| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Zakaz dyskryminacji podatkowej w prawie pierwotnym Wspólnoty Europejskiej

Zakaz dyskryminacji podatkowej w prawie pierwotnym Wspólnoty Europejskiej

 1 Tekst skonsolidowany opublikowany w Dz.Urz. C 325 z 24.12.2002 r.
 2 Część III, tytuł VI, rozdział 2 TWE. Odnoszą się one wszakże jedynie do podatków pośrednich. Prawo wspólnotowe dotyczy podatków bezpośrednich jedynie w szczątkowym zakresie – por. sprawa C-42/02 Lindman, jeszcze niepubl., § 18 i powołane w nim orzecznictwo. Szerzej wcześniejsze orzecznictwo analizuje M. Bernat, Harmonizacja podatków bezpośrednich w prawie Unii Europejskiej, „Przegląd Podatkowy” 1/2004, s. 17–21. Ogólniej na temat prawa wspólnotowego w dziedzinie podatków por. T. Krawczyk, Co Unia Europejska ma do powiedzenia w sprawach podatków (cz. I), „Prawo i Podatki Unii Europejskiej” 2/2005, s. 2–11.
 3 Stanowi on: „w zakresie zastosowania niniejszego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową”.
 4 W sprawach, w których podstawą skargi jest art. 90 TWE, art. 12 powoływany może być tylko jako podstawa akcesoryjna – por. sprawy: C-100/01 Oteiza Olazabal [2002] ECR, s. I-10981, § 25 i C-289/02 AMOK, jeszcze niepubl., § 25 (wszystkie powoływane sprawy dostępne są w internecie – http://curia.eu.int).
 5 Szerzej por. D. Adamski, Prawo europejskie a akcyza na import używanych samochodów osobowych, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej” 4/2005 (w przygotowaniu).
 6 Por. np. sprawa 142/77 Larsen i Kjerulff [1978] ECR, s. 1543, § 27.
 7 W kształcie proklamowanym w art. 14.2 TWE, zgodnie z którym „rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu”.
 8 Artykuł 25 TWE postanawia: „cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym”.
 9 Por. sprawy: C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 63; C-383/01 De Danske Bilimportřrer [2003] ECR, s. I-6065, § 33; C-234/99 Nygĺrd [2002] ECR, s. I-3657, § 17; C-101/00 Tulliasiamies i Siilin [2002] ECR, s. I-7487, § 115. Ten sam stan faktyczny nie może być ponadto równolegle analizowany pod kątem art. 90 TWE i art. 28, zakazującego ograniczeń ilościowych w imporcie towarów oraz środków im równoważnych – sprawy: C-383/01 De Danske Bilimportřrer [2003] ECR, s. I-6065, § 32; C-228/98 Dounias [2000] ECR, s. I-577, § 39; połączone sprawy C-78/90 do C-83/90 Compagnie Commerciale de l'Ouest i inni [1992] ECR, s. I-1847, § 20.
10 Sprawy: C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 64; C-213/96 Outokumpu [1998] ECR, s. I-1777, § 20; C-90/94 Haahr Petroleum [1997] ECR, s. I-4085, § 20.
11 Sprawy: C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 64; C-234/99 Nygĺrd [2002] ECR, s. I-3657, § 19.
12 Por. np. sprawa C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 65.
13 Sprawa C-234/99 Nygĺrd [2002] ECR, s. I-3657, § 20.
14 Sprawa C-90/94 [1997] ECR, s. I-4085.
15 Analogiczna sytuacja zaistniała w sprawie C-242/95 GT-Link [1997] ECR, s. I-4449 – por. zwłaszcza § 1 sentencji i § 20, 21 uzasadnienia oraz w połączonych sprawach C-114/95 i C-115/95 Texaco i Olieselskabet Danmark [1997] ECR, s. I-4263 – zwłaszcza § 6 sentencji i § 23 uzasadnienia.
16 Choć na ostateczny skutek rozstrzygnięcia nie miało to wpływu. Opłata uznana została za, sprzeczną z prawem wspólnotowym, podatkową dyskryminację importu – § 44. Import obciążony nią był bowiem niepomiernie bardziej, zwłaszcza że towary z mniejszych statków, używanych w praktyce do transportu pomiędzy portami Danii, były z owej opłaty zwolnione.
17 Problem ten nie zaistnieje w przypadku importu towarów używanych. Wówczas bowiem punktem odniesienia będzie sytuacja podobnych towarów już znajdujących się na rynku danego państwa (importowanych wcześniej). Tak dla przykładu orzekł ETS w sprawie dotyczącej importu do Grecji używanych fotokopiarek, nie produkowanych w tym kraju – C-228/98 Dounias [2000] ECR, s. I-577, § 42.
18 Por. sprawy: C-383/01 De Danske Bilimportřrer [2003] ECR, s. I-6065, § 40; C-47/88 Komisja v. Dania [1990] ECR, s. I-4509, § 12.
19 Sprawa C-47/88 Komisja v. Dania [1990] ECR, s. I-4509, § 8.
20 Sprawa C-28/96 [1997] ECR, s. I-4939. Potwierdzono w niej utrwaloną już wcześniej w wielu orzeczeniach linię – por. np. sprawa: C-234/99 Nygĺrd [2002] ECR, s. I-3657, § 21–23.
21 W sprawie C-266/91 CELBI [1993] ECR, s. I-4337, § 18, wskazano, iż porównanie korzyści i kosztów odbywać się może tylko poprzez „kontrolę, w odnośnym okresie, finansowej równowartości całkowitych opłat nałożonych na produkty krajowe w związku z opłatą i korzyści uzyskanych wyłącznie przez te produkty”.
22 Ibidem. Bardziej szczegółowe rozważania ETS na ten temat zawarte są w § 23–24 uzasadnienia.
23 Por. § 25 uzasadnienia i powołane tam orzecznictwo.
24 Bardziej szczegółowo na ten temat por. formułę powoływaną przez ETS w bardzo wielu orzeczeniach, najpełniej bodaj, w kontekście skutku bezpośredniego art. 87 i 90 TWE, w sprawie C-234/99 Nygĺrd [2002] ECR, s. I-3657, § 53–62.
25 Sprawy: C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 66; C-383/01 De Danske Bilimportřrer [2003] ECR, s. I-6065, § 37; C-101/00 Tulliasiamies i Siilin [2002] ECR, s. I-7487, § 52; C-345/93 Nunes Tadeu [1995] ECR, s. I-479, § 18; C-47/88 Komisja v. Dania [1990] ECR, s. I-4509, § 9.
26 Sprawa C-47/88 Komisja v. Dania [1990] ECR, s. I-4509, § 9.
27 Logika ta znajduje zastosowanie również do towarów wyprodukowanych w krajach trzecich, które znajdują się w obrocie, odpowiednio – na rynku krajowym lub na rynku innego państwa członkowskiego – sprawa 193/85 Co-Frutta v. Amministrazione delle Finanze dello Stato [1987] ECR, s. 2085, § 25, 26 i 29.
28 Sprawy: C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 78; C-393/98 Gomes Valente [2001] ECR, s. I-1327, § 43. W pierwszej ze wskazanych spraw (§ 79) ETS wskazał jednak, że skutek ten nie zaistnieje, jeśli wartości rynkowe towarów w kraju pochodzenia i kraju importu „ogólnie rzecz biorąc korespondują ze sobą”.
29 Sprawa C-101/00 Tulliasiamies i Siilin [2002] ECR, s. I-7487, § 56, 75; opinia do tej sprawy: Rzecznik Generalnej Stix-Hackl z 25.10.2001 r., § 71; sprawa C-265/99 Komisja v. Francja [2001] ECR, s. I-2305, § 42, 43. Z kolei w sprawach C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 73 i C-393/98 Gomes Valente [2001] ECR, s. I-1327, § 24, wskazano na markę samochodu, model oraz wiek, ale także przebieg, rodzaj używanego paliwa, ogólne warunki użytkowania itd.
30 Por. sprawa 106/84 Komisja v. Dania [1986] ECR, s. 833, § 12–17 (argumenty za podobieństwem konkretnych alkoholi); połączone sprawy C-367/93 do C-377/93 Roders i inni v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen [1995] ECR, s. I-2229, § 32, 33, 35 (argumenty przeciwko podobieństwu konkretnych alkoholi).
31 Sprawa C-302/00 Komisja v. Francja [2002] ECR, s. I-2055, § 23. W rozstrzygnięciu do niej stwierdzono, iż papierosy normalne i lekkie uznane powinny zostać za towary podobne, pomimo iż różnią się od siebie np. smakiem i zapachem – § 24. Co ciekawe, jednym z argumentów było, iż należą one do tej samej kategorii Wspólnej Taryfy Celnej – § 28.
32 Por. np. sprawa 356/85 Komisja v. Belgia [1987] ECR, s. 3299, § 7.
33 Por. połączone sprawy C-367/93 do C-377/93 Roders i inni v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen [1995] ECR, s. I-2229, § 32 i 35.
34 Por. połączone sprawy C-367/93 do C-377/93 Roders i inni v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen [1995] ECR, s. I-2229, § 39.
35 Sprawa C-228/98 Dounias [2000] ECR, s. I-577, § 41 i powołane tam orzecznictwo. Zauważyć warto, iż neutralność konkurencyjna opodatkowania oznacza zakaz wyższego opodatkowania towarów importowanych, nie wyklucza natomiast sytuacji odwrotnej. Dopuszczalność tzw. dyskryminacji odwrotnej (obrotu wewnątrzkrajowego w porównaniu z transgranicznym) nie jest zabroniona przez prawo wspólnotowe – por. sprawa C-355/00 Freskot [2003] ECR, s. I-05263, § 36.
36 Sprawy: C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 67; C-101/00 Tulliasiamies i Siilin [2002] ECR, s. I-7487, § 53; C-265/99 Komisja v. Francja [2001] ECR, s. I-2305, § 49; C-393/98 Gomes Valente [2001] ECR, s. I-1327, § 21; C-213/96 Outokumpu [1998] ECR, s. I-1777, § 34; C-375/95 Komisja v. Grecja [1997] ECR, s. I5981, § 20 i 29.
37 Sprawy: C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 74 i C-393/98 Gomes Valente [2001] ECR, s. I-1327, § 25. W tej ostatniej sprawie (§ 28) wskazano przy tym, iż wszelkie przybliżenia mają być „rozsądne”, co według ETS oznacza, że kwota podatku od towaru importowanego nie może być wyższa niż ta, jaka zawarta jest w wartości podobnego towaru już znajdującego się na danym rynku krajowym.
38 Dz.Urz. L 302, 19.10.1992, str. 1. Por. sprawy: C-101/00 Tulliasiamies i Siilin [2002] ECR, s. I-7487, sentencja, § 1. Wartość celna towarów regulowana jest w rozdziale 3 owego rozporządzenia.
39 Sprawa C-228/98 Douanias [2000] ECR, s. I-577, § 45.
40 Zgodnie z jego art. 1, tiret 1, stosuje się je „w handlu między Wspólnotą i państwami trzecimi”. Art. 90 TWE nie dotyczy natomiast towarów importowanych prosto z państwa spoza UE – por. połączone sprawy C-114/95 i C-115/95 Texaco i Olieselskabet Danmark [1997] ECR, s. I-4263, § 35; sprawa C-130/92 OTO [1994] ECR, s. I-3281, § 18.
41 Sprawa C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 75.
42 Sprawa C-101/00 [2002] ECR, s. I-7487.
43 Maksymalna amortyzacja wynosiła zatem 75 proc.
44 Sprawa C-101/00 Tulliasiamies i Siilin [2002] ECR, s. I-7487, sentencja, § 2 in fine.
45 Sprawa C-113/94 [1995] ECR, s. I-4203.
46 W sprawie C-421/97 Tarantik [1999] ECR, s. I-3633, § 31, ETS nie był już wszakże tak pewny istnienia substytucyjności pomiędzy samochodami z zakresu 15-16 CV i ponad 18 CV (a zwłaszcza powyżej 23 CV).
47 Sprawa C-101/00 Tulliasiamies i Siilin [2002] ECR, s. I-7487, § 3 sentencji, § 87–89 uzasadnienia i powołana tam sprawa C-393/98 Gomes Valente [2001] ECR, s. I-1327, § 32, 34.
48 Którego istnienie stwierdzone zostało w sprawie 57/65 Lütticke v. Hauptzollamt Saarlouis [1966] ECR, s. 205, § 2 sentencji.
49 Tożsama sytuacja zachodzi wówczas, gdy opłata pobierana jest przez podmiot prawa publicznego inny niż państwo lub na korzyść takiego podmiotu – sprawa 74/76 Iannelli v. Meroni [1977] ECR, s. 557, § 19.
50 Por. sprawa C-90/94 Haahr Petroleum [1997] ECR, s. I-4085, § 46 i powołane tam orzecznictwo.
51 Ibidem. Jeśli jednak zobowiązany do niesłusznego uiszczenia opłat dokonał sprzedaży towaru, którego one dotyczyły, uwzględniając je w jego cenie, wówczas utraci uprawnienie do zwrotu, ponieważ „prawo wspólnotowe nie wymaga, by wydane zostało zarządzenie zwrotu opłat nienależnie nałożonych, w warunkach, które powodowałyby bezzasadne wzbogacenie uprawnionego” – połączone sprawy 142 i 143/80 Essevi i Salengo [1981] ECR, s. 1413, § 35.
52 Por. sprawy powołane w przyp. 38.
53 Por. sprawa C-68/96 Grundig Italiana [1998] ECR, s. I-3775, § 13.
54 Sprawa C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 83.
55 Sprawa C-228/98 Douanias [2000] ECR, s. I-577.
56 Sprawa C-68/96 [1998] ECR, s. I-3775 – por. zwłaszcza § 13.
57 Por. sprawy: C-387/01 Weigel, jeszcze niepubl., § 85; C-213/96 Outokumpu [1998] ECR, s. I-1777, § 30; 196/85 Komisja v. Francja [1987] ECR, s. 1597, § 6; 106/84 Komisja v. Dania [1986] ECR, s. 833, § 20; połączone sprawy 142 i 143/80 Essevi i Salengo [1981] ECR, s. 1413, § 21.
58 Np. sprawy: C-90/94 Haahr Petroleum [1997] ECR, s. I-4085, § 37; 74/76 Iannelli v. Meroni [1977] ECR, s. 557, § 19.
59 Sprawa 196/85 [1987] ECR, s. 1597. Por. także np. sprawa C-132/88 Komisja v. Grecja [1990] ECR, s. I-1567, która dotyczyła ustawodawstwa przewidującego progresję podatku samochodowego. Mimo że samochody produkowane w Grecji zawierały się w przedziale najniżej opodatkowanym, ETS uznał, iż celem legislacji greckiej były względy społeczne (pojemność silnika posiadanego pojazdu wzrasta wraz z zamożnością), a podatnikom pozostawiony został wystarczająco duży wybór samochodów z importu w każdym z przedziałów podatkowych (§ 17–20).
60 Sprawa C-213/96 [1998] ECR, s. I-1777, zwłaszcza § 32–35.
61 Już w sprawie 21/79 Komisja v. Włochy [1980] ECR, s. 1, § 16, ETS wskazał, że jakiekolwiek celowe różnicowanie importu i obrotu krajowego pod względem podatkowym jest wykluczone, nawet jeśli byłoby to jedynym sposobem na uniemożliwienie dyskryminacji.
62 Sprawa 171/78 Komisja v. Dania [1980] ECR, s. 447, § 36.
63 Sprawa C-234/99 Nygĺrd [2002] ECR, s. I-3657, § 38. W sprawie C-72/92 Scharbatke [1993] ECR, s. I-5509, § 15, dodano: „zauważyć należy w związku z tym, że chociaż zgodnie z systemem podatku od wartości dodanej (VAT), i na podstawie reguł harmonizujących w tej dziedzinie, VAT zapłacony w eksportującym państwie członkowskim musi zostać wzięty pod uwagę (...), rozwiązanie to nie może zostać zastosowane do opłat regulowanych przez niezależną legislację krajową”.


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »