REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Unijne zmiany w VAT - skutki dla polskich podatników

REKLAMA

1 lipca 2006 r. uległy zmianie przepisy o VAT. Po raz pierwszy Rada Unii Europejskiej wydała rozporządzenie w sprawie podatku od wartości dodanej (VAT).
Do października 2005 r. jedyną formą wprowadzania przepisów o VAT były dyrektywy, których adresatami były państwa członkowskie UE. Implementacja takich przepisów wymagała zmian w krajowych systemach prawnych, w sposób przyjęty przez dane państwo. Podatnicy, co do zasady, nie mogą powoływać się bezpośrednio na postanowienia dyrektyw unijnych. Jedyny wyjątek obejmuje sytuację, w której przepisy krajowe stoją w sprzeczności z postanowieniami dyrektywy. Natomiast adresatami rozporządzeń są bezpośrednio podatnicy.
Wejście w życie rozporządzeń unijnych nie wymaga zmian przepisów krajowych, ponieważ przepisy unijne w takim przypadku stają się bezpośrednio składnikiem krajowego systemu prawnego. Podatnicy mogą bezpośrednio powoływać się w praktyce obrotu na postanowienia ww. rozporządzeń również w przypadku sporu z organami podatkowymi.
Pomimo tego, polski ustawodawca zdecydował o implementacji niektórych postanowień przedmiotowego rozporządzenia do polskich przepisów i uregulował to ustawą z 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja dotyczy jedynie czterech regulacji odnoszących się do definicji eksportu towarów i usług elektronicznych, a także zmian opodatkowania wynajmu środków transportu oraz sprzedaży wysyłkowej. Trudno znaleźć uzasadnienie dla nowelizacji polskich przepisów o VAT. Przepisy rozporządzenia stosuje się bezpośrednio, w związku z tym wybiórcza nowelizacja przepisów wydaje się bezprzedmiotowa (zwłaszcza że część zmienionych przepisów odwołuje się wprost do szczegółowych regulacji rozporządzenia Rady WE). Tytułem uzupełnienia należy dodać, że poza zakresem przedmiotowym lipcowej nowelizacji ustawy o VAT pozostało wiele kwestii związanych m.in. z płatnościami kartą kredytową i debetową, usługami dotyczącymi organizacji pogrzebów, wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Czynności polegające na montażu części maszyn dostarczonych przez klienta

Stosownie do art. 3 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli podatnik jedynie montuje różne części maszyny dostarczone mu przez klienta (zlecającego wykonanie usługi), czynność ta uważana jest za świadczenie usług.
Oznacza to, że miejscem opodatkowania takiej usługi (miejscem świadczenia) jest kraj, w którym usługa jest faktycznie wykonywana. Jeżeli nabywca usługi poda numer, pod którym jest zarejestrowany na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż kraj, w którym została wykonana usługa, miejscem opodatkowania jest to państwo, które wydało nabywcy ten numer. Co do zasady, wprowadzenie tej regulacji nie oznacza zmian dla polskich podatników VAT. Usługi, o których mowa powyżej, są traktowane w polskim systemie VAT jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym i rozliczane na analogicznych zasadach.
Natomiast w odniesieniu do usług montażu towarów, które są częściami nieruchomości, miejscem opodatkowania takich usług jest miejsce położenia nieruchomości. Jest to zasada analogiczna jak w art. 27 ust. 2 pkt 1 polskiej ustawy o VAT.

PRZYKŁAD
Spółka „ALFA” dokonuje montażu dwóch urządzeń produkcyjnych należących do włoskiej firmy „GAMMA”. Miejscem montażu jest terytorium Włoch. Nabywca usługi podał polskiemu wykonawcy numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany dla celów VAT we Włoszech. W związku z tym, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest włoski kontrahent. Obowiązkiem polskiego podatnika jest wystawienie faktury bez VAT z adnotacją, że VAT zostanie rozliczony przez nabywcę usługi. Kwotę wynikającą z faktury należy wykazać w rejestrze VAT oraz w deklaracji VAT-7.

Usługi elektroniczne

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła nową definicję usług elektronicznych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 pkt 26 przez usługi elektroniczne należy rozumieć usługi, o których mowa w art. 11 rozporządzenia, z uwzględnieniem postanowień art. 12 tego aktu prawnego.
W związku z tym, do kategorii usług elektronicznych (dla których przepisy o VAT przewidują szczególne zasady dotyczące miejsca świadczenia) należą usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe (art. 11). Do usług wymienionych powyżej zalicza się:
• ogólnie produkty w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami oprogramowania;
• usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej (np. witryna lub strona internetowa);
• usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane internetem lub siecią elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
• odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek on-line, na którym potencjalni kupcy przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur, oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
• pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których aspekty telekomunikacyjne są natury pomocniczej albo drugorzędnej (np. strony umożliwiające dostęp do aktualnych informacji, dostęp do grup dyskusyjnych albo gier);
• usługi wskazane w załączniku I do rozporządzenia (np. automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalne zarządzanie systemami, prenumerata prasy i czasopism on-line, korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych).
W praktyce, jeżeli ww. usługi są świadczone na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym kraju co usługodawca, wtedy miejscem opodatkowania (świadczenia usługi) jest terytorium tego właśnie kraju.
Natomiast w przypadku, gdy usługi elektroniczne są świadczone na rzecz podatników VAT (podatku od wartości dodanej) mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium UE, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem świadczenia tych usług jest kraj, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejscem prowadzenia działalności.
Analogiczne zasady dotyczą sytuacji, w których nabywcą są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (tj. państwa spoza UE). W ww. przypadkach miejsce świadczenia jest uzależnione od statusu i danych rejestrowych nabywcy. Co do zasady, to nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT wynikającego z nabycia usług elektronicznych. Usługodawca ma obowiązek wystawić fakturę bez VAT, z adnotacją „VAT zostanie rozliczony przez nabywcę – art. 27 ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy o VAT” lub – powołując się na VI Dyrektywę VAT – „VAT zostanie rozliczony przez nabywcę – art. 9 (2) (e) VI Dyrektywy VAT”. Tak wystawiona faktura powinna zawierać praktycznie wszystkie elementy zwykłej faktury VAT, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Dodatkowo, faktury wystawiane pod adresem podatników z terytorium UE dokumentujące wykonanie tych czynności powinny zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi. Terminy wystawiania faktur są analogiczne jak w przypadku dokumentów wystawianych na zasadach ogólnych.
Kwoty podstaw opodatkowania z takich transakcji należy uwzględnić w odpowiednim rejestrze VAT (rejestrze transakcji niepodlegających VAT – miejsce świadczenia poza terytorium Polski) oraz wykazać w deklaracji VAT-7 (część C. poz. 21) oraz odpowiednio VAT-7K.
Przepisy rozporządzenia przewidują również katalog negatywnych czynności, których nie można uznać za usługi elektroniczne (art. 12). Należą do nich:
• usługi nadawcze radiowe i telewizyjne,
• usługi telekomunikacyjne,
• dostawy towarów i świadczenie usług:
– towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia jest realizowana elektronicznie,
– płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne,
– materiały drukowane (np. książki, gazety i czasopisma),
– płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety wideo, płyty DVD,
– gry na płytach CD-ROM,
– usługi świadczone przez osoby takie jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają porad za pomocą poczty elektronicznej;
– usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą internetu lub sieci elektronicznej;
– usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego,
– hurtownie danych off-line,
– usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,
– centra wsparcia telefonicznego,
– usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,
– usługi aukcyjne, dla których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,
– usługi telefoniczne z elementem wideo,
– usługi dostępu do internetu i stron www.,
– usługi telefoniczne świadczone przez internet.

PRZYKŁADY
1.
Polski podatnik – spółka „GAMMA” zamówił prenumeratę czasopisma on-line u kontrahenta w Holandii. Miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium Polski. Kontrahent z Holandii powinien wystawić fakturę bez VAT (z adnotacją, że podatek od wartości dodanej zostanie rozliczony przez nabywcę). Polska spółka, otrzymując taką fakturę i dokonując rozliczenia podatku należnego, powinna wystawić fakturę wewnętrzną (import usług). Podatek należny jest dla polskiego podatnika jednocześnie podatkiem naliczonym, podlegającym odliczeniu w tej samej deklaracji co podatek należny.
2.
Polska spółka „ABC” świadczy usługi wsparcia telefonicznego na rzecz spółki „ALFA” (niemiecki kontrahent). W związku z tym, że usługi wsparcia telefonicznego zostały wymienione w rozporządzeniu 1777/2005 w katalogu negatywnym, miejscem ich świadczenia jest terytorium Polski. Polski podatnik ma obowiązek wystawić fakturę VAT z polskim VAT. Niemiecki kontrahent może jedynie wystąpić z wnioskiem o zwrot VAT na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o VAT.

Środki transportu

Od 1 lipca br. przyczepy i naczepy, a także wagony kolejowe należy uważać za środki transportu, do których stosuje się przepisy o wynajmie, dzierżawie lub innej umowie o podobnym charakterze. Zgodnie z dodanym w art. 27 ust. 7 ustawy o VAT do środków transportu, dla których wynajmu na rzecz zagranicznych podatników (podmiotów) ustawodawca przewidział szczególne zasady opodatkowania, zalicza się również przyczepy, naczepy oraz wagony kolejowe. W przypadku odpłatnego korzystania z ww. środków transportu należy stosować ogólne zasady dotyczące świadczenia usług. Oznacza to, że miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie wykonawca usługi posiada siedzibę lub miejsce stałego prowadzenia działalności (ew. miejsce stałego zamieszkania). Przepisy o VAT nie definiują terminów naczepa i przyczepa. W związku z tym należy odwołać się do postanowień przepisów o ruchu drogowym. Przez przyczepę rozumie się pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Natomiast naczepą jest przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd.
Bez znaczenia pozostaje, że środki transportu są używane na terytorium innych państw członkowskich UE. Fakt, że nabywcą usługi będzie podmiot z terytorium UE lub państwa trzeciego, nie determinuje w tym przypadku innego sposobu opodatkowania.

PRZYKŁAD
Polska spółka „ALFA” wynajmuje 6 naczep od niemieckiego kontrahenta – spółki „BETA”. Miejscem świadczenia jest terytorium Niemiec. Naczepy będą użytkowane na terytorium Polski. Fakt, że polska spółka jest podatnikiem VAT UE oraz że przedmiot najmu będzie używany na terytorium Polski, nie determinuje opodatkowania usług na terytorium Polski.
Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT i wystawienia faktury zgodnie z niemieckimi przepisami jest spółka „BETA”. Transakcję należy opodatkować według niemieckich stawek podatku od wartości dodanej. Polski podatnik otrzymując fakturę z niemieckim VAT może zaliczyć koszt tego podatku do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym albo wystąpić o zwrot VAT do właściwego niemieckiego urzędu skarbowego, zgodnie z postanowieniami VIII Dyrektywy VAT.

Usługi tłumaczenia tekstów i czynności pośredników

W myśl postanowień rozporządzenia usługi tłumaczenia tekstów są opodatkowane na szczególnych zasadach, w przypadku gdy nabywcą usług jest podatnik VAT z terytorium UE albo podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego. Przepis ten nie wprowadza żadnych zmian dla polskich podatników VAT. Takie same zasady rozliczeń przewiduje art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT. Zasady wystawiania faktur VAT oraz wykazywania kwot obrotu zostały przedstawione w części artykułu dotyczącej usług elektronicznych.
Analogicznie, nie wprowadzają zmian dla polskich podatników regulacje dotyczące czynności pośredników, którzy działają w imieniu lub na rzecz usługobiorcy, oraz usług świadczonych przez pośredników, którzy działają w imieniu lub na rzecz usługodawcy.

Płatności kartą kredytową lub debetową

Stosownie do art. 13 rozporządzenia, jeżeli dostawca towarów lub usługodawca wymaga, jako warunek przyjęcia płatności kartą kredytową lub debetową, by klient wpłacił pewną kwotę na jego rzecz lub na rzecz innego podmiotu oraz jeżeli całkowita cena do zapłaty przez tego klienta niezależnie od metody płatności pozostaje niezmieniona, to kwota taka stanowi integralną część podstawy opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług.
Oznacza to, że w przypadku płatności dokonywanych przy zastosowaniu kart płatniczych, podstawa opodatkowania obejmuje również wszelkie dodatkowe prowizje itp. (tj. łącznie pełną kwotę, jaką pobrał wykonawca czynności). Płatność taką należy opodatkować zgodnie z zasadami dotyczącymi czynności głównej. Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia br.

Usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania

Zgodnie z VI Dyrektywą VAT, jak też polską ustawą o VAT usługi edukacyjne (w tym również szkolenia) korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Przepisy unijne precyzują w tym zakresie, że usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują również nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia nie ma znaczenia dla tego celu.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Na podstawie znowelizowanych przepisów władze podatkowe RP mają prawo wykonywać swoje kompetencje w zakresie opodatkowania VAT, bez względu na to, jak dana transakcja została ujęta dla celów podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim UE, z którego została dokonana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). W związku z tym, błędne ujęcie transakcji u dostawcy towarów (tj. wykazanie podatku od wartości dodanej przy WDT) nie ma znaczenia dla opodatkowania transakcji w Polsce.
Podstawą opodatkowania w takim przypadku będzie kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Kwota, o której mowa powyżej, obejmuje również podatki (także podatek od wartości dodanej), cła i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług.
Należy dodać, że w przypadku wykazania transakcji z podatkiem od wartości dodanej, polski podatnik może otrzymać zwrot podatku na podstawie VIII Dyrektywy VAT.

PRZYKŁAD
Spółka „ABC” kupiła partię towarów handlowych w Belgii. Polska spółka zarejestrowana dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych otrzymała od belgijskiego kontrahenta fakturę z wykazaną kwotą podatku od wartości dodanej. Mimo że polska spółka zapłaciła VAT belgijski, jest zobowiązana do pełnej kwoty należności doliczyć właściwą stawkę polskiego VAT-u oraz wystawić fakturę wewnętrzną. Polskie regulacje o VAT nie stoją w sprzeczności z przepisami unijnymi.

Przekroczenie progu sprzedaży wysyłkowej

W świetle przepisów art. 22 rozporządzenia określono, jak należy ustalać miejsce dostawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej. W sytuacji, gdy został przekroczony próg ustalony przez państwo członkowskie, do którego są wysyłane towary, miejsce opodatkowania właściwe dla terytorium państwa przeznaczenia dla wysyłanych towarów obowiązuje od dostawy, przy której przekroczono tę kwotę.
W związku z kolizją polskich przepisów o VAT z postanowieniami rozporządzenia unijnego dokonano z dniem 10 sierpnia br. nowelizacji art. 23 ust. 4 ustawy o VAT. Nowe regulacje są potwierdzeniem przepisów wewnątrzwspólnotowych. Pomimo, że polskie przepisy obowiązują dopiero od 10 sierpnia, to obowiązkiem polskich podatników VAT jest bezpośrednie stosowanie się do postanowień Rady WE.

Sprzedaż opcji

Od 1 lipca br. sprzedaż opcji, jeżeli jest objęta zakresem art. 13 część B lit. d pkt 5 VI Dyrektywy VAT, jest uważana za świadczenie usług. Regulacja ta odnosi się do transakcji dotyczących akcji, udziałów w spółkach lub stowarzyszeniach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem dokumentów ustanawiających własność towarów, praw lub papierów wartościowych (tj. akcji lub udziałów odpowiadających akcjom, dających ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadanie nieruchomości lub jej części). Takie świadczenie usług różni się od transakcji podstawowych, do których się odnosi. W związku z tym, podstawę opodatkowania należy odrębnie ustalać dla sprzedaży opcji i odrębnie dla transakcji dotyczących akcji.

Eksport towarów

Nowelizacja polskiej ustawy o VAT wprowadziła także zmiany do definicji pośredniego eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b. Przez eksport towarów należy rozumieć potwierdzony – przez urząd celny określony w przepisach prawa celnego – wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności właściwych dla dostawy towarów, jeżeli wywóz jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych środków transportu, uwzględniając również środki transportu wymienione w art. 16 rozporządzenia. Przepis ten odnosi się do środków transportu wykorzystywanych do celów pozazawodowych przez podmioty niebędące osobami fizycznymi, takie jak instytucje prawa publicznego oraz stowarzyszenia.

Pozostałe zagadnienia

• W przypadku usług związanych z organizacją pogrzebu, Rada UE zdecydowała, że miejscem świadczenia (miejscem opodatkowania) takich usług jest miejsce, gdzie wykonawca usługi posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce prowadzenia stałej działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania.
• Przepisy unijne doprecyzowały również zasady świadczenia i rozliczeń usług ubiegania się o zwrot VAT na podstawie VIII Dyrektywy VAT. Miejscem ich świadczenia oraz opodatkowania jest miejsce siedziby lub prowadzenia działalności przez nabywcę usługi. Te same zasady dotyczą nabycia praw do transmisji telewizyjnych meczów piłki nożnej na rzecz podatników mających przedsiębiorstwo na terytorium Wspólnoty.
• W świetle przepisów wykonawczych do ustawy o VAT minimalna wartość zakupów łącznie z VAT, uprawniająca do zwrotu podatku na rzecz podróżnych, wynosi 200 zł. Regulacje unijne wskazują, że ustalenia, czy ww. próg został przekroczony, dokonuje się na podstawie faktury. Dodatkowo można stosować łączną wartość kilku towarów, pod warunkiem że wszystkie towary są ujęte na tej samej fakturze wystawionej na rzecz tego samego klienta przez jednego dostawcę towarów.
• W myśl art. 18 rozporządzenia możliwe jest wprowadzenie elektronicznych form dokumentów w celu odliczenia VAT wynikającego z importu towarów, pod warunkiem że władze państwa importującego będą posiadać system pozwalający na prowadzenie kontroli wykonania prawa do odliczenia VAT.

Podstawa prawna:
• rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),
• ustawa z 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 143, poz. 1028),
• art. 2 pkt 50 i 52 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 185, poz. 1545),
• § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 84, poz. 780).

Adam Czekalski
doradca podatkowy; uczestnik seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji UW

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

REKLAMA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

REKLAMA

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

Plany KAS: nowe e-usługi dla podatników 2024-2028. Co jeszcze w tym roku?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma szeroko zakrojone plany wdrażania swoich nowych elektronicznych usług dla podatników. Chce o tych planach informować z wyprzedzeniem. W opublikowanej 5 lipca 2024 r. prezentacji znalazły się plany na lata 2024-2028. Niektóre już konkretnie omówione a niektóre wskazane hasłowo.

REKLAMA