Kategorie

Podpisywanie e-sprawozdań finansowych

Podpisywanie e-sprawozdań finansowych
Podpisywanie e-sprawozdań finansowych
ShutterStock
Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe (także skonsolidowane) sporządzone w formie elektronicznej (e-sprawozdania) powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Podpowiadamy, kto i jak musi podpisać e-sprawozdania.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe muszą w myśl art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości podpisać (z jednoczesnym wskazaniem daty tego podpisu):

 • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (czyli np. główna księgowa, dyrektor finansowy, osoba reprezentująca zewnętrzne biuro rachunkowe), oraz
 • kierownik jednostki (jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, jak np. zarząd w spółce kapitałowej – to podpisy muszą złożyć wszyscy członkowie tego organu.

Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Wyżej wspomniane osoby muszą same się podpisać – wykluczone jest składanie podpisu przez pełnomocników.

Trzeba wiedzieć, że (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości) kierownik jednostki to m.in.:

 • członkowie zarządu spółek kapitałowych (sp. z o.o. i spółek akcyjnych)
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej lub cywilnej,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce partnerskiej lub zarząd tej spółki,
 • komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • likwidatorzy, syndycy lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • zarządcy sukcesyjni,
 • członkowie organów zarządzających innych jednostek.

Forma podpisu pod e-sprawozdaniem finansowym

Jak już wyżej wspomniano e-sprawozdania finansowe można podpisać w dwojaki sposób:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Obowiązujące w UE i Polsce przepisy (tu trzeba wskazać przede wszystkim ustawę z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) przewidują, że kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, pozwala na podpisywanie wszelkich dokumentów z takim samym skutkiem prawnym jak podpis odręczny. W Polsce kwalifikowanym podpisem elektronicznym można podpisać np.:

 • pozew w e-sądzie;
 • deklaracje ZUS w programie Płatnik,
 • wnioski i pisma do organów administracji publicznej,
 • deklaracje podatkowe (systemy e-Deklaracje i eZEFIR)
 • pliki JPK,
 • e-faktury,
 • umowy cywilnoprawne
 • wnioski i dokumenty kierowane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS).
Reklama

Według Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert) w NBP (które tworzy i wydaje kwalifikowanym dostawcom usług zaufania certyfikaty służące do weryfikacji m.in. zaawansowanych podpisów elektronicznych) w Polsce 5 podmiotów jest uprawnionych do wydawania kwalifikowanych podpis elektroniczny. Są to: CenCert (cencert.pl), Certum (certum.pl), EuroCert (eurocert.pl), KIR S.A. (elektronicznypodpis.pl), PWPW (sigillum.pl).

Aby nabyć od ww. kwalifikowanych dostawców, kwalifikowany podpis elektroniczny trzeba zapłacić (w zależności od dodawcy) od ok. 200 zł do ok. 300 zł za rok. Ponadto co pewien czas trzeba płacić za odnowienie certyfikatu (ok. 100 zł za rok).

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:
E-sprawozdanie może być podpisane za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego wydanego poza Polską. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obowiązujące obecnie przepisy nie ograniczają możliwości podpisania sprawozdania wyłącznie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez polskie centra certyfikacji. Zatem sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej może zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z algorytmem XAdES, bez konieczności zaszyfrowania numeru PESEL osoby podpisującej – niezależnie od państwa (w UE, czy poza UE) w którym został wydany.

Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

Reklama

Profil zaufany ePUAP jest zestawem danych identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Jedną z funkcji dostępnych dla posiadacza profilu zaufanego ePUAP jest bezpłatny podpis elektroniczny „potwierdzony profilem zaufanym ePUAP”. Jest to rodzaj podpisu elektronicznego, który pozwala na uwierzytelnianie (podpisywanie z mocą prawną odręcznego podpisu) dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy.

Aby stać się posiadaczem profilu zaufanego ePUAP (i jednocześnie mieć możliwość posługiwania się  ww. podpisem elektronicznym) trzeba:

1)  założyć konto na ePUAP,

2) zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,

3) udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do jednego z „punktów potwierdzających” w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

„Punkty potwierdzające” funkcjonują np. w urzędach gmin, urzędach skarbowych, urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Cyfryzacji na pełnienie funkcji „punktu potwierdzającego”, może być realizowane także przez inne podmioty publiczne, banki krajowe, operatorów pocztowych lub oddziały instytucji kredytowych. Aktualnie funkcjonuje 1474 „punktów potwierdzających”, można je znaleźć w wyszukiwarce działającej na stronie pz.gov.pl.

Ograniczeniem podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jest to, że można nim podpisać tylko pliki w formacie XML. Zatem nie można nim podpisać dokumentów sporządzonych w innym formacie elektronicznym. A przykładowo sprawozdania finansowe sporządzane wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie mają jeszcze określonych przez Ministerstwo Finansów struktur logicznych w formacie XML i mogą być sporządzane w innych elektronicznych formatach (choćby w PDF, DOC, XLS).

Innym ograniczeniem tego podpisu jest to, że nie może z niego korzystać osoba nieposiadająca numeru PESEL.

Comarch wyjaśnia:

Jak podpisać e-sprawozdanie finansowe jeżeli część wieloosobowego organu zarządzającego ma kwalifikowane podpisy elektroniczne a część podpisy potwierdzone profilem zaufanym ePUAP?

Podpis e-Sprawozdania Finansowego w przypadku wieloosobowego organu zarządzającego jest stosunkowo prosty. Wystarczy że stworzony wcześniej w specjalnym programie plik XML z elektronicznym sprawozdaniem finansowym prześlemy do jednej z osób, która to sprawozdanie podpisze, następnie takie sprawozdanie powinno trafić do kolejnych osób, aż będzie zawierać wszystkie podpisy. To, jaką postać podpisu naniesiemy na e-Sprawozdanie Finansowe w formie XML nie powinno mieć żadnego znaczenia (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości kwalifikowany podpis elektroniczny oraz profil zaufany są równoważne). Możemy zatem zastosować również dwie wyszczególnione formy podpisu pod jednym sprawozdaniem, pamiętając przy tym jednak o jednej kwestii - kolejności podpisu. Ze względów technicznych, e-Sprawozdanie Finansowe najpierw powinno być podpisane przez osoby posiadające profil zaufany, a następnie przez pozostałe osoby posługujące się kwalifikowanym podpisem elektronicznym –- mówi Paweł Krupa, konsultant ds. rozwiązań biznesowych w Comarch.

W ramach ułatwienia składania podpisów pod e-Sprawozdaniem Finansowym w aplikacji Comarch e-Sprawozdania planujemy dodać funkcjonalność zarządzania podpisami elektronicznymi, która pozwoli na złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bezpośrednio w naszym narzędziu.

Podpisanie zgłoszenia e-sprawozdania finansowego do RDF KRS

Podmioty wpisane do KRS mają obowiązek złożyć e-sprawozdania finansowe do Repozytorium Dokumentów Finansowych  (RDF) w KRS (za pośrednictwem systemu eKRS). Mają na to 15 dni od zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego (zatem muszą to zrobić najpóźniej 15 lipca 2019 r.).

Należy mieć na uwadze, że przepisy ustawy o rachunkowości regulują zasady podpisywania sprawozdania finansowego. Natomiast reguły podpisywania zgłoszeń (w tym zgłoszeń e-sprawozdań) do KRS (eKRS) zostały określone w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Z przepisów o KRS wynika np. obowiązek ujawnienia numeru PESEL, osoby podpisującej zgłoszenie sprawozdania finansowego do RDF.


Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości uprawnione do podpisywania zgłoszenia do RDF  są następujące osoby (o ile mają ujawniony w KRS numer PESEL):

a) Osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, wskazane w Dziale II KRS w rubryce 1 w podrubryce 1 i 2 które nie zostały zawieszone w czynnościach (np. członkowie zarządu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki osobowej),

b) Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 4 (reprezentanci oddziału przedsiębiorcy zagranicznego),

c) Osoby wskazane w dziale II KRS w rubryce 3 (prokurenci),

d) Likwidator, syndyk oraz zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym wskazani w dziale VI rejestru.

Wystarczy jednak, by zgłoszenie do RDF podpisała elektronicznie tylko jedna z ww. osób jeżeli jest uprawniona do jednoosobowej reprezentacji danego podmiotu.

Od 1 kwietnia 2019 r. zgłoszenie e-sprawozdania finansowego do RDF będzie mógł podpisać pełnomocnik, którym może być adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny. Warunkiem jest to by dane tych pełnomocników (łącznie z nr PESEL Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o ile w tym systemie jest ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o KRS, która jest zawarta w art. 16 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Warto zauważyć, że obecnie system eKRS ma poważne problemy z przyjmowaniem dokumentów z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (wręcz to uniemożliwia). Dlatego, do czasu usunięcia problemów technicznych (co ma nastąpić w I połowie lutego br.) zalecane jest podpisywanie e-sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Infolinia eKRS informuje, że trwają najprawdopodobniej w pierwszej połowie lutego 2019 r. system ma bez problemów przyjmować dokumenty z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP .

Więcej na ten temat: Podpisywanie e-sprawozdań finansowych - problem z profilem zaufanym ePUAP

W ostatnich tygodniach pojawiły się też informacje, że eKRS nie pozwala na stosowanie większości kwalifikowanych podpisów elektronicznych nabytych w innych państwach. Można skutecznie stosować jedynie e-podpisy wydane w UE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS).

Artykuł powstał przy współpracy z Comarch.

Dowiedz się więcej na stronie Comarch e-Sprawozdania

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.