Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

E-sprawozdania finansowe 2019

E-sprawozdania finansowe 2019
E-sprawozdania finansowe 2019
ShutterStock
Wszystkie sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości (czyli tzw. pełną księgowość) sporządzane od 1 października 2018 r. muszą być przygotowane w formie elektronicznej. Sprawozdania te muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Zasady te dotyczą również skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną (majątkową, finansową, dochodową) podmiotu (tzw. „jednostki” wg ustawy o rachunkowości) prowadzącego (obowiązkowo lub dobrowolnie) w danym roku obrotowym księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się co do zasady z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Oprócz tych zasadniczych elementów sprawozdanie finansowe niektórych podmiotów (jednostek) może dodatkowo zawierać:

 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • zestawienie zmian w aktywach netto
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie lokat,
 • zestawienie informacji dodatkowych.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

Sprawozdanie finansowe można przygotować albo na podstawie przepisów polskiej ustawy o rachunkowości albo zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie „MSR”. Przy czym ustawa o rachunkowości w art. 45 i 55 precyzuje, które podmioty mogą a które muszą sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sporządzenie sprawozdania finansowego to obowiązek kierownika jednostki, który trzeba wykonać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (jak nakazuje art. 52 ustawy o rachunkowości).

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Jak już wspomniano na wstępie, począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe (nazywane odtąd także e-sprawozdaniami) muszą być sporządzane w formie elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ta „forma elektroniczna” (dla sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – a także dla niewpisanych do KRS podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe) została określona w postaci struktur logicznych i formatu (XML) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Natomiast Ministerstwo Finansów nie opublikowało jeszcze struktur logicznych dla sprawozdań finansowych sporządzanych wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) - prawdopodobnie będą to formaty XHMTL i  Inline XBRL (dla skonsolidowanych sprawozdań).

Do czasu opublikowania przez MF tych struktur nie trzeba przygotowywać w formacie XML sprawozdań finansowych (także skonsolidowanych) sporządzonych zgodnie z MSR. Te sprawozdania mogą być sporządzone w innej dostępnej formie elektronicznej (np. w formatach DOC, PDF, XLS, TXT, RTF).  Nie mogą to być jednak skany dokumentów papierowych.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:
Jednostki zarejestrowane w KRS, lecz nie wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. stowarzyszenie, fundacja) sporządzają sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego.

Zdaniem MF, podatnicy CIT, zarejestrowani w KRS, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS
sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej i składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, (a nie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej). Wypełnienie tego obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych.

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie ekrs.ms.gov.pl, że następujące dokumenty muszą mieć postać elektroniczną (tzn. dokumenty musza byś podpisane elektronicznie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i załączone do zgłoszenia do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego (RDF)):

 • roczne sprawozdanie finansowe (te jak to wyżej wspomniano w obowiązkowym formacie XML jeżeli nie są sporządzone wg MSR),
 • sprawozdanie z działalności,
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
 • opinia biegłego rewidenta/sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Oprócz samych sprawozdań finansowych inne ww. dokumenty mogą mieć inną niż XML formę elektroniczną (np. TXT, DOC, PDF, czy XLS) – byle nie skan dokumentu papierowego.

Natomiast nie ma obowiązku przygotowania postaci elektronicznej dla następujących dokumentów:

 • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego;
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.

Te dokumenty mogą być dołączone do e-sprawozdań finansowych w postaci skanów dokumentów papierowych.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:
W opublikowanych strukturach logicznych element „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym, ma postać nieustrukturyzowaną. Oznacza to, że nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft) albo może być zaprezentowana jako zawartość elementu o nazwie „Opis”.

Sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok trzeba sporządzić do 31 marca 2019 roku.

Sprawozdanie finansowe musi być podpisane (także w formie elektronicznej – czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) przez:

- osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowa, czy główna księgowa) oraz

- kierownika jednostki - jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (np. zarząd w spółce z o.o.) podpisy muszą złożyć wszyscy członkowie tego organu (czyli np. wszyscy członkowie zarządu).

Osoby, które podpisują sprawozdanie finansowe muszą podać datę złożenia podpisu i nie mogą wyręczyć się pełnomocnikami.

Przypomnieć warto, ze zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik jednostki to:

 • członkowie zarządu spółek kapitałowych (sp. z o.o. i spółek akcyjnych)
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej lub cywilnej,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce partnerskiej lub zarząd tej spółki,
 • komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • likwidatorzy, syndycy lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • zarządcy sukcesyjni,
 • członkowie organów zarządzających innych jednostek.

Do 30 czerwca 2019 r. (czyli w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości) sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzone przez organ zatwierdzający danej jednostki (np. zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o., zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy – w spółkach akcyjnych, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przedsiębiorca w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Jeszcze przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64 ustawy o rachunkowości (np. banki, spółki akcyjne i inne duże podmioty), musi zostać zbadane przez biegłego rewidenta. Od 1 października 2018 r. biegli rewidenci mają obowiązek sporządzić sprawozdanie z badania podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w formie elektronicznej i podpisywania tego sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pewnym problemem jest brak przygotowanego przez administrację państwową narzędzia do odczytu sprawozdań przygotowanych w formacie XML. Format XML jest bowiem dość nieprzyjazny do czytania. Ministerstwo Finansów dopiero przymierza się do wzbogacenia o taką możliwość swojej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Narzędzie do odczytu e-sprawozdań mają od 10 stycznia br. biegli rewidenci - czytnik e-sprawozdań XML przygotowała Polska Izba Biegłych Rewidentów. Tego typu czytniki są też w ofercie rynkowej niektórych firm.

Comarch wyjaśnia: 
Sprawozdań finansowych w formacie XML na rynku będzie przybywać w tempie lawinowym i prawdopodobnie będą one dostępne na stronach eKRSu – lecz co z tego, jeśli w obecnej sytuacji jedyne co możemy zrobić z takim plikiem XML to bezużytecznie otworzyć je np. w notatniku. Pomocą w takiej sytuacji jest aplikacja Comarch e-Sprawozdania, która poza tworzeniem i zarządzaniem własnymi e-Sprawozdaniami Finansowymi, może odczytać inne sprawozdania finansowe w formie XML (zgodne ze schematami Ministerstwa Finansów) – co ważne, takie e-Sprawozdanie Finansowe można również wydrukować, co pozwala aplikacji Comarch e-Sprawozdania stać się kompleksowym rozwiązaniem w tym zakresie – mówi Paweł Krupa, konsultant ds. rozwiązań biznesowych w Comarch.


Składanie e-sprawozdań do KRS i KAS

W terminie do 30 kwietnia 2019 r. (czyli w terminie złożenia rocznego zeznania PIT) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), prowadzący księgi rachunkowe muszą złożyć e-sprawozdanie finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Złożenie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez przeznaczony do tego interfejs API.

Ministerstwo Finansów przygotowało także w tym celu dla podatników PIT bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe.

Najpóźniej 10 lipca 2019 r. (tj. w ciągu 10 dni od zatwierdzenia) muszą złożyć zatwierdzone e-sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), którzy nie są zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców KRS, jeżeli ich sprawozdania podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Ci podatnicy sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej i składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wypełnienie obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku danych.

W ciągu 15 dni od zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego (a więc najpóźniej 15 lipca 2019 r.) podmioty wpisane do KRS muszą złożyć to sprawozdanie elektronicznie do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w KRS (za pośrednictwem systemu eKRS). KRS przekaże je szefowi KAS dlatego podatnicy CIT wpisani do KRS nie muszą składać sami tych sprawozdań do urzędu skarbowego.

Do sprawozdania finansowego składanego do RDF trzeba dołączyć:

 • sprawozdanie z działalności jednostki (to obowiązek spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni i innych podmiotów wskazanych w art. 49 ust 1 ustawy o rachunkowości),
 • uchwałę organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe (np. uchwała zgromadzenia wspólników),
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Trzeba pamiętać o ważnym zastrzeżeniu, że przepisy ustawy o rachunkowości regulują zasady podpisywania sprawozdania finansowego a zasady podpisywania zgłoszeń (w tym zgłoszeń e-sprawozdań) do KRS (eKRS) zostały określone w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Z tych ostatnich przepisów wynika np. obowiązek ujawnienia numeru PESEL, osoby podpisującej zgłoszenie sprawozdania finansowego do RDF.

Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości uprawnione do podpisywania zgłoszenia do RDF są następujące osoby (o ile mają ujawniony w KRS numer PESEL):

a) Osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, wskazane w Dziale II KRS w rubryce 1 w podrubryce 1 i 2 które nie zostały zawieszone w czynnościach (np. członkowie zarządu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki osobowej),

b) Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 4 (reprezentanci oddziału przedsiębiorcy zagranicznego),

c) Osoby wskazane w dziale II KRS w rubryce 3 (prokurenci),

d) Likwidator, syndyk oraz zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym wskazani w dziale VI rejestru.

Wystarczy jednak, by zgłoszenie do RDF podpisała elektronicznie tylko jedna z ww. osób.

Niestety obecnie system eKRS nie pozwala na skuteczne złożenie dokumentów (w tym e-sprawozdań finansowych) z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dlatego, do czasu usunięcia problemów technicznych (co ma nastąpić najpóźniej w I połowie lutego br.) zalecane jest podpisywanie składanych e-sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym – nabytym najlepiej od polskich dostawców.

Warto też zauważyć, że składane w postaci elektronicznej sprawozdania finansowe i dołączone do nich dokumenty nie będą, jak dotąd, ujawniane w aktach rejestrowych danego podmiotu. Będą za to zamieszczone w postaci elektronicznej wyłącznie w prowadzonym w systemie teleinformatycznym Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS.

Podstawa prawna:

- art. 45 ust. 1f-1h, art. 49 ust. 7, art. 52, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a i 2b, art. 63k, art. 70a  ustawy o rachunkowości;

- ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398).

Artykuł powstał przy współpracy z Comarch.

Dowiedz się więcej na stronie Comarch e-Sprawozdania

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?