| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Przy określaniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16f ust. 3 updop.

Przepisy te nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

2) w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo

3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Przepis ten nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

4

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

– obrabiarki,

– maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,

– maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym,

– maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

– piece przemysłowe,

– urządzenia do wymiany ciepła,

– maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych,

– zespoły komputerowe,

– urządzenia do regulacji i sterowania procesami,

– roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Uwagi:

Za odrębne obiekty objęte niniejszą grupą uważa się poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty (w tym maszyny automatyczne i półautomatyczne) oraz agregaty i zespoły urządzeń wraz ze stałym wyposażeniem (powiązane konstrukcyjno-technologicznie ze sobą w agregaty, zespoły lub linie obróbki albo ciąg technologiczny).

W skład poszczególnych obiektów oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu, zespołu, agregatu wchodzą fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia i obudowy ochronne oraz normalne wyposażenie należące do obiektu oraz wyposażenie dodatkowe i specjalne związane na stałe z danym obiektem.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

41

OBRABIARKI DO METALI

Obiektem w niniejszej podgrupie jest poszczególna obrabiarka wraz z silnikiem, wyposażeniem normalnym i specjalnym oraz fundamentem (jeżeli fundament występuje).

W skład wyposażenia specjalnego może także wchodzić stałe wyposażenie dodatkowe, takie jak: urządzenia i aparatura programująco-sterująca i automatycznie kontrolująca proces pracy.

410

TOKARKI

28.41.21.0

14%

411

WIERTARKI, WYTACZARKI I WIERTARKO-FREZARKI

28.41.22.0*

14%

412

FREZARKI

28.41.22.0*

14%

413

PRZECINARKI I NAKIEŁCZARKI

28.41.24.0*

14%

414

STRUGARKI, DŁUTOWNICE, PRZECIĄGARKI I PRZEPYCHARKI

28.41.24.0*

28.41.3*

14%

415

SZLIFIERKI

28.41.23.0*

14%

416

OBRABIARKI DO UZWOJEŃ I UZĘBIEŃ

28.41.24.0*

28.41.3*

14%

417

POZOSTAŁE OBRABIARKI DO METALI, W TYM KOMBINOWANE, JEDNOSTKI OBRÓBCZE ZESPOŁOWE, AUTOMATYCZNE LINIE OBRÓBCZE ORAZ OBRABIARKI SPECJALIZOWANE

Rodzaj ten obejmuje także:

– obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane.

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

14%

42

MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Obiektem w niniejszej podgrupie jest poszczególna maszyna wraz z wbudowanym lub zespolonym napędem indywidualnym i jej osprzętem oraz fundamentem i wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowi pierwszy od strony obiektu zawór odcinający dla przewodów hydraulicznych, parowych lub powietrznych.

420

MŁOTY I KUŹNIARKI

28.41.33.0*

10%

421

PRASY DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Rodzaje ten nie obejmuje:

– pras odlewniczych (maszyn formierskich), sklasyfikowanych w rodzaju 516.

28.41.33.0*

28.96.10.0*

10%

422

MASZYNY DO GIĘCIA I PROSTOWANIA

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, sklasyfikowanych w rodzaju 532.

28.41.31.0*

28.96.10.0*

10%

423

NITOWNICE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– nitownic specjalnych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, optycznym i mechaniki precyzyjnej, traktowanych jako sprzęt lub wyposażenie techniczne.

28.41.3*

10%

424

NOŻYCE DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Rodzaj ten nie obejmuje:

– zwijarek kombinowanych do walcowania blach cienkich, tj. posiadających nożyce, sklasyfikowanych w grupie 5.

28.41.24.0*

28.41.32.0*

28.96.10.0*

10%

425

CIĄGARKI

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do wytwarzania prętów, drutów i rur metalowych przez ciągnienie.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń do produkcji prętów, drutów i rur metalowych pracujących na zasadzie walcowania, włączając rozwalcarki stosowane do zdejmowania rur z trzpienia, sklasyfikowanych w rodzaju 514.

28.41.34.0*

10%

426

MASZYNY DO SKRĘCANIA, TKANIA I WYROBU SPRĘŻYN I LIN

28.41.31.0*

28.99.39.0*

10%

427

POZOSTAŁE MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

27.90.3*

28.41.1*

28.41.3*

28.49.1*

28.49.2

28.96.10.0*

10%

43

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Podgrupa ta obejmuje:

– maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, użytkowane co najmniej w kilku branżach przemysłu rolnego, spożywczego lub rolno-spożywczego.

Obiektem jest maszyna, urządzenie lub aparat wraz z indywidualnym napędem (silnik elektryczny i przekładnia) i fundamentem. W przypadku istnienia ich połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej — granice obiektu stanowią króćce i zawory najbliższego obiektu.

Podgrupa ta nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów występujących tylko w określonej branży przemysłu rolnego lub spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupach 56 i 57.

430

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ROZDRABNIANIA, ROZCIERANIA I MIESZANIA SUROWCÓW ORAZ MAS SUROWCOWYCH

28.93.1*

10%

431

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY FILTRACYJNE

Rodzaj ten obejmuje:

28.29.12.0*

10%

– filtry (prasy) błotniarki (431-0),

7%

– filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną,

10%

– cedzidła mechaniczne (431-4),

7%

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne.

10%

432

URZĄDZENIA I APARATY DO PASTERYZACJI

28.29.60.0*

10%

433

MASZYNY I URZĄDZENIA DO DOZOWANIA I NAPEŁNIANIA BUTELEK, SŁOI, PUSZEK, TUB ITP.

28.29.21.0*

28.29.31.0

28.29.32.0

10%

434

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZAMYKANIA, KORKOWANIA, ETYKIETOWANIA ITP.

Rodzaj ten obejmuje także:

28.29.21.0*

10%

– maszyny do zamykania słoi (434-01),

20%

– maszyny do zamykania puszek i butelek (434-02)18).

10%

18) Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

20%

435

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PAKOWANIA W KARTONY I TORBY ORAZ MASZYNY WYTWARZAJĄCE OPAKOWANIA

28.29.21.0*

10%

436

URZĄDZENIA DO MYCIA I CZYSZCZENIA OPAKOWAŃ

28.29.21.0*

10%

437

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE ROLNYM I SPOŻYWCZYM

28.93.1*

10%

44

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

Obiektem w rodzajach 440-443 jest pompa, w skład której wchodzi pompa z płytą fundamentową, indywidualny napęd, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.

Nie należy zaliczać do rodzajów 440-443 pomp mających zastosowanie tylko w określonej branży danego przemysłu, sklasyfikowanych w grupie 5.

440

POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE

28.12.13.0*

28.13*

14%

441

POMPY WIROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– pompy, w których łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu (kręt) cieczy, powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy.

28.12.13.0*

28.13*

14%

442

POMPY ROTACYJNE

Rodzaj ten obejmuje:

– pompy rotacyjne, w których łopatki wirnika wprawiają w ruch ciecz, która przepływa przez rurę.

28.12.13.0*

28.13*

14%

443

POMPY ZĘBATE

Rodzaj ten obejmuje:

– pompy zębate, które są rodzajem rotacyjnej pompy wyporowej. Ciecz jest przepuszczana za pomocą zębów specjalnie wyprofilowanego mechanizmu zębatego.

28.12.13.0*

28.13*

14%

444

SPRĘŻARKI

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny energetyczne, których zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu (nadanie energii kinetycznej).

Rodzaj ten nie obejmuje:

– filtrów do odpylania gazów (w przypadkach sprężarek do gazów, innych niż powietrze), sklasyfikowanych w rodzaju 655,

– sprężarek stanowiących element konstrukcyjny innej maszyny, urządzenia lub agregatu.

28.13.23.0*

28.13.24.0*

28.13.25.0*

28.13.26.0*

28.13.27.0*

28.13.28.0*

14%

445

DMUCHAWY I SSAWY

Rodzaj ten nie obejmuje:

– dmuchaw i ssaw laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8.

28.25.20.0*

14%

446

WENTYLATORY

Rodzaj ten nie obejmuje:

– wentylatorów stanowiących konstrukcyjny element innej maszyny, aparatu lub urządzenia oraz urządzeń sklasyfikowanych w rodzajach 652 i 653.

28.25.20.0*

14%

449

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW19)

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do przetłaczania cieczy, takie jak:

– tłoczące podnośniki cieczy o działaniu przerywanym (tarany hydrauliczne),

– urządzenia pneumatyczne i parowe do podnoszenia cieczy (powietrzne podnośniki cieczy),

– urządzenia stacji benzynowych (dystrybutor),

– hydrofory,

– inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

– urządzenia dystrybucyjne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych (449-90).

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów wraz z wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej ich eksploatacji.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pomp mamutowych będących częścią składową obiektów, sklasyfikowanych w rodzaju 560.

28.12.1*

28.13*

14%

19) Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

18%

45

PIECE PRZEMYSŁOWE

Piece przemysłowe to urządzenia do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw lub elektrycznie.

450

PIECE DO PRZEROBU SUROWCÓW20)

Rodzaj ten obejmuje:

– piece do przerobu surowców wielokomorowe (450-50),

– piece do przerobu kopalin surowych, wstępnie przerobionych lub wzbogaconych odpadków użytecznych, takich jak: pyły metaliczne, żużle z pieców hutniczych, wyparki z pieców destylacyjnych, zgary i popioły metali nieżelaznych, żużel konwertorowy, wióry metali nieżelaznych itp.,

– piece rurowe do destylacji wieżowej,

– suszarki obrotowe (rurowe i bębnowe) ogólnego zastosowania,

– pozostałe piece do przerobu surowców.

Obiektem jest poszczególny piec szybowy, obrotowy, muflowy, półkowy, niskoszybowy, łukowy lub oporowy do przerobu surowców, w których skład wchodzą:

– wyciąg pionowy łącznie z maszynownią,

– nagrzewnice,

– hala garowa,

– sieć rurociągów powietrznych, gazowych, wodnych z armaturą,

– aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka,

– urządzenia do załadowania, przesuwu i wyładowania wsadu,

– urządzenia napędowe,

– urządzenia odprowadzające szkodliwe gazy i pyły,

– odstojnik,

– pomosty, schody, drabinki itp.

28.21.1*

7%

20) 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe

10%

451

PIECE DO PRZETWARZANIA PALIW21)

Rodzaj ten obejmuje:

– piece koksownicze (451-0),

– piece do wytleniania węgla i łupków, piece gazownicze, gazogeneratory oraz piece rurowe do termicznej obróbki paliw płynnych.

Obiektem jest poszczególny piec, w skład którego wchodzą, w zależności od rodzaju pieca, następujące elementy:

– podstawowy blok pieca z pomostami,

– armatura i osprzęt mechaniczny,

– rury, rurociągi,

– odbiornik gazu z konstrukcją nośną,

– aparatura kontrolno-pomiarowa i rejestracyjna (regulatory ciśnienia, aparaty wskaźnikowe, aparaty rejestrujące itp.),

– tory jezdne,

– silniki elektryczne wraz z osprzętem elektrycznym,

– wózek zasypowy,

– dmuchawy, suszarki i wytlenice, zgarniacze pyłu,

– urządzenia wypustowe, zbiorniki podpiecowe z wypustami półkoksu,

– dmuchawy gazowe i przewody gazowe,

– urządzenia zasypowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budowli, maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących samodzielne obiekty, sklasyfikowane w innych grupach klasyfikacji, tj.:

– urządzeń odpylających i oczyszczalni gazu,

– urządzeń pomocniczych, znajdujących się poza obrębem pieca,

– rurociągów i kolektorów gazowych, olejowych, parowych, wodnych i powietrznych, znajdujących się poza obrębem pieca od głównej zasuwy,

– kominów wraz z kanałem dymowym, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

28.21.1*

7%

21) 451-0 piece koksownicze

10%

452

PIECE GRZEWCZE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– suszarek obrotowych o osiach poziomych (rurowych i bębnowych), które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 450,

– suszarek o charakterze aparatów, sklasyfikowanych w podgrupie 47,

– urządzeń elektrycznych oporowych bez elementów grzejnych (oporem jest wsad) oraz indukcyjnych, które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 482.

28.21.1*

10%

453

PIECE TOPIELNE

28.21.1*

10%

454

PIECE DO WYPALANIA22)

Rodzaj ten obejmuje:

– piece do wypalania wyrobów ceramicznych, dekoracji nieszkliwnych na czerepie glazurowym uprzednio wypalonym oraz piece do natapiania proszków emalierskich na przedmioty żeliwne lub blaszane.

Obiektem jest poszczególny piec: komorowy, komorowo-muflowy, kręgowy, kręgowo-komorowy itp., w skład którego wchodzą następujące elementy:

– część pieca podziemna z fundamentem oraz część nadziemna, paleniska węglowe,

– przewody dymowe do zasuwy kominowej lub zasuwy wentylatora włącznie oraz przewody gazowe do pierwszej zasuwy za piecem włącznie,

– armatura piecowa zainstalowana w jego obrębie,

– urządzenia podające wsad wraz z napędem,

– urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pieców do wypalania wapna, sklasyfikowanych w rodzaju 450.

28.21.1*

10%

22) Piece do wypalania tunelowe

7%

455

KONWERTORY I MIESZALNIKI STALOWNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– konwertory stalownicze – zbiorniki z blachy stalowej, wyłożone materiałem ogniotrwałym, używane do utlenienia w wysokich temperaturach domieszek w ciekłym wsadzie, przez wdmuchiwanie go powietrzem lub powierzchniowe wdmuchiwanie tlenu; proces konwertorowy odbywa się bez dostarczania ciepła z zewnątrz, a wzrost temperatury wywołany jest ciepłem wydzielanym z reakcji utleniania domieszek,

– mieszalniki stalownicze – duże ogrzewane zbiorniki służące do magazynowania ciekłej surówki.

28.91.11.0*

10%

456

PIECE INDUKCYJNE ZASILANE PRĄDEM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DO OBRÓBKI TERMICZNEJ

Rodzaj ten obejmuje:

– piece elektryczne, w których płynący w uzwojeniu pierwotnym prąd przemienny dużej częstotliwości wzbudza prądy wirowe we wsadzie, który ma być ogrzany; w piecach tego typu nie ma żelaznego rdzenia.

28.21.13.0*

10%

46

URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

Podgrupa ta obejmuje:

– aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle i poza przemysłem w procesach technologicznych wymiany ciepła.

Podgrupa ta nie obejmuje:

– rurociągów i tras między aparatami, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– wymienników przeponowych rurowych, sklasyfikowanych w rodzaju 465.

Wymiennik ciepła – urządzenie służące do wymiany energii cieplnej między dwoma jej nośnikami, tj. substancjami będącymi w stanie ciekłym lub gazowym.

Wymienniki ciepła mogą mieć różną konstrukcję, lecz zwykle składają się z długiej rury wykonanej z tworzywa będącego dobrym przewodnikiem ciepła. Wymiana ciepła od gorącego płynu do ściany albo powierzchni rurki jest dokonywana przez konwekcję – przez ścianę rurki albo płytę przez przewodzenie i dalej przez konwekcję do zimnego płynu. W celu powiększenia powierzchni wymiany ciepła wymiennik może być wyposażony w ożebrowanie.

W skład wyposażenia poszczególnych obiektów-wymienników wchodzą m.in.:

– przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wbudowany silnik elektryczny, wypełnienia, wymurówki, izolacje, fundamenty.

Granice obiektu stanowią króćce wlotowe i wylotowe, z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzającej – sprzęgło lub koło napędowe.

Jeżeli celem wymiennika ciepła jest schłodzenie płynu roboczego, nazywa się go chłodnicą. Jeśli ogrzanie płynu roboczego – nagrzewnicą.

460

WYMIENNIKI PRZEPONOWE DWUPŁASZCZOWE

28.25.11.0*

14%

461

WYMIENNIKI PRZEPONOWE PŁASZCZOWO-RURKOWE

28.25.11.0*

14%

462

WYMIENNIKI PRZEPONOWE KOMOROWO-GRZEJNIKOWE

28.25.11.0*

14%

463

WYMIENNIKI PRZEPONOWE PŁASZCZOWO-WĘŻOWNICOWE

28.25.11.0*

14%

464

WYMIENNIKI PRZEPONOWE DWUPŁASZCZOWO-WĘŻOWNICOWE

28.25.11.0*

14%

465

WYMIENNIKI PRZEPONOWE RUROWE23), 24)

28.25.11.0*

10%

23) Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

18%

24) Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

20%

466

WYMIENNIKI PRZEPONOWE KANAŁOWE

28.25.11.0*

14%

469

POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA25)

Rodzaj ten obejmuje:

– chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu (469-0),

– pozostałe aparaty ogólnego zastosowania w procesach technologicznych do wymiany ciepła.

28.25.11.0*

14%

25) 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

18%

47

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

Obiektem w niniejszej podgrupie jest poszczególny aparat lub urządzenie albo zestaw kilku aparatów lub urządzeń, stanowiących konstrukcyjną całość.

W skład wyposażenia obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wykładziny, wymurówki, wypełnienia, izolacja oraz konstrukcyjnie wbudowany silnik elektryczny itp.

Granice obiektu stanowią – króćce wlotowe i wylotowe z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzanej, sprzęgło lub koło napędowe na wale aparatu.

470

MIESZALNIKI CIECZY BEZCIŚNIENIOWE Z URZĄDZENIAMI MIESZAJĄCYMI LUB PRZESUWAJĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje:

– mieszalniki cieczy pionowe otwarte i zamknięte z mieszadłem pionowym bez płaszcza, z płaszczem lub z wężownicą oraz mieszalniki cieczy pionowe otwarte – bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami, lub przesuwem samoczynnym,

– mieszalniki zamknięte bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami poziomymi,

– mieszalniki cieczy z bełkotką,

– pozostałe mieszalniki cieczy bezciśnieniowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– rurociągów i tras między aparatami, sklasyfikowanych w rodzaju 465.

28.99.39.0*

14%

471

MIESZALNIKI CIECZY NA CIŚNIENIE DO 16 ATM. Z MECHANIZMAMI MIESZAJĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje:

– mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem pionowym,

– mieszalniki pionowe z wewnętrzną lub zewnętrzną wężownicą z mieszadłem pionowym,

– mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem poziomym,

– pozostałe mieszalniki cieczy ciśnieniowe do 16 atm. z mechanizmami mieszającymi.

28.99.39.0*

14%

472

MIESZALNIKI CIECZY NA CIŚNIENIE POWYŻEJ 16 ATM. Z MECHANIZMAMI I URZĄDZENIAMI MIESZAJĄCYMI

28.99.39.0*

14%

473

SKRUBERY

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy. Skruber składa się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny (zbiornika), przez który przeprowadza się gaz celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. Skrubery są wyposażone w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe.

28.99.39.0*

14%

474

KOLUMNY26)

Rodzaj ten obejmuje:

– kolumny półkowe dzwonowe, tunelowe, sitowe lub kaskadowe z grzejnikiem rurowym, tj. aparaty cylindryczne, bezciśnieniowe lub ciśnieniowe, z półkami dzwonowymi, tunelowymi, sitowymi lub bezpółkowe do wypełniania.

28.99.39.0*

10%

26) Kolumny nitracyjne i denitracyjne

18%

475

APARATY BĘBNOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty (bębny) obrotowe, bezprzeponowe, obrotowe z płaszczem, bębnowo-rurowe oraz inne aparaty bębnowe z wewnętrznym przepływem ogrzanych gazów lub elementami grzejnymi (płaszcz, system rurek wewnętrznych).

28.29.41.0

7%

476

APARATY WALCOWE SKROBAKOWE

28.99.39.0*

14%

477

SZUSZARKI KOMOROWE27)

Rodzaj ten obejmuje suszarki komorowe:

– bezpółkowe, zwykłe wózkowe, owiewne, półkowe owiewne i próżniowe (477-0 do 477-4),

– z półkami grzanymi, obrotowymi i zgarniaczami (477-5),

– z górnym lub dolnym rozpylaniem cieczy oraz pneumatyczne z rozpylaczem ciał stałych i inne suszarki (477-6 do 477-8).

28.99.31.0*

14%

27) Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8

7%

479

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

28.99.39.0*

14%

– odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu (479-0),

18%

– pozostałe maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

14%

48

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

480

ELEKTROLIZERY

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia, w których przeprowadzana jest elektroliza, czyli rozkład elektrolitu pod wpływem zewnętrznego źródła prądu elektrycznego.

27.90.11.0*

27.90.40.0*

28.49.12.0*

28.99.39.0*

10%

481

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CHEMICZNYM I ELEKTROGALWANICZNYM

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali bez udziału prądu elektrycznego warstwy ochronnej (antykorozyjnej), np. związków fosforowych i tlenków oraz sposobem elektrogalwanicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali warstwy innego metalu (w celu ochronnym lub dekoracyjnym) przy pomocy prądu elektrycznego.

Obiektem jest urządzenie lub aparat stanowiący jednolitą całość konstrukcyjną.

Granicę obiektu stanowi zawór lub kurek odcinający przewody hydrauliczne, pneumatyczne lub gazowe oraz wyłączniki sieci prądu elektrycznego.

27.90.11.0*
27.90.40.0*

28.49.12.0*

28.99.39.0*

18%

482

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CIEPLNYM

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty i urządzenia służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym, tj. urządzenia do hartowania powierzchniowego metodą płomieniową, urządzenia do hartowania powierzchniowego prądem elektrycznym, urządzenia do obróbki powierzchniowej sposobem elektrolitycznym i inne maszyny lub urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem technicznym.

Obiektem jest aparat lub urządzenie służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowią: zbiornik paliwa, wyłącznik niskiego względnie wysokiego napięcia lub urządzenie transformujące, jeżeli stanowi nierozłączną część urządzenia grzewczego.

28.29.60.0*

18%

483

URZĄDZENIA DO ELEKTROEROZYJNEJ OBRÓBKI METALI

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia do obróbki metali metodą opartą głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym.

28.41.1*

10%

484

MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU

Rodzaj ten obejmuje:

27.90.31.0

28.29.22.0*

28.29.70.0

10%

– urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów (484-0) oraz urządzenia do spawania i napawania plazmowego,

18%

– wytwornice acetylenowe (484-1) służące do wytwarzania i magazynowania acetylenu stosowanego do spawania gazowego, lutospawania, podgrzewania, żłobkowania, skorowania oraz do palników do cięcia tlenem28),

– urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu (484-2) służące do ustalania położenia łączonych elementów oraz ich wzajemnego zwierania,

10%

– zgrzewarki oporowe i tarcicowe (484-3),

18%

– lutownice (484-4),

– spawarki i zgrzewarki acetylenowe (484-5),

10%

– maszyny i urządzenia do natryskiwania (484-6), służące do nakładania powłok metalowych (metalizowanie) lub powłok z tworzyw sztucznych na powierzchnię przedmiotu,

18%

– specjalne maszyny i aparaty do cięcia tlenem i łukiem oraz procesów pokrewnych i aparatura pomocnicza do spawania (cięcia) łukowego i tlenowego (484–7),

– urządzenia i aparaty do cięcia gazowego,

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia (484-9).

Obiektem jest każda poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu wraz z jego niezbędnym wyposażeniem. Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów.

10%

28) Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia

18%

485

URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE NIEPRZENOŚNE

28.25.13.0*

10%

486

URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE PRZENOŚNE

28.25.13.0*

10%

49

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

490

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MASZYNOWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ MASZYNY ANALITYCZNE

26.20.1*

26.20.2*

26.20.30.0*

18%

491

ZESPOŁY KOMPUTEROWE

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, w szczególności:

– jednostki centralne,

– jednostki pamięci,

– jednostki zasilające,

– urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery,

– urządzenia wyjścia,

– urządzenia wejścia-wyjścia: konsole operatorskie, monitory ekranowe,

– urządzenia transmisji i ochrony danych.

Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych, względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń służących do badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

– specjalistycznych urządzeń i maszyn służących wyłącznie do programowego nauczania lub samoinstruktażu, sklasyfikowanych w grupie 8,

– komputerów sterujących procesem produkcyjnym samodzielnej maszyny, agregatu, linii obróbczej itp., stanowiących integralną część maszyny oraz przemysłowych rejestratorów danych i aparatury liczącej, przystosowanej wyłącznie do pracy w procesach technologicznych, pomiarowych i kontrolnych przemysłowych, sklasyfikowanych w odpowiednim rodzaju KŚT.

26.20.1*

26.20.21.0*

26.20.30.0*

30%

492

SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI

Rodzaj ten obejmuje:

– zestawy automatyki przemysłowej stanowiące samodzielny obiekt,

– samodzielne bloki regulacyjne i zestawy elementów wykonawczo-nastawczych stanowiących samodzielny obiekt,

– elementy blokowego systemu regulacji ciągłej – pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne stanowiące samodzielny obiekt,

– elementy automatyki impulsowej stanowiące samodzielny obiekt,

– inne samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami.

W komputerowych systemach kierowania ciągami technologicznymi lub przetwarzania danych, jako samodzielne obiekty należy traktować pełne konfiguracje sprzętowe, a nie poszczególne urządzenia je tworzące. W przypadku struktury sieciowej tych systemów jako obiekty samodzielne należy przyjmować zasoby sprzętowe stanowiące punkty węzłowe tej sieci.

Technologiczne systemy pomiarowe sygnalizacji i sterowania, spełniające swoje funkcje na rzecz dwóch lub więcej obiektów lub instalacji technologicznych, stanowią samodzielne obiekty, jeżeli odpowiadają ogólnym kryteriom środków trwałych.

26.51.65.0

26.51.70.0

18%

493

ROBOTY

Rodzaj ten obejmuje:

28.99.39.0*

10%

– roboty przemysłowe,

18%

– inne urządzenia stanowiące zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służące do wykonywania funkcji ruchowych, dysponujące możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.

10%

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »