Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak w księgach rachunkowych ujmować WDT, gdy firma nie posiada dokumentów stwierdzających wywóz towaru

Tadeusz Waślicki
W lutym nasza jednostka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i zastosowała stawkę 0%. W wyniku kontroli wewnętrznej firmy stwierdzono brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru i naliczono VAT od kwoty do zapłaty, widniejącej na fakturze w euro. Czy naliczony VAT należy zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne i czy prawidłowo naliczamy kwotę VAT?


rada


Z powodu braku dokumentów potwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (lub eksportu) nie mają Państwo prawa stosować stawki 0%. W związku z tym należy rozliczyć taką sprzedaż jako dostawę dokonaną na terytorium kraju, opodatkowując ją stawką właściwą dla danego towaru rachunkiem „w stu” - przyjmując sumę faktury do zapłaty jako cenę brutto. W takim przypadku należy przyjąć założenie, że wartość dostawy na fakturze jest ceną brutto (zawierającą podatek od towarów i usług). Nie ma zatem potrzeby ewidencjonowania VAT w pozostałe koszty operacyjne.


uzasadnienie


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% (zgodnie z art. 42 ustawy o VAT), wtedy gdy spełnione są następujące warunki:

- dostawa musi być dokonana na rzecz klienta posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla klienta, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, a podatnik musi podać ten numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,

- towary, będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, będą wysyłane lub transportowane poza terytorium kraju, a miejscem przeznaczenia tych towarów będzie inne niż terytorium kraju państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej,

- podatnik przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Jeżeli polski podatnik VAT UE przed złożeniem deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał) nie posiada dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego - musi wykazać tę dostawę w ewidencji sprzedaży i w deklaracji VAT jako dostawę na terytorium kraju. Oznacza to, że sprzedaż nie jest opodatkowana stawką 0%, lecz według stawki właściwej przy dostawie dla danego towaru w kraju (3%, 7% lub 22%). Nie ma w tym przypadku - jak w eksporcie - możliwości niezaewidencjonowania sprzedaży za okres rozliczeniowy.

W przypadku WDT, gdy jednostka nie posiada dokumentów potwierdzających wywóz, nie ma możliwości niezaewidencjonowania sprzedaży za okres rozliczeniowy.

Wyliczenia podatku należnego, według stawki właściwej dla dostawy krajowej, należy dokonać metodą „w stu”. Z tego powodu obliczenie podatku należnego, jako narzutu procentowego od kwoty do zapłaty wynikającej z faktury, należy uznać za niewłaściwe. Byłoby to również rozwiązanie mniej korzystne dla podatnika, gdyż podatek należny, niemieszczący się w uzgodnionej cenie, nie zostałby zapłacony przez odbiorcę towaru.

Pytanie o odniesienie w ewidencji księgowej VAT (należnego) z tytułu uznania sprzedaży za sprzedaż krajową nie jest zasadne, ponieważ VAT, wyliczony metodą „w stu”, mieści się kwotowo w należności z tytułu dokonanej sprzedaży. Ewidencja dostawy wewnątrzwspólnotowej, dla której nie ma (przejściowo) dowodów wywiezienia i dostarczenia towaru odbiorcy na terytorium innego państwa Wspólnoty, przebiegać powinna według schematu:

Należność (Wn) = przychód (Ma) + należny VAT (Ma) według stawki obowiązującej w kraju.


PRZYKŁAD


Jednostka wystawiła fakturę z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru dla odbiorcy we Francji na kwotę 100 000 euro (kurs 4,0 PLN/EUR). Towar został wysłany, ale dostawca przed terminem złożenia deklaracji VAT za miesiąc powstania obowiązku podatkowego nie otrzymał dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju (Polski) i dostarczone nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Przychód ze sprzedaży został wykazany w wysokości 400 000 zł, ponieważ zakładano możliwość otrzymania dokumentów potwierdzających WDT przed terminem złożenia deklaracji VAT i opodatkowanie dostawy stawką 0%.


Rozwiązanie

W większości przypadków za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zasada ta ma zastosowanie także przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Co prawda, z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że zasadniczo w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, jednak w przypadku gdy przed upływem tego terminu została wystawiona faktura, obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o VAT nie mają wpływu na datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Sprawy te reguluje wyłącznie ustawa o podatku dochodowym.

Dlatego jeżeli spółka wydała towar nabywcy w sierpniu, to - pomimo że ustawa o podatku od towarów i usług zezwala na wystawienie faktury VAT UE do 15 września (data powstania obowiązku podatkowego, jeśli wcześniej nie wystawiono faktury - datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych określa wcześniejszy dzień dokonania dostawy, mającej miejsce w sierpniu, nawet gdyby fakturę wystawiono np. 12 września.

Zazwyczaj fakturę dla odbiorcy wystawia się zaraz po wydaniu (wysyłce) towaru. Nierzadko jest ona dołączana do dokumentów dostawy. Dlatego aby nie komplikować dodatkowo sprawy - przyjmiemy, że zarówno obowiązek podatkowy VAT, jak i przychód powstały w tym samym miesiącu (tzn. w sierpniu).


Sytuacja wygląda zatem następująco:

- Spółka wpłacając zaliczkę na podatek dochodowy (do 20 września), uwzględniła przychód należny ze sprzedaży towarów (WDT) w wysokości 400 000 zł, zakładając, że nastąpi opodatkowanie sprzedaży stawką VAT 0%. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie WDT spółka może przecież otrzymać w ciągu kilku dni, przed terminem złożenia deklaracji VAT (25 września).

- Jeżeli spółka otrzymałaby dokumenty potwierdzające WDT, to przychód zostałby wykazany w prawidłowej wysokości, ponieważ dostawa byłaby opodatkowana stawką 0% VAT.

- Niestety, do 25 września spółka nie otrzymała dowodów wywozu z kraju i dostarczenia do odbiorcy w innym niż Polska kraju członkowskim Wspólnoty. W takim przypadku powinna wykazać dostawę wewnątrzwspólnotową w ewidencji sprzedaży jako dostawę krajową. Przy założeniu, że dostawa krajowa byłaby opodatkowana stawką podstawową - 22%, to kwotowo podatek należny wyniósłby: 327 868,85 × 0,22 = 72 131,15 zł. Sprawdzenie poprawności wyliczenia: 327 868,85 × 1,22 = 400 000 zł lub 327 868,85 + 72 131,15 = 400 000,00 zł.

Księgowanie przychodu (za sierpień), dokonane przed terminem rozliczenia zaliczki za ten miesiąc (20 września):

Wn konto 203 „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi niepowiązanymi”, ew. rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi powiązanymi 400 000,00 zł

Ma konto 700 „Sprzedaż produktów” lub konto 730 „Sprzedaż towarów”, w analityce sprzedaż zagraniczna (WDT) 400 000,00 zł

Większość programów księgowych „wymusza” otworzenie przy księgowaniu sprzedaży rejestru VAT. Dokonanie wpisu do rejestru dostawy opodatkowanej stawką 0% jest tak samo ryzykowne jak niedokonanie żadnego wpisu. Przed 20 września spółka powinna zaewidencjonować przychód należny z tytułu wydania towaru, by go wykazać jako przychód za miesiąc, w którym został wydany towar, natomiast do czasu otrzymania dokumentów potwierdzających WDT spółka nie ma prawa wykazywać (w deklaracji VAT) sprzedaży opodatkowanej stawką 0%.

Taką dostawę należy odnotować lub odpowiednio oznaczyć w ewidencji księgowej, by nie dopuścić do niewykazania VAT według stawki krajowej, jeżeli wymagane dokumenty nie dotarłyby do spółki.

Ponieważ w omawianym przypadku nie uzyskano dokumentów potwierdzających WDT przed rozliczeniem VAT, to należy dokonać księgowań korygujących przychód i podatek należny:

Wn konto 700 „Sprzedaż produktów” lub konto 730 „Sprzedaż towarów” 72 131,15 zł

Ma konto 222 „Rozliczenie VAT należnego” 72 131,15 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W takim przypadku należy również otworzyć rejestr(y) sprzedaży i wprowadzić właściwe zapisy: Sprzedaż opodatkowana 22% - wartość netto: 327 868,85 zł, VAT należny 72 131,15 zł.


Księgowi używający oprogramowania komputerowego doskonale wiedzą, że niekiedy wiadomo, co należy zrobić, tylko nie bardzo wiadomo, jak uzyskać pożądany efekt. Niestety, nie można podać prostej recepty, ponieważ sposób wprowadzenia zapisów do komputerowej ewidencji VAT w związku z dokonywanymi księgowaniami zależy od rozwiązań przyjętych w danym oprogramowaniu. Mówimy o tzw. metodzie „na skróty”.

W każdym przypadku można jednak zastosować uniwersalny sposób, tj. wystornować wcześniejsze zapisy na kontach, dokonane przy założeniu opodatkowania dostawy stawką 0% (najlepiej zapisem czerwonym, czyli liczbami ujemnymi), z korektą wcześniejszych zapisów dokonanych w ewidencji VAT (rejestrach), a następnie wprowadzić nowe księgowania na kontach wraz z ujęciem operacji w rejestrach VAT - zgodnie z założeniem, że sprzedaż została dokonana w kraju i podlegała opodatkowaniu stawką 22%.


Po zniesieniu obowiązku składania deklaracji CIT-2, w przypadku korekty VAT po rozliczeniu podatku dochodowego - przed 25 września, bezprzedmiotowy stał się problem ewentualnej korekty dochodu, w związku z opodatkowaniem obrotu stawką krajową, w omawianym przypadku 22%.

Nie ma zresztą takiej konieczności, ponieważ przychody wykazywane są narastająco, a przychód za sierpień nie został zaniżony. Jeżeli spółka w ogóle nie uzyskałaby dokumentów potwierdzających dostawę wewnątrzwspólnotową, to dochód za okres od 1 stycznia do 30 września byłby niższy, z tytułu należnego VAT, ale korekta ta zostanie dokonana przez wpłacenie niższych zaliczek, obliczonych w rachunku narastającym od 1 stycznia 2007 r., ewentualnie przy złożeniu zeznania rocznego CIT-8.

Gdy podatnik otrzyma stosowną dokumentację w terminie późniejszym, to będzie uprawniony do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, w której wykazał dostawę towarów (korekta taka dokonywana jest zatem wstecz). Oczywiście zastosowanie stawki VAT 0% powoduje zwiększenie przychodu należnego, który mógłby zostać obniżony przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, ustalonych w następnych miesiącach.


Z tego powodu do kwestii korygowania przychodu, z tytułu konieczności przejściowego wykazania VAT w wysokości obowiązującej w kraju, należy podchodzić z pewną rezerwą, jeżeli istnieje możliwość uzyskania dowodów potwierdzających dokonanie WDT.


Przedstawione wcześniej księgowania mają znaczenie dla zapewnienia zgodności pomiędzy stanem podatku na koncie a podatkiem wynikającym z dokumentacji VAT. Należy jednak rozważyć, czy w takiej sytuacji nie wystarczyłoby „ręczne dopisanie VAT” do rejestru za miesiąc powstania obowiązku podatkowego, tak jak dla sprzedaży krajowej, w celu ujęcia wyższego podatku należnego w deklaracji VAT.

W większości przypadków otrzymanie potwierdzenia powinno nastąpić w kolejnym miesiącu, natomiast rozważania, że potwierdzenie dostawy wykonanej w sierpniu firma miałaby otrzymać np. w grudniu albo jeszcze później - w następnym roku, mają w zasadzie charakter teoretyczny.


Podstawa prawna:
- art. 20 ust. 1, art. 42 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Tadeusz Waślicki

autor jest biegłym rewidentem

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Emerytury 2023 - od 1 kwietnia emerytury obliczane przez ZUS będą niższe

  Jak informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. wskutek tego emerytury obliczane po 1 kwietnia 2023 roku będą niższe o ponad 6 proc. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę.

  2 mld zł z na inwestycje w produkcję amunicji w Polsce. Narodowy Program Amunicyjny

  Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na Narodowy Program Amunicyjny; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego i jego produkcji w Polsce - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2023 r..

  Ulga CSR (sponsoringowa) - kryterium niezarobkowej działalności

  Niezarobkowa działalność podmiotu sponsorowanego jest głównym kryterium dla zastosowania ulgi dla wspierających sport, kulturę i edukację (ulga sponsoringowa, ulga CSR). Jak trzeba oceniać charakter działalności podmiotu sponsorowanego?

  Wydatki promocyjne a odliczenie VAT. Jak to jest w gminie?

  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości, a także wydatki poniesione w związku z organizacją jarmarku i zamieszczeniem życzeń świątecznych w gazecie lokalnej.

  Wynagrodzenia kadry kierowniczej mogą stanowić koszt kwalifikowany w uldze B+R

  Spółki chcące w pełni wykorzystać potencjał ulgi B+R często spotykają się z nieuzasadnionym oporem ze strony organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne. Przykładem takiej postawy może być kwestionowanie przez Dyrektora KIS możliwości uwzględnienia w kosztach kwalifikowanych wynagrodzeń kadry kierowniczej nadzorującej prace B+R. Przynajmniej w teorii wątpliwości te powinien rozwiać wyrok NSA z 23 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2217/20), w którym potwierdzono pozytywne dla podatników stanowisko.

  Stopy procentowe NBP 2023/2024. Kiedy zaczną spadać?

  Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie 2023 r. i będzie to początek cyklu redukcji stóp procentowych w Polsce - prognozują ekonomiści Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ich zdaniem, w 2024 r. Rada zetnie stopy o kolejne 150 pb., w efekcie czego na koniec przyszłego roku stopa referencyjna wyniesie 4,75 proc.

  Których ulg podatkowych nie uwzględnia automatycznie Twój e-PIT? Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku.

  Sezon PIT-owy 2023 mija półmetek. Zostało już niewiele ponad miesiąc do 2 maja, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia PIT-a za 2022 rok. Ministerstwo Finansów radzi, by sprawdzić swoje dane i rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT. Warto też wiedzieć, których ulg podatkowych Twój e-PIT automatycznie nie uzupełnia oraz na jakie pułapki uważać, żeby nie stracić zmianach podatkowych, które zaszły w zeszłym roku.

  e-Doręczenia - od kiedy? Usługi zaufania najpóźniej od 1 stycznia 2024 r.

  W lutym 2023 roku rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów zobowiązujących firmy do wdrożenia usługi e-Doręczeń. Zresztą nie pierwszy raz. Według aktualnych informacji elektroniczna komunikacja z urzędami ruszy nie później niż z początkiem stycznia 2024 r. Ponadto komunikat wskazujący konkretną datę implementacji odpowiednich systemów zostanie opublikowany w dzienniku ustaw z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, a organizacje figurujące w KRS będą zmuszone dostosować się do zmian legislacyjnych w ciągu 30 dni. 

  Dwie duże nowelizacje kodeksu pracy w 2023 roku. Kiedy liczne zmiany w prawie pracy wejdą w życie? Najważniejsze zmiany dla pracowników i pracodawców (lista)

  Na wejście w życie oczekują dwie duże nowelizacje kodeksu pracy – jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych). Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy? Które z tych zmian są najważniejsze dla pracowników i pracodawców?

  Będzie ustawa dla frankowiczów? Ministerstwo Finansów pracuje nad "prawnym uregulowaniem kwestii kredytów w CHF"

  Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF - powiedziała 27 marca 2023 r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg. Ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

  Efektywne stawki PIT, CIT, VAT w Polsce w 2023 roku. Ile wynoszą?

  Po zmianach podatkowych w 2022 roku efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc. – powiedział 28 marca 2023 r. na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

  Pismo urzędowe z Niemiec. Co trzeba zrobić?

  Dostałeś pismo urzędowe z Niemiec na polski adres? Nie wyrzucaj go do kosza! Poważnie potraktuj takie pismo, tak jakby pochodziło z polskiego urzędu. Co trzeba zrobić w takim przypadku?

  Wiceminister rolnictwa: dopłaty do sprzedaży zbóż wyniosą 150-250 zł za tonę

  Jak poinformował 28 marca 2023 r. wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, dopłaty do sprzedaży zbóż będą wynosić od 150 zł do 250 zł za tonę zboża - zależnie od regionu. Z uwagi na aktualną sytuację na rynku zbóż w Polsce (nadmiar zbóż z Ukrainy i spory spadek cen) na dopłaty dla rolników sprzedających zboże zostanie przeznaczonych w sumie 600 mln złotych.

  Podatkowe obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych 2023. Co wynika z najnowszej interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

  Na czym polegają obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych w podatku dochodowym i jak te obowiązki powinny być realizowane? Jak interpretuje przepisy w tym zakresie Minister Finansów?

  Jak rozliczyć PIT od kryptowalut? Poznaj zasady!

  Przepisy podatkowe dotyczące rozliczania kryptowalut w Polsce mamy bardzo przyjazne . Rozliczenie należy przeprowadzić w ramach rocznej deklaracji PIT-38.

  Zmiany w świadectwie pracy 2023 - okazjonalna praca zdalna, urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej. Nowy wzór świadectwa pracy

  W świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać informacje odnośnie wykorzystania przez pracownika dni okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Projekt ten zawiera także nowy wzór świadectwa pracy. Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw - najprawdopodobniej w pierwszej połowie kwietnia 2023 r.

  Bezpieczny kredyt 2 proc. a zdolność kredytowa

  Bezpieczny kredyt o stałej stopie procentowej (2%) z dopłatą państwa zwiększy o 50 proc. zdolność kredytową kupujących mieszkanie - wynika z wyliczeń ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. 

  Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Sądy po stronie podatników

  Amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Od 1 stycznia 2023 roku w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być wyższe w roku podatkowym niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Wskazane ograniczenie przekłada się na bardzo negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw, w szczególności traktujących nieruchomości jako inwestycje i niedokonujących do nich odpisów amortyzacyjnych na potrzeby rachunkowe.

  Czy konieczna jest zgoda pracodawcy na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej?

  Okazjonalna praca zdalna, to praca na wniosek pracownika składany teoretycznie w każdej możliwej sytuacji, nie więcej niż 24 razy w roku. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody? Wyjaśniamy jak legalnie może się zachować pracodawca. Ostatnio bowiem, zaroiło się wręcz od publikacji, propagujących tezę o możliwości odmowy przez pracodawcę. Tezę dodajmy, bardzo niebezpieczną dla pracodawców.

  Zadłużonych rolników jest mniej, ale sytuacja się pogorszy jeszcze w tym roku

  Długi rolników. W Krajowym Rejestrze Długów na koniec ub.r. było o 12,4% mniej zadłużonych rolników niż rok wcześniej. Jeszcze mocniej spadło zadłużenie – o 19,3% rdr. Do tego średnia kwota zaległości zmniejszyła się o 7,9% rdr. Komentujący te dane eksperci nie mają złudzeń, że nie oddają one realnej sytuacji. I przewidują, że najgorsze jest dopiero przed rolnikami.

  NSA: zawieszenie terminów administracyjnych w pandemii nie dotyczy spraw podatkowych

  Obowiązujące w początkach pandemii w 2020 r. zawieszenie terminów administracyjnych nie dotyczy terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych - wynika z poniedziałkowej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak dodał NSA przepisu nie można ponadto interpretować na niekorzyść podatników.

  Karty przedpłacone na posiłki dla pracowników a podatek. Jakie obowiązki ma pracodawca?

  Czy wartość przekazanych pracownikom kart przedpłaconych na posiłki profilaktyczne jest opodatkowana PIT, a pracodawca musi od tej wartości pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)? 24 marca 2023 r. Szef KAS zmienił niekorzystną dla podatnika interpretację podatkową w tej sprawie.

  Liczba ludności świata wzrośnie przed 2050 r. do 8,8 mld a potem gwałtownie spadnie. Dlaczego?

  Liczba ludności świata wzrośnie przed 2050 r. do 8,8 mld a potem gwałtownie spadnie - poinformował w poniedziałek dziennik "Guardian", powołując się na najnowszy raport Klubu Rzymskiego.

  Opłacalność lokat bankowych a inflacja i podatek. Kiedy będzie można realnie zarobić na depozytach?

  O kilku dobrych lat inflacja pochłania siłę nabywczą oszczędności znacznie szybciej niż banki są w stanie doliczać do nich odsetki. Efektem są realne straty, które stały się naszą codziennością już 7 lat temu. Dopiero jednak lokaty kończące się w ostatnich miesiacach potrafiły przynosić kilkunastoprocentowe realne straty. Prognozy sugerują, że będzie lepiej, ale na realne zyski przyjdzie jeszcze poczekać rok czy dwa.

  Przekazanie towaru influencerom w zamian za reklamę – skutki podatkowe, koszty i przychody

  Czy przekazanie przez sprzedawcę określonego towaru influencerom w zamian za reklamę marki pozwoli na zaliczenie tak poniesionych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów oraz czy przedmiotowa transakcja będzie rodzić skutek w postaci przychodu podatkowego? Jak odpowiedział na te pytania Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2023 r. (znak: 0111-KDIB1-3.4010.1.2023.2.AN)?