Kategorie

Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

Monika Sołtysiak
konsultant w Accreo
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
inforCMS
Zmiany w zakresie fakturowania, które weszły w życie z początkiem 2014 r. mają znaczenie dla większości podatników. W związku ze zmianami konieczne stało się przekonfigurowanie systemów informatyczno-księgowych.

Jak ustalić stawkę VAT na fakturze?

Analogicznie, jak w zakresie pozostałych zmian, nowe przepisy dotyczące fakturowania mają na celu pełniejsze odzwierciedlenie regulacji unijnych, co z pewnością zbliży polskie reguły do standardów europejskich. Na aprobatę zasługuje również fakt, że regulacje w zakresie fakturowania zawarte w Rozporządzeniu fakturowym oraz Rozporządzeniu dotyczącym faktur elektronicznych, zostały przeniesione do Znowelizowanej ustawy o VAT. Taki zabieg legislacyjny powinien pozytywnie wpłynąć na pewność omawianych przepisów.


Przepisy

Art. 2 pkt 30 i 31, art. 106a-106q Znowelizowanej ustawy o VAT

Zobacz tekst ujednolicony ustawy o VAT


Definicje


Omawiając przepisy w zakresie fakturowania zawarte w Znowelizowanej ustawie o VAT warto na wstępie zauważyć, że zdefiniowana została faktura oraz faktura elektroniczna.[1]


Tabela 1 - definicje

Faktura

Faktura elektroniczna

dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie

faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym


Mając na uwadze powołane definicje należy podkreślić, że faktura elektroniczna analogicznie jak faktura papierowa musi zawierać dane, które są wymagane przez przepisy.


Faktura utworzona w formacie elektronicznym, która została wydrukowana i w formie papierowej wysłana do kontrahenta, nie może zostać uznana za fakturę elektroniczną.

Odliczenie VAT z duplikatu faktury w 2014 roku


Terminy wystawiania faktur


Zasada ogólna dotycząca wystawiania faktur wskazuje, że taki dokument należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę.[2]

Obecnie obowiązujące zasady w tym zakresie zobowiązują podatników do wystawiania faktury nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.[3]

W konsekwencji, od 1 stycznia 2014 r. podatnicy będą mieli dużo więcej czasu na wystawienie faktury z tytułu dokonanych przez siebie dostaw oraz wykonanych usług. Ponadto, jak wskazano w Uzasadnieniu do nowelizacji, podatnik będzie miał możliwość udokumentowania wszystkich transakcji dokonanych w ciągu miesiąca dla jednego kontrahenta poprzez wystawienie jednej faktury.


Przykład  1

Firma „A” podpisała z firmą „B” umowę, na podstawie której zobowiązała się do dostarczenia 300 puszek z białą farbą oraz 100 pędzli. Dostawy dokonano:

· 1 września 2014 r.;

· 20 września 2014 r.;

· 30 września 2014 r.

W świetle nowych przepisów w każdym z powyższych wariantów, graniczną datę w zakresie wystawienia faktury będzie stanowić 15 października 2014 r.


Przepisy przejściowe w zakresie
VAT na przełomie 2013 i 2014 r.


Faktura wystawiona przed dostawą towarów 2013 / 2014

[1] Art. 2 pkt 31 i 32 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[2] Art. 106i ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[3] § 9 ust. 1 Rozporządzenia fakturowego.


Przykład 2

W październiku 2014 r. przedsiębiorstwo „Tatry” dokonywało kilkakrotnie zakupów u firmy „Karpaty”:

· 3 października kupiono 20 tabletów;

· 10 października kupiono 40 tabletów;

· 30 października kupiono 80 tabletów.

Tablety zostały od razu wydane przedsiębiorstwu „Tatry”. Firma „Karpaty” jest zobligowana do wystawienia faktur z tytułu wskazanych transakcji do 15. listopada 2014 r. Może z tego tytułu wystawić jedną fakturę dokumentującą te trzy dostawy.

W myśl nowych przepisów, co do zasady, data wystawienia faktury nie będzie już determinowała momentu powstania obowiązku podatkowego.

Analogicznie jak w przypadku obecnie obowiązujących regulacji[4] zasadniczo nowe przepisy również obligują do wystawiania faktur, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty.[5] W takim przypadku faktura powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano środki pieniężne.


Przykład 3

Reklama

Przedsiębiorca z Katowic handlujący układami scalonymi w dniu 30 października 2014 r. otrzymał 10.000 PLN w związku z umową na dostawę partii układów scalonych do firmy „Zatybrze”. Dostawy zamówionych towarów dokonano w dniu 5 listopada. Fakturę należy wystawić do 15. listopada.


Należy podkreślić, że otrzymanie należności przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi nie zawsze będzie powodować konieczność wystawienia faktury. Taki obowiązek nie wystąpi jeżeli otrzymanie części lub całości zapłaty będzie związane z:

· wewnątrzwspólnotową dostawą towarów;

· m.in. dostawą i dystrybucją energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczeniem usług telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej[6].


Przykład 4

Pan Wojciech prowadzi hurtownię nawozów azotowych, potasowych i fosforowych oraz świadczy usługi najmu powierzchni magazynowych. W związku z zawarciem nowej umowy najmu otrzymał w dniu 3 października 2014 r. 1.000 PLN tytułem zaliczki na najem magazynu w listopadzie. Pan Wojciech nie jest zobligowany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę.


Należy zauważyć, że znowelizowane przepisy zawierają również przepisy szczególne w zakresie terminu wystawiania faktur dotyczących określonych transakcji.[7] Przykładowo, fakturę wystawia się nie później niż:

· 30. dnia od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych;

· 60. dnia od dnia wydania książek drukowanych, a 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw;

· 90. dnia od dnia wydrukowania książek;

· z upływem terminu płatności z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony.


Przykład 5

Pan Jan Kowalski wyświadczył na rzecz firmy „Roztocze” usługi budowlano-montażowe, które zakończył w dniu 3 października 2014 r. Fakturę z tego tytułu jest zobowiązany wystawić nie później niż 2 listopada.

Reklama


Zasady dotyczące fakturowania opakowań zwrotnych zawarte w Znowelizowanej ustawie o VAT są takie same jak te, ujęte w obecnie obowiązujących przepisach.[8] Zasadniczą różnicą jest jednak uregulowanie wprost w Znowelizowanej ustawie o VAT, kiedy opakowania zwrotne podwyższają podstawę opodatkowania.[9] W konsekwencji, fakturę dotyczącą opakowań zwrotnych należy wystawić nie później niż 7. dnia od określonego w umowie terminu zwrotu opakowań lub 60. dnia od momentu wydania opakowań jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowań.

Na uwagę zasługuje fakt, że wprowadzona została ogólna zasada w zakresie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem czynności opodatkowanych VAT.[10] Tym samym, faktury nie można wystawić wcześniej niż 30. dnia przed:

· dostawą towaru lub wykonaniem usługi;

· otrzymaniem, przed dokonaniem czynności, części lub całości należności.


Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach


Najważniejsze zmiany w VAT 2014


Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

[4] § 10 ust. 1 Rozporządzenia fakturowego.

[5] Art. 106i ust. 2 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[6] Pełny katalog czynności dla których otrzymanie części lub całości zapłaty nie powoduje konieczności wystawienia faktury znajduje się w art. 19a ust. 5 pkt 4 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[7] Art. 106i ust. 3, ust. 4 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[8] Por. art. 106i ust. 5 Znowelizowanej ustawy o VAT oraz § 16 ust. 2 Rozporządzenia fakturowego.

[9] Art. 29a ust. 12 Znowelizowanej ustawy o VAT, szerzej w artykule poświęconym podstawie opodatkowania.

[10] Art. 106i ust. 7 Znowelizowanej ustawy o VAT.

Od powołanej zasady dotyczącej wcześniejszego wystawiania faktur są pewne wyjątki.[11] Przykładowo, zasada ogólna nie dotyczy faktur wystawianych z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej, pod warunkiem, że faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Co więcej, w odniesieniu do tych usług ustawodawca nie wskazał innego terminu określającego kiedy najwcześniej można wystawić fakturę.


Faktury na żądanie


W Znowelizowanej ustawie o VAT zawarto regulacje dotyczące faktur wystawianych na żądanie nabywcy towaru lub usługobiorcy.[12] Co do zasady, podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę na życzenie klienta, jeżeli zostanie ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Po upływie wskazanego terminu, podatnik będzie mógł wystawić odpowiedni dokument, jednakże nie będzie do tego zobligowany.

Jeżeli nabywca towaru lub usługi zażądał od sprzedawcy lub usługodawcy wystawienia faktury z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, fakturę należy wystawić:[13]

· nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy, wyświadczenia usługi bądź otrzymania całości lub części należności, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym miały miejsce te czynności;

· nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku, gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca od wykonania świadczenia lub otrzymania płatności.

Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT będzie konieczne jedynie na żądanie nabywcy lub usługobiorcy, gdy zostało zgłoszone w odpowiednim terminie.[14]


Przykład 6

Przedsiębiorstwo „Siłacz” świadczy usługi transportowe. Zgodnie z umową podpisaną z Panem Kazimierzem będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej termin płatności z tytułu usług świadczonych na jego rzecz w lutym 2014 r. upływa 20 marca. 25 lutego Pan Kazimierz wpłacił należność i zażądał wystawienia faktury.

Faktura z tytułu świadczonych usług może być wystawiona najpóźniej 15 marca.


Dane na fakturze


Co do zasady, większość danych jakie należy umieszczać na fakturach nie uległa zmianie. Jednakże, mając na względzie wprowadzoną definicję faktury, zgodnie z którą za fakturę uznaje się dokument zawierający dane wymagane ustawą, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby faktura była kompletna (tj. zawierała wszystkie wymagane ustawą elementy).


Tabela 2 prezentuje zestawienie danych jakie należy umieszczać na fakturze na gruncie obecnych przepisów oraz danych, do których umieszczania obligują nowe przepisy.[15]


Tabela 2 - dane jakie powinny być zawarte w fakturze

Do 31 grudnia 2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r.

Komentarz

data wystawienia

 

kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę

Z tym samym numerem nie mogą zostać wystawione dwie faktury dokumentujące dwie różne transakcje

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

Możliwe jest stosowanie nazw skróconych, nie wskazano bowiem, że faktura powinna zawierać pełne nazwy

NIP sprzedawcy dla celów VAT

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla VAT

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie jest zidentyfikowana na potrzeby VAT

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania należności, jeżeli taka data różni się od daty wystawienia faktury

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, jeżeli taka data różni się od daty wystawienia faktury

Na gruncie Znowelizowanej ustawy o VAT data dokonania dostawy lub wykonania usługi co do zasady determinuje datę powstania obowiązku podatkowego, stąd niezwykle ważne jest prawidłowe jej wskazanie

nazwa towaru lub usługi

Niewskazane jest używanie skrótów uniemożliwiających identyfikację towaru lub usługi

miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

W przypadku usług w zakresie ich zakresu dobrym rozwiązaniem wydaje się odniesienie do zawartej umowy lub sporządzonej specyfikacji usług

cena jednostkowa netto

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto

Nie ma obowiązku umieszczania informacji o rabatach uwzględnionych w cenie jednostkowej netto

wartość sprzedaży netto

stawka podatku

suma wartości sprzedaży netto oraz łączna kwota podatku, z podziałem na stawki

kwota należności ogółem


Nowe zasady fakturowania od początku 2014 r.


Zmiany w VAT od 1 października 2013 - wyjaśnienia MF

[11] Art. 106i ust. 8 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[12] Art. 106b ust. 3 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[13] Art. 106i ust. 6 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[14] Art. 106b ust. 3 pkt 2 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[15] W tabeli wskazane zostały dane jakie co do zasady powinna zawierać każda faktura, tj. nie omówiono danych jakie powinny widnieć na fakturach wystawianych z tytułu szczególnych transakcji. Por. § 5 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia fakturowego i art. 106e Znowelizowanej ustawy o VAT.


Faktury i noty korygujące


Od 1 stycznia 2014 r. faktury korygujące będą dokumentować:[16]

· udzielenie wszelkich rabatów, opustów i obniżek cen po wystawieniu faktury;

· zwrot towarów i opakowań;

· zwrot całości lub części zapłaty;

· podwyższenie ceny lub stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Wprowadzono zatem niewielkie zmiany w tym zakresie będące konsekwencją nowelizacji przepisów dotyczących podstawy opodatkowania. W zakresie danych jakie powinna zawierać faktura korygująca istotną modyfikacją jest wskazanie, że na takim dokumencie musi być podana przyczyna korekty.[17]


Przykład 7

W styczniu 2014 r. przedsiębiorstwo „Ural” dostarczyło firmie „Alpy” ekspresy do kawy o łącznej wartości 10.000 PLN. W lutym i marcu 2014 r. firma „Alpy” zamówiła kolejne ekspresy za 7.000 PLN, a w marcu tostery za 1.500 PLN. W związku z dokonanymi dostawami zostały wystawione faktury. Zgodnie z polityką przedsiębiorstwa „Ural”, jeżeli dany kontrahent zamówi w przeciągu kwartału towary o wartości przekraczającej 18.000 PLN udzielany jest mu rabat w wysokości 10% zamówionych towarów. Przedsiębiorstwo „Ural” w związku z udzieleniem rabatu będzie zobowiązane do wystawienia faktury korygującej obniżającej podstawę opodatkowania o 1.850 PLN.


Nowe przepisy, podobnie jak te obecnie obowiązujące przewidują możliwość zbiorczego wystawiania faktur korygujących.[18] Zgodnie ze Znowelizowaną ustawą o VAT faktura korygująca dokumentująca obniżkę lub opust ceny w odniesieniu do wszystkich transakcji, jakie w danym okresie zostały zrealizowane z danym kontrahentem musi zawierać wszystkie dane, które zawiera „standardowa” faktura korygująca z wyjątkiem numeru NIP kontrahenta, daty sprzedaży oraz nazw towarów i usług objętych korektą. Natomiast dodatkowo musi wskazywać okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. Tym samym, z literalnego brzmienia nowych przepisów wynika, że konieczne będzie wskazywanie numerów korygowanych faktur pierwotnych i dat ich wystawienia.

Nabywcy, którzy stwierdzą na otrzymanych fakturach błędy w pozycjach niemających bezpośredniego wpływu na wymiar podatku, przykładowo w swoim numerze NIP, są uprawnieni do poprawienia takiego błędu poprzez wystawienie faktury nazywanej notą korygującą. Taki dokument wymaga akceptacji wystawcy faktury pierwotnej.[19] Tym samym, regulacje w tym zakresie nie zostały zmienione.[20]

[16] Art. 106j ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[17] Art. 106j ust. 2 pkt 4 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[18] Art. 106j ust. 3 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[19] Art. 106k Znowelizowanej ustawy o VAT.

[20] Por. § 15 Rozporządzenia fakturowego.


Jest to fragment obszernego poradnika o zmianach w VAT. Pełna treść do pobrania tutaj: VADEMECUM dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT 2014

Poradnik dla Państwa przygotowała kancelaria ACCREO we współpracy z portalem INFOR.pl

Źródło: Accreo
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.