REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

Monika Sołtysiak
konsultant w Accreo
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w zakresie fakturowania, które weszły w życie z początkiem 2014 r. mają znaczenie dla większości podatników. W związku ze zmianami konieczne stało się przekonfigurowanie systemów informatyczno-księgowych.

Autopromocja

Jak ustalić stawkę VAT na fakturze?

Analogicznie, jak w zakresie pozostałych zmian, nowe przepisy dotyczące fakturowania mają na celu pełniejsze odzwierciedlenie regulacji unijnych, co z pewnością zbliży polskie reguły do standardów europejskich. Na aprobatę zasługuje również fakt, że regulacje w zakresie fakturowania zawarte w Rozporządzeniu fakturowym oraz Rozporządzeniu dotyczącym faktur elektronicznych, zostały przeniesione do Znowelizowanej ustawy o VAT. Taki zabieg legislacyjny powinien pozytywnie wpłynąć na pewność omawianych przepisów.


Przepisy

Art. 2 pkt 30 i 31, art. 106a-106q Znowelizowanej ustawy o VAT

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz tekst ujednolicony ustawy o VAT


Definicje


Omawiając przepisy w zakresie fakturowania zawarte w Znowelizowanej ustawie o VAT warto na wstępie zauważyć, że zdefiniowana została faktura oraz faktura elektroniczna.[1]


Tabela 1 - definicje

Faktura

Faktura elektroniczna

dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie

faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym


Mając na uwadze powołane definicje należy podkreślić, że faktura elektroniczna analogicznie jak faktura papierowa musi zawierać dane, które są wymagane przez przepisy.


Faktura utworzona w formacie elektronicznym, która została wydrukowana i w formie papierowej wysłana do kontrahenta, nie może zostać uznana za fakturę elektroniczną.

Odliczenie VAT z duplikatu faktury w 2014 roku


Terminy wystawiania faktur


Zasada ogólna dotycząca wystawiania faktur wskazuje, że taki dokument należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę.[2]

Obecnie obowiązujące zasady w tym zakresie zobowiązują podatników do wystawiania faktury nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.[3]

W konsekwencji, od 1 stycznia 2014 r. podatnicy będą mieli dużo więcej czasu na wystawienie faktury z tytułu dokonanych przez siebie dostaw oraz wykonanych usług. Ponadto, jak wskazano w Uzasadnieniu do nowelizacji, podatnik będzie miał możliwość udokumentowania wszystkich transakcji dokonanych w ciągu miesiąca dla jednego kontrahenta poprzez wystawienie jednej faktury.


Przykład  1

Firma „A” podpisała z firmą „B” umowę, na podstawie której zobowiązała się do dostarczenia 300 puszek z białą farbą oraz 100 pędzli. Dostawy dokonano:

· 1 września 2014 r.;

· 20 września 2014 r.;

· 30 września 2014 r.

W świetle nowych przepisów w każdym z powyższych wariantów, graniczną datę w zakresie wystawienia faktury będzie stanowić 15 października 2014 r.


Przepisy przejściowe w zakresie VAT na przełomie 2013 i 2014 r.


Faktura wystawiona przed dostawą towarów 2013 / 2014

[1] Art. 2 pkt 31 i 32 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[2] Art. 106i ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[3] § 9 ust. 1 Rozporządzenia fakturowego.


Przykład 2

W październiku 2014 r. przedsiębiorstwo „Tatry” dokonywało kilkakrotnie zakupów u firmy „Karpaty”:

· 3 października kupiono 20 tabletów;

· 10 października kupiono 40 tabletów;

· 30 października kupiono 80 tabletów.

Tablety zostały od razu wydane przedsiębiorstwu „Tatry”. Firma „Karpaty” jest zobligowana do wystawienia faktur z tytułu wskazanych transakcji do 15. listopada 2014 r. Może z tego tytułu wystawić jedną fakturę dokumentującą te trzy dostawy.

W myśl nowych przepisów, co do zasady, data wystawienia faktury nie będzie już determinowała momentu powstania obowiązku podatkowego.

Analogicznie jak w przypadku obecnie obowiązujących regulacji[4] zasadniczo nowe przepisy również obligują do wystawiania faktur, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty.[5] W takim przypadku faktura powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano środki pieniężne.


Przykład 3

Przedsiębiorca z Katowic handlujący układami scalonymi w dniu 30 października 2014 r. otrzymał 10.000 PLN w związku z umową na dostawę partii układów scalonych do firmy „Zatybrze”. Dostawy zamówionych towarów dokonano w dniu 5 listopada. Fakturę należy wystawić do 15. listopada.


Należy podkreślić, że otrzymanie należności przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi nie zawsze będzie powodować konieczność wystawienia faktury. Taki obowiązek nie wystąpi jeżeli otrzymanie części lub całości zapłaty będzie związane z:

· wewnątrzwspólnotową dostawą towarów;

· m.in. dostawą i dystrybucją energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczeniem usług telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej[6].


Przykład 4

Pan Wojciech prowadzi hurtownię nawozów azotowych, potasowych i fosforowych oraz świadczy usługi najmu powierzchni magazynowych. W związku z zawarciem nowej umowy najmu otrzymał w dniu 3 października 2014 r. 1.000 PLN tytułem zaliczki na najem magazynu w listopadzie. Pan Wojciech nie jest zobligowany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę.


Należy zauważyć, że znowelizowane przepisy zawierają również przepisy szczególne w zakresie terminu wystawiania faktur dotyczących określonych transakcji.[7] Przykładowo, fakturę wystawia się nie później niż:

· 30. dnia od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych;

· 60. dnia od dnia wydania książek drukowanych, a 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw;

· 90. dnia od dnia wydrukowania książek;

· z upływem terminu płatności z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony.


Przykład 5

Pan Jan Kowalski wyświadczył na rzecz firmy „Roztocze” usługi budowlano-montażowe, które zakończył w dniu 3 października 2014 r. Fakturę z tego tytułu jest zobowiązany wystawić nie później niż 2 listopada.


Zasady dotyczące fakturowania opakowań zwrotnych zawarte w Znowelizowanej ustawie o VAT są takie same jak te, ujęte w obecnie obowiązujących przepisach.[8] Zasadniczą różnicą jest jednak uregulowanie wprost w Znowelizowanej ustawie o VAT, kiedy opakowania zwrotne podwyższają podstawę opodatkowania.[9] W konsekwencji, fakturę dotyczącą opakowań zwrotnych należy wystawić nie później niż 7. dnia od określonego w umowie terminu zwrotu opakowań lub 60. dnia od momentu wydania opakowań jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowań.

Na uwagę zasługuje fakt, że wprowadzona została ogólna zasada w zakresie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem czynności opodatkowanych VAT.[10] Tym samym, faktury nie można wystawić wcześniej niż 30. dnia przed:

· dostawą towaru lub wykonaniem usługi;

· otrzymaniem, przed dokonaniem czynności, części lub całości należności.


Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach


Najważniejsze zmiany w VAT 2014


Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

[4] § 10 ust. 1 Rozporządzenia fakturowego.

[5] Art. 106i ust. 2 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[6] Pełny katalog czynności dla których otrzymanie części lub całości zapłaty nie powoduje konieczności wystawienia faktury znajduje się w art. 19a ust. 5 pkt 4 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[7] Art. 106i ust. 3, ust. 4 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[8] Por. art. 106i ust. 5 Znowelizowanej ustawy o VAT oraz § 16 ust. 2 Rozporządzenia fakturowego.

[9] Art. 29a ust. 12 Znowelizowanej ustawy o VAT, szerzej w artykule poświęconym podstawie opodatkowania.

[10] Art. 106i ust. 7 Znowelizowanej ustawy o VAT.

Od powołanej zasady dotyczącej wcześniejszego wystawiania faktur są pewne wyjątki.[11] Przykładowo, zasada ogólna nie dotyczy faktur wystawianych z tytułu świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, stałej obsługi prawnej, pod warunkiem, że faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Co więcej, w odniesieniu do tych usług ustawodawca nie wskazał innego terminu określającego kiedy najwcześniej można wystawić fakturę.


Faktury na żądanie


W Znowelizowanej ustawie o VAT zawarto regulacje dotyczące faktur wystawianych na żądanie nabywcy towaru lub usługobiorcy.[12] Co do zasady, podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę na życzenie klienta, jeżeli zostanie ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Po upływie wskazanego terminu, podatnik będzie mógł wystawić odpowiedni dokument, jednakże nie będzie do tego zobligowany.

Jeżeli nabywca towaru lub usługi zażądał od sprzedawcy lub usługodawcy wystawienia faktury z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, fakturę należy wystawić:[13]

· nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy, wyświadczenia usługi bądź otrzymania całości lub części należności, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym miały miejsce te czynności;

· nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, w przypadku, gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca od wykonania świadczenia lub otrzymania płatności.

Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT będzie konieczne jedynie na żądanie nabywcy lub usługobiorcy, gdy zostało zgłoszone w odpowiednim terminie.[14]


Przykład 6

Przedsiębiorstwo „Siłacz” świadczy usługi transportowe. Zgodnie z umową podpisaną z Panem Kazimierzem będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej termin płatności z tytułu usług świadczonych na jego rzecz w lutym 2014 r. upływa 20 marca. 25 lutego Pan Kazimierz wpłacił należność i zażądał wystawienia faktury.

Faktura z tytułu świadczonych usług może być wystawiona najpóźniej 15 marca.


Dane na fakturze


Co do zasady, większość danych jakie należy umieszczać na fakturach nie uległa zmianie. Jednakże, mając na względzie wprowadzoną definicję faktury, zgodnie z którą za fakturę uznaje się dokument zawierający dane wymagane ustawą, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby faktura była kompletna (tj. zawierała wszystkie wymagane ustawą elementy).


Tabela 2 prezentuje zestawienie danych jakie należy umieszczać na fakturze na gruncie obecnych przepisów oraz danych, do których umieszczania obligują nowe przepisy.[15]


Tabela 2 - dane jakie powinny być zawarte w fakturze

Do 31 grudnia 2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r.

Komentarz

data wystawienia

 

kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę

Z tym samym numerem nie mogą zostać wystawione dwie faktury dokumentujące dwie różne transakcje

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

Możliwe jest stosowanie nazw skróconych, nie wskazano bowiem, że faktura powinna zawierać pełne nazwy

NIP sprzedawcy dla celów VAT

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla VAT

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie jest zidentyfikowana na potrzeby VAT

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania należności, jeżeli taka data różni się od daty wystawienia faktury

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, jeżeli taka data różni się od daty wystawienia faktury

Na gruncie Znowelizowanej ustawy o VAT data dokonania dostawy lub wykonania usługi co do zasady determinuje datę powstania obowiązku podatkowego, stąd niezwykle ważne jest prawidłowe jej wskazanie

nazwa towaru lub usługi

Niewskazane jest używanie skrótów uniemożliwiających identyfikację towaru lub usługi

miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

W przypadku usług w zakresie ich zakresu dobrym rozwiązaniem wydaje się odniesienie do zawartej umowy lub sporządzonej specyfikacji usług

cena jednostkowa netto

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto

Nie ma obowiązku umieszczania informacji o rabatach uwzględnionych w cenie jednostkowej netto

wartość sprzedaży netto

stawka podatku

suma wartości sprzedaży netto oraz łączna kwota podatku, z podziałem na stawki

kwota należności ogółem


Nowe zasady fakturowania od początku 2014 r.


Zmiany w VAT od 1 października 2013 - wyjaśnienia MF

[11] Art. 106i ust. 8 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[12] Art. 106b ust. 3 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[13] Art. 106i ust. 6 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[14] Art. 106b ust. 3 pkt 2 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[15] W tabeli wskazane zostały dane jakie co do zasady powinna zawierać każda faktura, tj. nie omówiono danych jakie powinny widnieć na fakturach wystawianych z tytułu szczególnych transakcji. Por. § 5 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia fakturowego i art. 106e Znowelizowanej ustawy o VAT.


Faktury i noty korygujące


Od 1 stycznia 2014 r. faktury korygujące będą dokumentować:[16]

· udzielenie wszelkich rabatów, opustów i obniżek cen po wystawieniu faktury;

· zwrot towarów i opakowań;

· zwrot całości lub części zapłaty;

· podwyższenie ceny lub stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Wprowadzono zatem niewielkie zmiany w tym zakresie będące konsekwencją nowelizacji przepisów dotyczących podstawy opodatkowania. W zakresie danych jakie powinna zawierać faktura korygująca istotną modyfikacją jest wskazanie, że na takim dokumencie musi być podana przyczyna korekty.[17]


Przykład 7

W styczniu 2014 r. przedsiębiorstwo „Ural” dostarczyło firmie „Alpy” ekspresy do kawy o łącznej wartości 10.000 PLN. W lutym i marcu 2014 r. firma „Alpy” zamówiła kolejne ekspresy za 7.000 PLN, a w marcu tostery za 1.500 PLN. W związku z dokonanymi dostawami zostały wystawione faktury. Zgodnie z polityką przedsiębiorstwa „Ural”, jeżeli dany kontrahent zamówi w przeciągu kwartału towary o wartości przekraczającej 18.000 PLN udzielany jest mu rabat w wysokości 10% zamówionych towarów. Przedsiębiorstwo „Ural” w związku z udzieleniem rabatu będzie zobowiązane do wystawienia faktury korygującej obniżającej podstawę opodatkowania o 1.850 PLN.


Nowe przepisy, podobnie jak te obecnie obowiązujące przewidują możliwość zbiorczego wystawiania faktur korygujących.[18] Zgodnie ze Znowelizowaną ustawą o VAT faktura korygująca dokumentująca obniżkę lub opust ceny w odniesieniu do wszystkich transakcji, jakie w danym okresie zostały zrealizowane z danym kontrahentem musi zawierać wszystkie dane, które zawiera „standardowa” faktura korygująca z wyjątkiem numeru NIP kontrahenta, daty sprzedaży oraz nazw towarów i usług objętych korektą. Natomiast dodatkowo musi wskazywać okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. Tym samym, z literalnego brzmienia nowych przepisów wynika, że konieczne będzie wskazywanie numerów korygowanych faktur pierwotnych i dat ich wystawienia.

Nabywcy, którzy stwierdzą na otrzymanych fakturach błędy w pozycjach niemających bezpośredniego wpływu na wymiar podatku, przykładowo w swoim numerze NIP, są uprawnieni do poprawienia takiego błędu poprzez wystawienie faktury nazywanej notą korygującą. Taki dokument wymaga akceptacji wystawcy faktury pierwotnej.[19] Tym samym, regulacje w tym zakresie nie zostały zmienione.[20]

[16] Art. 106j ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[17] Art. 106j ust. 2 pkt 4 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[18] Art. 106j ust. 3 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[19] Art. 106k Znowelizowanej ustawy o VAT.

[20] Por. § 15 Rozporządzenia fakturowego.


Jest to fragment obszernego poradnika o zmianach w VAT. Pełna treść do pobrania tutaj: VADEMECUM dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT 2014

Poradnik dla Państwa przygotowała kancelaria ACCREO we współpracy z portalem INFOR.pl

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Źródło: Accreo

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r.

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

ZUS pobierając 4000 zł od wypłaty gwarantowanej po śmierci jej męża wykonał prawidłowo przepisy podatkowe. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

REKLAMA