REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Regulacja zawodu księgowego. SKwP pisze do MF

Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

REKLAMA

REKLAMA

Zawód księgowego dotychczas nie doczekał się uregulowania prawnego, choć istnieją takie regulacje w przypadku zawodu doradcy podatkowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), we współpracy z resortem finansów, chciałoby rozpocząć proces zmierzający do uregulowania zawodu, by w ten sposób zapewnić m.in. wysoką jakość usług księgowych i sprawozdań finansowych.

Zawód księgowego w przyszłości

„Co dalej z zawodem księgowego?” – pod takim tytułem ukazała się informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Autopromocja

Czytamy w niej, że pandemia oraz związane z nią ograniczenia i wyzwania uwypukliły zarówno już istniejące, jak i wywołane nową sytuacją problemy środowiska księgowych. Nieoczekiwany konflikt z doradcami podatkowymi, dotyczący usług, które mogą świadczyć biura rachunkowe, spotęgował jeszcze te problemy, które wynikają m.in. z braku regulacji zawodu księgowego.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – jak zaznaczono w opublikowanej informacji – zainicjowało w środowisku dyskusję dotyczącą m.in. roli księgowych w zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, sposobów zapewniania wysokiej jakości usług księgowych i sprawozdań finansowych, poziomu kwalifikacji, jakie powinni posiadać księgowi, szczególnie pracujący w biurach rachunkowych.

Zawód księgowego na nowych zasadach

W związku z powyższym, w dniu 30 kwietnia 2021 r., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało list do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

W liście tym, Jerzy Koniecki, Prezes SKwP, zaznacza, że „w wielu krajach pandemia przyspieszyła procesy zmierzające do uregulowania zawodu, co potwierdzają wypowiedzi władz Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Brak regulacji w zakresie zawodu księgowego i pełna dowolność w zakresie kwalifikacji księgowych jest niekorzystna zarówno dla Budżetu Państwa, jak też dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Od kwalifikacji księgowych zależy bowiem prawidłowość rozliczeń danin publicznych oraz wiarygodność informacji w sprawozdaniach finansowych” – czytamy w liście SKwP.

Podkreśla się dalej, że „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nie przyjmuje roli biernego obserwatora w kwestii regulacji zawodu. Jako organizacja wspierająca polskich księgowych SKwP inicjuje dyskusję wśród naszych członów zasiadających w organach i komisjach statutowych”.

Regulacja zawodu księgowego

Do listu SKwP załączyło materiał, będący wstępem do dyskusji nad uregulowaniem zawodu księgowego i zasad usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Dzięki uprzejmości SKwP możemy poniżej zaprezentować treść załącznika, przekazanego wraz z listem do resortu finansów.

REGULACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO – ZEBRANE TEZY PODCZAS DYSKUSJI (30.04.2021)

Kwestie terminologiczne

 1. Przy definiowaniu zawodu księgowego konieczna jest zmiana tradycyjnego, wąskiego rozumienia pojęcia „księgowy”. Pojęcie to należałoby zdefiniować na tyle szeroko, aby obejmowało wszystkie osoby związane z szeroko rozumianą rachunkowością. Pojęcie „księgowy” jest utrwalonym powszechnie określeniem semantycznym, które nie odpowiada już zakresowi rachunkowości. Praca księgowych nie ogranicza się przecież jedynie do prowadzenia ksiąg, a samo w sobie prowadzenie ksiąg nie jest celem rachunkowości. Na pełną obsługę procesów gospodarczych i finansowych przez księgowych składa się szereg działań, w wyniku których przetworzony zestaw danych przybiera postać raportów czerpiących dane z zasobów informacyjnych rachunkowości, w tym sprawozdań finansowych (dalej: sf). Pojęcie „księgowy” jest trwale zakorzenione w tradycji i systematyce zawodów, dlatego jego zmiana mogłaby prowadzić do niepotrzebnego chaosu terminologicznego. Przy definiowaniu zawodu księgowego uzasadnione jest zachowanie tradycyjnego pojęcia „księgowy” – przy jednoczesnym jak najszerszym zdefiniowaniu kompetencji osób wykonujących ten zawód. Pojęcie „księgowy” powinno być na tyle pojemne, aby objąć nim nie tylko obecne, ale również oczekiwane w przyszłości kompetencje, w szczególności powiązane z niezwykle dynamicznym rozwojem technik informatycznych.
 2. Pod pojęciem „Biuro rachunkowe” obecnie kryją się podmioty świadczące cały wachlarz usług. Nie zawsze jest to usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 76a UoR. Istnieje szereg biur rachunkowych, których działalność ogranicza się do obsługi osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych (ZUS) i kadrowo-płacowych. Niemniej jednak, także w tym przypadku w powszechnym rozumieniu, mówi się o świadczeniu usług księgowych przez biuro rachunkowe. Biorąc pod uwagę powszechne używanie w obrocie gospodarczym określenia „biuro rachunkowe”, warto to określenie zachować w procesie regulacji zawodu. Uzasadnione wydaje się natomiast wprowadzenie systematyki biur, która może być podstawą różnicowania zakresów i poziomów kwalifikacji prowadzących je osób oraz ich pracowników.

Określenie wymagań wobec księgowych

 1. Celem uregulowania zawodu księgowego jest zwiększenie jakości rachunkowości oraz poprawa prawidłowości rozliczeń publicznoprawnych. Każdy zawód można zdefiniować posługując się opisem kompetencji, tj. wiedzy, umiejętności, postaw i etyczności osób go wykonujących. Regulacja danego zawodu stanowi specyficzną odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na spełnianie określonych standardów przez przedstawicieli tego zawodu[1]. Potrzeba i charakter regulacji zależą od konkretnego zawodu, warunków rynkowych, w jakich zawód działa oraz rodzaju usług świadczonych przez jego przedstawicieli. Jeżeli z zawodem wiąże się, tak jak w przypadku zawodu księgowego, świadczenie ważnych usług w sferze publicznej, wysokie kompetencje są niezbędne do służby i działania w interesie publicznym.
 2. Istnieje wiele modeli uregulowania zawodu księgowego, z różnym udziałem organów państwowych i organizacji zrzeszających księgowych[2]. Jednym ze sposobów regulacji może być ustawowe określenie wymagań (w tym kwalifikacji zawodowych) wobec księgowych (w szerokim rozumieniu). Regulacje te mogłyby być:
 1. szczegółowe – w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sf,
 2. ogólne – w odniesieniu do pozostałych uczestników procesu informacyjnego rachunkowości.
 1. Formą potwierdzenia kwalifikacji księgowych może być przyznawanie certyfikatów. Ze względu na konieczność stałego podnoszenia kompetencji przez księgowych, certyfikaty te nie powinny być przyznawane bezterminowo. System certyfikacji powinien być prowadzony przez instytucje gwarantujące wysoką jakość i przejrzystość procedur. Certyfikat byłby dokumentem poświadczającym posiadanie przez księgowych kwalifikacji zawodowych określonych przepisami prawa. System certyfikacji sprzyjałby podniesieniu rangi i zaufania do zawodu księgowego, co spowodowałoby przyciągnięcie do zawodu osób o wysokich kwalifikacjach, które dostrzegłyby potencjał i prestiż związany z pełnieniem zawodu zaufania publicznego. Profesjonalizacja zawodu księgowego przyczyniłaby się do zwiększenia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, a w skali makro – do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 2. Certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe księgowych są:
 1. potrzebne interesariuszom, bo gwarantują, że jego posiadacz posiada sprawdzone przez niezależne, fachowe grono, kwalifikacje wystarczające do świadczenia usług księgowych na jakościowo najwyższym poziomie z pełną odpowiedzialnością;
 2. ważne dla posiadacza, bo w sposób jednoznaczny wyróżniają go wśród innych osób wykonujących zawód księgowego.
 1. Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje księgowych mogą być sposobem nie tylko na zapewnienie wyższej jakości ksiąg rachunkowych i raportów sporządzanych na ich podstawie. Wysokie i jasno zdefiniowane kompetencje księgowych mogą spowodować zwiększenie prawidłowości rozliczeń podatkowych, deklaracji ZUS, itp.
 2. Procedurę pozyskania certyfikatów można różnie opisać. Pewne rozwiązania zawiera ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a także Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (IFAC).
 3. W razie braku możliwości kompleksowego uregulowania zawodu księgowego w formie aktu normatywnego, istnieje możliwość wdrożenia rozwiązań fragmentarycznych, adresowanych na przykład jedynie do osób podpisujących sf lub odnoszących się jedynie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 1. Jednym z możliwych rozwiązań fragmentarycznych jest zmiana ustawy o rachunkowości. Przykładowym rozwiązaniem może być modyfikacja art. 52 ust. 2 UoR, polegająca na uzupełnieniu tego przepisu o wymóg wskazania posiadanych przez osobę podpisującą sf kwalifikacji fachowych potwierdzonych certyfikatem, jeżeli to ma miejsce. Skutkiem takiego zapisu byłoby podawanie pod podpisem księgowego, który sporządził lub sprawdził sf, jego tytułów zawodowych jak np. biegły rewident, dyplomowany księgowy, główny księgowy, certyfikowany księgowy, itp. Niemożność podania tytułu zawodowego na skutek jego nieuzyskania, oczywiście nie dyskwalifikuje sf, ale i nie nobilituje (wypowiedź dra Z. Fedaka w artykule „Co dalej z ustawą o rachunkowości”, Rachunkowość 2017 nr 6). W wyniku realizacji tej propozycji w dłuższym okresie zauważalna byłaby tendencja do „chwalenia się” kompetencjami osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sf, a tym samym powstałby nacisk na podwyższenie lub uwierzytelnienie kwalifikacji posiadanych przez osoby sporządzające i podpisujące sf. Jeśli wprowadzono by certyfikaty potwierdzające kwalifikacje uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, to ich posiadanie i pochwalenie się ich posiadaniem służyłoby dobrze wszystkim interesariuszom.

 1. Jak już była mowa, za podstawę w definiowaniu zawodu księgowego należałby przyjąć określenie (opis) wymaganych kwalifikacji i sposobów ich walidacji. Takie podejście jest zbieżne z metodyką zaproponowaną w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Elementy kompetencji stanowiących merytoryczne przygotowanie do zawodu księgowego

 1. Przy definiowaniu zawodu księgowego poza sensu stricte wiedzą i umiejętnościami zawodowymi z zakresu rachunkowości i podatków, powinno się brać pod uwagę także kompetencje:
  1. wynikające ze społecznego wpływu technologii i umiejętności ich wykorzystywania;
  2. determinujące wypełnianie funkcji zarządczych, kontrolnych, a także planowania strategicznego w jednostkach;
  3. związane ze współdziałaniem w zakresie zarządzania ryzykiem odnoszącym się do jednostki oraz atrybuty ważne dla funkcjonowania w warunkach zmian i niepewności;
  4. wynikające ze zdolności analitycznych i rozumienia roli rachunkowości jako centrum zarządzania zewnętrzną i wewnętrzną sprawozdawczością zarówno finansową, jak i niefinansową;
  5. umiejętności selekcji wiedzy szeroko dostępnej, a ważnej dla prawidłowego funkcjonowania rachunkowości.
 2. W definicji zawodowego księgowego nie można pomijać kwestii etyki, która jest warunkiem wykonywania zawodu księgowego, co powinno zostać w formie określonych zasad uwzględnione w procesie regulacji zawodu i odpowiednio skodyfikowane. Zachowanie etycznych postaw jest wewnętrzną powinnością każdej osoby zajmującej się rachunkowością. Określając wymagania wobec zawodowych księgowych, należy wziąć pod uwagę:
   1. udokumentowanie znajomości i rozumienia zasad etyki zawodowej (przyswojona wiedza z tego zakresu),
   2. potwierdzenie umiejętności oceny w aspektach zasad etycznych sytuacji co najmniej dwuznacznej etycznie (potwierdzone umiejętności) oraz
   3. wolę przestrzegania kodeksu zawodowej etyki.
 3. Proces definiowana zawodowego księgowego, jak już była mowa, wymaga określenia kompetencji niezbędnych w tej profesji – obecnie i w przyszłości. Kluczowe znaczenie mają kompetencje merytoryczne z rachunkowości i danin publicznych oraz zdolność respektowania zasad etyki zawodowej. Wymienione kompetencje nie wyczerpują jednak listy oczekiwań stawianych zawodowemu księgowemu. Do dodatkowych cech zawodowych księgowych, które mogą okazać się użyteczne w procesie regulacji zawodu, należą w szczególności: wiarygodność, świadomość biznesowa i technologiczna, myślenie analityczne, kreatywność, uczciwość i wartości etyczne, uczenie się przez całe życie, skuteczność w działaniu w sytuacjach niejednoznacznych, elastyczność, otwartość na zmiany i innowacje, proaktywność, chęć współpracy, umiejętność posługiwania się narracją a nie tylko liczbami, spostrzegawczość (ryzyka, zmian, potrzeb informacyjnych), dociekliwość, zdolności prognostyczne, umiejętność wyrażania obiektywnej
  i konstruktywnej opinii.

Przedstawione wnioski z dyskusji prowadzonych w strukturach SKwP mają wstępny charakter. Jesteśmy otwarci na wymianę argumentów oraz gotowi do przeprowadzenia szerokich konsultacji wśród naszych członków. Mamy również świadomość ograniczeń i ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z uregulowaniem zawodu księgowego, dlatego konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami oraz zapewnienie odpowiednio długich okresów przejściowych, a także uwzględnienie praw nabytych przez księgowych.

______________________

Autopromocja

[1] IFAC „Making regulatnion work” (2017), https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Making-Regulation-Work.pdf

[2] Szerzej o tych modelach pisze Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC w dokumencie „Making regulation work” z 2017 r., dokument jest dostępny pod adresem: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Making-Regulation-Work.pdf

Zawód księgowego - Pismo SKwP do Ministerstwa Finansów
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(11)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Były członek
  2021-05-06 22:10:07
  Oj ktoś tu chce narzucić swoje cenniki. Lepiej weźcie się za obronę księgowych. Co tydzień jakieś zmiany nikt nas nie broni przed tym szaleństwem ustawowym. Stworzyszenie Księgowych dobre sobie to tylko maszynka do zarabiana kasy
  0
 • Alutka
  2021-05-07 13:22:46
  Czy SKWP walczy głównie o klientów na swoje szkolenia (by były obowiązkowe i tylko w wyznaczonych instytucjach) a nie faktyczny interes i jakość kadr księgowych. Nie sztuka wprowadzić księgowym nakaz corocznych drogich szkoleń nie dając nic w zamian. Dlaczego zezwolono na deregulację zawodu, dlaczego zezwala się politykom na psucie prawa i wprowadzanie totalnego chaosu w podatkach, dlaczego Skwp milczy gdy ciagle narzucane jest działania prawa wstecz i pisania przepisów na kolanie, dlaczego "uproszczenia w przepisach" są tak jasne, że trzeba do nich objaśnień na kilkadziesiąt/kilkaset stron? Całą pandemię księgowi pracowali 2-3 razy wiecej za dotychczasowe pensje by pomóc przetrwać przedsiębiorcom, by miał kto temu państwu płacić podatki, a w nagrodę minister wykorzystał czas pandemii żeby dorzucić więcej i więcej zmian w przepisach które znowu obciązają głównie dział księgowy, w nagrodę za dodatkowe obowiązki księgowi dostają całą listę dodatkowych wysokich kar z KKS i nieustanne straszene. Jak długo mamy to tolerować? Dlaczego SKWP nie broni księgowych??
  0
 • piotr
  2021-05-10 09:24:32
  Widzę ,że ktoś się nudzi i chce zamieszać i zarobić. Biura Rachunkowego byle kto i tak nie otworzy bo klienci byle komu swoich firm nie powierzą. I tyle w temacie. Księgowy na tym rynku aby przetrwać musi być naprawdę dobry w tym zawodzie. A certyfikacja to jakaś paranoja. Księgowi poprzez rozrastającą się biurokrację i dochodzące nowe przepisy pracują całymi dniami nawet w soboty. Nie ma odpoczynku żadnego a tu jeszcze chcą coś wprowadzić egzaminy itp. Pytam się kiedy:
  0
 • Jus
  2021-05-06 22:07:34
  Stowarzyszenie zatrzymało się 10 lat temu - teraz chce narzucić swoje tempo. 99% zarządu to dziadki 70+. Poza tym już dawno zrezygnowałam z ich szkoleń - inne firmy szkoleniowe ich wyprzedzili
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • PJ
  2021-05-14 08:53:48
  Powiem tak: Wiecie dobrze, jak agresywnie SKwP atakuje mailingiem w sprawie szkoleń. A nie ma lepszej sytuacji dla firmy szkolącej, niż regulacje. Interes klienta? Absurd. Interes SKwP.
  0
 • Kaja
  2021-05-06 11:27:30
  Wcześniej deregulacja zawodu księgowego, teraz regulacja zawodu. Czy wrócą certyfikaty księgowe? SKwP będzie wydawać czy MF? Czy będzie jakoś inaczej?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • paweł
  2021-06-09 13:48:40
  ciekawe z czego chcą szkolić jak tu wszystko zmienia się z dnia na dzień. Zanim skończysz szkolenie to wiadomości będą już nie aktualne.
  0
 • PC
  2021-06-09 10:19:10
  SKWP zaczyna przypominać PZPN
  0
 • Paweł
  2022-05-02 14:53:38
  Zgadzam się z tym gronem kolegów i koleżanek że to następna próba wyłudzenia kasy od księgowych, gdzie tu etos zawodu skoro większość księgowych ma dochody na poziomie kasjerki w Biedronce choć odpowiedzialność finansowa i karna o wiele większa. O czym mówią nasi koledzy ze Stowarzyszenia pisząc o prestiżu zawodu?
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

REKLAMA