąc powstania obowiązku podatkowego nie otrzymał dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju (Polski) i dostarczone nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Przychód ze sprzedaży został wykazany w wysokości 400 000 zł, ponieważ zakładano możliwość otrzymania dokumentów potwierdzających WDT przed terminem złożenia deklaracji VAT i opodatkowanie dostawy stawką 0%.


Rozwiązanie

W większości przypadków za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zasada ta ma zastosowanie także przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Co prawda, z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że zasadniczo w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, jednak w przypadku gdy przed upływem tego terminu została wystawiona faktura, obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o VAT nie mają wpływu na datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Sprawy te reguluje wyłącznie ustawa o podatku dochodowym.

Dlatego jeżeli spółka wydała towar nabywcy w sierpniu, to - pomimo że ustawa o podatku od towarów i usług zezwala na wystawienie faktury VAT UE do 15 września (data powstania obowiązku podatkowego, jeśli wcześniej nie wystawiono faktury - datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych określa wcześniejszy dzień dokonania dostawy, mającej miejsce w sierpniu, nawet gdyby fakturę wystawiono np. 12 września.

Zazwyczaj fakturę dla odbiorcy wystawia się zaraz po wydaniu (wysyłce) towaru. Nierzadko jest ona dołączana do dokumentów dostawy. Dlatego aby nie komplikować dodatkowo sprawy - przyjmiemy, że zarówno obowiązek podatkowy VAT, jak i przychód powstały w tym samym miesiącu (tzn. w sierpniu).


Sytuacja wygląda zatem następująco:

- Spółka wpłacając zaliczkę na podatek dochodowy (do 20 września), uwzględniła przychód należny ze sprzedaży towarów (WDT) w wysokości 400 000 zł, zakładając, że nastąpi opodatkowanie sprzedaży stawką VAT 0%. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie WDT spółka może przecież otrzymać w ciągu kilku dni, przed terminem złożenia deklaracji VAT (25 września).

- Jeżeli spółka otrzymałaby dokumenty potwierdzające WDT, to przychód zostałby wykazany w prawidłowej wysokości, ponieważ dostawa byłaby opodatkowana stawką 0% VAT.

- Niestety, do 25 września spółka nie otrzymała dowodów wywozu z kraju i dostarczenia do odbiorcy w innym niż Polska kraju członkowskim Wspólnoty. W takim przypadku powinna wykazać dostawę wewnątrzwspólnotową w ewidencji sprzedaży jako dostawę krajową. Przy założeniu, że dostawa krajowa byłaby opodatkowana stawką podstawową - 22%, to kwotowo podatek należny wyniósłby: 327 868,85 × 0,22 = 72 131,15 zł. Sprawdzenie poprawności wyliczenia: 327 868,85 × 1,22 = 400 000 zł lub 327 868,85 + 72 131,15 = 400 000,00 zł.

Księgowanie przychodu (za sierpień), dokonane przed terminem rozliczenia zaliczki za ten miesiąc (20 września):

Wn konto 203 „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi niepowiązanymi”, ew. rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi powiązanymi 400 000,00 zł

Ma konto 700 „Sprzedaż produktów” lub konto 730 „Sprzedaż towarów”, w analityce sprzedaż zagraniczna (WDT) 400 000,00 zł

Większość programów księgowych „wymusza” otworzenie przy księgowaniu sprzedaży rejestru VAT. Dokonanie wpisu do rejestru dostawy opodatkowanej stawką 0% jest tak samo ryzykowne jak niedokonanie żadnego wpisu. Przed 20 września spółka powinna zaewidencjonować przychód należny z tytułu wydania towaru, by go wykazać jako przychód za miesiąc, w którym został wydany towar, natomiast do czasu otrzymania dokumentów potwierdzających WDT spółka nie ma prawa wykazywać (w deklaracji VAT) sprzedaży opodatkowanej stawką 0%.

Taką dostawę należy odnotować lub odpowiednio oznaczyć w ewidencji księgowej, by nie dopuścić do niewykazania VAT według stawki krajowej, jeżeli wymagane dokumenty nie dotarłyby do spółki.

Ponieważ w omawianym przypadku nie uzyskano dokumentów potwierdzających WDT przed rozliczeniem VAT, to należy dokonać księgowań korygujących przychód i podatek należny:

Wn konto 700 „Sprzedaż produktów” lub konto 730 „Sprzedaż towarów” 72 131,15 zł

Ma konto 222 „Rozliczenie VAT należnego” 72 131,15 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W takim przypadku należy również otworzyć rejestr(y) sprzedaży i wprowadzić właściwe zapisy: Sprzedaż opodatkowana 22% - wartość netto: 327 868,85 zł, VAT należny 72 131,15 zł.


Księgowi używający oprogramowania komputerowego doskonale wiedzą, że niekiedy wiadomo, co należy zrobić, tylko nie bardzo wiadomo, jak uzyskać pożądany efekt. Niestety, nie można podać prostej recepty, ponieważ sposób wprowadzenia zapisów do komputerowej ewidencji VAT w związku z dokonywanymi księgowaniami zależy od rozwiązań przyjętych w danym oprogramowaniu. Mówimy o tzw. metodzie „na skróty”.

W każdym przypadku można jednak zastosować uniwersalny sposób, tj. wystornować wcześniejsze zapisy na kontach, dokonane przy założeniu opodatkowania dostawy stawką 0% (najlepiej zapisem czerwonym, czyli liczbami ujemnymi), z korektą wcześniejszych zapisów dokonanych w ewidencji VAT (rejestrach), a następnie wprowadzić nowe księgowania na kontach wraz z ujęciem operacji w rejestrach VAT - zgodnie z założeniem, że sprzedaż została dokonana w kraju i podlegała opodatkowaniu stawką 22%.


Po zniesieniu obowiązku składania deklaracji CIT-2, w przypadku korekty VAT po rozliczeniu podatku dochodowego - przed 25 września, bezprzedmiotowy stał się problem ewentualnej korekty dochodu, w związku z opodatkowaniem obrotu stawką krajową, w omawianym przypadku 22%.

Nie ma zresztą takiej konieczności, ponieważ przychody wykazywane są narastająco, a przychód za sierpień nie został zaniżony. Jeżeli spółka w ogóle nie uzyskałaby dokumentów potwierdzających dostawę wewnątrzwspólnotową, to dochód za okres od 1 stycznia do 30 września byłby niższy, z tytułu należnego VAT, ale korekta ta zostanie dokonana przez wpłacenie niższych zaliczek, obliczonych w rachunku narastającym od 1 stycznia 2007 r., ewentualnie przy złożeniu zeznania rocznego CIT-8.

Gdy podatnik otrzyma stosowną dokumentację w terminie późniejszym, to będzie uprawniony do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, w której wykazał dostawę towarów (korekta taka dokonywana jest zatem wstecz). Oczywiście zastosowanie stawki VAT 0% powoduje zwiększenie przychodu należnego, który mógłby zostać obniżony przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, ustalonych w następnych miesiącach.


Z tego powodu do kwestii korygowania przychodu, z tytułu konieczności przejściowego wykazania VAT w wysokości obowiązującej w kraju, należy podchodzić z pewną rezerwą, jeżeli istnieje możliwość uzyskania dowodów potwierdzających dokonanie WDT.


Przedstawione wcześniej księgowania mają znaczenie dla zapewnienia zgodności pomiędzy stanem podatku na koncie a podatkiem wynikającym z dokumentacji VAT. Należy jednak rozważyć, czy w takiej sytuacji nie wystarczyłoby „ręczne dopisanie VAT” do rejestru za miesiąc powstania obowiązku podatkowego, tak jak dla sprzedaży krajowej, w celu ujęcia wyższego podatku należnego w deklaracji VAT.

W większości przypadków otrzymanie potwierdzenia powinno nastąpić w kolejnym miesiącu, natomiast rozważania, że potwierdzenie dostawy wykonanej w sierpniu firma miałaby otrzymać np. w grudniu albo jeszcze później - w następnym roku, mają w zasadzie charakter teoretyczny.


Podstawa prawna:
- art. 20 ust. 1, art. 42 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Tadeusz Waślicki

autor jest biegłym rewidentem

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r.

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

REKLAMA