Kategorie

Jak dokonać wyceny bilansowej produktów rolniczych

Krystyna Michaluk
inforCMS
Podstawowym elementem polityki rachunkowości są zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Charakterystyczne dla działalności rolniczej aktywa obrotowe to produkty rolnicze.

 

Dla celów wyceny produkty rolnicze należy klasyfikować jako:

• podstawowe (główne) produkty gotowe, podlegające i niepodlegające magazynowaniu,

• produkty uboczne powstałe podczas produkcji roślinnej i zwierzęcej (towarowe i nietowarowe),

• produkcję w toku.

1. Wycena wyrobów gotowych

Podstawowe produkty rolnicze jednostki mogą wyceniać w cenach zakupu, nabycia, kosztów wytworzenia. Jednostki prowadzące produkcję rolną mogą wyceniać produkcję w toku produkcji w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich albo mogą nie wyceniać jej w ogóle, i to niezależnie od przewidywanego czasu wykonania (także gdy czas wykonania jest dłuższy niż 3 miesiące). W takim przypadku po zebraniu plonów należy ustalić (gdy nie wyceniano) lub urealnić (gdy wyceniano tylko według kosztów bezpośrednich) wartość wytworzonych produktów zapisem:

Wn konto 601 „Produkty gotowe”

Ma konto 503 „Koszty produkcji roślinnej”

Reklama

Jeżeli jednostka prowadzi rachunek kosztów tylko w układzie rodzajowym, trudno ustalić koszt wytworzenia. W takich przypadkach produkcję należy wycenić zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, tj. według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto stanowi wartość, jaką uzyskałoby przedsiębiorstwo rolne, sprzedając produkty roślinne bezpośrednio z pola lub produkty pochodzenia zwierzęcego bezpośrednio po ich pozyskaniu, bez podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem danego składnika aktywów do sprzedaży i z realizacją tej sprzedaży. Cenę tę powiększa się o należną dotację przedmiotową. Gdy nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto, należy w inny sposób ustalić wartość godziwą produktów. Cena sprzedaży netto jest stosowana do wyceny bilansowej. Jednak jak już wspomniano, nie będzie błędem zastosowanie jej także do wyceny produktów rolniczych w momencie ich początkowego ujęcia, gdy nie ma możliwości ustalenia kosztu wytworzenia produkcji rolniczej. Takie rozwiązanie wynika też z MSR 41.

Ceny zakupu, nabycia lub koszty wytworzenia na dzień nabycia lub wytworzenia zapasu mogą być w trakcie roku zastąpione cenami ewidencyjnymi. Oznacza to, że różnice między ceną przyjętą do ewidencji a ceną zakupu, nabycia lub kosztem wytworzenia należy ująć w ewidencji jako odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów. Na dzień bilansowy składniki te wyceniane jednak będą według cen zakupu, nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto, a różnice powstałe z wyceny odnoszone będą na pozostałe koszty operacyjne:

Wn konto 760 „Pozostałe koszty operacyjne”

Ma konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych”

2. Wycena produktów ubocznych

W wyniku prowadzonej produkcji często powstają produkty uboczne, takie jak słoma, plewy, obornik. Jeżeli ich wartość nie jest znacząca, to kierując się zasadą istotności, jednostka może zaniechać ich wyceny. Jeśli jednak są przeznaczane na potrzeby własnej produkcji innego rodzaju, np. gdy obornikiem użyźniono własne pola uprawne lub gdy plewy są składnikiem paszy dla hodowanych zwierząt, to dla celów kalkulacji wskazana jest wycena tych produktów po cenach sprzedaży netto, pomniejszonych o przeciętnie osiągany zysk.

3. Wycena produkcji w toku

Ważnym składnikiem aktywów obrotowych jest w rolnictwie produkcja w toku. Ze względu na długi cykl produkcji (rośliny w zasiewie, zwierzęta w tuczu, ryby w stawach hodowlanych) na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych oraz na dzień bilansowy zwykle ta pozycja bilansowa jest otwarta. Wprawdzie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości dopuszcza brak wyceny produkcji w toku, nawet jeżeli od dnia bilansowego do momentu zbioru upłynie więcej niż 3 miesiące, jednak uwzględniając zasadę istotności, należy zalecać jej wycenę.

UWAGA

Rezygnacja z wyceny produkcji w toku może doprowadzić do nieprawidłowości w ustalaniu wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego.

 

Polecamy: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry

Polecamy: Monitor Księgowego

 

Istotną kwestią jest decyzja w sprawie sposobu wyceny rozchodów rzeczowych składników aktywów obrotowych. W przypadku cen rzeczywistych lub zmiennych cen ewidencyjnych trudności powstają przy wycenie rozchodów oraz zapasów materiałów, towarów i produktów. Ustawa dopuszcza w tym zakresie następujące rozwiązania:

• LIFO, czyli „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” - w pierwszej kolejności stosowane są ceny począwszy od ostatniej dostawy (produkcji);

• FIFO, czyli „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” - w pierwszej kolejności stosowane są ceny począwszy od najwcześniejszych dostaw (produkcji);

• ceny średnioważone, czyli ceny przeciętne - ceny średnioważone ustala się po każdej dostawie lub wytworzeniu produktu lub za okres sprawozdawczy, np. miesiąc, przy tzw. okresowej cenie przeciętnej.

W odróżnieniu od ustawy MSR 41 Rolnictwo nie przewiduje wyceny produktów rolniczych według kosztu historycznego. Podstawową kategorią jest wartość godziwa ustalona na podstawie ceny rynkowej, gdy na dane aktywa istnieje aktywny rynek. Jeżeli jednak ceny lub wartości rynkowe aktywów biologicznych w ich obecnym stanie są niedostępne, jednostka, ustalając wartość godziwą, posługuje się wartością bieżącą oczekiwanych wpływów środków pieniężnych netto z tych aktywów.

Jaką ewidencję kosztów wybrać przy prowadzeniu działalności rolniczej

Jednym z podstawowych zagadnień, gdzie jednostka może dokonać wyboru, jest układ ewidencyjny kosztów. Jak wiadomo, możliwe są trzy warianty rachunku kosztów:

1. Ujmowanie poniesionych kosztów wyłącznie według rodzajów na kontach zespołu 4 i sporządzanie rachunku zysków i strat w wersji porównawczej.

Reklama

2. Ujmowanie poniesionych kosztów wyłącznie według typów działalności na kontach zespołu 5 i sporządzanie rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. Ewidencja kosztów w tym wariancie nie zwalnia jednostki z obowiązku podziału kosztów według rodzajów, ponieważ zgodnie z zał. nr 1 do uor należy podać informację o wysokości poszczególnych kosztów rodzajowych w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia” do sprawozdania finansowego.

3. Ujmowanie poniesionych kosztów wstępnie na kontach zespołu 4 i przeniesienie ich za pośrednictwem konta 490 na konta zespołu 5. W tym przypadku rachunek zysków i strat może być sporządzany zarówno w postaci porównawczej, jak i w postaci kalkulacyjnej.

Wybór zależy od tego, czy działalność podmiotu jest jednorodna czy niejednorodna. Przykładowo, jeżeli jednostka prowadzi różne rodzaje działalności rolniczej lub rolniczej i pozarolniczej, dla celów kalkulacji produkcji i ustalenia wyniku finansowego każdej z tych działalności wskazane byłoby wyodrębnienie kosztów rodzajowych i kalkulacja kosztów każdej z tych produkcji oraz oddzielenie przychodów z niej uzyskanych. Jeżeli jednak jednostka prowadzi jednorodną działalność, nie ma potrzeby prowadzenia rozwiniętej kalkulacji kosztów. Może ograniczyć się do ewidencji kosztów tylko w zespole 4 lub tylko w zespole 5.

Istotną sprawą jest podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Podział ten warunkuje prawidłowe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, który w myśl art. 28 ust. 3 obejmuje:

• koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem,

- materiały bezpośrednie,

- koszty pozyskania i przetworzenia (robocizna wraz z narzutami i inne koszty), związane bezpośrednio z produkcją,

- koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich znajduje się w dniu wyceny;

• uzasadnioną, odpowiednią do okresu wytworzenia produktu,

- część kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem, czyli zmienne koszty pośrednie,

- część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Do kosztów wytworzenia zalicza się również koszty obsługi zobowiązań, a także związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszonych o przychody z tego tytułu (w uzasadnionych przypadkach, takich jak długotrwałe przygotowanie produktu do sprzedaży lub długi okres wytworzenia produktu). Nie zalicza się do kosztów wytworzenia produktu m.in. kosztów z tytułu niewykorzystania zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych. Jeżeli jednak sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega badaniu, do kosztu wytworzenia produktu może ona zaliczyć całość kosztów bezpośrednich i pośrednich, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Wariant I.

Koszty ewidencjonowane tylko w układzie rodzajowym (w zespole 4), gdy jednostka prowadzi jednorodną działalność i nie ma potrzeby kalkulacji kosztów

1. Poniesienie kosztów rodzajowych. Ewidencja na podstawie dokumentów źródłowych - faktur i rachunków obcych, not obciążeniowych, decyzji, dowodów PK, list płac itp.

Wn konta zespołu 4 - „Koszty według rodzajów”

Ma konta zespołu 0 - „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”, zespołu 1 - „Kasa”, „Rachunek bankowy” lub zespołu 2 - „Rozrachunki”

2. Przeniesienie kosztów dotyczących bieżącego okresu, zarachowanych w okresie poprzednim

Wn konto 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”

Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

3. Przeniesienie kosztów dotyczących przyszłych okresów

Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”

4. Ustalenie stanu zapasów na dzień bilansowy (materiałów - np. paszy, nawozów, towarów - przeznaczonych do odsprzedaży, np. nawozów, paliw, nasion i produktów - np. zwierząt w hodowli, plonów w postaci zbóż i warzyw) na podstawie spisu z natury. Wycena wartości odbywa się zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, tj. według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Przy wycenie zwierząt należy uwzględnić ich wagę i liczbę.

Wn konto 310 lub 330, lub 601, lub 602 w zależności od rodzaju zapasu

Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”

5. Wyksięgowanie stanu zapasów z BO

Wn konto 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”

Ma konto 310 lub 330, lub 601, lub 602 w zależności od rodzaju zapasu

6. Przeksięgowanie na koniec okresu kosztów rodzajowych

Wn konto 860 „Wynik finansowy”

Ma konta zespołu 4 - „Koszty według rodzajów”

7. Przeksięgowanie na koniec okresu salda konta 490 (zmiany stanu produktów)

a) gdy na koncie 490 występuje saldo debetowe (Wn)

Wn konto 860 „Wynik finansowy”

Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”

b) gdy na koncie 490 występuje saldo kredytowe (Ma)

Wn konto 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”

Ma konto 860 „Wynik finansowy”

 

SCHEMAT 2.
Księgowanie - ewidencja kosztów w zespole kosztów rodzajowych

WARIANT II.

Koszty ewidencjonowane tylko w układzie kalkulacyjnym (w zespole 5) - ewidencja według rzeczywistych kosztów wytworzenia

1. Poniesienie kosztów wytworzenia produktów. Ewidencja na podstawie dokumentów źródłowych - faktur i rachunków obcych, not obciążeniowych, decyzji, dowodów PK, list płac itp.

Wn konta zespołu 5 - „Koszty według typów działalności”

Ma konta zespołu 0 - „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”, zespołu 1 - „Kasa”, „Rachunek bankowy” lub zespołu 2 - „Rozrachunki”

2. Przeniesienie kosztów dotyczących bieżącego okresu, zarachowanych w okresie poprzednim

Wn konta zespołu 5 - „Koszty według typów działalności”

Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

3. Księgowanie kosztów dotyczących przyszłych okresów

Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Ma konta zespołu 1 - „Kasa”, „Rachunek bankowy” lub zespołu 2 - „Rozrachunki”

4. Przekazanie produktów ubocznych produkcji roślinnej do zużycia w produkcji zwierzęcej

Wn konto 501 „Koszty produkcji zwierzęcej”

Ma konto 503 „Koszty produkcji roślinnej”

Jeżeli następuje przekazanie produktów ubocznych produkcji zwierzęcej do zużycia w produkcji roślinnej, wystąpi zapis odwrotny.

5. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej

Wn konto 500, 520 lub 550

Ma konto 530 „Koszty działalności pomocniczej”

6. Rozliczenie kosztów wydziałowych

Wn konto 500 „Koszty działalności podstawowej”

Ma konto 520 „Koszty wydziałowe”

7. Księgowanie kosztu wytworzenia produktów

Wn konto 601 „Produkty gotowe” lub 602 „Inwentarz żywy”

Ma konto 500 „Koszty działalności podstawowej”

8. Dodatkowe księgowanie kosztu wytworzenia produktów z tytułu przyrostu wagi w przypadku prowadzenia tuczu zwierząt (przyrost ustala się na podstawie okresowego kontrolnego ważenia tuczonych zwierząt)

Wn konto 602 „Inwentarz żywy”

Ma konto 500 „Koszty działalności podstawowej”

9. Wydanie sprzedanych produktów po koszcie wytworzenia

Wn konto 711 „Koszt własny wytworzenia sprzedanych produktów” lub 721 „Koszt własny wytworzenia inwentarza żywego”

Ma konto 601 „Produkty gotowe” lub 602 „Inwentarz żywy”

10. Przeksięgowanie kosztów wytworzenia na dzień bilansowy

Wn konto 860 „Wynik finansowy”

Ma konto 711 „Koszt własny wytworzenia sprzedanych produktów” lub 721 „Koszt własny wytworzenia inwentarza żywego”

11. Przeksięgowanie kosztów ogólnego zarządu na wynik finansowy

Wn konto 860 „Wynik finansowy”

Ma konto 550 „Koszty zarządu”

 

Przy stosowaniu tego rodzaju ewidencji na bieżąco należy dokonywać kalkulacji kosztu wytworzenia i produkty księgowane są według kosztów rzeczywistych. W praktyce założenie to jest trudne do spełnienia i najczęściej w obrocie produktami stosuje się ceny ewidencyjne. W takim przypadku wystąpią dodatkowo konta 580 „Rozliczenie kosztów działalności rolniczej” oraz 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów rolnych”. Wybrane operacje będą miały następującą postać:

12. Przyjęcie produktów gotowych do magazynu według cen ewidencyjnych

Wn konto 601 „Produkty gotowe” lub 602 „Inwentarz żywy”

Ma konto 580 „Rozliczenie kosztów działalności rolniczej”

13. Rozliczenie produkcji według rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów

Wn konto 580 „Rozliczenie kosztów działalności rolniczej”

Ma konto 500 „Koszty działalności podstawowej”

14. Ustalenie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów rolnych

a) gdy ceny ewidencyjne są wyższe od rzeczywistego kosztu wytworzenia

Wn konto 580 „Rozliczenie kosztów działalności rolniczej”

Ma konto 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów rolnych”

b) gdy ceny ewidencyjne są niższe od rzeczywistego kosztu wytworzenia

Wn konto 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów rolnych”

Ma konto 580 „Rozliczenie kosztów działalności rolniczej”

 

Schemat 3.
Ewidencja kosztów w zespole kosztów funkcjonalnych

Wariant III.

Koszty ewidencjonowane w układzie zarówno rodzajowym, jak i kalkulacyjnym (w zespole 4 i 5)

Jest to połączenie dwóch poprzednio omówionych wariantów. Koszty wstępnie ewidencjonowane są na kontach zespołu 4. Zebrane koszty rodzajowe są rozliczane za pośrednictwem konta 490 na poszczególne miejsca ich powstawania lub na konto 640, gdy nie dotyczą okresu bieżącego.

Wn konto 500, 520 lub 550

Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”

Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”

Na koniec roku obrotowego następuje przeniesienie sald kont kosztów rodzajowych na konto „Rozliczenie kosztów rodzajowych”, jeżeli jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Saldo konta „Rozliczenie kosztów rodzajowych” stanowi zmianę stanu produktów.

Wn konto 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”

Ma konta zespołu 4 - „Koszty według rodzajów”

Jeżeli jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, na koniec roku obrotowego następuje przeniesienie sald kont kosztów rodzajowych na konto „Wynik finansowy”.

Wn konto 490 „Wynik finansowy”

Ma konta zespołu 4 - „Koszty według rodzajów”

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 2 ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym - Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 660

• art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, art. 17 ust. 2, art. 28 ust. 1 pkt 6, ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 34 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 5, art. 39 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613

• art. 2, 15, 17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613

• art. 2, 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 888

• § 5 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 41 Rolnictwo

Krystyna Michaluk

biegły rewident

 

 

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?